intTypePromotion=1

Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
73
lượt xem
2
download

Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  86/1999/N§­C P  n g µ y 30  th¸ng 8 n¨ m  1999 V Ò  q u ¶ n  lý d ù  tr÷ n g o ¹i èi n h µ   íc  h n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q ui ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íclµtµis¶n  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc 1. D tr      n      thu s h c Nh n   ® îc thÓ  Ön    hi trong  b¶ng  ©n  i  Òn  Ö  ña  ©n   µng  µ   íc.Ng ©n   c ®è ti t c Ng h Nh n   hµng  µ   íc lµ c¬  Nh n     quan  qu¶n  ý dù  ÷ ngo¹ihèi nhµ  íc nh»m   ùc  Ön  l   tr      n  th hi chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia,b¶o  ¶m   ® kh¶ n¨ng  thanh    èc  Õ,b¶o  µn  to¸nqu t   to dù  ÷ngo¹ihèiNhµ   íc. tr      n §i Ò u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  ícbao  å m: 2. D tr      n  g 1.Ngo¹itÖ  Òn m Æt,  è    ¹itÖ    µikho¶n  Òn göië  ícngoµi;     ti   s d ngo   trªnt   ti     n   2.Hèi phiÕu  µ    Êy nhËn  îcña  ícngoµib»ng  ¹itÖ;    v c¸cgi   n  n    ngo   3. C¸c    chøng kho¸n  nî do  Ýnh  ñ, ng©n  µng  íc ngoµi,tæ      Ch ph   h n    chøc  tiÒn tÖ    hoÆc   ©n  µng  èc  Õ    µnh,b¶o  ng h qu t ph¸th   l∙nh; 4.Vµng    Èn  èc  Õ;   tiªuchu qu t 5.C¸c  ¹ ngo¹ihèikh¸c.   lo   i      §i Ò u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc® îch×nh  µnh  õc¸cnguån: 3. D tr      n    th t    1. Ngo¹ihèi hiÖn  ã  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc do  ©n   µng  µ   íc      c thu s h c Nh n   Ng h Nh n   qu¶n  ý; l 2. Ngo¹ihèimua  õ ng©n       t  s¸ch nhµ  ícvµ    n   mua  õ thÞ  êng  ¹i  Ö  µ  t  tr ngo  t v thÞ  êng  µng  tr v trongníc;   
  2. 2 3.Ngo¹ihèitõc¸ckho¶n           vay ng©n  µng  µ  chøc  µichÝnh  èc  Õ;   h v tæ  t  qu t 4.Ngo¹ihèitõc¸cnguån           kh¸c. §i Ò u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc® îc  4. D tr      n    qu¶n  ýtheo nguyªn t¾c: l      1.B¶o  µn  ù  ÷;   to d tr 2. B¶o  ¶m     ® kh¶ n¨ng  ½n  µng  s s thanh to¸n,®¸p    øng    c¸c nhu  Çu  ¹i c ngo   hèikhicÇn  Õt;    thi 3. Sinh  êi   l  th«ng  qua    c¸c nghiÖp  ô  u    v ®Ç tquy  nh  ¹ §iÒu    Òu    ®Þ ti   7, §i 16 cña  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc® îclËp  µnh haiquü: 5. D tr      n     th    1.Quü   ù  ÷ngo¹ihèi;   d tr     2.Quü   ×nh    ûgi¸vµ    µng.   b æn t     gi¸v C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý  Q u ü  d ù  tr÷ n g o ¹i è i  h §i Ò u    ü   ù  ÷ngo¹ihèi® îcsö  ông  6. Qu d tr      d trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   1. §iÒu  µ  ån  ¹ihèi ví  ü   ×nh    û gi¸vµ  gi¸vµng    Çn    ho ngu ngo     iQu b æn t         khic thiÕt; 2. Thùc  Ön      hi c¸c nghiÖp  ô  u    v ®Ç tquy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 7  NghÞ   nh   ®Þ nµy;   3. T¹m    øng  cho  ©n  ng s¸ch  µ  íc ®Ó   ¸p  nh n   ® øng  nhu  Çu  ¹ihèi ®ét  c ngo     xuÊt,cÊp    b¸ch cña  µ   íctheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Nh n       c Th t   ph   §i Ò u    ©n   µng  µ   ícqu¶n  ýQuü   ù  ÷ngo¹ihèith«ng    7. Ng h Nh n   l  d tr      qua c¸c   nghiÖp  ô  u    v ®Ç tsau: 1.G öi,mua,  ngo¹itÖ  µ  µng    ícngoµi;     b¸n    vv ën     2.Mua,      Êy nhËn  î,chøng    b¸n c¸cgi   n  kho¸n nîb»ng  ¹itÖ;    ngo   3. C¸c  ×nh    h thøc giao  Þch  ¹ihèi kh¸c khi® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  d ngo         t Ch ph cho  Ðp. ph §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ  ícquyÕt  nh: 8. Th ®è Ng h Nh n   ®Þ 1.C¬   Êu  ü   ù  ÷ngo¹ihèi,   c Qu d tr      bao  å m: g a) Tû  Ö  ù  ÷b»ng  ¹itÖ  µ    l d tr   ngo   v b»ng  µng; v   b) Lo¹ingo¹itÖ  µ  ûlÖ  ÷a c¸clo¹ ngo¹itÖ;      v t   gi     i      c)Tû  Ö  ÷a ®Ç u    ¾n  ¹n,trung h¹n vµ  µih¹n.   l gi   tng h      d  2.H×nh    thøc ®Ç u    µ  êih¹n ®Ç u  .   tv th     t
  3. 3 3.Lùa  än tæ    ch   chøc  i t¸c®Ó   ùc hiÖn  u  . ®è     th   ®Ç t §i Ò u    ¬   Êu  ña  ü   ù  ÷ngo¹ihèi® îcx¸c®Þnh    ¬  ë: 9. C c c Qu d tr        trªnc s   1. Tû   äng c¸c lo¹  ¹itÖ  ö  ông    tr     i ngo   s d trong thanh    to¸n xuÊt,nhËp  Èu      kh hµng    µ  Þch  ô  ña  ÖtNam; ho¸ v d v c Vi   2.Tû  ängc¸clo¹ ngo¹itÖ    tr     i     vay  µ    înícngoµicña  ÖtNam; v tr¶n       Vi   3.Dù     híng biÕn  ng  ña  õng lo¹ ngo¹itÖ  µ  µng;   b¸o xu    ®é c t   i     vv 4.  û   äng  ña  õng  ¹  ¹itÖ  T tr ct lo ingo   trong  ù  ÷ quèc  Õ  µ  d tr   t v thanh to¸n  quèc  Õ  ña    íctrªnthÕ  í . t c c¸cn     gi i §i Ò u    lo¹i ¹itÖ  ña  ü   ù  ÷ngo¹ihèiph¶ilµngo¹itÖ  ù 10. C¸c    ngo   c Qu d tr           t  do chuyÓn  æi. Vµng  ña  ü   ù  ÷ngo¹ihèiph¶ilµvµng    Èn  èc  ®   c Qu d tr         tiªuchu qu tÕ. §i Ò u 11. C¸c  Êy  Ën  î,chøng    gi nh n  kho¸n  î b»ng  ¹itÖ  ña  ü   n  ngo   c Qu dù  ÷ngo¹ihèi ph¶i do  Ýnh  ñ, ng©n  µng  íc ngoµi,tæ  tr        Ch ph   h n    chøc  Òn  Ö  ti t hoÆc   ©n  µng  èc  Õ  ã  tÝn,® îc xÕp  ¹ng  Ýn  Ö m   èc  Õ    ng h qu t c uy     h t nhi qu t cao ph¸thµnh    hoÆc  b¶o l∙nh. §i Ò u    tæ  12. C¸c  chøc  i    îclùa chän    öingo¹itÖ  µ  µng, ®è t¸c®     ®Ó g     vv   ñy    u    th¸c®Ç tph¶ilµtæ      chøc  îcxÕp  ¹ng  Ýn nhiÖm  èc  Õ  ®  h t  qu t cao. C h ¬ n g  III q u ¶ n  l ý Q u ü  b × n h  æ n  t û gi¸ µ  gi¸ µ n g  v  v §i Ò u    ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng  îcsö  ông  13. Qu b æn t     gi¸v ® d trong c¸ctr ng     ê hîp sau:   1.Can  Öp thÞ  êng  ¹itÖ  µ thÞ  êng  µng    thi   tr ngo   v   tr v trongníc;    2.§iÒu  µ  ån  ¹ihèivíi ü   ù  ÷ngo¹ihèikhicÇn  Õt;   ho ngu ngo       Qu d tr       thi 3. Thùc  Ön      hi c¸c nghiÖp  ô  u    v ®Ç ttheo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 16  NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u    H¹n  14.   møc  ¹ihèicña  ü   ×nh    û gi¸vµ    µng    ngo     Qu b æn t     gi¸v do Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh.  t  ph quy ®Þ Trong  êng  îp h¹n  tr h  møc  ü   ×nh    û Qu b æn t   gi¸vµ    µng    gi¸v kh«ng  ¸p  ® øng  îcyªu cÇu  ®   can  Öp,Thèng  c  ©n  µng  thi   ®è Ng h Nhµ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  n    t Ch ph cho  Ðp  iÒu  ph ® chuyÓn  ¹ihèitõ Quü   ngo       dù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng. tr      Qu b æn t     gi¸v §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ  ícquyÕt  nh: 15. Th ®è Ng h Nh n   ®Þ 1.C¬   Êu  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng,bao  å m:   c Qu b æn t     gi¸v   g
  4. 4 a) Tû  Ö  ù  ÷b»ng  ¹itÖ  µ    l d tr   ngo   v b»ng  µng; v b) Lo¹ingo¹itÖ  µ  ûlÖ  ÷a c¸clo¹ ngo¹itÖ.      v t   gi     i     2. Can  Öp  Þ  êng  ¹itÖ  µ  Þ  êng  µng  thi th tr ngo   v th tr v trong  íc khi cÇn  n    thiÕt®Ó   ùc  Ön    ôc     ña  Ýnh    th hi c¸c m tiªuc ch s¸ch  Òn  Ö  õng  êikú, bao  ti t t th     gå m: a) Thêi®iÓ m       can  Öp; thi   b) Lo¹ingo¹itÖ       can  Öp; thi   c)Tû    µ    µng    gi¸v gi¸v can  Öp; thi d) Sè îng ngo¹itÖ  µ  µng   l    vv can  Öp; thi ®)  ×nh  H thøc  can  Öp:  thi  giao ngay,kú  ¹n,ho¸n  æi  µ    ×nh     h  ® v c¸c h thøc  giao dÞch  ¹ihèikh¸c;   ngo     e) §èit¸cthùc hiÖn  ×nh        h thøc can  Öp.   thi   3. §iÒu    chuyÓn  ¹ihèi tõ Quü   ×nh    û gi¸vµ    µng  ngo       b æn t     gi¸v sang  ü   Qu dù  ÷ngo¹ihèitrong tr ng  îp møc  ¹ihèicña  ü   ×nh    û gi¸vµ    tr       ê h   ngo     Qu b æn t     gi¸ vµng  ît ¹n møc  ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. v   h ®®   t  ph quy   §i Ò u    16. C¨n  nhu  Çu  ö  ông  ¹ihèicña  ü   ×nh    û gi¸ cø  c sd ngo     Qu b æn t     vµ    µng    gi¸v ®Ó can  Öp  thi trong tõng  êikú,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc   th     ®è Ng h Nh n   quyÕt  nh  Öc  ö  ông  ü   ×nh    û gi¸vµ    µng    u    ¾n   ®Þ vi s d Qu b æn t     gi¸v ®Ó ®Ç t ng h¹n      Þ  êng  Òn tÖ  trªnc¸c th tr ti   trong nícvµ  èc  Õ      qu t theo    c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  10,§iÒu  vµ  Òu  cña NghÞ   nh  µy.   11  §i 12    ®Þ n C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n  q u ¶ n  l ý D ù  tr÷ n g o ¹i è i n h µ  n í c  h §i Ò u    ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh: 17. Th t   ph quy ®Þ   1.Møc  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  ícdù  Õn  t® îchµng    D tr      n   ki ®¹     n¨m  Thèng  c  do  ®è Ng ©n  µng  µ   íctr×nh; h Nh n   2. T¹m    øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèicho  ©n  t  d tr      ng s¸ch nhµ  íc®Ó   ¸p      n  ® øng c¸cnhu  Çu  t  Êt,cÊp    c ®é xu   b¸ch cña  µ   ícdo  é  ëng  é  µichÝnh  ×nh;   Nh n   B tr BT  tr 3.H¹n    møc  ¹ihèicña  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng; ngo     Qu b æn t     gi¸v 4. §iÒu    chuyÓn  ¹ihèitõ Quü   ù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    û ngo       d tr      Qu b æn t   gi¸vµ    µng    gi¸v theo ®Ò   Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ngh   Th ®è Ng h Nh n
  5. 5 §i Ò u 18. C¨n  m ôc     ña  Ýnh  cø  tiªu c ch s¸ch  Òn  Ö, t×nh  ×nh    ti t   h c¸n c©n thanh    èc  Õ  ña  ÖtNam,  µng  to¸nqu t c Vi   h n¨m  èng  c  ©n  µng  µ   Th ®è Ng h Nh nícdù  Õn    ki møc  ù  ÷ngo¹ihèinhµ  íctr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt  d tr      n    t  ph phª duy vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    Ö m   ô    th   c¸c nhi v quy  nh  ¹  Òu    Òu    ®Þ ti§i 8, §i 15, §iÒu    Òu    Òu  cña  16,§i 20,§i 21  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u   Bé  µichÝnh  Þu  19.   T   ch tr¸chnhiÖ m:   1.KiÓ m     Öc    travi qu¶n  ýdù  ÷ngo¹ihèinhµ  íccña  ©n  µng  µ   ­ l   tr      n  Ng h Nh n íc theo    chøc n¨ng, nhiÖ m   ô  îc giao  µ  Öc  Êp  µnh      v®  v vi ch h c¸c quy  nh  ¹ ®Þ ti  NghÞ   nh  µy; ®Þ n 2. Tr×nh  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  ¹m    Th t   ph quy ®Þ t øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèi t  d tr      cho  ©n    µ  íc®Ó   ¸p  ng s¸chnh n   ® øng    c¸cnhu  Çu  t xuÊt, Êp  c ®é    c b¸chcña  µ  íc;   Nh n 3. Sö   ông  µ  µn    c¸c kho¶n  ¹m   d v ho tr¶    t øng  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèitheo  t  d tr      quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   c Th t   ph C h ¬ n g  V b¸o c¸o , h ¹ ch to¸n k Õ  to¸n §i Ò u    µng  20. H n¨m  hoÆc     Çn  Õt, ©n  µng  µ   íccã  khic thi   Ng h Nh n   tr¸ch  nhiÖ m: 1. B¸o    ñ íng ChÝnh  ñ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc    c¸o Th t   ph t h th   vi qu¶n  ýdù  ÷ l   tr   ngo¹ihèiNhµ   íc;t×nh  ×nh  ùc tÕ  ö  ông  ù  ÷ngo¹ihèiNhµ   íc;c¸cb¸o     n  h th   s d d tr      n   c¸o nµy  ng  öiBé  µichÝnh;   ®å g   T   2. B¸o c¸o  Ýnh  ñ  µ  y  Ch ph v ñ ban  êng  ô  èc  éi t×nh  ×nh  Õn  th v Qu h  h bi ®éng  ù  ÷ngo¹ihèiNhµ   íc. d tr      n §i Ò u    Ng ©n   µng  µ   íccã  21.   h Nh n   tr¸chnhiÖm   chøc  ¹ch    Õ     tæ  h to¸nk to¸n dù  ÷ngo¹ihèi nhµ  íc theo    tr      n  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Thu  Ëp  µ    lu   nh v c¸c chi phÝ     ph¸tsinh trong  óa  ×nh      q tr qu¶n  ý dù  ÷ ngo¹ihèi nhµ  íc ® îc h¹ch l   tr      n      to¸nvµo    Ëp  µ    Ý    thu nh v chiph nghiÖp  ô  ©n  µng  ña  ©n  µng  µ   íc. v ng h c Ng h Nh n C h ¬ n g  VI ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    22.   1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh    ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k  2.QuyÕt  nh  è  ®Þ s 105/CT  µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m 1991  ña  ñ   Þch  éi c Ch t H  ®ång  é   ëng  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   iÒu  µ  ¹itÖ  Õt  Öu  ùc thi B tr v vi th l Qu ® ho ngo   h hi l     hµnh. 
  6. 6 §i Ò u 23. èng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng  é   µi chÝnh   Th ®è Ng h Nh n   tr BT  chÞu  tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2