Nghị định 57/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
395
lượt xem
3
download

Nghị định 57/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 57/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 57/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. n ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 57/2005/N§-CP ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Gièng c©y trång ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2004; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé trëng Bé Thñy s¶n, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång lµ nh÷ng hµnh vi cña tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gièng c©y trång mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc gièng c©y trång mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông vµ b¶o tån nguån gen gièng c©y trång; b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kh¶o nghiÖm, c«ng nhËn gièng c©y trång míi vµ b×nh tuyÓn, c«ng nhËn c©y ®Çu dßng; c) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o hé gièng c©y trång míi; d) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y trång; ®) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng gièng c©y trång; e) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ gièng c©y trång. 3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh kh¸c trong lÜnh vùc gièng c©y trång kh«ng trùc tiÕp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh c¸c NghÞ ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc cã liªn quan ®Ó xö ph¹t.
 2. 2 § iÒu 2. §èi tîng ¸p dông 1. Ngêi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh do cè ý; ng êi tõ ®ñ 16 tuæi trë lªn bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do m×nh g©y ra trong lÜnh vùc gièng c©y trång quy ®Þnh t¹i ph¸p luËt xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ quy ®Þnh t¹i ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tæ chøc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mäi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång do m×nh g©y ra. Sau khi chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t, tæ chøc bÞ xö ph¹t x¸c ®Þnh c¸ nh©n cã lçi g©y ra vi ph¹m hµnh chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña ng êi ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi vi ph¹m hµnh chÝnh thuôc lÜnh vùc gièng c©y trång trong ph¹m vi l·nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Tr êng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. §iÒu 3. Nguyªn t¾c xö ph¹t Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång ®îc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §iÒu 4. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i Ch ¬ng II NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/ N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §iÒu 5. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång lµ 01 n¨m, kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn; trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, nhËp khÈu gièng c©y trång hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh lµ hµnh vi s¶n xuÊt, bu«n b¸n gièng cÊm, gièng gi¶ th× thêi hiÖu lµ 02 n¨m, kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn. §iÒu 6. Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 11 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002, §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14
 3. 3 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §iÒu 7. C¸c h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Møc ph¹t tiÒn tèi ®a ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång lµ 30.000.000 ®ång. 2. Ngoµi h×nh thøc xö ph¹t chÝnh, tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång cßn cã thÓ bÞ ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau: a) Tíc quyÒn sö dông chøng chØ chuyªn m«n cã thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy, trong trêng hîp cÇn thiÕt tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã thÓ bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh«i phôc hoÆc kh¾c phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b) Buéc tiªu huû nh÷ng gièng c©y trång g©y h¹i cho s¶n xuÊt, søc khoÎ con ngêi, g©y « nhiÔm m«i trêng; c) Buéc ®a ra khái l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt nh÷ng gièng c©y trång nhËp khÈu ngoµi Danh môc gièng c©y trång ® îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc kh«ng ®îc sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n; Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¶i chÞu mäi chi phÝ cho viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nãi trªn. Ch¬ng II H×nh thøc xö ph¹t vµ møc ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m trong lÜnh vùc gièng c©y trång §iÒu 8. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông vµ b¶o tån nguån gen c©y trång trong c¸c khu b¶o tån 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi khai th¸c hoÆc sö dông nguån gen trong khu b¶o tån vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp.
 4. 4 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi khai th¸c, sö dông hoÆc chiÕm ®o¹t nguån gen trong khu b¶o tån mµ kh«ng ®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 3. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi ph¸ ho¹i nguån gen gièng c©y trång trong khu b¶o tån. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) TÞch thu tang vËt vµ ph¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 9. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thu thËp, b¶o tån nguån gen c©y trång quý hiÕm n»m trong Danh môc nguån gen c©y trång quý hiÕm cÇn b¶o tån 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn viÖc thu thËp, b¶o tån nguån gen c©y trång quý hiÕm theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi chiÕm ®o¹t nguån gen c©y trång quý hiÕm. 3. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi ph¸ ho¹i nguån gen c©y trång quý hiÕm. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) TÞch thu tang vËt vµ ph¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 10. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ trao ®æi quèc tÕ nguån gen c©y trång quý hiÕm 1. Ph¹t tiÒn tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 25.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi trao ®æi quèc tÕ nguån gen c©y trång quý hiÕm kh«ng ®óng víi v¨n b¶n ®ång ý cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 25.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi trao ®æi quèc tÕ nguån gen quý hiÕm mµ kh«ng ®îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu tang vËt vi ph¹m ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
 5. 5 § iÒu 11. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kh¶o nghiÖm gièng c©y trång míi 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thùc hiÖn kh¶o nghiÖm kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thùc hiÖn dÞch vô kh¶o nghiÖm khi cha ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn. 3. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh¶o nghiÖm kh«ng ®óng quy ph¹m kh¶o nghiÖm ®· quy ®Þnh. 4. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi c«ng bè sai kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm. 5. H×nh thøc ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Tíc quyÒn sö dông kh«ng thêi h¹n giÊy c«ng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm gièng c©y trång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy; b) Buéc ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; c) Buéc ph¶i kh¶o nghiÖm ®óng quy ph¹m ®· ban hµnh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. § iÒu 12. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông gièng c©y trång míi ®ang trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi ®a gièng c©y trong ®ang trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm ra s¶n xuÊt thö qu¸ diÖn tÝch quy ®Þnh cho phÐp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tù ®a ra s¶n xuÊt thö gièng c©y trång ®ang trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm mµ cha ®îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh vÒ kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö gièng c©y trång míi; b) Buéc båi thêng thiÖt h¹i cho ngêi sö dông gièng nÕu nguyªn nh©n thiÖt h¹i do gièng míi g©y ra. §iÒu 13. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b×nh tuyÓn, c«ng nhËn, qu¶n lý c©y mÑ, c©y ®Çu dßng, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi c¸c vi ph¹m quy chÕ vÒ b×nh tuyÓn, c«ng nhËn, qu¶n lý c©y mÑ, c©y ®Çu dßng, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m c«ng nhËn c©y mÑ, c©y ®Çu dßng, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng kh«ng qua b×nh tuyÓn.
 6. 6 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi c¸c vi ph¹m kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông, khai th¸c c©y mÑ, c©y ®Çu dßng, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Huû bá quyÕt ®Þnh c«ng nhËn c©y mÑ, c©y ®Çu dßng, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng kh«ng ®óng quy ®Þnh ®èi víi vi ph¹m t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn theo quy chÕ b×nh tuyÓn, c«ng nhËn c©y mÑ, c©y ®Çu dßng, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng; c) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, khai th¸c c©y ®Çu dßng, c©y mÑ, vên gièng c©y l©m nghiÖp, rõng gièng theo quy ®Þnh ®èi víi vi ph¹m t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §iÒu 14. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn cña chñ së h÷u v¨n b»ng b¶o hé gièng c©y trång míi 1. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y khi kh«ng ®îc sù ®ång ý cña chñ së h÷u v¨n b»ng b¶o hé : a) S¶n xuÊt hay nh©n gièng; b) ChÕ biÕn gièng; c) Chµo hµng; d) B¸n hay c¸c h×nh thøc trao ®æi kh¸c; ®) XuÊt khÈu; e) NhËp khÈu; g) Lu gi÷ nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, vµ ® kho¶n nµy. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu tang vËt vµ ph¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 15. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u v¨n b»ng b¶o hé gièng c©y trång míi 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Cè ý g©y c¶n trë kh«ng thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao gièng c©y trång míi ®· ®îc b¶o hé v× lîi Ých quèc gia, lîi Ých céng ®ång; b) Thùc hiÖn c¸c quyÒn cña chñ së h÷u v¨n b»ng b¶o hé trong thêi gian v¨n b»ng b¶o hé gièng c©y trång míi bÞ ®×nh chØ hoÆc huû bá hiÖu lùc; c) Kh«ng cung cÊp vËt liÖu nh©n gièng ®· ®îc b¶o hé theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
 7. 7 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc ph¶i cung cÊp vËt liÖu nh©n gièng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 16. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt gièng c©y trång chÝnh víi môc ®Ých th¬ng m¹i 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) §Þa ®iÓm s¶n xuÊt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng loµi c©y trång, tõng cÊp gièng; hoÆc kh«ng b¶o ®¶m tiªu chuÈn m«i trêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng, ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt vµ ph¸p luËt vÒ thuû s¶n; b) Kh«ng cã c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt phï hîp víi quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt tõng loµi c©y trång, tõng cÊp gièng; c) Kh«ng cã kü thuËt viªn ®îc ®µo t¹o vÒ kü thuËt trång trät, nu«i trång thuû s¶n, b¶o vÖ thùc vËt. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi s¶n xuÊt gièng c©y trång kh«ng cã trong Danh môc gièng c©y trång ® îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc gièng c©y trång cha ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn chÝnh thøc. 3. H×nh thøc ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) TÞch thu gièng cña c¬ së s¶n xuÊt gièng vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 17. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh gièng c©y trång chÝnh ®èi víi c¬ së thuéc diÖn ph¶i ®¨ng ký kinh doanh 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phï hîp víi tõng loµi c©y trång, tõng cÊp gièng theo quy ®Þnh; b) Kh«ng cã hoÆc kh«ng thuª nh©n viªn kü thuËt ®ñ n¨ng lùc nhËn biÕt lo¹i gièng kinh doanh vµ n¾m v÷ng kü thuËt b¶o qu¶n gièng c©y trång; c) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh m«i trêng. 2. ViÖc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi kinh doanh kh«ng cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh trong ®ã cã mÆt hµng gièng c©y trång ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th ¬ng m¹i. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kinh doanh gièng c©y trång chÝnh kh«ng cã tªn trong Danh môc gièng c©y trång
 8. 8 ®îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc gièng cha ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn chÝnh thøc. 4. H×nh thøc ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) TÞch thu gièng cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Buéc kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 18. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ s¶n xuÊt gièng c©y trång kh«ng theo ®óng tiªu chuÈn, quy tr×nh nh©n gièng, phôc tr¸ng gièng do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi s¶n xuÊt h¹t gièng c¸c c©y trång chÝnh kh«ng theo ®óng tiªu chuÈn quy tr×nh, quy ph¹m s¶n xuÊt gièng tõng cÊp ®· quy ®Þnh; quy tr×nh nh©n gièng; kh«ng theo ®óng quy tr×nh phôc tr¸ng gièng ®· quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Nh©n gièng c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶ l©u n¨m, c©y l©m nghiÖp b»ng ph¬ng ph¸p v« tÝnh kh«ng tõ c©y ®Çu dßng hoÆc tõ v ên c©y ®Çu dßng ®· ®îc b×nh tuyÓn vµ c«ng nhËn; b) S¶n xuÊt gièng c©y l©m nghiÖp kh«ng sö dông h¹t gièng tõ c©y mÑ, tõ vên gièng hoÆc rõng gièng ®· qua b×nh tuyÓn vµ ®îc c«ng nhËn. 3. H×nh thøc ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Kh«ng cho phÐp sö dông lµm gièng ®èi víi l« gièng vi ph¹m ë kho¶n 1 §iÒu nµy; b) TÞch thu hoÆc tiªu huû l« gièng vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; c) Buéc thùc hiÖn theo quy tr×nh nh©n gièng hoÆc phôc tr¸ng gièng cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh. § iÒu 19. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu gièng c©y trång nh»m môc ®Ých kinh doanh 1. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi nhËp khÈu gièng c©y trång ngoµi Danh môc gièng c©y trång ® îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng ®óng víi néi dung v¨n b¶n ®ång ý cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi nhËp khÈu gièng c©y trång nh»m môc ®Ých kinh doanh ngoµi Danh môc gièng c©y trång ®îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh vµ cha ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n ®ång ý b»ng v¨n b¶n. 3. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi xuÊt khÈu gièng c©y trång thuéc Danh môc gièng c©y trång cÊm xuÊt khÈu
 9. 9 kh«ng ®óng víi néi dung ®· ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n ®ång ý b»ng v¨n b¶n. 4. Ph¹t tiÒn tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi xuÊt khÈu gièng c©y trång thuéc Danh môc gièng c©y trång cÊm xuÊt khÈu khi cha ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n ®ång ý b»ng v¨n b¶n. 5. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) NhËp khÈu nguån gen, gièng c©y trång g©y h¹i ®Õn s¶n xuÊt vµ søc khoÎ con ngêi, m«i trêng, hÖ sinh th¸i; b) XuÊt khÈu tr¸i phÐp nguån gen c©y trång quÝ hiÕm. 6. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu gièng c©y trång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, kho¶n 4 vµ ®iÓm b kho¶n 5 §iÒu nµy; b) Buéc t¸i xuÊt ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1vµ kho¶n 2 §iÒu nµy; c) Buéc tiªu huû ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 5 §iÒu nµy. §iÒu 20. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ nh·n hµng ho¸ vµ nh·n hiÖu hµng ho¸ gièng c©y trång trong kinh doanh 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi b¸n gièng c©y trång cã nh·n hµng ho¸ nh ng mê kh«ng ®äc ®îc c¸c chØ sè theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi b¸n gièng c©y trång kh«ng cã nh·n hµng ho¸ hoÆc kh«ng cã tµi liÖu kÌm theo. 3. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi b¸n gièng c©y trång mµ trªn nh·n hµng ho¸ ghi kh«ng ®óng tªn gièng, cÊp gièng vµ xuÊt xø thùc tÕ cña gièng. 4. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi b¸n gièng c©y trång cã nh·n hiÖu hµng ho¸ trïng hoÆc t¬ng tù víi nh·n hiÖu hµng ho¸ gièng c©y trång cña c¬ së kh¸c ®· ®¨ng ký b¶o hé. 5. Nh÷ng vi ph¹m kh¸c vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸ th× xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. 6. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) TÞch thu bao b× ghi nh·n, nh·n hµng ho¸ vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Buéc ghi l¹i nh·n ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy theo quy ®Þnh.
 10. 10 § iÒu 21. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ th«ng tin, qu¶ng c¸o gièng c©y trång 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi th«ng tin, qu¶ng c¸o sai sù thËt vÒ gièng c©y trång hoÆc qu¶ng c¸o gièng c©y trång kh«ng cã trong Danh môc gièng c©y trång ®îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh, gièng cha ®îc c«ng nhËn chÝnh thøc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi gièng c©y trång chÝnh. §iÒu 22. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng trong s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y trång 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng gièng c©y trång thuéc Danh môc gièng c©y trång ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ViÖt Nam hoÆc Danh môc gièng c©y trång ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ngµnh. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc ph¶i c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng gièng c©y trång theo ®óng quy ®Þnh. §iÒu 23. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng bè chÊt lîng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi c«ng bè chÊt lîng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn ®èi víi gièng c©y trång kh«ng cã trong Danh môc gièng c©y trång ph¶i ®îc chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn, nhng kh«ng cã kÕt qña tù ®¸nh gi¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña c¬ së kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm ®îc c«ng nhËn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi c«ng bè chÊt lîng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn ®èi víi gièng c©y trång thuéc Danh môc gièng c©y trång ph¶i ®îc chøng nhËn chÊt lîng phï hîp tiªu chuÈn, nhng kh«ng cã giÊy chøng nhËn chÊt lîng hîp lÖ cña c¬ së kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n c«ng nhËn. 3. Nh÷ng vi ph¹m kh¸c vÒ chÊt lîng gièng c©y trång th× xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®o lêng vµ chÊt lîng hµng ho¸. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc ph¶i c«ng bè chÊt lîng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn theo ®óng quy ®Þnh.
 11. 11 § iÒu 24. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm chÊt lîng gièng c©y trång 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm chÊt lîng gièng c©y trång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nhng vÉn thùc hiÖn dÞch vô kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm vµ chøng nhËn chÊt lîng gièng c©y trång. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®· tiÕn hµnh dÞch vô kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm vµ chøng nhËn chÊt lîng gièng c©y trång. 3. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm chÊt lîng gièng c©y trång kh«ng ®óng ph¬ng ph¸p, quy ph¹m kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n quy ®Þnh. 4. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh, kiÓm nghiÖm sai sù thËt. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Huû bá hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn chÊt lîng gièng c©y trång do vi ph¹m t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh ®èi víi vi ph¹m t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; c) Buéc båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt cho ngêi sö dông gièng ®èi víi vi ph¹m t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy mµ nguyªn nh©n thiÖt h¹i do chÊt l îng gièng c©y trång g©y nªn. § iÒu 25. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh gièng c©y trång 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi söa ch÷a, tÈy xo¸ c¸c lo¹i giÊy tê sau: a) Chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh gièng c©y trång; b) GiÊy chøng chØ chuyªn m«n; c) C¸c v¨n b¶n cho phÐp, c«ng nhËn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh nh: giÊy tê vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu gièng c©y trång; giÊy tê x¸c nhËn vÒ tiªu chuÈn; giÊy tê vÒ danh môc gièng c©y trång; giÊy tê vÒ kh¶o nghiÖm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi cho ngêi kh¸c sö dông giÊy chøng chØ chuyªn m«n. 3. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi khai man hå s¬ ®Ó xin cÊp c¸c lo¹i giÊy quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy. 4. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm gi¶ c¸c lo¹i giÊy quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 1 §iÒu nµy. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu vµ tíc quyÒn sö dông c¸c lo¹i giÊy quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy.
 12. 12 Ch¬ng III ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång §iÒu 26. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña Thanh tra chuyªn ngµnh 1. Thanh tra viªn ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; c) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh Thanh tra Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®îc quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy chøng chØ hµnh nghÒ, giÊy chøng nhËn chuyªn m«n thuéc thÈm quyÒn; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; d) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh Thanh tra Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®îc quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 30.000.000 ®ång; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy chøng nhËn chuyªn m«n thuéc thÈm quyÒn; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; d) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, d kho¶n 3 §iÒu 12 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ ®iÓm a, b kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 27. ThÈm quyÒn xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 28, §iÒu 29 vµ §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §iÒu 28. ThÈm quyÒn xö ph¹t cña c¸c c¬ quan kh¸c Ngoµi nh÷ng ngêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 vµ §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh nµy, nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 nÕu ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ gièng c©y trång liªn quan ®Õn lÜnh vùc, ngµnh m×nh qu¶n lý th× cã quyÒn xö ph¹t theo thÈm quyÒn ®· ®îc quy ®Þnh.
 13. 13 § iÒu 29. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång 1. Trong trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn xö lý cña nhiÒu c¬ quan th× viÖc xö lý do c¬ quan thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. 2. ThÈm quyÒn xö ph¹t cña nh÷ng ng êi quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 vµ §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy lµ thÈm quyÒn ¸p dông ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong trêng hîp ph¹t tiÒn, thÈm quyÒn xö ph¹t ® îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi ®a cña khung ph¹t tiÒn quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m cô thÓ. Trong trêng hîp ngoµi h×nh thøc ph¹t tiÒn cßn bÞ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ buéc ®a ra khái l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt th× ph¶i chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m hµnh chÝnh cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Côc trëng Côc H¶i quan hoÆc Côc trëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng côc H¶i quan xö lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 30, ®iÓm ® kho¶n 3, ®iÓm ® kho¶n 4 §iÒu 34 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Trong trêng hîp xö ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: a) NÕu h×nh thøc, møc xö ph¹t ®îc quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi ®Òu thuéc thÈm quyÒn cña ngêi xö ph¹t th× thÈm quyÒn xö ph¹t vÉn thuéc ngêi ®ã; b) NÕu h×nh thøc, møc xö ph¹t ®îc quy ®Þnh ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vît qu¸ thÈm quyÒn cña ngêi xö ph¹t th× ngêi ®ã ph¶i chuyÓn vô vi ph¹m ®Õn cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t; c) NÕu c¸c hµnh vi thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu ng êi thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau th× quyÒn xö ph¹t thuéc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t n¬i x¶y ra vi ph¹m. §iÒu 30. ñy quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Trong trêng hîp nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 vµ §iÒu 27 NghÞ ®Þnh nµy v¾ng mÆt th× cÊp phã ® îc ñy quyÒn cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ch¬ng IV Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång
 14. 14 § iÒu 31. Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thñ tôc, tr×nh tù xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 53, 54, 55, 56, 57, 58 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ ph¹t tiÒn ph¶i nép tiÒn t¹i n¬i thu trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t vµ ®îc nhËn biªn lai thu tiÒn ph¹t. T¹i nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh, trªn s«ng, trªn biÓn, nh÷ng vïng mµ viÖc ®i l¹i gÆp khã kh¨n hoÆc ngoµi giê hµnh chÝnh th× c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t cã thÓ nép tiÒn cho ng êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vµ ®îc nhËn biªn lai thu tiÒn ph¹t. 3. Trõ trêng hîp ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång th× ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç (theo thñ tôc ®¬n gi¶n), c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ xö ph¹t ®Òu ph¶i ®îc lËp thµnh hå s¬ vµ lu gi÷ ®Çy ®ñ t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn xö ph¹t trong thêi h¹n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Khi ¸p dông c¸c h×nh thøc tÞch thu tang vËt, ph ¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c thñ tôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 60 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. ViÖc xö lý tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ tÞch thu ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 61 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 5. Khi ¸p dông h×nh thøc tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, giÊy chøng chØ hµnh nghÒ ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 59 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 6. ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông tiÒn ph¹t thu ®îc tõ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. §iÒu 32. Thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vµ cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo NghÞ ®Þnh nµy ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña ng êi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 64 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng tù nguyÖn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ cìng chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ, c¬ quan vµ ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i tu©n theo tr×nh tù, thñ tôc cìng chÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 67 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 33. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh 1. §Ó ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vµ b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång, ngêi cã thÈm quyÒn cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh theo §iÒu 43 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. ThÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ b¶o ®¶m viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh
 15. 15 vùc gièng c©y trång ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44, 45, 46, 47, 48, 49 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng V KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 34. KhiÕu n¹i, tè c¸o 1. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc ng êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C¸ nh©n cã quyÒn tè c¸o víi c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn vÒ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña ngêi cã thÈm quyÒn khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång. 3. ThÈm quyÒn, thñ tôc, thêi hiÖu khiÕu n¹i, thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. §iÒu 35. Khen thëng 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ®Êu tranh phßng vµ chèng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thi ®ua, khen thëng. 2. Nghiªm cÊm sö dông tiÒn thu ®îc tõ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc tõ b¸n tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ tÞch thu ®Ó trÝch thëng. §iÒu 36. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng c©y trång mµ cã hµnh vi s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao che, kh«ng xö lý hoÆc xö lý vît thÈm quyÒn quy ®Þnh, chiÕm ®o¹t, sö dông tr¸i phÐp tiÒn b¹c, lµm c¶n trë lu th«ng hµng ho¸ hîp ph¸p g©y thiÖt h¹i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nÕu ®Ó qu¸ thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ kho¶n 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§- CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §iÒu 37. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ngêi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Ngêi bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu cã hµnh vi chèng ngêi thi hµnh c«ng vô, cè t×nh tr× ho·n, trèn tr¸nh viÖc chÊp hµnh hoÆc cã nh÷ng hµnh vi
 16. 16 vi ph¹m kh¸c th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 38. HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 39. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ thi hµnh 1. Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé trëng Bé Thuû s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản