Nghị định 58/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
4
download

Nghị định 58/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 58/2003/NĐ-CP về việc quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 58/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2003/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 58/2003/N -CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH V KI M SOÁT NH P KH U, XU T KH U, V N CHUY N QUÁ C NH LÃNH TH VI T NAM CH T MA TUÝ, TI N CH T, THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TH N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma tuý ngày 9 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Y t và B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n ki m soát các ho t ng nh p khNu, xu t khNu và v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n. 2. Vi c ki m soát các ho t ng nh p khNu, xu t khNu và v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n vì m c ích qu c phòng, an ninh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2. Các cơ quan có thNm quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p ki m soát ch t ch các ho t ng nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n. i u 3. 1. B Công an ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ki m soát nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, bao g m :
  2. a) T ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n vi c ki m soát nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; b) Hư ng d n các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và th c hi n k ho ch ki m soát nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n trong ph m vi lĩnh v c và a bàn qu n lý c a mình. 2. Cơ quan, t ch c ti n hành các ho t ng nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph i tuân th các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng ma tuý, các quy nh t i Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: KI M SOÁT NH P KH U, XU T KH U CH T MA TUÝ, TI N CH T, THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TH N i u 4. Ch nh ng cơ quan, t ch c sau ây ư c phép nh p khNu, xu t khNu ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n (sau ây g i là nh p kh u, xu t kh u): 1. Các doanh nghi p ư c B Y t cho phép nh p khNu, xu t khNu s d ng trong lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m và nghiên c u khoa h c. 2. Các doanh nghi p ư c B Công nghi p cho phép nh p khNu, xu t khNu ti n ch t s d ng trong các lĩnh v c s n xu t. 3. Các ơn v thu c Công an nhân dân ư c B Công an ch nh ư c phép nh p khNu, xu t khNu s d ng trong lĩnh v c u tranh ch ng t i ph m. i u 5. 1. B Y t quy nh c th trình t , th t c cho phép nh p khNu, xu t khNu trong lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m và nghiên c u khoa h c. 2. B Công nghi p quy nh c th trình t , th t c cho phép nh p khNu, xu t khNu ti n ch t s d ng trong các lĩnh v c s n xu t. 3. B Công an quy nh c th trình t , th t c cho phép nh p khNu, xu t khNu trong lĩnh v c u tranh ch ng t i ph m. i u 6. 1. H sơ xin phép nh p khNu, xu t khNu bao g m : a) Văn b n cho phép xu t khNu ho c nh p khNu c a nư c có hàng xu t khNu ho c nh p khNu;
  3. b) ơn xin phép nh p khNu, xu t khNu ph i theo m u th ng nh t c a B Y t , B Công nghi p, B Công an. ơn xin phép ph i th hi n các n i dung sau: Tên, a ch t ch c nh p khNu, xu t khNu; m c ích nh p khNu, xu t khNu; tên, a ch nơi s n xu t, tên g i, s lư ng, hàm lư ng ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n c n nh p khNu, xu t khNu; phương ti n và i u ki n b o m an toàn v n chuy n; th i gian và tên c a khNu hàng nh p khNu, xu t khNu s i qua. 2. Các tài li u nêu trên n u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và có xác nh n v tính h p pháp c a b n d ch. 3. Trong th i h n ch m nh t là 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c ơn và h sơ xin phép h p l , B trư ng B Y t , B trư ng B Công nghi p, B trư ng B Công an ph i quy t nh vi c c p ho c không c p gi y phép nh p khNu, xu t khNu. Gi y phép ph i ghi rõ tên, a ch t ch c ư c phép nh p khNu, xu t khNu; tên g i, hàm lư ng, s lư ng ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; th i h n th c hi n vi c nh p khNu, xu t khNu; tên c a khNu mà hàng nh p khNu, xu t khNu i qua. Trư ng h p không c p gi y phép thì ph i thông báo lý do b ng văn b n. i u 7. Gi y phép nh p khNu, xu t khNu ư c c p cho t ng l n nh p khNu, xu t khNu và có giá tr trong th i h n ghi trong gi y phép. Trư ng h p h t th i h n ghi trong gi y phép nhưng vi c nh p khNu, xu t khNu chưa th c hi n ư c thì cơ quan c p gi y phép có th gia h n thêm. B Y t , B Công nghi p, B Công an trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n th c hi n quy nh này. i u 8. 1. Gi y phép nh p khNu, xu t khNu ư c g i cho cơ quan, t ch c xin phép nh p khNu, xu t khNu, Chi c c H i quan c a khNu nơi làm th t c h i quan cho hàng nh p khNu, xu t khNu và g i B Tài chính, B Công an theo dõi, qu n lý. 2. Chi c c H i quan nơi có hàng nh p khNu, xu t khNu có trách nhi m làm y th t c h i quan, th c hi n ch ki m tra, giám sát hàng nh p khNu, xu t khNu theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p phát hi n hàng nh p khNu, xu t khNu không úng v i n i dung gi y phép, Chi c c H i quan c a khNu t m d ng các th t c nh p khNu, xu t khNu, l p biên b n, gi i quy t theo thNm quy n và thông báo ngay cho các cơ quan h u quan. i u 9. 1. B Y t , B Công nghi p, B Công an quy nh c th i tư ng, i u ki n giao, nh n, tàng tr , v n chuy n hàng nh p khNu, xu t khNu s d ng trong các lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, s n xu t và u tranh ch ng t i ph m. 2. Ngư i nh n hàng nh p khNu, xu t khNu ph i có các gi y t c n thi t và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i các ch t ó trong quá trình v n chuy n và giao y cho ngư i có trách nhi m. Ngư i nh n hàng nh p khNu, xu t khNu ph i ki m tra, i chi u v n ng , hàm lư ng, s lư ng, ch t lư ng, s lô hàng, h n s d ng. Hai bên giao, nh n ph i ký và ghi rõ h , tên vào ch ng t , h sơ kèm theo hàng nh p khNu, xu t khNu.
  4. 3. Trong quá trình v n chuy n, hàng nh p khNu, xu t khNu ph i ư c óng gói, niêm phong; trên bao bì ghi rõ nơi xu t khNu, nh p khNu, tên g i, s lư ng và ph i có h sơ kèm theo. Trong m i trư ng h p, vi c óng gói hàng nh p khNu, xu t khNu ph i có phi u óng gói kèm theo hòm, ki n, h p dùng óng gói ghi rõ tên ch t, n ng , hàm lư ng (n u có), s lư ng, ngày óng gói và tên ngư i óng gói. 4. Phương ti n dùng v n chuy n hàng nh p khNu, xu t khNu ph i b o m các i u ki n theo quy nh t o thu n l i cho cơ quan H i quan, cơ quan Công an ti n hành vi c ki m soát, qu n lý khi c n thi t. 5. B Y t , B Công nghi p, B Công an trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n th c hi n các quy nh t i i u này. i u 10. 1. Cơ quan, t ch c nh p khNu, xu t khNu và Chi c c H i quan c a khNu nơi hàng nh p khNu, xu t khNu i qua ph i m s theo dõi theo m u quy nh, l p h sơ theo dõi s lư ng nh p khNu, xu t khNu, s lư ng xu t, nh p kho theo quy nh c a B Y t , B Công nghi p, B Công an, B Tài chính. Phi u xu t kho, nh p kho hàng nh p khNu, xu t khNu không ư c vi t chung v i các lo i hàng hoá khác. S sách, ch ng t v nh p khNu, xu t khNu ph i lưu gi trong th i h n do B Y t , B Công nghi p, B Công an quy nh. 2. Cơ quan, t ch c nh p khNu, xu t khNu và Chi c c H i quan c a khNu nơi hàng nh p khNu, xu t khNu i qua ph i th c hi n ch b o qu n, báo cáo th ng kê theo quy nh c a B Y t , B Công nghi p, B Công an, B Tài chính và trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c, k t khi hoàn thành vi c nh p khNu, xu t khNu ph i báo cáo k t qu v cơ quan ã c p gi y phép và B Công an theo dõi. H t th i h n lưu gi s sách, ch ng t , th trư ng ơn v có trách nhi m l p H i ng ti n hành hu s sách, ch ng t ó và ph i l p biên b n. Trong m i trư ng h p, khi phát hi n có s nh m l n ho c th t thoát các ch t này thì cơ quan, t ch c nh p khNu, xu t khNu ph i báo cáo ngay v cơ quan ã c p gi y phép. i u 11. i v i trư ng h p vi ph m các quy nh v ki m soát ho t ng nh p khNu, xu t khNu, B trư ng B Y t , B trư ng B Công nghi p, B trư ng B Công an tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th quy t nh thu h i gi y phép nh p khNu, xu t khNu ã c p, ình ch vi c nh p khNu, xu t khNu, x lý ngư i vi ph m và hàng nh p khNu, xu t khNu theo thNm quy n ho c chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: KI M SOÁT V N CHUY N QUÁ C NH LÃNH TH VI T NAM CH T MA TUÝ, TI N CH T, THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TH N i u 12. T ch c c n v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n (sau ây g i là v n chuy n quá c nh) ph i g i ơn và h sơ xin phép kèm theo gi y phép c a nư c xu t khNu và gi y phép c a nư c nh p khNu hàng quá c nh n B Công an Vi t Nam xem xét, làm th t c c p gi y phép.
  5. i u 13. 1. H sơ xin phép v n chuy n quá c nh ph i bao g m : a) Gi y phép xu t khNu c a nư c có hàng xu t khNu; b) Gi y phép nh p khNu c a nư c có hàng nh p khNu; c) Gi y phép quá c nh c a nư c mà hàng xu t khNu ho c nh p khNu ã i qua trư c khi n Vi t Nam (trư ng h p v n chuy n quá c nh nhi u nư c); d) ơn xin phép v n chuy n quá c nh ph i theo m u th ng nh t c a B Công an Vi t Nam. ơn xin phép ph i th hi n các n i dung sau: Tên, a ch t ch c v n chuy n quá c nh; Th i gian, lý do quá c nh; Tên, a ch nơi s n xu t, tên g i, công th c hoá h c, s lư ng, hàm lư ng ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n và có m u v t kèm theo; Phương ti n, hành trình, i u ki n an toàn v n chuy n. 2. Các tài li u nêu trên n u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và có xác nh n v tính h p pháp c a b n d ch. 3. Trong th i h n ch m nh t là 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c ơn và h sơ xin phép h p l , B trư ng B Công an ph i quy t nh vi c c p ho c không c p gi y phép v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam. Gi y phép ph i ghi rõ tên, a ch t ch c ư c phép v n chuy n quá c nh; tên g i, hàm lư ng, s lư ng ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; th i h n th c hi n vi c v n chuy n quá c nh; tên các c a khNu mà hàng v n chuy n quá c nh i qua. Trư ng h p không c p gi y phép thì ph i thông báo lý do b ng văn b n. i u 14. 1. B Công an quy nh c th và hư ng d n ho t ng c a các ơn v có trách nhi m giúp B trư ng B Công an trong vi c ti p nh n h sơ, xem xét vi c c p, thu h i gi y phép v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam. 2. Căn c t ng trư ng h p c th , B trư ng B Công an quy t nh th i gian, hành trình và các c a khNu hàng v n chuy n quá c nh ư c phép i qua. 3. Gi y phép v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam có giá tr m t l n trong th i h n ghi trong gi y phép. Trư ng h p h t th i h n ghi trong gi y phép nhưng vi c v n chuy n quá c nh chưa th c hi n ư c thì cơ quan c p gi y phép có th gia h n thêm. i u 15. Cơ quan, t ch c v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ph i làm th t c, ch u s ki m soát c a cơ quan H i quan và các cơ quan khác có thNm quy n c a Vi t Nam và ch u m i chi phí quá c nh theo quy nh c a pháp lu t.
  6. i u 16. 1. Gi y phép v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ư c g i cho t ch c xin phép, Chi c c H i quan c a khNu nơi hàng v n chuy n quá c nh i qua, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ơn v B i biên phòng, ơn v C nh sát bi n nơi hàng v n chuy n quá c nh i qua. 2. Sau khi nh n ư c gi y phép v n chuy n quá c nh c a B trư ng B Công an, Chi c c H i quan c a khNu nơi làm th t c quá c nh, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ơn v B i biên phòng, ơn v C nh sát bi n qu n lý tuy n ư ng v n chuy n quá c nh ph i b trí l c lư ng, phương ti n ki m soát ch t ch , m b o vi c v n chuy n quá c nh theo úng tuy n ư ng và n i dung ghi trong gi y phép. Trư ng h p hàng v n chuy n quá c nh có s lư ng l n ho c trư ng h p c n thi t khác, cơ quan c p gi y phép ư c yêu c u l c lư ng C nh sát nhân dân, B i biên phòng, C nh sát bi n và H i quan t ch c vi c áp t i hàng v n chuy n quá c nh ra kh i lãnh th Vi t Nam. 3. Trong quá trình v n chuy n quá c nh, hàng quá c nh ph i ư c óng gói, niêm phong; trên bao bì ghi rõ nơi xu t khNu, nh p khNu, tên g i, s lư ng, n ng , hàm lư ng (n u có), ngày óng gói và ph i có h sơ kèm theo. i u 17. Chi c c H i quan c a khNu nơi hàng v n chuy n quá c nh i qua ph i làm y th t c h i quan, th c hi n ch ki m tra, giám sát h i quan i v i hàng v n chuy n quá c nh theo quy nh c a pháp lu t. N u th i gian hoàn thành th t c h i quan kéo dài, hàng v n chuy n quá c nh ph i ư c g i t i kho c a cơ quan H i quan theo quy nh. Trư ng h p trong quá trình v n chuy n có s c làm thay i niêm phong h i quan ho c thay i nguyên tr ng hàng v n chuy n quá c nh, Chi c c H i quan c a khNu nơi hàng v n chuy n quá c nh ra kh i lãnh th Vi t Nam t m d ng làm các th t c h i quan, l p biên b n, x lý theo thNm quy n và thông báo ngay cho các cơ quan h u quan. i u 18. 1. B Công an ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Qu c phòng và các cơ quan h u quan có trách nhi m t ch c l c lư ng ki m soát ch t ch vi c v n chuy n quá c nh theo úng hành trình ghi trong gi y phép. 2. Khi hàng v n chuy n quá c nh ra kh i a bàn qu n lý c a mình, các cơ quan, ơn v h u quan ư c giao ki m soát v n chuy n quá c nh có trách nhi m trao i thông tin, tình hình cho các cơ quan, ơn v h u quan nơi hàng v n chuy n quá c nh s i qua ti p t c ki m soát ch t ch . ư i u 19. i v i trư ng h p vi ph m các quy nh v v n chuy n quá c nh, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m thì B trư ng B Công an có th quy t nh thu h i gi y phép quá c nh ã c p, x lý ngư i vi ph m và hàng v n chuy n quá c nh theo thNm quy n ho c chuy n giao cho cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH
  7. i u 20. 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c ki m soát nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 21. Kinh phí cho các ho t ng ki m soát nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n do ngân sách nhà nư c cân i, b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a các B qu n lý chuyên ngành. i u 22. 1. B Thương m i có trách nhi m rà soát các Hi p nh v ki m soát nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ã ký v i các nư c và xu t s a i cho phù h p v i Lu t Phòng, ch ng ma tuý và Ngh nh này. 2. B trư ng B Công an, B trư ng B Y t , B trư ng B Công nghi p và B trư ng B Tài chính trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Ngh nh này. i u 23. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây c a Chính ph trái v i Ngh nh này u bãi b . B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản