Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
174
lượt xem
55
download

Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 74/2005/N§­CP ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2005  VÒ phßng, chèng röa tiÒn ChÝnh  phñ Nh»m   thùc   hiÖn   môc   tiªu   phßng,   chèng   röa   tiÒn,   gãp   phÇn b¶o vÖ  an ninh quèc gia vµ  trËt tù  an toµn x∙ héi,   c¸c quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, c¬  quan, tæ   chøc; C¨n cø Bé luËt H×nh sù n¨m 1999; C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng   12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12 th¸ng 12 n¨m   1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt C¸c tæ   chøc tÝn dông ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   c¬   chÕ   vµ   c¸c   biÖn   ph¸p  phßng, chèng röa tiÒn ë ViÖt Nam trong c¸c giao dÞch tiÒn   tÖ   hay   tµi   s¶n   kh¸c;   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   c¸   nh©n,   c¬  quan, tæ chøc trong phßng, chèng röa tiÒn; hîp t¸c quèc  tÕ trong lÜnh vùc phßng, chèng röa tiÒn. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   c¸   nh©n,   c¬  quan,   tæ   chøc   ViÖt   Nam,   c¸   nh©n,   tæ   chøc   níc   ngoµi   vµ 
 2. 2 nh÷ng ngêi kh«ng cã  quèc tÞch c  tró  hoÆc ho¹t  ®éng trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam, cã giao dÞch hoÆc cung øng dÞch vô cho  kh¸ch  hµng  liªn quan  ®Õn giao  dÞch  tiÒn tÖ  hay tµi s¶n  kh¸c t¹i ViÖt Nam.   2.   NghÞ   ®Þnh   nµy   còng   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ  chøc níc ngoµi kh«ng c tró, kh«ng ho¹t ®éng trªn l∙nh thæ   ViÖt   Nam,   nhng   cã   giao   dÞch   hoÆc   cung   øng   dÞch   vô   cho  kh¸ch  hµng  liªn quan  ®Õn giao  dÞch  tiÒn tÖ  hay tµi s¶n  kh¸c t¹i ViÖt Nam. 3. Trêng hîp §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi  chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c  víi NghÞ   ®Þnh nµy th×  ¸p dông quy  ®Þnh cña §iÒu  íc quèc  tÕ ®ã. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. Röa tiÒn lµ  hµnh vi cña c¸ nh©n, tæ chøc t×m c¸ch  hîp ph¸p ho¸ tiÒn, tµi s¶n do ph¹m téi mµ  cã  th«ng qua  c¸c ho¹t ®éng cô thÓ sau ®©y:   a)   Tham   gia   trùc   tiÕp   hoÆc   gi¸n   tiÕp   vµo   mét   giao  dÞch liªn quan ®Õn tiÒn, tµi s¶n do ph¹m téi mµ cã; b)   Thu   nhËn,   chiÕm   gi÷,   chuyÓn   dÞch,   chuyÓn   ®æi,  chuyÓn   nhîng,   vËn   chuyÓn,   sö   dông,   vËn   chuyÓn   qua   biªn  giíi tiÒn, tµi s¶n do ph¹m téi mµ cã; c) §Çu t  vµo mét dù  ¸n, mét c«ng tr×nh, gãp vèn vµo  mét doanh nghiÖp hoÆc t×m c¸ch kh¸c che  ®Ëy, nguþ  trang   hoÆc c¶n trë  viÖc  x¸c  minh  nguån gèc,  b¶n  chÊt  thËt sù  hoÆc vÞ  trÝ, qu¸ tr×nh  di chuyÓn  hoÆc  quyÒn  së  h÷u  ®èi  víi tiÒn, tµi s¶n do ph¹m téi mµ cã. 2.  §Þnh chÕ  tµi chÝnh  lµ  bÊt kú  tæ chøc nµo cã  tiÕn  hµnh kinh doanh mét hoÆc nhiÒu ho¹t  ®éng, gåm: nhËn tiÒn  göi;   cho   vay;   thuª   mua   tµi   chÝnh;   chuyÓn   tiÒn   hay   gi¸  trÞ; ph¸t hµnh vµ  qu¶n lý  c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n; b¶o  l∙nh vµ cam kÕt tµi chÝnh; kinh doanh ngo¹i hèi, c¸c c«ng   cô   thÞ   trêng   tiÒn   tÖ,   chøng   kho¸n   cã   thÓ   chuyÓn   nhîng;  tham gia ph¸t  hµnh  chøng kho¸n;  qu¶n lý  danh môc  ®Çu t  cña c¸ nh©n, tËp thÓ; qu¶n lý  tiÒn mÆt hoÆc chøng kho¸n  thanh kho¶n thay mÆt cho c¸ nh©n hay tËp thÓ kh¸c; ®Çu t,  qu¶n lý vèn hoÆc tiÒn ®¹i diÖn cho c¸ nh©n, tËp thÓ kh¸c;  b¶o hiÓm nh©n thä vµ b¶o hiÓm liªn quan ®Õn c¸c kho¶n ®Çu  t kh¸c; ®æi tiÒn. 3.  Giao  dÞch tiÒn  tÖ  hay  tµi s¶n  kh¸c  (díi  ®©y  gäi  chung lµ  giao dÞch) lµ  nh÷ng giao dÞch t¹o ra sù  chuyÓn  ®æi, chuyÓn dÞch hoÆc thay  ®æi quyÒn së  h÷u vÒ  tiÒn, tµi  s¶n cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc.
 3. 3 4.  NhËn   biÕt   kh¸ch   hµng  lµ   nh÷ng   thñ   tôc   cÇn   thiÕt   thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy nh»m n¾m b¾t ®­ îc nh÷ng th«ng tin cã  liªn quan tíi c¸ nh©n, tæ chøc cã  giao dÞch tiÒn tÖ hay tµi s¶n kh¸c.   5. Th«ng tin nhËn biÕt lµ nh÷ng th«ng tin cã ®îc theo  kho¶n 3 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy, ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c  bªn liªn quan, môc ®Ých vµ tÝnh chÊt cña giao dÞch.  6.  C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  lµ  bÊt cø c¬  quan  nhµ  níc nµo cã  chøc n¨ng qu¶n lý, chØ  ®¹o, híng dÉn, thu  thËp, xö  lý  th«ng tin,  ®iÒu tra hoÆc xö  lý  hµnh vi liªn  quan tíi röa tiÒn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 7. Giao dÞch  ®¸ng ngê  lµ  bÊt cø giao dÞch nµo cã  dÊu  hiÖu bÊt thêng hoÆc liªn quan  ®Õn röa tiÒn,  ®îc c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn c¶nh b¸o hoÆc ®îc x¸c ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c trong phßng, chèng röa tiÒn 1. ViÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn, xö  lý  röa   tiÒn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt  trªn  c¬  së  b¶o  ®¶m chñ  quyÒn, an ninh quèc gia; b¶o  ®¶m ho¹t  ®éng b×nh thêng vÒ  kinh tÕ,  ®Çu t; b¶o vÖ  quyÒn vµ  lîi  Ých   hîp   ph¸p   cña   c¸   nh©n,   c¬   quan,   tæ   chøc;   chèng   l¹m  quyÒn,   lîi   dông   viÖc   phßng,   chèng  röa  tiÒn   ®Ó  x©m  ph¹m   quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc  cã liªn quan. 2.   Hîp   t¸c   quèc   tÕ   trong   lÜnh   vùc   phßng,   chèng   röa  tiÒn   ph¶i  trªn   nguyªn  t¾c  t«n  träng   ®éc   lËp,   chñ   quyÒn   quèc gia, c¸c bªn cïng cã  lîi vµ   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  ViÖt Nam, trõ  trêng  hîp  c¸c  §iÒu  íc  quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt   hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u  5.  Tr¸ch nhiÖm tham gia phßng, chèng röa tiÒn 1.   Phßng,   chèng   röa   tiÒn   lµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   mäi   c¸  nh©n, c¬ quan, tæ chøc. 2. Nghiªm cÊm c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia  hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng röa tiÒn. 3.   Nhµ   níc   cã   chÝnh   s¸ch   khuyÕn   khÝch,   b¶o   vÖ   c¸   nh©n,  c¬   quan,   tæ  chøc   tham   gia   phßng,   chèng   röa   tiÒn;   khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®∙ cã  hµnh vi röa tiÒn  tù  ra  ®Çu thó  hoÆc khai b¸o cho c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn; tæ chøc ®Êu tranh chèng téi ph¹m cã liªn quan   ®Õn röa tiÒn.
 4. 4 § i Ò u   6.  C¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm phßng,  chèng röa tiÒn 1.   C¸c   ®Þnh   chÕ   tµi   chÝnh   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn  c¸c   biÖn   ph¸p  phßng,   chèng   röa   tiÒn   theo   NghÞ   ®Þnh   nµy   gåm:   a)  C¸c tæ chøc   ®îc thµnh  lËp  vµ  ho¹t  ®éng theo  quy  ®Þnh cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông; b) C¸c tæ chøc m«i giíi,  ®Çu t tiÒn tÖ  hoÆc cung øng  dÞch vô thanh to¸n trªn l∙nh thæ ViÖt Nam; c) C¸c tæ chøc ph¸t hµnh, niªm yÕt, giao dÞch, kinh   doanh, lu ký, thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n; d) C¸c tæ chøc cã   ®¨ng ký  kinh doanh ngo¹i tÖ, vµng  b¹c, ®¸ quý; ®) C¸c c«ng ty b¶o hiÓm, m«i giíi b¶o hiÓm vµ  c¸c tæ  chøc cã  ho¹t  ®éng  liªn  quan tíi c¸c ch¬ng tr×nh  hu trÝ  hay an sinh, kinh tÕ, x∙ héi; e)  C¸c tæ chøc  t¹i  ViÖt Nam  thay  mÆt hoÆc   ®¹i diÖn  cho c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh cña níc ngoµi. 2.   C¸c   c¸   nh©n,   tæ   chøc   kh¸c   cã   tr¸ch   nhiÖm   phßng,  chèng röa tiÒn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy gåm: a)   C¸c   luËt   s,   c¸c   c«ng   ty   t  vÊn   ph¸p   lý,   c¸c   v¨n  phßng luËt s, c¸c c«ng ty luËt hîp danh khi thùc hiÖn c¸c  giao   dÞch   tiÒn   tÖ   hay   tµi   s¶n   kh¸c   thay   mÆt   cho   kh¸ch  hµng; b) C¸c tæ chøc kinh doanh trß ch¬i may rñi, sßng b¹c  hoÆc xæ sè; c¸c tæ chøc kinh doanh cã  khuyÕn m¹i lín  ®èi  víi kh¸ch hµng; c) C¸c c«ng ty dÞch vô  bu«n b¸n bÊt  ®éng s¶n cã   ®¨ng  ký kinh doanh; d) C¸c c¸ nh©n  ®îc phÐp ho¹t  ®éng hoÆc kinh doanh nh mét trong nh÷ng  ®Þnh chÕ  tµi chÝnh nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy. Ch¬ng II  c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng röa tiÒn §i Ò u  7.  C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa chung   1. C¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh nµy cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau:
 5. 5 a) X©y dùng quy tr×nh kiÓm so¸t, kiÓm to¸n néi bé b¶o   ®¶m cho viÖc phßng, chèng röa tiÒn cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp  víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh;   b)   Bè   trÝ   c¸n   bé   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   triÓn   khai   thùc  hiÖn   c¸c   chÝnh   s¸ch,   kÕ   ho¹ch,   quy   tr×nh,   biÖn   ph¸p  phßng, chèng röa tiÒn; c) X©y dùng quy tr×nh t×m hiÓu, cËp nhËt th«ng tin vµ   thñ   tôc   nhËn   biÕt   kh¸ch   hµng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   8  NghÞ ®Þnh nµy; d) Lu gi÷, cËp nhËt sè  liÖu vµ  b¸o c¸o c¸c giao dÞch  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy;  ®) KÞp thêi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc  cã  thÈm quyÒn vµ  phèi hîp víi c¸c c¸ nh©n, c¬  quan, tæ  chøc kh¸c trong viÖc phßng, chèng röa tiÒn;   e) §µo t¹o nh©n viªn ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña nh©n   viªn trong viÖc phßng, chèng röa tiÒn; g) ¸p dông theo thÈm quyÒn c¸c biÖn ph¸p t¹m thêi quy   ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c c¸ nh©n, tæ chøc nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh nµy cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm  c, d, ®, g kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u  8.  NhËn biÕt kh¸ch hµng 1.   C¸c   trêng   hîp   cÇn   nhËn   biÕt   kh¸ch   hµng   theo   quy   ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy gåm: a) Khi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n hay tæ chøc më tµi kho¶n  lÇn ®Çu;  b) Khi xuÊt hiÖn c¸c giao dÞch tiÒn mÆt nh  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy; c)  Khi c¸c  giao dÞch  cã  dÊu  hiÖu  ®¸ng ngê  theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy;   d) Tuú  theo tÝnh chÊt vµ  quy m« giao dÞch mµ  c¸c c¸  nh©n, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh nµy thÊy cÇn ph¶i  nhËn biÕt.   2. Yªu cÇu nhËn biÕt kh¸ch hµng: a)  B¶o  ®¶m  ®é  tin cËy,  kÞp  thêi cña  th«ng  tin nhËn  biÕt kh¸ch hµng; b) B¶o ®¶m bÝ mËt th«ng tin nhËn biÕt cho kh¸ch hµng. 3. Néi dung th«ng tin nhËn biÕt kh¸ch hµng:
 6. 6 C¸c c¸ nh©n, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh nµy cã  tr¸ch nhiÖm tù  thiÕt kÕ  mÉu nhËn biÕt kh¸ch hµng, trong   ®ã ph¶i cã c¸c yÕu tè sau: a) Ngµy, th¸ng, n¨m më  tµi kho¶n hoÆc thùc hiÖn giao  dÞch; b) Hä  vµ  tªn c¸ nh©n hoÆc ngêi  ®¹i diÖn cho c¬  quan,  tæ   chøc   cã   nhu   cÇu   giao   dÞch;   sè   hé   chiÕu,   chøng   minh  nh©n d©n hay giÊy tê  tuú  th©n kh¸c;  ®Þa chØ n¬i  ë  hoÆc  n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró; c) Tªn giao dÞch  ®Çy  ®ñ  vµ  v¾n t¾t, sè   ®¨ng ký  kinh  doanh,   sè   ®¨ng   ký   nép   thuÕ,   ®Þa   chØ   ®Æt   trô   së   cña   tæ  chøc hoÆc chñ  së  h÷u cã  nhu cÇu hoÆc  ®∙ uû  quyÒn cho bªn   thø ba giao dÞch; d) Tªn giao dÞch, ®Þa chØ, sè chøng minh hoÆc sè ®¨ng   ký  kinh doanh cña c¸ nh©n, tæ chøc cã  liªn quan tíi giao  dÞch,  ®Æc biÖt lµ  bªn uû  quyÒn giao dÞch vµ  bªn hëng lîi  trong giao dÞch ®ã; ®) H×nh thøc, môc ®Ých, gi¸ trÞ giao dÞch;  e)   Hä,   tªn   c¸   nh©n,   nh©n   viªn   thùc   hiÖn   nhËn   biÕt  kh¸ch hµng. 4. BiÖn ph¸p nhËn biÕt kh¸ch hµng: Trong   trêng   hîp   cã   nghi   ngê   vÒ   th«ng   tin   nhËn   biÕt  kh¸ch hµng do kh¸ch hµng cung cÊp, c¸c c¸ nh©n, tæ chøc  nªu   t¹i   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   thÓ   x¸c   ®Þnh   tÝnh   x¸c  thùc cña nh÷ng th«ng tin nµy b»ng c¸c c¸ch sau: a)  Kh¶o s¸t,  thu  thËp qua  c¸c tæ  chøc kh¸c   ®∙ hoÆc  ®ang cã  quan hÖ  víi kh¸ch hµng vµ   ®èi chiÕu th«ng tin cã  ®îc víi th«ng tin kh¸ch hµng cung cÊp; b) Thu thËp th«ng tin tõ c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i   diÖn, c«ng ty con, c«ng ty phô  thuéc... t¹i n¬i xuÊt xø  cña th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp; c) Th«ng qua c¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn t¹i n¬i xuÊt  xø cña th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp; d)  C¸c biÖn  ph¸p  kh¸c phï  hîp víi  ph¸p  luËt vµ   b¶o  ®¶m yªu cÇu nhËn biÕt kh¸ch hµng.  5. Lu gi÷ th«ng tin nhËn biÕt kh¸ch hµng: Ngoµi   viÖc   lu   gi÷,   b¶o   qu¶n   th«ng   tin   theo   chÕ   ®é  hiÖn hµnh, c¸c c¸ nh©n, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh  nµy cã  tr¸ch nhiÖm lu gi÷  th«ng tin nhËn biÕt kh¸ch hµng  cã  liªn quan tíi c¸c giao dÞch quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy Ýt nhÊt 5 n¨m kÓ tõ ngµy ®ãng tµi kho¶n hoÆc 5 n¨m kÓ  tõ ngµy kÕt thóc giao dÞch.  
 7. 7 § i Ò u   9.   Møc   gi¸   trÞ   giao   dÞch   ph¶i   b¸o   c¸o   theo  quy ®Þnh 1. Mét hoÆc nhiÒu giao dÞch trong mét ngµy do c¸ nh©n   hay tæ chøc thùc hiÖn b»ng tiÒn mÆt cã  tæng gi¸ trÞ  tõ  200.000.000  ®ång (hai tr¨m triÖu  ®ång) trë  lªn hoÆc b»ng  ngo¹i tÖ, b»ng vµng cã  gi¸ trÞ  t¬ng  ®¬ng, trõ  trêng hîp  ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. §èi víi giao dÞch tiÒn göi tiÕt kiÖm th×  møc tæng  gi¸ trÞ  cña mét hay nhiÒu giao dÞch b»ng tiÒn mÆt trong  mét ngµy do c¸ nh©n, tæ chøc thùc  hiÖn    lµ  500.000.000  ®ång   (n¨m  tr¨m   triÖu   ®ång)   trë   lªn   hoÆc   b»ng   ngo¹i   tÖ,   b»ng vµng cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. 3. Thñ  tíng ChÝnh phñ  sÏ   ®iÒu chØnh c¸c møc gi¸ trÞ  giao dÞch tiÒn mÆt ph¶i b¸o c¸o quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,  2 §iÒu nµy cho phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ­   x∙ héi cña ®Êt níc theo tõng thêi kú. §i Ò u  10.  Giao dÞch ®¸ng ngê 1. C¸c giao dÞch bÞ  coi lµ   ®¸ng ngê  khi cã  mét trong  c¸c dÊu hiÖu sau: a) C¸c bªn liªn quan tíi giao dÞch cung cÊp th«ng tin   nhËn biÕt kh¸ch hµng kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng   nhÊt qu¸n hoÆc thuyÕt phôc c¸ nh©n, tæ chøc cung øng dÞch   vô  kh«ng b¸o c¸o giao dÞch  ®Õn c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  b) C¸c giao dÞch ®îc thùc hiÖn theo lÖnh hay uû quyÒn   cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng téi  ph¹m n»m trong danh s¸ch thèng kª vµ  c¶nh b¸o do Bé  C«ng  an lËp ra nh»m  phßng ngõa,   ®Êu tranh chèng  röa tiÒn vµ  chèng sö  dông tiÒn hay tµi s¶n  ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn hay tµi  trî  cho ho¹t  ®éng ph¹m téi trong hay ngoµi l∙nh thæ ViÖt  Nam;   c) C¸c giao dÞch mµ  qua th«ng tin nhËn d¹ng hoÆc qua  xem xÐt vÒ  c¬  së  kinh tÕ  vµ  ph¸p lý  cña c¸c bªn tham gia   giao dÞch cã  thÓ  x¸c  ®Þnh  ®îc mèi liªn hÖ  gi÷a c¸c bªn  tham   gia   giao   dÞch   víi   c¸c   ho¹t   ®éng   ph¹m   téi   hoÆc   cã  liªn   quan   tíi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   nªu   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   1  §iÒu nµy; d)   C¸c   c¸   nh©n,   tæ   chøc   tham   gia   giao   dÞch   víi   sè  tiÒn cã  gi¸ trÞ  lín kh«ng t¬ng xøng hoÆc kh«ng liªn quan  tíi ho¹t  ®éng  thêng ngµy hay bÊt cø ho¹t  ®éng  hîp  ph¸p  nµo; ®) Cã  sù  thay  ®æi  ®ét biÕn trong doanh sè  giao dÞch  trªn   tµi   kho¶n;   tiÒn   göi   vµo   vµ   rót   ra   nhanh   khái   tµi 
 8. 8 kho¶n; doanh sè  giao dÞch lín trong ngµy, nhng sè  d  tµi  kho¶n rÊt nhá hoÆc b»ng kh«ng; e) C¸c giao dÞch chuyÓn tiÒn cã  gi¸ trÞ  nhá  tõ  nhiÒu  tµi kho¶n kh¸c nhau vÒ  mét kho¶n tiÒn lín hay chuyÓn qua  nhiÒu tµi kho¶n kh¸c nhau vÒ mét tµi kho¶n trong mét thêi   gian   ng¾n  hoÆc   ngîc   l¹i;  tiÒn   ®îc   chuyÓn  lßng   vßng   qua  nhiÒu tµi kho¶n; c¸c bªn liªn quan kh«ng quan t©m ®Õn phÝ   giao dÞch; g) Sö  dông tÝn dông th vµ  c¸c ph¬ng thøc tµi trî  th­ ¬ng m¹i kh¸c cã  gi¸ trÞ  lín, chiÕt khÊu víi gi¸ trÞ  cao  nh»m   chuyÓn   tiÒn   gi÷a   c¸c   quèc   gia   khi   giao   dÞch   nµy   kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thêng xuyªn cña kh¸ch hµng; h) Ph¸p nh©n kh«ng thùc hiÖn giao dÞch trong mét thêi   gian   dµi   trªn   tµi   kho¶n   cña   m×nh   kÓ   tõ   khi   më;   doanh  nghiÖp trong níc më  vµ  sö  dông tµi kho¶n  ë  níc ngoµi díi  tªn ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n níc ngoµi;  i)   ChuyÓn   lîng   tiÒn   lín   tõ   tµi   kho¶n   ngo¹i   hèi   cña   doanh  nghiÖp   ra   níc   ngoµi   sau   khi   nhËn   ®îc   nhiÒu   kho¶n  tiÒn   nhá   ®îc   chuyÓn  vµo  b»ng   chuyÓn  tiÒn   ®iÖn   tö,   sÐc,   hèi phiÕu; k)   Doanh   nghiÖp   níc   ngoµi   chuyÓn   tiÒn   ra   níc   ngoµi  ngay sau khi nhËn  ®îc vèn  ®Çu t hoÆc chi tr¶ tiÒn ra níc  ngoµi  kh«ng  phï  hîp víi tÝnh chÊt  hay  nhu  cÇu  cña  ho¹t  ®éng kinh doanh; l) C¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng xuyªn  ®Òn bï  hoÆc chi  tr¶ b¶o hiÓm víi sè  tiÒn lín cho cïng mét kh¸ch hµng;  m) C¸c tæ chøc chøng kho¸n chuyÓn tiÒn kh«ng phï  hîp  víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n;   n)   BÊt   cø   giao   dÞch   nµo   kh¸c   mµ   c¸c   ®Þnh   chÕ   tµi  chÝnh   thÊy   cã   biÓu   hiÖn   bÊt   thêng   hoÆc   c¬   së   ph¸p   lý  kh«ng ®¸ng tin cËy. 2.  Danh môc  c¸c giao  dÞch  cã  dÊu  hiÖu  ®¸ng  ngê   ®îc  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam bæ sung  ®Þnh kú  b»ng v¨n b¶n  riªng sau khi tham kh¶o  ý  kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã  liªn  quan. 3.  C¸c c¸ nh©n, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy   cã   tr¸ch   nhiÖm   cËp   nhËt   danh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b  kho¶n 1 §iÒu nµy ®Ó biÕt vµ thùc hiÖn. §i Ò u   11.  C¸c biÖn ph¸p t¹m thêi  ®îc ¸p dông trong  phßng, chèng röa tiÒn 1. Trong qu¸ tr×nh phßng, chèng röa tiÒn, cã  thÓ  ¸p  dông mét trong c¸c biÖn ph¸p t¹m thêi sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn giao dÞch;
 9. 9 b) Phong to¶ tµi kho¶n; c) Niªm phong hoÆc t¹m gi÷ tµi s¶n; d) T¹m gi÷ ngêi vi ph¹m; ®)   C¸c   biÖn   ph¸p   ng¨n   chÆn   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. 2. ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¹m thêi ph¶i thùc hiÖn   ®óng   thÈm   quyÒn,   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vµ   kh«ng   ¶nh   hëng   tíi   sù   an   toµn   cña   hÖ   thèng   tµi   chÝnh,  tiÒn tÖ.  3. C¸c c¸ nh©n, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p kh«ng thùc hiÖn giao dÞch khi   c¸c bªn liªn quan tíi giao dÞch thuéc danh s¸ch nªu t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy hoÆc khi cã lý do ®Ó  tin r»ng giao dÞch ®îc yªu cÇu thùc hiÖn cã liªn quan tíi  ho¹t  ®éng ph¹m téi,  ®ång thêi b¸o c¸o ngay tíi Trung t©m  th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn hoÆc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn; phong to¶ tµi kho¶n theo yªu cÇu cña c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn. 4.   C¬   quan   ®iÒu   tra   cã   thÈm   quyÒn   ®îc   ¸p   dông   c¸c  biÖn ph¸p: phong to¶ tµi kho¶n, niªm phong hoÆc t¹m gi÷  tµi s¶n, t¹m gi÷  ngêi vi ph¹m vµ  c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   12.   H×nh thøc,  néi dung b¸o c¸o vµ  cung cÊp  th«ng tin  1. C¸c c¸ nh©n, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh nµy  ph¶i b¸o c¸o c¸c giao dÞch quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9, 10  NghÞ   ®Þnh  nµy  cho  Trung   t©m   th«ng  tin  phßng,   chèng   röa   tiÒn hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, cô thÓ nh sau: a)   H×nh   thøc   b¸o   c¸o:   b»ng   v¨n   b¶n,   b»ng   c¸c   ph ¬ng  tiÖn  ®iÖn tö  hoÆc bÊt cø ph¬ng thøc hîp ph¸p nµo; trong  trêng hîp cÇn thiÕt cã  thÓ  b¸o c¸o ngay qua  ®iÖn tho¹i,  nhng   sau   ®ã   ph¶i   x¸c   nhËn   l¹i   b»ng   c¸c   ph¬ng   thøc   nªu  trªn; ngêi b¸o c¸o hoÆc ký  b¸o c¸o nµy ph¶i lµ  chÝnh c¸  nh©n thùc hiÖn giao dÞch hoÆc c¸n bé chuyªn tr¸ch hay ng ­ êi cã thÈm quyÒn cña tæ chøc, c¬ quan ph¶i b¸o c¸o; b)   Néi   dung   b¸o   c¸o   gåm:   c¸c   th«ng   tin   nhËn   biÕt   kh¸ch   hµng   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   nµy;  thêi gian vµ  thêi h¹n tiÕn hµnh giao dÞch hoÆc ph¸t lÖnh  giao dÞch; c¸c bªn liªn quan tíi giao dÞch; c¸c giÊy tê,  tµi   liÖu   mµ   c¸c   bªn   sö   dông   trong   giao   dÞch;   c¸c   biÖn  ph¸p phßng ngõa ®∙ ®îc thùc hiÖn;  c) Thêi gian b¸o c¸o: chËm nhÊt lµ  48 giê  kÓ  tõ  thêi  ®iÓm ph¸t  sinh  giao dÞch theo  §iÒu  9 hoÆc  tõ  thêi   ®iÓm 
 10. 10 ph¸t   hiÖn   cã   giao   dÞch   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   NghÞ  ®Þnh nµy hoÆc trong vßng 24 giê nÕu ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu  liªn quan gi÷a giao dÞch  ®îc yªu cÇu thùc hiÖn víi ho¹t  ®éng ph¹m téi. Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam quy  ®Þnh   thêi   gian   b¸o   c¸o   ®èi   víi   tõng   lo¹i   giao   dÞch   cô  thÓ. 2. C¸c c¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh nµy kh«ng   ®îc th«ng b¸o cho c¸c bªn liªn  quan  tíi  giao dÞch vÒ  viÖc b¸o c¸o vµ  néi dung b¸o c¸o hoÆc th«ng  tin ®∙ cung cÊp. 3. C¸c c¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc kh¸c, nÕu ph¸t hiÖn  nh÷ng   giao   dÞch   cã   dÊu   hiÖu   ®¸ng   ngê,   cã   thÓ   tè   gi¸c,  cung cÊp th«ng tin hoÆc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng  c¸c   ph¬ng   thøc   hîp   ph¸p   kh¸c   cho   Trung   t©m   th«ng   tin   phßng,  chèng röa tiÒn  hoÆc  c¸c c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn.   C¸c   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   nhËn   ®îc   tè  gi¸c, th«ng tin nãi trªn cã  tr¸ch nhiÖm xö  lý  th«ng tin  theo thÈm quyÒn  ®îc ph¸p luËt quy  ®Þnh vµ  th«ng b¸o ngay   vÒ Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn. 4. Th«ng tin liªn quan tíi c¸c giao dÞch  ®îc b¸o c¸o  theo NghÞ ®Þnh nµy ®îc b¶o qu¶n theo chÕ ®é mËt vµ chØ ®­ îc cung cÊp cho c¬  quan cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. C¸c c¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc thùc hiÖn tr¸ch  nhiÖm  b¸o  c¸o  hoÆc  cung cÊp th«ng  tin  cã  liªn  quan   ®Õn  giao dÞch theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× kh«ng bÞ  coi lµ  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m bÝ  mËt tiÒn göi vµ  tµi s¶n göi cña kh¸ch hµng hay c¸c quy  ®Þnh kh¸c vÒ ®¶m b¶o bÝ mËt th«ng tin cho kh¸ch hµng. §i Ò u  13.  Xö lý th«ng tin   1.  Khi nhËn   ®îc  th«ng  tin hoÆc  b¸o c¸o  vÒ  c¸c  giao  dÞch quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9, 10 NghÞ ®Þnh nµy, Trung t©m  th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn tiÕn hµnh: a) Ph©n tÝch th«ng tin, b¸o c¸o nhËn ®îc; b)   So   s¸nh   th«ng   tin,   b¸o   c¸o   nhËn   ®îc   víi   c¸c   sè  thèng   kª,   th«ng   tin   ®∙   cã   vµ   th«ng   tin   ®îc   lu   gi÷   t¹i  Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn; c) Yªu cÇu hoÆc  ®Ò  nghÞ  bÊt cø c¸ nh©n, c¬  quan, tæ  chøc   nµo   cung   cÊp   thªm   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   cã   liªn  quan ®Õn b¸o c¸o nhËn ®îc; d) C¶nh b¸o hoÆc khuyÕn nghÞ tíi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc   nªu t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn cã  liªn quan vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  n¶y sinh tõ  c¸c giao  dÞch ®îc b¸o c¸o.
 11. 11 2.   Khi   cã   c¨n   cø   x¸c   ®Þnh   giao   dÞch   ®îc   nªu   trong  th«ng   tin,   b¸o   c¸o   cã   thÓ   liªn   quan   tíi   c¸c   ho¹t   ®éng  ph¹m téi, Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn th«ng   b¸o   ngay   cho   c¬   quan   ®iÒu   tra   cã   thÈm   quyÒn   vµ   chuyÓn  toµn bé  hå  s¬,  ®ång thêi phèi hîp chÆt chÏ  víi c¬  quan  ®iÒu   tra   trong   qu¸   tr×nh   x¸c   minh   néi   dung   vô   viÖc   vµ  cung cÊp c¸c th«ng  tin, tµi liÖu liªn  quan   ®Õn vô  viÖc  khi ®îc yªu cÇu. §i Ò u  14.  Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn 1.   Thµnh   lËp   Trung   t©m   th«ng   tin   phßng,   chèng   röa   tiÒn trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam; cã  chøc n¨ng  lµm  ®Çu mèi tiÕp nhËn vµ  xö  lý  th«ng tin; cã  quyÒn yªu  cÇu c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan cung cÊp tµi  liÖu, hå  s¬  c¸c th«ng tin vÒ  c¸c giao dÞch quy  ®Þnh t¹i  c¸c §iÒu 9, 10 NghÞ   ®Þnh nµy;  cung  cÊp tµi liÖu, th«ng  tin theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy; gióp Thèng  ®èc Ng©n  hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 15 vµ c¸c kho¶n 1, 4 §iÒu 20 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn cã  Gi¸m  ®èc vµ mét sè Phã gi¸m ®èc do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc  ViÖt Nam bæ nhiÖm. 3. Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn cã  con   dÊu riªng vµ   ®Æt trô  së  chÝnh t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam.  4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ  chøc,   chÕ   ®é   lµm   viÖc   cña   Trung   t©m   th«ng   tin   phßng,   chèng  röa  tiÒn  do Thèng   ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  quy ®Þnh. Ch¬ng III Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan Nhµ níc  trong phßng, chèng röa tiÒn §i Ò u   15.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt  Nam 1. Chñ  tr×  vµ  phèi hîp víi Bé  C«ng an vµ  c¸c c¬  quan   h÷u   quan   x©y   dùng   vµ   thùc   hiÖn   chiÕn   lîc,   chñ   tr¬ng,  chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch c«ng t¸c phßng ngõa, ®Êu tranh chèng   röa tiÒn trªn  l∙nh  thæ ViÖt Nam; nghiªn  cøu vµ  cã  gi¶i  ph¸p  ®Ó  h¹n chÕ  thanh  to¸n  b»ng tiÒn mÆt trªn  l∙nh  thæ  ViÖt Nam. 2. §Þnh kú  hµng n¨m hoÆc khi ChÝnh phñ  yªu cÇu, trao  ®æi   kÕt   qu¶   c«ng   t¸c   phßng,   chèng   röa   tiÒn   víi   c¸c   c¬ 
 12. 12 quan h÷u quan vµ lµm ®Çu mèi tæng hîp b¸o c¸o tr×nh ChÝnh  phñ.  3.   Phèi  hîp  víi  c¸c  c¬   quan,   tæ  chøc,   c¸   nh©n   h÷u   quan   trong   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   phßng,   chèng  röa tiÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ NghÞ ®Þnh nµy. 4. Tæ chøc tiÕp nhËn, tæng hîp, ph©n tÝch, xö lý, l u  gi÷, cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu, hå  s¬  theo quy  ®Þnh  t¹i   c¸c   §iÒu   12,   13   NghÞ   ®Þnh   nµy;   chuyÓn   cho   c¸c   c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn tµi liÖu, hå  s¬  vô  viÖc cã  thÓ  liªn  quan  tíi  röa  tiÒn   ®Ó  thanh  tra,   ®iÒu  tra,   xö  lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé  khoa häc kü  thuËt  vµ  c«ng  nghÖ  xö  lý  th«ng  tin vÒ  phßng,  chèng  röa  tiÒn;  6. §µo t¹o c¸n bé chuyªn tr¸ch cho c¸c ®¬n vÞ cã liªn  quan cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  c¸c  ®Þnh chÕ  tµi  chÝnh   vÒ   ph©n   tÝch,   xö   lý   th«ng   tin   vµ   ph¸t   hiÖn   röa  tiÒn. §i Ò u  16.   Tr¸ch nhiÖm cña Bé C«ng an  1. Chñ  tr×  vµ  phèi hîp víi c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸  nh©n   h÷u   quan  trong   ®Êu   tranh  phßng,   chèng   téi   ph¹m   cã   liªn quan  ®Õn röa tiÒn; tæ chøc tiÕp nhËn vµ  xö  lý  th«ng  tin vÒ téi ph¹m cã liªn quan tíi röa tiÒn. 2. Chñ  tr×  vµ  phèi hîp víi c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n  h÷u quan tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ phßng, chèng röa tiÒn. 3.  Tæ chøc  lùc lîng  ®iÒu  tra  téi ph¹m  cã  liªn  quan  ®Õn röa tiÒn;  híng dÉn c¸c c¬  quan kh¸c tiÕn  hµnh   ®iÒu  tra ban  ®Çu c¸c téi ph¹m cã  liªn quan  ®Õn röa tiÒn theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt tè  tông h×nh sù  vµ  NghÞ   ®Þnh nµy;  th«ng b¸o kÕt qu¶  ®iÒu tra c¸c vô  viÖc cã  liªn quan tíi  röa tiÒn cho Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam biÕt. 4.   Trao   ®æi   th«ng   tin,   tµi   liÖu   cÇn   thiÕt   vÒ   ph ¬ng  thøc, thñ   ®o¹n ho¹t  ®éng míi cña bän téi ph¹m trong lÜnh  vùc röa tiÒn  ë  trong níc vµ  níc ngoµi víi Ng©n hµng Nhµ  níc   ViÖt   Nam   qua   Trung   t©m   th«ng   tin   phßng,   chèng   röa  tiÒn. 5.  §µo t¹o,  båi dìng c¸n  bé  lµm  c«ng t¸c   ®iÒu  tra,  ®Êu   tranh   phßng,   chèng   téi   ph¹m   cã   liªn   quan   ®Õn   röa   tiÒn.
 13. 13 § i Ò u   17.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1. Híng dÉn, kiÓm tra c¸c  ®¬n vÞ  thuéc quyÒn qu¶n lý  cña m×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Trong   ph¹m   vi   quyÒn   h¹n   ®îc   ph¸p   luËt   quy   ®Þnh,  kÞp thêi phèi hîp víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vµ  c¸c c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c trong phßng, chèng röa   tiÒn. 3. Phèi hîp vµ  hç  trî  c¸c c¬  quan thuéc Bé  C«ng an,  ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao  trong viÖc ®iÒu tra, truy tè vµ xÐt xö téi ph¹m röa tiÒn. 4. Tríc ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m, tæng hîp c«ng t¸c   phßng,   chèng   röa   tiÒn  thuéc   lÜnh   vùc   qu¶n  lý   cña   m×nh;   göi b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam ®Ó tæng  hîp tr×nh ChÝnh phñ. §i Ò u  18.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc Thanh tra Bé 1. Th«ng b¸o vÒ  Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa  tiÒn hoÆc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn nh÷ng th«ng tin,  b¸o c¸o nhËn  ®îc hoÆc ph¸t hiÖn  ®îc vÒ  c¸c giao dÞch nªu  t¹i c¸c §iÒu 9, 10 NghÞ   ®Þnh nµy vµ  l u gi÷  th«ng tin, hå  s¬ liªn quan Ýt nhÊt 5 n¨m. 2. Cung cÊp th«ng tin  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi theo  ®Ò  nghÞ  cña Trung t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn vµ  c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö. 3.   Tæ   chøc   thanh   tra,   kiÓm   tra   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ  thuéc   ®èi  tîng qu¶n lý  cña Bé, ngµnh  m×nh  khi cã  nh÷ng  giao dÞch liªn quan tíi röa tiÒn theo  ®Ò  nghÞ  cña Trung  t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn hoÆc c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn. 4. Xö lý theo thÈm quyÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh vµ NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  19.  Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 1.   Híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ,   bé   phËn   trùc   thuéc   nghiªn  cøu, thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy trong ph¹m  vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. 2. Phèi hîp chÆt chÏ  víi c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn triÓn khai vµ   ®«n  ®èc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch,  ® ­ êng lèi, chiÕn lîc, kÕ ho¹ch phßng, chèng röa tiÒn.
 14. 14 Ch¬ng IV Hîp t¸c quèc tÕ vÒ phßng, chèng röa tiÒn §i Ò u   20.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ níc trong  hîp t¸c quèc tÕ vÒ phßng, chèng röa tiÒn 1. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam lµ ®Çu mèi ®µm ph¸n, ký  kÕt vµ  tæ chøc thùc hiÖn c¸c  ®iÒu  íc vµ  tho¶ thuËn quèc  tÕ  trong viÖc  trao   ®æi th«ng tin vÒ  c¸c giao dÞch   ®¸ng  ngê cã liªn quan tíi röa tiÒn. 2. Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm chñ tr× ®µm ph¸n, ký kÕt  c¸c §iÒu íc quèc tÕ vÒ t¬ng trî t ph¸p, dÉn ®é vµ hîp t¸c  ®Êu tranh phßng, chèng téi ph¹m liªn quan  ®Õn röa tiÒn;   tæ chøc thùc hiÖn  c¸c  chñ  tr¬ng,  chÝnh s¸ch  vµ  §iÒu  íc  quèc   tÕ   vÒ   phßng,   chèng   téi   ph¹m   cã   liªn   quan   ®Õn   röa  tiÒn. 3.   Khi   cã   yªu   cÇu   hîp   t¸c   quèc   tÕ   liªn   quan   ®Õn   phßng, chèng röa tiÒn, c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  cã  tr¸ch nhiÖm kÞp thêi th«ng b¸o cho Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt   Nam   (nÕu   néi   dung   liªn   quan   ®Õn   hîp   t¸c   trao   ®æi  th«ng   tin   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy)   hoÆc   Bé  C«ng an (nÕu néi dung liªn quan  ®Õn t¬ng trî  ph¸p lý  vµ  t  ph¸p theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy) vÒ  b¶n chÊt,  néi dung, thêi gian, c¸c bªn liªn quan vµ c¸c ch ¬ng tr×nh  hîp t¸c kh¸c cã  liªn quan  ®Õn röa tiÒn vµ  lý  do tõ  chèi  yªu   cÇu   t¬ng   trî   t  ph¸p   ®Ó   tæng   hîp   vµ   phèi   hîp   thùc  hiÖn.  4.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ViÖt Nam,  Bé  C«ng  an cã   tr¸ch  nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn  yªu cÇu hîp t¸c quèc tÕ  cho c¸c  c¬   quan   tham  gia   hîp   t¸c   quèc   tÕ   vÒ   phßng,   chèng   röa  tiÒn. §i Ò u   21.   H×nh   thøc   vµ   néi   dung   yªu   cÇu   hîp   t¸c  quèc tÕ vÒ phßng, chèng röa tiÒn  1. H×nh thøc hîp t¸c:   a)   Phèi   hîp   ph¸t   hiÖn,   ng¨n   chÆn   röa   tiÒn   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ cña níc cã liªn quan; b) Ký  kÕt c¸c §iÒu íc quèc tÕ   ®a ph¬ng vµ  song ph¬ng  vÒ phßng, chèng téi ph¹m cã liªn quan ®Õn röa tiÒn; c)   Thu   thËp,   nghiªn   cøu,   trao   ®æi   th«ng   tin,   kinh   nghiÖm phßng, chèng téi ph¹m röa tiÒn; d) Phèi hîp  ®µo t¹o, båi dìng, huÊn luyÖn nghiÖp vô  ph©n tÝch b¸o c¸o, th«ng tin vÒ c¸c giao dÞch ®¸ng ngê vµ  trong viÖc  ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö  téi ph¹m liªn quan 
 15. 15 ®Õn röa tiÒn cho c¸n bé, nh©n viªn c¸c c¬  quan, tæ chøc  h÷u quan; ®) Phèi hîp tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o vÒ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan trong c«ng t¸c phßng, chèng téi ph¹m röa tiÒn; e) Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu t¬ng trî  t  ph¸p trong viÖc  ®iÒu tra, xö  lý  téi ph¹m cã  liªn quan  ®Õn röa tiÒn cña  c¸c c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi ë ViÖt Nam vµ c¸c c¸ nh©n,   tæ chøc ViÖt Nam ë níc ngoµi; g)   Hç   trî   vÒ   c¬   së   vËt   chÊt,   kü   thuËt,   c«ng   nghÖ,  t¨ng cêng n¨ng lùc ph¸p lý trong phßng, chèng röa tiÒn. 2. Ph¬ng thøc vµ néi dung yªu cÇu hîp t¸c: a) Yªu cÇu hîp t¸c ph¶i  ®îc chuyÓn  ®Õn b»ng v¨n b¶n,  cã  ch÷  ký  cña ngêi cã  tr¸ch nhiÖm vµ  cã  dÊu cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn cña quèc gia yªu cÇu; b) Tïy theo néi dung mµ  v¨n b¶n yªu cÇu hîp t¸c ph¶i  ®îc   göi   ®Õn   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   qua   Trung   t©m  Th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn hoÆc Bé  C«ng an qua V¨n  phßng INTERPOL ViÖt Nam.  c) Trong trêng hîp khÈn cÊp, yªu cÇu hîp t¸c cã  thÓ  göi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn th«ng  tin vµ  ph¶i   ®îc x¸c nhËn  l¹i b»ng v¨n b¶n theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu  nµy trong vßng 5 ngµy lµm viÖc tiÕp theo; d) Néi dung v¨n b¶n yªu cÇu hîp t¸c ph¶i bao gåm c¸c  yÕu   tè   sau:   tªn   tæ   chøc,   quèc   gia   yªu   cÇu   vµ   nhËn   yªu  cÇu; môc  ®Ých, b¶n chÊt vµ  thêi h¹n yªu cÇu hç  trî; c¸c  chi tiÕt,  ®Æc  ®iÓm nhËn d¹ng tµi s¶n hoÆc téi ph¹m nh»m  hç  trî  cho viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu hîp t¸c; b¶n sao  c¸c b»ng chøng hoÆc ph¸n quyÕt cuèi cïng cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña quèc gia yªu cÇu. §i Ò u  22.  Tõ chèi yªu cÇu t¬ng trî t ph¸p  1. C¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cña ViÖt Nam tõ  chèi thùc hiÖn yªu cÇu t¬ng trî t ph¸p nÕu: a)   Yªu   cÇu   t¬ng   trî   g©y   tæn   h¹i   ®Õn   chñ   quyÒn,   an  ninh quèc gia hoÆc lîi Ých quan träng kh¸c cña ViÖt Nam; b)   Yªu   cÇu   t¬ng   trî   kh«ng   phï   hîp   víi   c¸c   §iÒu  íc  quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt   hoÆc gia nhËp vµ ph¸p luËt ViÖt Nam.   2. C¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cã  thÓ tõ chèi thùc hiÖn yªu cÇu t¬ng trî t ph¸p nÕu: a) Yªu cÇu t¬ng trî  kh«ng  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21  NghÞ ®Þnh nµy;
 16. 16 b) C¸ nh©n  ®îc  ®Ò  cËp tíi trong yªu cÇu t¬ng trî   ®∙  hoÆc  ®ang bÞ  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cña ViÖt Nam  ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö hoÆc kÕt ¸n vÒ téi ph¹m cã liªn   quan ®Õn ho¹t ®éng röa tiÒn theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam tõ chèi  thùc hiÖn yªu cÇu t¬ng trî  t  ph¸p th«ng b¸o cho c¬  quan  cã thÈm quyÒn cña quèc gia ®∙ göi yªu cÇu biÕt.   Ch¬ng V Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  23.  Khen thëng C¸   nh©n,   c¬   quan,   tæ   chøc   cã   thµnh   tÝch   trong   ®Êu  tranh phßng, chèng röa tiÒn th×   ®îc khen thëng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u  24.  Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi ph¹m téi cã  liªn quan  ®Õn röa tiÒn th×  bÞ  xö  lý theo Bé luËt H×nh sù cña níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam.   2. C¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã  tr¸ch nhiÖm trong phßng,   chèng röa tiÒn, nÕu vi ph¹m quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  th×  bÞ  xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh sau ®©y: a)   Ph¹t   c¶nh   c¸o   ®èi   víi   hµnh   vi   kh«ng   cã   quy   chÕ  kiÓm   so¸t,   kiÓm   to¸n   néi   bé   bao   hµm   c¸c   ®iÒu   kho¶n   vÒ  phßng, chèng röa tiÒn; kh«ng bè trÝ c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm   triÓn khai thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng röa tiÒn;   kh«ng cã quy tr×nh t×m hiÓu, thñ tôc nhËn biÕt kh¸ch hµng   theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; b) Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång (n¨m triÖu  ®ång)  ®Õn  15.000.000   ®ång   (mêi   l¨m   triÖu   ®ång)   ®èi   víi   hµnh   vi  kh«ng  th«ng   b¸o   hoÆc   kh«ng   b¸o   c¸o   cho   Trung   t©m   th«ng   tin phßng,  chèng röa tiÒn  hoÆc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh nµy; kh«ng lu  gi÷  sæ s¸ch, hå  s¬, tµi liÖu cã  liªn quan tíi c¸c giao  dÞch trong  thêi gian ph¶i   ®îc lu gi÷  theo  quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh  nµy;   kh«ng   th«ng   b¸o   cho   Trung   t©m   th«ng   tin   phßng, chèng röa tiÒn hoÆc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  khi ph¸t hiÖn cã  sai lÖch trong c¸c hå  s¬, tµi liÖu, b¸o  c¸o, sæ s¸ch ®∙ ®îc chuyÓn cho c¸c c¬ quan nµy tríc ®ã; c) Ph¹t tiÒn tõ  10.000.000  ®ång (mêi triÖu  ®ång)  ®Õn  30.000.000 ®ång (ba m¬i triÖu ®ång) ®èi víi hµnh vi th«ng  b¸o cho c¸c bªn liªn quan tíi giao dÞch vÒ  néi dung c¸c 
 17. 17 b¸o c¸o hoÆc th«ng tin ®∙ cung cÊp theo §iÒu 12 NghÞ ®Þnh  nµy; tr×  ho∙n hoÆc kh«ng thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña Trung  t©m th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn  hoÆc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy mµ  kh«ng cã  lý  do  chÝnh ®¸ng; d)   Ngoµi   viÖc   bÞ   ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn,   c¸  nh©n, tæ chøc vi ph¹m cßn cã  thÓ  bÞ  t íc quyÒn sö  dông cã  thêi h¹n hoÆc  kh«ng  cã  thêi h¹n  ®èi víi giÊy phÐp  ho¹t  ®éng,  chøng  chØ hµnh nghÒ   ®îc sö  dông   ®Ó  vi ph¹m;  tÞch  thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Ngêi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n vi ph¹m c¸c quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   nµy   trong   khi   thi   hµnh   nhiÖm   vô   vÒ  phßng, chèng ho¹t ®éng röa tiÒn th× tuú theo tÝnh chÊt, møc   ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u  25.  KhiÕu n¹i, tè c¸o  ViÖc   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè  c¸o ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh   liªn   quan   tíi   viÖc   xö   lý   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   vÒ   phßng,   chèng röa tiÒn  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  khiÕu n¹i, tè c¸o. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  26.  HiÖu lùc thi hµnh  NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   kÓ   tõ   ngµy   01  th¸ng 8 n¨m 2005.   §i Ò u  27.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 1. Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  trëng Bé  C«ng an trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản