Nghị định 83/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định 83/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 83/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 83/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2003/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 83/2003/N -CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A ÀI TI NG NÓI VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng ài Ti ng nói Vi t Nam là ài Phát thanh qu c gia thu c Chính ph th c hi n ch c năng thông tin, tuyên truy n ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; góp ph n giáo d c, nâng cao dân trí, ph c v i s ng tinh th n c a nhân dân b ng các chương trình phát thanh; th c hi n m t s nhi m v và quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c ài Ti ng nói Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. ài Ti ng nói Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c c a B Văn hoá - Thông tin v ho t ng báo chí và qu n lý nhà nư c c a B Bưu chính, Vi n thông v t n s truy n d n, phát sóng phát thanh. i u 2. Nhi m v và quy n h n ài Ti ng nói Vi t Nam có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n c a cơ quan s nghi p quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, các chương trình, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm, các d án quan tr ng c a ài Ti ng nói Vi t Nam; t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t;
  2. 2. Trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính c a ài Ti ng nói Vi t Nam; 3. Tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a h th ng phát thanh Vi t Nam; 4. Ch trì, ph i h p v i các ài Phát thanh, ài Phát thanh - Truy n hình a phương v k ho ch s n xu t các chương trình phát trên sóng phát thanh qu c gia; 5. Quy t nh chương trình và th i lư ng phát sóng hàng ngày c a ài Ti ng nói Vi t Nam; 6. Hư ng d n các ài a phương v nghi p v và k thu t phát thanh; 7. Qu n lý tr c ti p h th ng k thu t chuyên dùng c a ài Ti ng nói Vi t Nam s n xu t chương trình, truy n d n tín hi u và phát sóng phát thanh trong nư c và nư c ngoài; 8. Trình B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v tiêu chuNn, quy trình, quy ph m chuyên môn, nghi p v và nh m c kinh t - k thu t v phát thanh ư c áp d ng trong ph m vi c nư c; 9. Qu n lý các d án u tư và xây d ng thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; tham gia thNm nh các án, d án quan tr ng thu c lĩnh v c phát thanh theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; 10. Quy t nh và ch o vi c th c hi n chương trình c i cách hành chính c a ài Ti ng nói Vi t Nam theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 11. ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v chuyên ngành phát thanh; 12. T ch c ch o th c hi n nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh phát thanh; 13. Th c hi n h p tác qu c t v phát thanh theo quy nh c a pháp lu t; 14. T ch c các ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t; 15. Th c hi n m t s nhi m v và quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c c a ài Ti ng nói Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; 16. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương; th c hi n ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a ài Ti ng nói Vi t Nam; 17. Qu n lý tài chính, thi t b , v t tư, cơ s v t ch t c a ài Ti ng nói Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t và qu n lý, s d ng có hi u qu tài s n nhà nư c giao;
  3. 18. Th c hi n ch báo cáo v i Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan c a ng, Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c b máy a) Các t ch c giúp vi c T ng giám c: 1. Ban Thư ký biên t p; 2. Ban T ch c cán b ; 3. Ban K ho ch - Tài v ; 4. Ban H p tác qu c t ; 5. Ban Ki m tra; 6. Văn phòng. b) Các t ch c s n xu t n i dung chương trình: 1. Ban Th i s ; 2. Ban Văn hoá - Xã h i; 3. Ban Âm nh c; 4. Ban Phát thanh ti ng dân t c; 5. Ban Biên t p i ngo i; 6. Ban Kinh t , Khoa h c và Công ngh ; 7. Ban Văn h c - Ngh thu t; 8. Ban B n nghe ài; 9. Ban K thu t phát thanh; 10. Trung tâm Âm thanh; 11. Cơ quan thư ng trú t i thành ph H Chí Minh; 12. Cơ quan thư ng trú khu v c Tây Nguyên; 13. Cơ quan thư ng trú khu v c ng b ng sông C u Long; 14. Cơ quan thư ng trú khu v c Tây B c; 15. Cơ quan thư ng trú khu v c mi n Trung.
  4. c) Các t ch c khác: 1. Trung tâm ng d ng tin h c và Phát tri n công ngh phát thanh; 2. Trung tâm Qu ng cáo và D ch v phát thanh; 3. Báo i n t VOV News; 4. Báo Ti ng nói Vi t Nam. Các cơ quan thư ng trú nư c ngoài do T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam quy t nh sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép thành l p; Các ơn v s nghi p khác hi n có giao T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam t ch c và s p x p theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 53/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a ài Ti ng nói Vi t Nam. i u 5. Trách nhi m thi hành T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản