intTypePromotion=1

Nghị định 58/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
131
lượt xem
9
download

Nghị định 58/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 58/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 58/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  58/2003/N§­C P  n g µy  29 th¸ng  n¨ m  2003 c 5  Q u y   Þ n h  v Ò  kiÓ m  so¸t h Ë p   h È u, x u Êt  h È u, ®  n k k v Ë n  ch uy Ó n   u¸ c¶n h  l∙nh th æ   Öt N a m  ch Êt m a  tuý, q Vi   tiÒn ch Êt,  thuèc g © y  n g hi Ö n, thuèc h íng thÇ n ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Phßng,chèng      cø      ma tuýngµy  th¸ng12  9    n¨m  2000; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  C«ng    tr Bé  an, Bé  ëng  Y  vµ  tr Bé  tÕ  Bé  ëng  Bé  C«ng nghiÖp, Ngh Þ   Þ nh   ® : C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1.  1. NghÞ     ®Þnh  nµy  quy ®Þnh       híng  chi tiÕtvµ  dÉn  kiÓm  so¸tc¸c ho¹t       ®éng nhËp khÈu,  xuÊt  khÈu  vËn  vµ  chuyÓn  qu¸ c¶nh    l∙nh thæ ViÖt Nam   chÊtma       tuý,tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc híng thÇn.       2. ViÖc    kiÓm         so¸tc¸c ho¹t®éng  nhËp khÈu, xuÊt khÈu  vËn      vµ  chuyÓn  qu¸ c¶nh      l∙nhthæ ViÖt Nam     chÊt ma       tuý,tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc     híng thÇn  môc   v×  ®Ých  quèc phßng,  ninh  an  kh«ng  thuéc ph¹m    vi ®iÒu  chØnh  cña NghÞ  ®Þnh  nµy.  §iÒu    c¬  2. C¸c  quan  thÈm  cã  quyÒn trong ph¹m      vinhiÖm     vô,quyÒn  h¹n cña  m×nh   tr¸ch nhiÖm   cã    phèi hîp    kiÓm  so¸tchÆt      chÏ c¸c ho¹t ®éng    nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu,vËn        chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  ViÖtNam     chÊtma       tuý, tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc híng thÇn.       §iÒu 3. 1. Bé    C«ng  chÞu  an  tr¸chnhiÖm     chñ    tr×,phèi hîp        víic¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ thèng nhÊt qu¶n    lý nhµ      níc vÒ kiÓm  so¸tnhËp    khÈu, xuÊt khÈu, vËn        chuyÓn  qu¸ c¶nh    l∙nh thæ  ViÖt Nam     chÊt  ma     tuý,tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc híng thÇn,bao          gåm  : a) Tæng     hîp b¸o  Thñ íng  c¸o  t ChÝnh  phñ  kÕt qu¶ thùc hiÖn    viÖc kiÓm  so¸tnhËp    khÈu, xuÊt khÈu, vËn        chuyÓn qu¸  c¶nh    l∙nh thæ ViÖt Nam     chÊt  ma     tuý,tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc híng thÇn;      
  2. 2 b)  íng dÉn    H   c¸c Bé, ngµnh, ñy    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng x©y dùng  thùc hiÖn  ho¹ch kiÓm    vµ    kÕ    so¸tnhËp  khÈu,xuÊt     khÈu, vËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  ViÖt Nam     chÊt ma       tuý,tiÒn chÊt,thuèc       g©y nghiÖn,thuèc híng thÇn        trong ph¹m      vilÜnh  vùc  ®Þa  vµ  bµn qu¶n    lýcña  m×nh. 2. C¬     quan, tæ    chøc  tiÕn hµnh   c¸c ho¹t®éng    nhËp khÈu, xuÊt khÈu,       vËn chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  ViÖt Nam     chÊt ma       tuý,tiÒn  chÊt,thuèc    g©y  nghiÖn,thuèc híng thÇn        ph¶itu©n        thñ c¸cquy ®Þnh  cña  LuËt Phßng, chèng      ma       tuý,c¸cquy  ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  nµy  c¸cv¨n b¶n  vµ      ph¸p    luËtkh¸ccã  ªn   li   quan; chÞu  kiÓm       sù  tra,kiÓm   so¸tcña  quan  thÈm     c¬  cã  quyÒn  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.     C h ¬ n g  II ki Ó m  s o¸t h Ë p  k h È u, x u Êt k h È u  c h Êt m a  tuý,  n tiÒn c h Êt,  thuèc g © y  n g hi Ö n, thuèc h íng thÇ n §iÒu  4. ChØ  nh÷ng c¬ quan, tæ chøc sau ®©y  ® îc phÐp  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      chÊt ma       tuý,tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc híng thÇn        (sau  ®©y      gäilµnhËp  khÈu,xuÊtkhÈu):     1. C¸c    doanh nghiÖp  îcBé  tÕ  ®   Y  cho  phÐp  nhËp khÈu, xuÊt khÈu        ®Ó sö dông  trong lÜnh    vùc  tÕ, ph©n  y    tÝch,kiÓm     nghiÖm   nghiªn cøu  vµ    khoa  häc. 2. C¸c    doanh nghiÖp  îc Bé  ®   C«ng  nghiÖp cho phÐp nhËp khÈu, xuÊt     khÈu tiÒn chÊtsö      dông trong c¸clÜnh      vùc  s¶n xuÊt. 3. C¸c    ®¬n  thuéc C«ng  nh©n  vÞ    an  d©n  îcBé  ®   C«ng  chØ  an  ®Þnh  îc ®   phÐp nhËp  khÈu,xuÊt khÈu    dông      ®Ó sö  trong lÜnh    vùc  ®Êu tranh chèng      téi ph¹m. §iÒu 5. 1.Bé  tÕ    Y  quy  ®Þnh  thÓ  cô  tr×nh tù,thñ tôccho          phÐp  nhËp  khÈu,xuÊt     khÈu trong lÜnh    vùc  tÕ,ph©n  y    tÝch,kiÓm    nghiÖm  nghiªncøu  vµ    khoa  häc. 2. Bé    C«ng  nghiÖp quy ®Þnh  thÓ  cô  tr×nh    tù,thñ    tôc cho phÐp nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu      tiÒn chÊtsö      dông trongc¸clÜnh      vùc  s¶n xuÊt. 3. Bé    C«ng  quy  an  ®Þnh  thÓ  cô  tr×nh tù,thñ tôc cho          phÐp  nhËp khÈu,  xuÊtkhÈu    tronglÜnh    vùc  ®Êu  tranhchèng      téi ph¹m. §iÒu 6. 1.Hå  xinphÐp    s¬    nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu      bao  gåm   : a) V¨n    b¶n cho  phÐp  xuÊt khÈu    hoÆc   nhËp  khÈu  cña    hµng  níccã  xuÊt  khÈu hoÆc  nhËp  khÈu; b) §¬n    xin phÐp  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      ph¶itheo    mÉu  thèng nhÊt cña    Bé  tÕ, Bé  Y    C«ng  nghiÖp,Bé    C«ng   an. §¬n    xin phÐp ph¶ithÓ    hiÖn      c¸c néi dung sau: Tªn, ®Þa       chØ   chøc  tæ  nhËp khÈu, xuÊt khÈu; môc        ®Ých nhËp 
  3. 3 khÈu, xuÊt khÈu; tªn,®Þa           chØ     n¬i s¶n xuÊt,tªn gäi,sè îng,hµm  îng        l   l chÊt   ma     tuý,tiÒn chÊt,thuèc    g©y nghiÖn,thuèc    híng thÇn    cÇn nhËp khÈu, xuÊt     khÈu; ph¬ng    tiÖn  ®iÒu  vµ  kiÖn b¶o  ®¶m   toµn  an  vËn chuyÓn; thêigian      vµ  tªncöa    khÈu hµng nhËp khÈu,xuÊtkhÈu    qua.     sÏ®i  2. C¸c        tµiliÖu nªu    trªnnÕu b»ng  tiÕng    nícngoµiph¶i® îcdÞch          ra tiÕng  ViÖtvµ  x¸cnhËn  tÝnh      cã    vÒ  hîp ph¸p cña    b¶n dÞch. 3. Trong      thêih¹n chËm   nhÊt    ngµy  lµ 15  lµm viÖc,kÓ         tõ khi nhËn  îc ®   ®¬n  hå  xin phÐp      tr vµ  s¬    hîp lÖ,Bé  ëng  Y    tr Bé  tÕ,Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp,  Bé  ëng  C«ng  ph¶iquyÕt  tr Bé  an    ®Þnh  viÖc cÊp hoÆc  kh«ng cÊp giÊy phÐp    nhËp  khÈu,  xuÊt khÈu.  GiÊy  phÐp  ph¶i ghi râ        tªn,®Þa   chØ   chøc  îc tæ  ®   phÐp  nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu;tªngäi,           hµm  îng,sè îng chÊtma     l   l     tuý,tiÒn chÊt,     thuèc g©y    nghiÖn,thuèc híng thÇn;thêih¹n            thùc hiÖn    viÖc  nhËp khÈu, xuÊt     khÈu; tªncöa      khÈu    mµ hµng  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu  qua.Trêng        ®i    hîp kh«ng  cÊp giÊy phÐp      th× ph¶ith«ng      b»ng      b¸o lýdo  v¨n b¶n. §iÒu  7. GiÊy  phÐp  nhËp khÈu,  xuÊt khÈu  îc cÊp  ®   cho  tõng lÇn  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu  cã          vµ  gi¸trÞtrong thêih¹n        ghitrong giÊy phÐp. Trêng        hîp hÕt    thêih¹n    ghi trong giÊy phÐp  nhng  viÖc nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      cha  thùc hiÖn  îc th×  quan    ®   c¬  cÊp giÊy phÐp  thÓ    cã  gia h¹n thªm. Bé  tÕ, Bé    Y    C«ng  nghiÖp,Bé    C«ng  trong ph¹m    an    vinhiÖm     vô, quyÒn  h¹n cña m×nh  h­ íng dÉn    thùc hiÖn    quy ®Þnh  nµy. §iÒu 8. 1. GiÊy    phÐp  nhËp khÈu, xuÊt khÈu  îc göi cho  quan, tæ      ®     c¬    chøc    xin phÐp  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu, Chi côc            H¶i quan cöa khÈu    n¬ilµm        thñ tôc h¶i quan  cho hµng nhËp  khÈu, xuÊt khÈu  göiBé        vµ    Tµi chÝnh, Bé    C«ng  ®Ó   an  theo dâi,     qu¶n lý. 2. Chi côc        H¶i quan    hµng  n¬i cã  nhËp khÈu, xuÊt khÈu  tr¸chnhiÖm      cã    lµm  ®Çy  thñ tôch¶iquan,thùc hiÖn  ®ñ            chÕ  kiÓm    ®é  tra,gi¸m    s¸thµng nhËp  khÈu,  xuÊt khÈu  theo quy  ®Þnh   cña  ph¸p luËt.Trêng    hîp ph¸t hiÖn    hµng  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      kh«ng  ®óng      víi dung  néi giÊy phÐp, Chi côc          H¶i quan  cöa khÈu  t¹m  dõng  c¸c thñ tôc  nhËp  khÈu,  xuÊt  khÈu,  lËp biªn b¶n, gi¶i       quyÕt theo thÈm      quyÒn  th«ng    vµ  b¸o ngay cho    quan  c¸cc¬  h÷u quan. §iÒu 9. 1. Bé      C«ng    Y tÕ, Bé  nghiÖp, Bé    C«ng  quy  an  ®Þnh  thÓ  cô  ®èi  îng, t   ®iÒu  kiÖn giao,nhËn, tµng        tr÷,vËn chuyÓn  hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu      sö  dông  trong    c¸c lÜnh vùc  tÕ, ph©n  y    tÝch, kiÓm     nghiÖm, nghiªn cøu    khoa  häc,s¶n    xuÊtvµ    ®Êu  tranhchèng      téiph¹m. 2. NgêinhËn      hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu      ph¶icã      c¸c giÊy   tê cÇn thiÕt   vµ ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   chÊt l   l     vÒ   îng,sè îng,chñng  i   lo¹  chÊt ®ã   c¸c   trong   qu¸ tr×nh vËn    chuyÓn  giao  vµ  ®Çy     ®ñ cho ngêi cã    tr¸chnhiÖm.    Ngêi nhËn    hµng  nhËp khÈu, xuÊt khÈu      ph¶ikiÓm        tra,®èi chiÕu  nång  vÒ  ®é,  hµm  îng, l   sè îng,chÊt l   l«hµng,h¹n  dông.Hai bªn  l    îng,sè      sö      giao,nhËn    ph¶iký  ghi   vµ    râ hä,tªnvµo        chøng    s¬  tõ,hå  kÌm  theo hµng    nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu.       
  4. 4 3. Trong    qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, hµng nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      ph¶i ® îc     ®ãng    gãi,niªm phong; trªnbao  ghirâ        b×    n¬i xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, tªngäi,       sè îng vµ  l   ph¶icã  s¬    hå  kÌm  theo.Trong    mäi  êng    tr hîp,viÖc ®ãng    gãihµng  nhËp  khÈu,xuÊt khÈu      ph¶icã    phiÕu  ®ãng    gãikÌm  theo hßm, kiÖn,hép    dïng  ®Ó  ®ãng          gãighirâ tªnchÊt,nång    ®é, hµm  îng (nÕu    l   l   cã),sè îng,ngµy  ®ãng  gãivµ      tªnngêi®ãng    gãi. 4. Ph¬ng    tiÖn dïng    ®Ó vËn chuyÓn  hµng nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      ph¶i  b¶o ®¶m  c¸c ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh       ®Ó t¹o thuËn  i lî cho  quan      c¬  H¶i quan,c¬    quan  C«ng  tiÕn hµnh  an    viÖc  kiÓm  so¸t,  qu¶n      lýkhicÇn thiÕt. 5.          Bé Y tÕ, Bé C«ng nghiÖp, Bé     C«ng  trong  an  ph¹m     vi nhiÖm     vô, quyÒn    h¹n cña  m×nh híng dÉn    thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. §iÒu 10. 1. C¬     quan, tæ    chøc  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu  Chi      vµ  côc H¶i quan  cöa  khÈu    n¬ihµng  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu  qua      ®i  ph¶imë       sæ theo   dâitheo mÉu   quy ®Þnh,  lËp  s¬  hå  theo    l nhËp  dâi sè îng  khÈu, xuÊt khÈu, sè îng        l xuÊt,   nhËp kho theo quy ®Þnh  cña  Y    C«ng  Bé  tÕ,Bé  nghiÖp,Bé    C«ng    Tµi an,Bé    chÝnh. PhiÕu    xuÊt kho, nhËp    kho hµng  nhËp  khÈu, xuÊt    khÈu kh«ng  îc ®   viÕtchung      i   víic¸c lo¹ hµng    ho¸ kh¸c.Sæ     s¸ch,chøng    nhËp    tõ vÒ  khÈu, xuÊt     khÈu ph¶il gi÷trong thêih¹n  Bé  tÕ,Bé   u        do  Y    C«ng  nghiÖp,Bé    C«ng  quy  an  ®Þnh. 2. C¬     quan, tæ    chøc  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu  Chi      vµ  côc  H¶i quan cöa  khÈu    n¬i hµng  nhËp  khÈu, xuÊt  khÈu  qua  ®i  ph¶i thùc    hiÖn  chÕ     ®é b¶o  qu¶n, b¸o    c¸o  thèng  theo  kª  quy  ®Þnh  cña  Y     C«ng  Bé  tÕ, Bé  nghiÖp, Bé    C«ng    TµichÝnh  trong thêih¹n  an,Bé    vµ      chËm   nhÊt lµ10      ngµy  lµm viÖc,kÓ    tõ khi hoµn      thµnh  viÖc  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      ph¶i b¸o    c¸o  kÕt qu¶    vÒ c¬  quan  cÊp  ®∙  giÊy  phÐp  Bé  vµ  C«ng  ®Ó   an  theo    dâi.HÕt   thêih¹n u      l gi÷ sæ s¸ch,chøng      ëng    tõ,thñ tr ®¬n  cã  vÞ  tr¸chnhiÖm   Héi ®ång      lËp    ®Ó tiÕn hµnh    huû    sæ s¸ch,chøng    vµ    tõ ®ã  ph¶ilËp      biªnb¶n.Trong    mäi  êng        tr hîp,khiph¸t hiÖn  sù  cã  nhÇm   lÉn hoÆc  thÊt tho¸tc¸c chÊt        nµy  th×  quan, tæ  c¬    chøc  nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu      ph¶ib¸o c¸o ngay  c¬        vÒ  quan  cÊp  ®∙  giÊy phÐp.   §iÒu 11. §èi víitr       êng  hîp    viph¹m    c¸c quy ®Þnh    vÒ kiÓm     so¸tho¹t  ®éng  nhËp  khÈu, xuÊt khÈu, Bé  ëng  Y     tr       tr Bé  tÕ, Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp,  Bé  ëng  C«ng  tuú theo tÝnh  tr Bé  an      chÊt,møc  viph¹m  thÓ    ®é    cã  quyÕt ®Þnh    thu håigiÊy phÐp        nhËp  khÈu,xuÊt khÈu  cÊp,®×nh      ®∙    chØ  viÖc nhËp  khÈu,  xuÊt khÈu,  lý ngêi vi ph¹m  hµng  xö        vµ  nhËp  khÈu, xuÊt  khÈu  theo thÈm  quyÒn  hoÆc  chuyÓn  giao cho  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn  lýtheo  xö    quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.     C h ¬ n g  III ki Ó m  s o¸t Ë n  c h u y Ó n  q u¸ c ¶ n h  l∙nh th æ  vi Öt n a m  v c h Êt m a  tuý, tiÒn c h Êt,  thuèc g © y  n g hi Ö n, thuèc h íng thÇ n
  5. 5 §iÒu 12. Tæ  chøc cÇn vËn chuyÓn qu¸ c¶nh    l∙nh thæ ViÖt Nam   chÊt ma       tuý,tiÒn  chÊt,thuèc    g©y nghiÖn, thuèc    híng thÇn  sau  ( ®©y       gäi lµ vËn chuyÓn  qu¸ c¶nh) ph¶igöi ®¬n  hå  xin phÐp        vµ  s¬    kÌm  theo giÊy phÐp  cña    níc xuÊt khÈu  giÊy    vµ  phÐp  cña    níc nhËp khÈu hµng    qu¸ c¶nh  ®Õn  Bé  C«ng  ViÖtNam     an    ®Ó xem     xÐt,lµm      thñ tôccÊp giÊy phÐp.     §iÒu 13. 1.Hå  xinphÐp    s¬    vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh  ph¶ibao    gåm   : a) GiÊy    phÐp  xuÊtkhÈu    cña    hµng  níccã  xuÊtkhÈu;   b) GiÊy    phÐp  nhËp  khÈu  cña    hµng  níccã  nhËp  khÈu; c)GiÊy    phÐp    qu¸ c¶nh  cña      nícmµ hµng  xuÊtkhÈu    hoÆc  nhËp  khÈu  ®∙  ®i  qua  íckhi®Õn   tr     ViÖtNam  tr   ( êng    hîp vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh  nhiÒu  ); níc d) §¬n    xin phÐp vËn chuyÓn qu¸ c¶nh ph¶i theo    mÉu  thèng nhÊt cña  Bé  C«ng  ViÖtNam.  an    §¬n    xinphÐp ph¶ithÓ    hiÖn      c¸cnéidung  sau:  ­Tªn,®Þa      chØ  chøc  tæ  vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh;   ­Thêigian,lýdo            qu¸ c¶nh;   ­ Tªn,®Þa       chØ    n¬is¶n  xuÊt,tªngäi,c«ng        thøc    ho¸ häc,sè îng,hµm  ­   l   l îng chÊt ma       tuý,tiÒn chÊt,thuèc    g©y nghiÖn, thuèc    híng thÇn  cã  vµ  mÉu   vËtkÌm    theo;   ­Ph¬ng    tiÖn,hµnh    tr×nh,®iÒu    kiÖn  toµn  an  vËn  chuyÓn. 2. C¸c      trªnnÕu    tµiliÖu nªu    b»ng tiÕng    nícngoµiph¶i® îcdÞch          ra tiÕng  ViÖtvµ  x¸cnhËn  tÝnh      cã    vÒ  hîp ph¸p cña    b¶n dÞch. 3. Trong      thêih¹n chËm   nhÊt    ngµy  lµ 15  lµm  viÖc,kÓ         tõ khinhËn  îc ®   ®¬n  hå  xin phÐp  lÖ,Bé  ëng  C«ng  ph¶iquyÕt  vµ  s¬    hîp    tr Bé  an    ®Þnh  viÖc  cÊp  hoÆc   kh«ng cÊp  giÊy phÐp  vËn  chuyÓn  qu¸ c¶nh    l∙nh thæ ViÖt Nam.    GiÊy  phÐp  ph¶ighirâ tªn,         ®Þa  chØ  chøc  îcphÐp  tæ  ®   vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh;  tªngäi,hµm  îng,sè îng chÊt ma         l   l     tuý,tiÒn chÊt,thuèc g©y        nghiÖn,thuèc h­     íng thÇn;thêih¹n        thùc hiÖn    viÖc vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh;tªnc¸c cöa        khÈu    mµ hµng  vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh  qua. Trêng    ®i    hîp kh«ng  cÊp  giÊy phÐp  ph¶i th×    th«ng      b»ng    b¸o lýdo  v¨n b¶n. §iÒu 14. 1. Bé    C«ng  quy  an  ®Þnh  thÓ  híng dÉn    cô  vµ    ho¹t®éng  cña    c¸c ®¬n  vÞ  cã tr¸chnhiÖm     gióp  tr Bé  ëng  C«ng  trong viÖc  Bé  an    tiÕp nhËn  s¬, xem   hå    xÐt viÖc    cÊp,thu håigiÊy phÐp          vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ ViÖtNam.    2. C¨n  tõng  êng    thÓ, Bé  ëng  C«ng  quyÕt    cø  tr hîp cô    tr Bé  an  ®Þnh    thêi gian,hµnh    tr×nh  c¸c cöa  vµ    khÈu hµng vËn chuyÓn qu¸ c¶nh  îc phÐp  ®   ®i  qua.    3. GiÊy    phÐp  vËn chuyÓn  qu¸ c¶nh    l∙nh thæ ViÖt Nam   gi¸trÞ mét    cã      lÇn trong thêih¹n        ghitrong giÊy    phÐp. Trêng      hîp hÕt    thêih¹n    ghitrong giÊy     phÐp  nhng  viÖc vËn chuyÓn  qu¸ c¶nh  cha thùc hiÖn  îc th×  quan  ®   c¬  cÊp  giÊy phÐp  thÓ        cã  giah¹n thªm.
  6. 6 §iÒu    quan,tæ  15. C¬    chøc  vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  ViÖtNam     ph¶i lµm    thñ    tôc,chÞu  kiÓm     sù  so¸tcña  quan  c¬  H¶i quan  c¸c c¬  vµ    quan  kh¸c cã    thÈm   quyÒn  cña ViÖt Nam   chÞu    vµ  mäi    chiphÝ qu¸ c¶nh theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu 16. 1. GiÊy    phÐp vËn  chuyÓn  qu¸ c¶nh    l∙nhthæ ViÖt Nam   îc göi cho    ®     tæ  chøc    xinphÐp, Chi côc        H¶i quan cöa khÈu    n¬ihµng vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh ®i  qua, C«ng  tØnh, thµnh    an    phè trùc thuéc    Trung ¬ng, ®¬n   Bé    vÞ  ®éi    biªn phßng,®¬n  C¶nh      vÞ  s¸tbiÓn    n¬ihµng vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh  qua. ®i  2. Sau      khinhËn  îc giÊy  ®   phÐp  vËn chuyÓn  qu¸ c¶nh  cña  tr Bé  ëng  Bé  C«ng      an,Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu    n¬ilµm        thñ tôcqu¸ c¶nh,C«ng  tØnh,   an    thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,®¬n  Bé        vÞ  ®éi biªnphßng,®¬n  C¶nh      vÞ  s¸t biÓn qu¶n   lýtuyÕn  êng  ® vËn  chuyÓn  qu¸ c¶nh  ph¶i bè     îng,ph¬ng    trÝ lùc l   tiÖn kiÓm   so¸tchÆt      chÏ,®¶m   b¶o  viÖc  vËn  chuyÓn  qu¸  c¶nh theo  ®óng  tuyÕn  êng  néi dung    ® vµ    ghi trong  giÊy phÐp.  Trêng  hîp hµng vËn  chuyÓn  qu¸ c¶nh  sè îng    cã  l lín hoÆc   êng tr hîp cÇn  thiÕt kh¸c,c¬      quan  cÊp  giÊy  phÐp  îc yªu  ®   cÇu   îng  lùc l C¶nh    s¸tnh©n  d©n,  ®éi    Bé  biªnphßng, C¶nh      s¸t biÓn  H¶i quan  chøc  vµ    tæ  viÖc      ¸p t¶ihµng  vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh    ra kháil∙nh     thæ ViÖtNam.    3. Trong      qu¸ tr×nh vËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh,hµng      qu¸ c¶nh ph¶i® îc®ãng      gãi,niªm    phong;trªnbao  ghirâ n¬ixuÊtkhÈu,nhËp      b×            khÈu,tªngäi,sè îng,       l   nång ®é,  hµm  îng (nÕu    l   cã),ngµy ®ãng    ph¶icã  s¬  gãivµ    hå  kÌm  theo. §iÒu      H¶i quan  khÈu    17. Chi côc    cöa  n¬ihµng  vËn chuyÓn    qu¸ c¶nh  ®i qua  ph¶ilµm    ®Çy     tôc h¶iquan, thùc hiÖn  ®ñ thñ          chÕ    ®é kiÓm     tra,gi¸m  s¸th¶iquan          ®èi víihµng vËn chuyÓn    qu¸ c¶nh  theo quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt.   NÕu     thêigian  hoµn  thµnh thñ      tôc h¶i quan  kÐo    dµi,hµng  vËn chuyÓn   qu¸ c¶nh ph¶i ® îc göi t¹        i kho cña  quan  c¬  H¶i  quan  theo quy ®Þnh.  Trêng    hîp trong qu¸  tr×nh vËn  chuyÓn  sù  lµm  cã  cè  thay  æi  ® niªm phong    h¶i quan  hoÆc   thay  æi  ® nguyªn tr¹ng hµng    vËn  chuyÓn  qu¸ c¶nh, Chi    côc    H¶i quan  cöa khÈu    n¬ihµng  vËn chuyÓn   qu¸ c¶nh    ra kháil∙nhthæ      ViÖtNam   dõng    t¹m  lµm    tôc h¶iquan, lËp    c¸c thñ        biªn b¶n, xö      lýtheo  thÈm  quyÒn  th«ng  vµ  b¸o  ngay cho    quan  c¸cc¬  h÷u quan. §iÒu 18. 1.Bé    C«ng  chñ    an  tr×,phèihîp víi TµichÝnh,Bé        Bé      Quèc  phßng  c¸c vµ    c¬ quan h÷u quan  tr¸chnhiÖm   chøc   îng    cã    tæ  lùc l ®Ó kiÓm    so¸tchÆt    chÏ viÖc  vËn chuyÓn    qu¸ c¶nh theo ®óng    hµnh tr×nh ghitronggiÊy phÐp.           2. Khi hµng      vËn chuyÓn  qu¸ c¶nh  khái®Þa   ra    bµn qu¶n    lýcña m×nh,  c¸c c¬    quan, ®¬n  h÷u    vÞ  quan  îc giao  ®   kiÓm     so¸tvËn chuyÓn qu¸ c¶nh cã  tr¸chnhiÖm       trao®æi th«ng    tin,t×nh  h×nh  cho    quan,®¬n  h÷u  c¸cc¬    vÞ  quan  n¬ihµng    vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh    qua    sÏ®i  ®Ó tiÕp tôckiÓm        so¸tchÆt chÏ.
  7. 7 §iÒu        êng      19. §èivíitr hîp viph¹m    c¸c quy ®Þnh  vËn  vÒ  chuyÓn    qu¸ c¶nh, tuú    theo  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m  th×  tr Bé  ëng  C«ng  cã  Bé  an  thÓ  quyÕt ®Þnh  håigiÊy  thu    phÐp    qu¸ c¶nh  cÊp, xö    ®∙    lýngêi viph¹m  hµng      vµ  vËn chuyÓn  qu¸ c¶nh theo thÈm  quyÒn  hoÆc   chuyÓn giao cho  quan  c¬  chøc n¨ng  lýtheo quy  xö      ®Þnh cña ph¸p luËt.     C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu 20. 1. C¬    quan,tæ    chøc,c¸ nh©n  thµnh      cã  tÝch trong viÖc    kiÓm    so¸tnhËp  khÈu, xuÊt khÈu, vËn        chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ ViÖt Nam     chÊt ma       tuý,tiÒn   chÊt,thuèc g©y      nghiÖn,thuèc híng thÇn  ® îckhen  ëng        th×    th theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   2. C¬     quan, tæ    chøc, c¸ nh©n        vi ph¹m    c¸c quy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh  nµy  tuú  th×  theo  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m    xö    luËt,xö      mµ bÞ  lýkû    ph¹tvi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. §iÒu 21.  Kinh phÝ  cho    c¸c ho¹t®éng    kiÓm     so¸tnhËp  khÈu, xuÊt     khÈu, vËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ ViÖt Nam     chÊt ma       tuý,tiÒn chÊt,thuèc       g©y  nghiÖn,thuèc híng thÇn  ng©n        do  s¸ch nhµ      nícc©n  ®èi,bè      trÝ trong dù    to¸nng©n    s¸ch hµng    n¨m  cña    qu¶n    c¸cBé  lýchuyªn ngµnh.   §iÒu 22. 1. Bé    Th¬ng    tr¸ch nhiÖm   so¸tc¸c HiÖp  m¹i cã    rµ      ®Þnh     vÒ kiÓm     so¸t nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu,vËn        chuyÓn    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  ViÖtNam     chÊtma       tuý, tiÒn chÊt,thuèc    g©y  nghiÖn, thuèc    híng thÇn  ký        ®Ò   ®∙  víic¸c níc vµ  xuÊt  söa ®æi  cho        phïhîp víiLuËt Phßng,chèng      NghÞ      ma tuývµ  ®Þnh  nµy. 2.Bé  ëng  C«ng    tr   tr Bé  an,Bé  ëng  Y    tr Bé  tÕ,Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp  vµ  Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    trong ph¹m      vinhiÖm     vô,quyÒn  cña  h¹n  m×nh  tr¸ch cã    nhiÖm kiÓm    tra,®«n  ®èc  viÖc thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 23. NghÞ     ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy ®¨ng C«ng    b¸o.Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y   tr   cña ChÝnh  phñ      tr¸víiNghÞ  i ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá. Bé  ëng      tr c¸cBé, Thñ  ëng    quan  tr c¸cc¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  li   cã  ªnquan  Chñ  vµ  tÞch  ban  ñy  nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2