Nghị định 80/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
7
download

Nghị định 80/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 80/2009/NĐ-CP về việc quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 80/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 80/2009/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH XE Ô TÔ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ T I NƯ C NGOÀI CÓ TAY LÁI BÊN PH I THAM GIA GIAO THÔNG T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v vi c tham gia giao thông c a ngư i lái xe là ngư i nư c ngoài và xe ô tô ch ngư i c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam; trách nhi m c a t ch c, cá nhân có liên quan. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài liên quan n vi c xe ô tô ch ngư i c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam. 2. Xe ô tô ch ngư i c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam ph i th c hi n các quy nh c a Ngh nh này, các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng các quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương 2. QUY NNH VI C XE Ô TÔ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ T I NƯ C NGOÀI CÓ TAY LÁI BÊN PH I THAM GIA GIAO THÔNG T I VI T NAM
  2. i u 3. i u ki n xe ô tô có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam 1. Xe ô tô ch ngư i 2. Xe ô tô thu c quy n s h u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ã ư c ăng ký và g n bi n s nư c ngoài. 3. Xe ô tô ph i có Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i do cơ quan có thNm quy n c a qu c gia ăng ký xe c p và còn hi u l c. 4. Ngư i lái xe là ngư i có qu c t ch c a qu c gia th c hi n quy t c giao thông i bên trái và vư t xe v bên ph i, có Gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe i u khi n. 5. Có văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i. i u 4. Trình t , th t c ch p thu n cho xe ô tô có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam 1. T ch c, cá nhân có công hàm c a Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên Chính ph t i Vi t Nam g i B Giao thông v n t i ngh và nêu rõ lý do cho phương ti n tham gia giao thông t i Vi t Nam kèm theo b n sao các lo i gi y t áp ng i u ki n quy nh t i các kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 3 Ngh nh này. 2. Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B Giao thông v n t i có văn b n ch p thu n vi c phương ti n tham gia giao thông t i Vi t Nam và thông báo n B Ngo i giao, B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính, B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p qu n lý. Trư ng h p không ch p thu n, ph i có văn b n tr l i trong th i gian 03 ngày làm vi c và nêu rõ lý do. 3. Văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i ph i nêu rõ c a khNu nh p, xu t c nh, s lư ng ngư i, s lư ng xe ô tô; ph m vi tuy n ư ng và th i gian tham gia giao thông t i Vi t Nam. Th i gian ư c phép tham gia giao thông t i Vi t Nam t i a không quá 30 ngày. Trong trư ng h p b t kh kháng, phương ti n ư c lưu l i Vi t Nam thêm không quá 10 ngày. i u 5. Quy nh v vi c tham gia giao thông c a xe ô tô có tay lái bên ph i t i Vi t Nam 1. Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng b c a Vi t Nam. 2. Ph i tham gia giao thông úng trong ph m vi và tuy n ư ng theo văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i, i theo oàn và có xe ô tô d n ư ng. T ch c, cá nhân ưa xe ô tô có tay lái bên ph i vào tham gia giao thông t i Vi t Nam có trách nhi m b trí xe ô tô d n ư ng, b o m an toàn giao thông khi phương ti n lưu hành trên lãnh th Vi t Nam.
  3. 3. Ch ư c lưu hành trên lãnh th Vi t Nam theo úng quy nh c a i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên ho c văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i. 4. Ngư i lái xe khi i u khi n phương ti n ph i mang theo các gi y t sau: a) Các lo i gi y t áp ng i u ki n quy nh t i i u 3 Ngh nh này; b) Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i có giá tr t i Vi t Nam; c) Ch ng t t m nh p phương ti n. i u 6. X lý vi ph m Trư ng h p xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i và ngư i lái xe vi ph m các quy nh trong i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên và các quy nh khác c a pháp lu t v ho t ng giao thông ư ng b t i Vi t Nam s b x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 3. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 7. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Hư ng d n các t ch c và cá nhân ưa xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam theo quy nh. 2. T ch c vi c ch p thu n xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam. 3. Ph i h p v i B Ngo i giao, B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính, B Văn hóa, Th thao và Du l ch trong vi c t ch c, qu n lý ho t ng c a xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam. 4. Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c qu n lý, theo dõi, ki m tra vi c tham gia giao thông t i Vi t Nam c a xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i. i u 8. Trách nhi m c a B Ngo i giao Ph i h p v i B Giao thông v n t i trong vi c ch p thu n xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam. i u 9. Trách nhi m c a B Tài chính
  4. Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng trong vi c làm th t c t m nh p, tái xu t ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i. i u 10. Trách nhi m c a B Công an 1. Ph i h p v i B Qu c phòng, B Tài chính trong vi c gi i quy t các th t c t m nh p tái xu t i v i xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam 2. X lý các hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 11. Trách nhi m c a B Qu c phòng T ch c ki m tra, ki m soát, ph i h p v i B Công an, B Tài chính trong vi c gi i quy t các th t c t m nh p, tái xu t i v i xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam. i u 12. Trách nhi m c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Công an, B Ngo i giao, B Qu c phòng, B Tài chính t ch c, qu n lý ho t ng c a xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam v i m c ích tham gia du l ch. i u 13. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương th c hi n vi c qu n lý, ki m tra ho t ng c a xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam theo úng quy nh c a Ngh nh này. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 14. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 11 năm 2009 i u 15. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n:
  5. - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản