Nghị định 79/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
215
lượt xem
22
download

Nghị định 79/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 79/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 79/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  79/2001/N§­C P   g µ y   01 th¸ng  11 n¨ m  2001 C n s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  17/1999/N§­C P   b s N s n g µ y 29  th¸ng 3 n¨ m  1999 v Ò  th ñ t ô c c h u y Ó n  ® æ i,  ch uy Ó n   h î ng, c h o  thuª, n    ch o   thuª l¹i,th õ a k Õ   u y Ò n     q s ö  d ô n g  ® Ê t v µ  th Õ  ch Ê p,  ã p  v è n b» n g  gi¸ Þ  g  tr q u y Ò n  s ö  d ô n g   Ê t ® C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng 7  cø      14    n¨m  1993;LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng 12  s® c Lu       02    n¨m  1998  µ  Ët söa  æi,  v Lu   ® bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m 2001; C¨n  Bé  Ët D © n   ù  µy  th¸ng10  cø  Lu   s ng 28    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1. Söa  ® æi, bæ  sung m ét sè  ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m 1999  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, chuyÓn  v th t   ®   nhîng,cho    thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp    ith k quy , sd ®Ê v th ch   vèn b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê (sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh  è  ®© g   l  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng3  CP ng 29    n¨m 1999)nh    sau:   1.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     1    ®   sung    nh sau:  "§iÒu    ¹m    iÒu  1.Ph vi® chØnh  1.NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  ñ tôcvÒ   Öc  ®Þ th     vi chuyÓn  æi,chuyÓn  îng, ®  nh   cho  thuª,cho    ¹  õa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp    thuªl ith k quy s d , ®Ê v th ch hoÆc   b¶o  l∙nh,   gãp  èn  v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ña  chøc    Õ,hé    nh, c¸ gi¸tr   sd ®Ê c tæ  kinh t   gia ®×     nh©n. 2. C¸c    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íitr ng  îp ¸p  ®è v   ê h   thuª®Êt    c«ng  ch  ña    êng,thÞ  Ên". Ý c x∙,ph   tr 2.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     2    ®   sung    nh sau:  "§iÒu    Öc  y  Òn  ùc hiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t  2.Vi ñ quy th   c¸cquy c ng   d ®Ê 1. Ng êi ® îcchñ  é    nh  y  Òn       h gia ®× ñ quy trong viÖc  ùc hiÖn    Òn    th   c¸c quy cña  êisö  ông  t  µthµnh    ng   d ®Ê l   viªntrong hé    nh    gia ®× hoÆc   êikh¸c kh«ng  ng     ph¶ilµthµnh       viªntrong hé    nh  ã      gia ®× c ®ñ n¨ng  ùc,hµnh    ©n  ù  l  vid s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Ng êi ® îc c¸ nh©n  y  Òn  µ ngêi ®¹i diÖn         ñ quy l     cho    ©n    c¸ nh ®ã trong  viÖc  ùc hiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t. th   c¸cquy c ng   d ®Ê
  2. 2 3.Ng êi® îcngêi®¹idiÖn  ña  chøc  y  Òn  µngêi®¹idiÖn          c tæ  ñ quy l     cho    tæ chøc    ®ã trongviÖc  ùc hiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t.   th   c¸cquy c ng   d ®Ê 4. ViÖc  y  Òn    ñ quy cho  êi ®¹idiÖn  ùc hiÖn    Òn  ng     th   c¸c quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1,kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  µy  3  n ph¶ib»ng      v¨n b¶n.  §èivíihé    nh, c¸ nh©n, v¨n b¶n  y  Òn      gia ®×       ñ quy ph¶icã    chøng  ùc cña  th   ñy  ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬ic  ótheo  nh d x∙,ph   tr     tr   quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ ti   48,49, 50,51,52  µ  Òu  cña  é  Ët D © n   ù".     v §i 53  B Lu   s 3.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     3    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Êy  ê®Ó   ùc hiÖn  Òn  ña  êisö  ông  t 3.Gi t   th   quy c ng   d ®Ê 1. Ng êi sö  ông  t    ùc  Ön       d ®Ê khi th hi c¸c quyÒn  ña  ×nh   cm ph¶i cã  Êy    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    gi   nh quy s h nh ë vµ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  quy sd ®Ê ë t i th (sau  y   äichung  µ giÊy  ® ®© g   l  chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t) do  ¬  sd ®Ê   c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp. GiÊy  nh n   th quy c  chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  Tæng   ôc  quy sd ®Ê do  c Qu¶n  ý ruéng  t  íc ®©y   l  ®Ê tr   hoÆc   Tæng  ôc  Þa  Ýnh    µnh. c § ch ph¸th   2. Ng êi ®ang  ö  ông  t  ã  ét      sd ®Ê c m trong c¸c giÊy  ê quy  nh     t  ®Þ sau  y   ®© cÇn lµm  ñ tôccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    îcthùc hiÖn    th     gi   nh quy sd ®Ê ®Ó ®     c¸cquyÒn    theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy: ®Þ n  a) Quy Õt  nh  ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® b) Nh÷ng  Êy  ê ® îcc¬    gi t     quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao ®Êt,cho        thuª ®Êt  Êp  c trongqu¸tr×nhthùchiÖn    Ýnh         c¸cch s¸ch®Êt  ai trongtõng thêi ú  ña    ®      c k Nhµ   íc ViÖt Nam   ©n   ñ  éng  µ, ChÝnh  ñ  n    D ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m  êiCéng  m l th   hoµ  Òn  mi Nam   Öt Nam,  µ   íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ   Vi   Nh n   ho x∙ h   ngh Vi   m ngêi® îcgiao®Êt,thuª®Êt  Én  i   ôcsö  ông  t  õ®ã   n          v l ªn   d t ®Ê t   ®Õ nay; c) GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp;   d) GiÊy  ê do  ¬    t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp  c th quy thu   ®é c c cho  êisö  ng   dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôc tõ ®ã   n   ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ v kh«ng  ã  c tranhchÊp;   ®)  Êy  êvÒ   õa kÕ,  Gi t   th   tÆng, cho  µ    ¾n  Òn víi t  µ   îcñy      nh ë g li     ®Ê m ®   ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn  µ  t    d x∙,ph   tr     v ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranhchÊp;     e) B¶n      ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  µ    ©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùcph¸p  quy ®Þ c To ¸n nh d ® c hi l   luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai  ña  ¬    ®Ê ® c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; th quy ® c hi l     g) GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa;   t    t ngh h)  Êy  ê chuyÓn  îng ®Êt  ai,mua   Gi t   nh   ®  b¸n  µ    Ìm  nh ë k theo  chuyÓn  ­ nh îng quyÒn  ö  ông  t  îcñy    sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên thÈm    µ nh d x∙,ph   tr   tral   ®Êt    ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îc ñy    v ®   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    nh d qu   th x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh    Ën  Õt  x¸c nh k qu¶  Èm     ña  û   th trac U ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng,thÞ  Ên.   tr 3.Hé     nh, c¸nh©n      gia®×     khichuyÓn  îng,thõa  Õ   µis¶n  éc së  ÷u  nh   k t  thu   h cña  × nh   ¾n   Òn  íiquyÒn  ö  ông  t, th×  m g li v   sd ®Ê   ph¶i cã  Êy    gi chøng  Ën  nh
  3. 3 quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   ã  ét  c m trong c¸c lo¹  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m       i gi t   ®Þ ti ® 2 kho¶n  µy. n 4. §èivíitæ        chøc  kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp nh   sd ®Ê h   ph¸p  õ ngêikh¸c hoÆc   îcNhµ   ícgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t  µ   Òn  t      ®  n    c thu ti   d ®Ê m ti ®ã   kh«ng  ã  ån  èc  õng©n  c ngu g t   s¸ch nhµ  ícth× ® îcthùc hiÖn    Òn    n        c¸cquy theo  quy  nh  ¹NghÞ   nh  µy  µ   ®Þ t   i ®Þ n m kh«ng    Ëp hå  ¬    t  ña  µ  íc ph¶il   s thuª®Ê c Nh n . 5.  ¬   C quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  ®Ê ph¶icÊp  Êy    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  ÷ng  êi ®∙  nh ng   cã  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t  gi t   quy sd ®Ê quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  µy  ®Þ ti ® 2  n trong thêi    h¹n lµ30  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ".     ng   t   nh ®ñ h s h     4.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     6    ®   sung    nh sau: “§iÒu    å   ¬  6.H s chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy s d ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  å m   ã: ® quy sd ®Ê g c 1.Hîp  ng    ®å chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t; ® quy s d ®Ê 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t". nh quy sd ®Ê   5.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     7    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ×nh  ùthùc hiÖn  Öc  7.Tr t    vi chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t ® quy sd ®Ê 1. Hå   ¬    s chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ép  ¹  y  ® quy sd ®Ê n t i ban  ©n  ©n    ñ nh d x∙, phêng,thÞ  Ên n¬icã  t    tr     ®Ê chuyÓn  æi. ® 2.  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, ñy    th   07  k t ng nh ®ñ h s h l   ban nh©n  ©n    êng, thÞ  Ên  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  d x∙,ph   tr th tra h s     v b¶n  îp  ng  h ®å chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp  îc chuyÓn  æi  µ  nh tr h®  ® v vµo    sæ theo  âi biÕn  ng  t  ai;n Õu  d  ®é ®Ê ®   kh«ng  îc chuyÓn  æi  ×    ¹ ®  ® th tr¶l   i hå  ¬  µ  s v th«ng  cho  ¬ng  ù  Õtlýdo  b¸o  ® s bi     kh«ng  îcchuyÓn  æi  Òn  ö  ®  ® quy s dông  t. ®Ê §èivíi êng  îp chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ¹ c¸cphêng,thÞ  Ên,    tr h  ® quy sd ®Ê t i       tr   sau      Ën  µo  khix¸cnh v b¶n  îp ®ång  h  chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê trong tr  ­ êng hîp ® îc chuyÓn  ® æi, ñy ban nh©n  d©n  phêng, thÞ  Ên göi å  s¬  tr  h chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê cho  ¬  c quan  a  Ýnh  Êp  Ön. ®Þ ch c huy 3. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,c¬    th   05    t  nh ®ñ h s h l   quan  ®Þa   Ýnh  Êp  Ön  Èm    å  ¬, x¸c nhËn  µo  ch c huy th trah s     v b¶n  îp ®ång  h  chuyÓn  ® æi  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp  îc chuyÓn  æi  µ  µo    nh tr h®  ® v v sæ theo  âibiÕn  ng  t  ai;n Õu  d  ®é ®Ê ®   kh«ng  îcchuyÓn  æi  ×    ¹ hå  ¬  µ  ®  ® th tr¶l   s v i th«ng b¸o  cho  ¬ng  ù  Õt lý do  ® s bi     kh«ng  îc chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  ®  ® quy sd ®Êt. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö  c¬  th   03    t  nh ®ñ h s h l do  quan  ®Þa   Ýnh  Êp  Ön  ×nh,ñy  ch c huy tr   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  nh d qu     x∙,th phè  éc  thu tØnh  µn  µnh  Öc    Ën  µo  ho th vi x¸c nh v b¶n  îp  ng  h ®å chuyÓn  æi  ® quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp  îc chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  nh tr h®  ® quy sd ®Êt. 4. Sau    îc ñy  khi ®   ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn  x¸c  Ën  îc nh ®  chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t, c¸c bªn  ® quy sd ®Ê     chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê nép  Õ  thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t,lÖ  Ý  ícb¹ theo quy  nh  ña  quy sd ®Ê   ph tr       ®Þ c ph¸p  luËt.
  4. 4 5. Uû     ban  ©n  ©n  Ën,  Ön,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu huy th x∙,th ph thu tØnh  Êp c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp ®∙  ùc hiÖn  nh tr h   th   xong  viÖc chuyÓn  æi". ® 6.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     10    ®   sung    nh sau: “§iÒu    å   ¬  10.H s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  å m   ã: nh   sd ®Ê g c 1.Hîp  ng    ®å chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t; nh   sd ®Ê 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy sd ®Ê Trêng  îp  êi sö  ông  t  h ng   d ®Ê chuyÓn  îng  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  nh t  thu s h c m × nh  ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t  ×  g li     sd ®Ê th ph¶icã  Êy    gi chøng  Ën  Òn   nh quy sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   ã  ét  c m trong    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    c¸c gi t   ®Þ ti ® 2  3 §iÒu  cña  1  NghÞ   nh  µy; ®Þ n 3. S¬     öa  t  Ých lôc b¶n    öa  t    ®å th ®Ê (tr     ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o     ùc tr   trªnth   ®Þa); 4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt    t  ti     (trongtr ng  îp ® îcthuª®Êt)".  ê h       7.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     13    ®   sung    nh sau: "§iÒu    å   ¬  13.H s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  å m   ã: nh   sd ®Ê g c 1.Hîp  ng    ®å chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t; nh   sd ®Ê 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê   3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt    l  ®å th   chuyÓn  îng; nh 4. Chøng  õ nép  Òn  ö  ông  t    t  ti s d ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª®Êt    (trong tr ng  îp  ê h   ® îcgiao ®Êt      hoÆc   îcthuª®Êt)". ®    8.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     14    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ×nh  ùthùc hiÖn  Öc  14.Tr t    vi chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê 1. Hå   ¬    s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ép  ¹  ¬  nh   sd ®Ê n t i quan  a   Ýnh  c ®Þ ch cÊp  Ön  ¬icã  t. huy n   ®Ê 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,c¬    th   10    t  nh ®ñ h s h l   quan  ®Þa   Ýnh  Êp  Ön  Èm    å  ¬, x¸c nhËn  µo  ch c huy th trah s     v b¶n  îp ®ång  h  chuyÓn  nhîng cho  êng  îp  îc chuyÓn  îng  tr h®  nh theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;n Õu   lu   kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki chuyÓn  îng th× tr¶l¹hå  ¬  µ  nh         s v th«ng    i b¸o cho  ¬ng  ù  ® s biÕtlýdo      kh«ng  îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t. ®  nh   sd ®Ê 3. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  c¬    th   05    t  nh ®ñ h s h   do  quan  ®Þa   Ýnh  Êp  Ön  ×nh,ñy  ch c huy tr   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  nh d qu     x∙,th phè  éc  thu tØnh    Ën  µo  x¸c nh v b¶n  îp  ng  h ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt. 4. Sau    îcñy    khi®   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc  nh d qu     x∙,th ph thu tØnh    Ën  îcchuyÓn  îng,c¬  x¸c nh ®   nh   quan  a   Ýnh  Êp  Ön  ®Þ ch c huy th«ng    b¸o cho    c¸c bªn  ép  Õ  n thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t, lÖ  Ý   íc b¹  quy sd ®Ê   ph tr   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
  5. 5 5. Sau        khi c¸c bªn  ∙  ép  ® n xong  Õ   thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t, lÖ  quy sd ®Ê   phÝ  ícb¹,ñy  tr     ban  ©n  ©n  Ën,huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Êp  nh d qu     x∙,th ph thu   c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho bªn  Ën  nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  nh   s dông  t  µ hé    nh, c¸ nh©n  ®Ê l   gia ®×    hoÆc     Þ   y  ®Ò ngh ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  Êp  Êy  ¬c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  nhËn  bªn  chuyÓn  îng lµtæ  nh     chøc  kinhtÕ.   6. Bªn  Ën    nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê ph¶i®¨ng  ý  Òn  ö    k quy s dông  t  ¹ ñy  ®Ê t   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t  ". i nh d x∙,ph   tr     ®Ê ®ã 9.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     17    ®   sung    nh sau: "§iÒu    å   ¬    t,thuªl¹®Êt  17.H s thuª®Ê       i Hå   ¬    t,thuªl¹®Êt  å m   ã: s thuª®Ê       i g c 1.Hîp  ng    t,thuªl¹®Êt;   ®å thuª®Ê       i 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3. S¬     öa  t  Ých lôc b¶n    öa  t    ®å th ®Ê (tr     ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o    ùc tr   trªnth   ®Þa); 4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt    t  ti     (trongtr ng  îp ® îcthuª®Êt)".  ê h       10.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     20    ®   sung    nh sau: "§iÒu    å   ¬    t,thuªl¹®Êt  20.H s thuª®Ê       i Hå   ¬    t,thuªl¹®Êt  å m   ã: s thuª®Ê       i g c 1.Hîp  ng    t,thuªl¹®Êt;   ®å thuª®Ê       i 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt;   l  ®å th   4. Chøng  õ nép  Òn  ö  ông  t    t  ti s d ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª®Êt    (trong tr ng  îp  ê h   ® îcgiao ®Êt      hoÆc   îcthuª®Êt)". ®    11.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     24    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Òu  Ön  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  24.§i ki th ch gi¸tr   sd ®Ê 1. Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t    gia ®×     sd ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  îc ®  nhµ  ícgiao hoÆc   nhËn  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p  îcthÕ  Êp    Þ n    do  quy sd ®Ê h   ®  ch gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t,tµi sd ®Ê     thuécsë  ÷u  ña  ×nh  ¾n  iÒnví  t    ¹c¸ctæ  s¶n   h cm g l  i ®Ê ®ã t     i chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam     td ®  ho   t iVi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt,kinh xu     doanh. 2. Hé     nh,    ©n  ö  ông  t  îc nhµ  íc cho    gia ®× c¸ nh sd ®Ê ®   n  thuª m µ   ∙      ® tr¶ tiÒn thuª®Êt    cho  thêigian  c¶    thuªhoÆc   ∙    íc tiÒn    ® tr¶tr   thuª®Êt    cho  Òu  nhi n¨m  Õu  êih¹n  n th   thuª ®Êt  ∙  îc tr¶tiÒn    ®®   cßn  ¹ Ýt  Êt  µ 05  l i nh l   n¨m.    Þ   Gi¸ tr   quyÒn  ö  ông  t  îcthÕ  Êp  sd ®Ê ®   ch trong tr ng  îp thuª®Êt  å m   Òn  n   ï  ê h     g ti ®Ò b   thiÖth¹ikhi® îcnhµ  íccho        n  thuª®Êt  Õu  ã),tiÒn    (n c   thuª®Êt  ∙      ® tr¶cho  µ nh nícsau    õ®i  Òn thuª®Êt    khitr   ti     cho  êigian ®∙  ö  ông  µ    Þtµi th     sd v gi¸tr     s¶n  ¾n   g liÒn víi t    Õu  ã).    ®Ê ®ã (n c Trong  êng  îp  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  tr h th ch gi¸tr   sd ®Ê thuª ®Ó     vay  èn  v ng ¾n  ¹n  µ   êih¹n thuª®Êt  ∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ díi n¨m  × thùc hiÖn  h m th       ®®      l    i 05  th     theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.     c Ng h Nh n    
  6. 6 3. Hé     nh, c¸ nh©n  îcNhµ   íccho    gia ®×    ®  n  thuª®Êt  µ     Òn thuª®Êt    m tr¶ti     hµng  n¨m  ×  îcthÕ  Êp  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n   Òn víi®Êt  th ®   ch t   thu   h c m g li     thuªt¹  chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam      i tæ  td ®  ho   tiVi   ®Ó vay  èn    v ph¸t tr Óns¶n  Êt,kinhdoanh. i  xu     4. Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  , ® îcthÕ  Êp    Þ quyÒn  ö    gia ®×    sd ®Ê ë     ch gi¸tr   s dông  t,tµis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n  Òn víi t    ¹ c¸ctæ  ®Ê     thu   h c m g li    ®Ê ®ã t i   chøc    kinh tÕ,tæ      chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   µ    ©n  Öt td ®  ho   tiVi   v c¸ nh Vi   Nam     ë trongníc".   12.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     25    ®   sung    nh sau: "§iÒu    å   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  25.H s th ch gi¸tr   sd ®Ê Hå   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã: s th ch gi¸tr   sd ®Ê g c 1.Hîp  ng  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t;   ®å th ch gi¸tr   sd ®Ê 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy sd ®Ê 3. S¬     öa  t  Ých lôc b¶n    öa  t    ®å th ®Ê (tr     ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o     ùc tr   trªnth   ®Þa); 4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt    t  ti     (trongtr ng  îp ® îcthuª®Êt)".  ê h       13.Bæ     sung  Òu  §i 26a    nh sau: "§iÒu  26a.B¶o      l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê 1. Hé     nh,    ©n  ö  ông  t  îc thÕ  Êp    Þ quyÒn  ö    gia ®× c¸ nh sd ®Ê ®   ch gi¸tr   s dông  t  ®Ê quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  11  1  NghÞ   nh  µy, th×  òng  îc ®Þ n  c ®  quyÒn b¶o    l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¹ c¸c tæ  gi¸tr   sd ®Ê t i   chøc  Ýn  ông  îc   td ®  phÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.  ho   t i   2. Hå   ¬    s b¶o    l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã  îp ®ång    gi¸tr   sd ®Ê g ch  b¶o l∙nh b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ    Êy  ê quy  nh   ¹  iÓ m       gi¸tr   sd ®Ê v c¸c gi t   ®Þ t i® 2, ®iÓ m     µ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  3 v ® 4  12  1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n  3. Sau      ký  Õt  îp ®ång    khic¸c bªn  k h   b¶o  ∙nh,bªn  l   b¶o  ∙nhhoÆc   nhËn  l  bªn  b¶o  ∙nhph¶i®¨ng  ý  ¹ñy  l    k t   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t  .    i nh d x∙, ph   tr     ®Ê ®ã Khi hoµn  µnh  ¨ng  ý, tæ  th ® k   chøc  Ýn  ông  Ën  td nh b¶o  ∙nh cho  l  vay  iÒn  t theo tho¶  thuËn tronghîp ®ång     vay  èn". v 14.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     27    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Òu  Ön  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t 27.§i ki th ch gi¸tr   sd ®Ê Tæ  chøc kinh tÕ  îc thÕ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  íitæ   ®  ch gi¸tr   sd ®Ê v   chøc  tÝn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam     ã  ét  d ®  ho   ti Vi   khi c m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki sau: 1.§Êt do  µ   ícgiao cã    Òn;     Nh n     thu ti 2.§Êt do  Ën      nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p; nh   sd ®Ê h   3. §Êt do  µ   íccho    µ   ∙    Òn thuª®Êt      Nh n   thuªm ® tr¶ti     cho  thêigian thuª c¶        hoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt  ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n    t  ∙  îctr¶ m th   thuª®Ê ® ®     tiÒn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ05    l   nh     n¨m. Gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  îcthÕ  Êp  i     sd ®Ê ®   ch trong   tr ng  îp  ê h thuª ®Êt  å m   Òn  n   ï thiÖth¹ikhi ® îc Nhµ   íc cho    g ti ®Ò b         n  thuª ®Êt    (nÕu  ã),tiÒn  c  thuª ®Êt  ∙      ® tr¶cho  µ   íc sau    õ®i  Òn  Nh n   khitr   ti thuª ®Êt      cho thêigian ®∙  ö  ông  µ    Þtµis¶n  ¾n  Òn víi t  ;     sd v gi¸tr     g li     ®Ê ®ã
  7. 7 Trong  êng  îp  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  tr h th ch gi¸tr   sd ®Ê thuª ®Ó     vay  èn  v ng ¾n  ¹n  µ   êih¹n thuª®Êt  ∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ díi n¨m  × thùc hiÖn  h m th       ®®      l    i 05  th     theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.     c Ng h Nh n     4. Trêng  îp  chøc    h tæ  kinh tÕ  îc Nhµ   íc giao  t   ®  n  ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ti s dông  t    ®Ê ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n, lµm            muèi hoÆc   îcNhµ   íccho    t  µ     Òn thuª®Êt  µng    ®  n  thuª®Ê m tr¶ti     h n¨m  × chØ   th   ® îcthÕ  Êp  µi   ch t   s¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n  Òn víi t  ". thu   h c m g li     ®Ê ®ã 15.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     28    ®   sung    nh sau: “§iÒu    å   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t 28.H s th ch gi¸tr   sd ®Ê Hå   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã: s th ch gi¸tr   sd ®Ê g c 1.Hîp  ng  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t;   ®å th ch gi¸tr   sd ®Ê 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê   3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt;   l  ®å th   4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt    t  ti     (trongtr ng  îp ® îcthuª®Êt)”.  ê h       16.Bæ     sung  Òu  §i 29a    nh sau: "§iÒu  29a.B¶o      l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê 1. Tæ     chøc    Õ  îcthÕ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  kinh t ®   ch gi¸tr   sd ®Ê quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n    Òu  cña  Þ   nh  µy  × còng  îcquyÒn  14,§i 1  Ngh ®Þ n th   ®  b¶o    l∙nhb»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  ¹c¸ctæ  sd ®Ê t     chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ViÖtNam.  i td ®  ho   t i   2. Hå   ¬    s b¶o   l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã  îp ®ång    gi¸tr   sd ®Ê g ch  b¶o l∙nhgi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  µ    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m         sd ®Ê v c¸c gi t   ®Þ ti® 2, ® 3 vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ® 4  15  1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n  3. Bªn b¶o    ép  å  ¬  l∙nh n h s b¶o    l∙nh cho  ë   Þa  Ýnh  S§ ch hoÆc   ë   Þa  S§ chÝnh   µ   t  ­Nh ®Ê (sau ®©y  äichung  µSë  Þa  Ýnh) n¬icã  t.   g  l   § ch     ®Ê   4. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa    th   07    t  nh ®ñ h s h l   § chÝnh  Èm    å  ¬,x¸cnhËn  th trah s     cho  êng  îp ® îcb¶o    µo  tr h    l∙nhv b¶n  îp ®ång  h  b¶o l∙nh;n Õu    kh«ng  îc b¶o    ×    ¹ hå  ¬  µ  ®  l∙nhth tr¶l   s v th«ng  i b¸o cho  chøc  tæ  ®ã   Õtlýdo  bi     kh«ng  îcb¶o  ®  l∙nh. 5. Sau    khi c¸c bªn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å b¶o l∙nh,bªn    b¶o    l∙nh hoÆc     bªn nhËn  b¶o    l∙nhph¶i®¨ng  ý  ¹  ë   Þa  Ýnh  ¬icã  t  .    µn  µnh    k ti § S ch n   ®Ê ®ã Khi ho th ®¨ng  ý,tæ  k   chøc  Ýn  ông  Ën  td nh b¶o   l∙nhcho  vay  Òn theo  ti   tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång    vay  èn". v 17.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     30    ®   sung    nh sau: "§iÒu    30.Xo¸  Õ  Êp,xo¸b¶o  th ch     l∙nh 1. Khi bªn  Õ  Êp, bªn  îc b¶o    µn  µnh  Üa  ô    î cho     th ch   ®  l∙nh ho th ngh v tr¶n   bªn  Ën  Õ  Êp, bªn  Ën  nh th ch   nh b¶o    × bªn  Ën  Õ  Êp,bªn  Ën    l∙nhth   nh th ch   nh b¶o l∙nhxo¸thÕ  Êp,xo¸b¶o       ch     l∙nhtheo néidung  ña     c b¶n  îp ®ång  Õ  Êp,hîp  h  th ch   ®ång  b¶o l∙nh. 2. Bªn  Õ  Êp,bªn    th ch   b¶o    öib¶n  îp ®ång  Õ  Êp,hîp ®ång    l∙nhg   h  th ch     b¶o l∙nh®Ó     ¨ng  ý  Õ  Êp,xo¸®¨ng  ý    xo¸® k th ch     k b¶o    l∙nhtheo quy  nh    ®Þ sau: a) Bªn  Õ  Êp, bªn  th ch   b¶o    µ hé    nh, c¸ nh©n  ×  öi ®Õ n   y  l∙nhl   gia ®×    th g   ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬i®∙  ¨ng  ý  Õ  Êp;  nh d x∙,ph   tr     ® k th ch   
  8. 8 b) Bªn  Õ  Êp, bªn  th ch   b¶o    µ tæ  l∙nhl   chøc kinh tÕ  ×  öi ®Õ n   ë   Þa    th g   S§ chÝnh". 18.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     31    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ö   ýquyÒn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp  31. X l   sd ®Ê ® th ch hoÆc   ∙  ® b¶o      l∙nh®Ó thu håinî    1. Khi bªn  Õ  Êp     th ch hoÆc   bªn  îcb¶o    ®  l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt  kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    î theo  îp  ®ó ngh v tr¶n   h ®ång  Õ  Êp, hîp  ng  th ch   ®å b¶o    ×  Òn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp, ®∙  l∙nhth quy sd ®Ê ® th ch   b¶o    îcxö  ýtheo  l∙nh®   l   tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång; tr ng  îp kh«ng  ö  ý® îc     ê h   x l    theo  tho¶ thuËn  ∙      ® ghitrong hîp ®ång  × bªn  Ën  Õ  Êp, bªn  Ën       th   nh th ch   nh b¶o l∙nh cã  Òn    quy chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp, ®∙  nh quy sd ®Ê ® th ch   b¶o    l∙nh cho  êi kh¸c ®Ó   nî (trõtr ng  îp  t  ∙  Õ  Êp, ®∙  ng     thu      ê h ®Ê ® th ch   b¶o    ña  é  l∙nhc h gia®×nh, c¸nh©n       n«ng  ©n)  d hoÆc     Çu  ¬  yªu c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy b¸n ®Êu      gi¸hoÆc   ëikiÖn  ¹ Toµ    kh   t  i ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.       2.Sau    µn  µnh  Öc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp    khiho th vi x l   sd ®Ê ® th ch hoÆc   ®∙ b¶o        åinî,bªn  Õ  Êp  l∙nh®Ó thu h     th ch hoÆc   b¶o    n   ¬  bªn  l∙nh®Õ c quan  µ  nh nícquy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ ti® 2  17  1  NghÞ   nh  µy      ¨ng  ®Þ n ®Ó xo¸ ® ký  Õ  Êp,xo¸®¨ng  ý  th ch     k b¶o l∙nh. 3. Ng êi nhËn  Òn  ö  ông  t      quy sd ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  µy  îc cÊp  ®Þ ti §i n ®   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t".   nh quy s d ®Ê §i Ò u      2. Tæ chøc    µnh  thih 1. ¸p dông  ñ tôc chuyÓn  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt     th     quy sd ®Ê     g li     cho  ét  è  êng  îp kh¸c: m s tr h  a) Thñ  ôccho    ¹ ®Êt,thÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n     t  thuªl   i   ch quy sd ®Ê v t   g liÒn  íiquyÒn  ö  ông  t  ña  êi ViÖt Nam   nh    ë  íc ngoµi vµ    v  sd ®Ê c ng     ®Þ c n    tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thuª ®Êt  ¹  Öt Nam      n      ti Vi   theo  Ët §Çu    íc ngoµi t¹ Lu   tn      i ViÖt Nam  còng  ® îc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  sè  17/1999/N§­   µy  th¸ng3  CP ng 29    n¨m  1999  µ  v NghÞ   nh  µy. ®Þ n §èivíidoanh     nghiÖp  ªndoanh  µ   li   m bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    Þgi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 92  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò     µnh  Ët §Çu   ícngoµi c Ch ph v thih Lu   tn     t¹  Öt Nam,    Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   Òn víi iVi   khith ch gi¸tr   sd ®Ê v t   g li     ®Êt  ,  × thùc hiÖn  ®ã th     theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© ­  å   ¬  Õ  Êp  å m     Êy  ê  H s th ch g c¸c gi t quy  nh   ¹  iÓ m   ®iÓ m   vµ  ®Þ t i® 1,  2  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  3  15  1  NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v b¶n  îp ®ång  ãp  èn  h  g v b»ng  gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t;    sd ®Ê ­  ×nh  ù  Õ  Êp  ùc  Ön  Tr t th ch th hi theo  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 29  NghÞ   ®Þnh  è  s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m  1999  µ  v kho¶n    17, kho¶n    18 §iÒu  cña  1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n b) Thñ  ôc chuyÓn  îng,thõa  Õ,  Õ  Êp, b¶o    µ  ãp  èn    t  nh   k th ch   l∙nhv g v b»ng  tµis¶n  éc së  ÷u  ña  chøc    thu   h c tæ  kinh tÕ,hé    nh, c¸ nh©n  ¾n  Òn víi     gia ®×    g li     ®Êt  òng  îc thùc  Ön  c ®  hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 17/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng3  29    n¨m  1999  µ  v NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
  9. 9 2. B∙ibá        c¸c quy  nh  Ò   É u   îp  ng  ®Þ vm h ®å chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  ® quy sd ®Êt, m É u   îp  ng    h ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t, m É u   îp  ng  nh quy sd ®Ê   h ®å thuª   ®Êt  µ    ¹ ®Êt,m É u   îp ®ång  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t,m É u   êkhai v thuªl   i   h  th ch quy sd ®Ê   t    gãp  èn  v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  É u   ê khaikÕt  óc gãp  èn  gi¸tr   sd ®Ê v m t    th   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/ N§­CP   µy  th¸ng3  ng 29    n¨m 1999. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch ban  µnh  É u     îp  ng    ùc  Ön    h m c¸c h ®å ®Ó th hi c¸c quyÒn  ña  êisö  ông  t. c ng   d ®Ê §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 3. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý.C¸c  15    t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ trong ph¹m    Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖm       tæ chøc    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản