Nghị định 86/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
5
download

Nghị định 86/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 86/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 86/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 86/2009/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam v t ch c, ho t ng, m t s lo i trang b và ch , chính sách ưu ãi i v i l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam, t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 3. T ch c và ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam 1. L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c t ch c theo Pháp l nh l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam, Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. Ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; tôn tr ng và tuân th các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 3. B Qu c phòng tr c ti p qu n lý và i u hành ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam.
  2. i u 4. Tên giao d ch qu c t L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là Vietnam Marine Police. Chương 2. T CH C C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM i u 5. H th ng t ch c c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam 1. Cơ quan C c C nh sát bi n. 2. ơn v tr c thu c C c C nh sát bi n, g m: a) Vùng C nh sát bi n. Trong cơ c u c a vùng C nh sát bi n có h i oàn, h i i, c m trinh sát và i nghi p v C nh sát bi n; b) H i oàn C nh sát bi n; c) C m trinh sát; d) C m c nhi m phòng, ch ng t i ph m ma túy; ) Trung tâm thông tin C nh sát bi n; e) Trung tâm hu n luy n C nh sát bi n. 3. B trư ng B Qu c phòng quy nh biên ch , trang b và nhi m v c th các cơ quan, ơn v C nh sát bi n. i u 6. C c C nh sát bi n C c C nh sát bi n có tư cách pháp nhân và con d u, có kinh phí t ch c, xây d ng và ho t ng do ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, có tr s t i Hà N i và cơ quan i di n t i thành ph H Chí Minh. i u 7. Vùng C nh sát bi n 1. Vùng C nh sát bi n 1 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t c a sông B c Luân t nh Qu ng Ninh n o C n C t nh Qu ng Tr , có tr s t i thành ph H i Phòng. 2. Vùng C nh sát bi n 2 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t o C n C t nh Qu ng Tr n Cù Lao Xanh t nh Bình nh, có tr s t i t nh Qu ng Nam. 3. Vùng C nh sát bi n 3 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t Cù Lao Xanh t nh Bình nh n b B c c a nh An t nh Trà Vinh, có tr s t i t nh Bà R a – Vũng Tàu.
  3. 4. Vùng C nh sát bi n 4 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t b B c c a nh An t nh Trà Vinh n Hà Tiên t nh Kiên Giang, có tr s t i t nh Cà Mau. i u 8. C nh sát viên, trinh sát viên 1. C nh sát viên và Trinh sát viên là ch c danh pháp lý trong l c lư ng C nh sát bi n làm nhi m v x lý vi ph m hành chính và u tranh phòng, ch ng t i ph m. 2. B trư ng B Qu c phòng quy nh tiêu chuNn và th t c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh pháp lý thu c l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. Chương 3. C HI U, PHÙ HI U, TRANG PH C C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM i u 9. C hi u 1. C l nh C l nh c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam hình tam giác cân, n n xanh nư c bi n, chi u cao 1,5m, c nh áy 1,0 m, có qu c huy gi a và mũi tên màu vàng ch y ngang phía sau. C l nh treo trên c t c cao 2,5 m c m uôi tàu (riêng tàu tìm ki m c u n n c m boong thư ng phía sau). 2. Ký hi u Ký hi u có 2 v ch màu da cam và màu tr ng li n k nhau, chi u dài c a v ch b ng chi u cao m n khô c a thân tàu. V ch s 1 màu da cam t i m cu i c a mũi tàu giáp v i i m u c a thân tàu, 0 0 ch ch 30 - 40 , chi u r ng 0,5 m – 1,0 m (tùy theo kích thư c tàu) ti p n v ch s 2 màu tr ng, chi u r ng b ng 1/4 v ch s 1. Ký hi u ư c bi u hi n 2 bên thân tàu. 3. Màu s c c a tàu C nh sát bi n Vi t Nam Màu s c c a thân tàu C nh sát bi n Vi t Nam có các lo i như sau: a) Thân tàu tu n tra, tàu môi trư ng sơn màu xanh nư c bi n, ài ch huy sơn màu tr ng; Trên thân tàu: Ph n trư c hai v ch ký hi u vi t s tàu màu tr ng; Ph n sau hai v ch ký hi u vi t ch in hoa màu tr ng:
  4. C NH SÁT BI N VI T NAM (HÀNG TRÊN) VIETNAM MARINE POLICE (HÀNG DƯ I) b) Thân tàu tìm ki m – c u n n sơn màu da cam, ài ch huy sơn màu tr ng, ư ng vi n phía trên ài ch huy sơn màu da cam. Trên thân tàu: Ph n trư c hai v ch ký hi u vi t s tàu màu tr ng; Ph n sau hai v ch ký hi u vi t ch in hoa màu tr ng: C NH SÁT BI N VI T NAM (HÀNG TRÊN) VIETNAM MARINE POLICE (HÀNG DƯ I) 4. Màu s c máy bay C nh sát bi n Vi t Nam a) Thân máy bay Thân máy bay phía dư i sơn màu xanh nư c bi n (tính t v ch dư i c a s l i c a máy bay tr xu ng ph n b ng máy bay cho t i sát c a kính cabin khoang lái). Thân máy bay phía trên sơn màu tr ng (tính t v ch dư i c a s l i c a máy bay tr lên ph n lưng máy bay cho t i sát c a kính cabin khoang lái và ph n cánh máy bay). b) u máy bay u máy bay có 2 v ch ký hi u màu vàng da cam và màu tr ng ư c sơn trên n n sơn màu xanh nư c bi n c a thân máy bay phía dư i. V ch s 1 sơn màu vàng da cam t mép dư i cabin lái xu ng sát mép b ng dư i thân máy bay, ch ch 150 n 200, chi u r ng 0,5 m – 1,0 m (tùy theo kích thư c máy bay). gi a sơn phù hi u ngành. Ti p n v ch s 2 sơn màu tr ng, song song và r ng b ng 1/4 v ch s 1. Ph n trư c hai v ch ký hi u vi t s máy bay màu tr ng; Ph n sau hai v ch ký hi u vi t ch in hoa màu tr ng trên thân máy bay màu xanh nư c bi n: C NH SÁT BI N VI T NAM (HÀNG TRÊN) VIETNAM MARINE POLICE (HÀNG DƯ I) Ph n mũi máy bay sơn màu xanh nư c bi n. c) Cánh máy bay Cánh chính: ph n trên cánh và dư i cánh sơn màu tr ng.
  5. Cánh uôi ngang: ph n trên cánh và dư i cánh sơn màu tr ng. Cánh uôi ng: phía trên hai bên chóp uôi ng sơn hình Qu c kỳ Vi t Nam, phía dư i sơn phù hi u ngành, ph n còn l i hai bên c a uôi ng sơn màu tr ng. d) ng cơ máy bay và cánh qu t V ngoài 2 ng cơ sơn màu tr ng. i u 10. Phù hi u ngành Phù hi u ngành c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam hình lá ch n trên n n tím than, hai thanh ki m v t chéo phía sau, kích thư c cao x r ng: 105 x 80 mm, xung quanh vi n 2 mm, gi a có m neo màu tr ng, hai bên có bông lúa màu vàng, phía dư i có ch CSB màu , phía trên có ngôi sao vàng năm cánh. i u 11. Trang ph c c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam Qu n hi u, c p hi u, phù hi u, quân ph c và l ph c c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam do Th tư ng Chính ph quy nh chung i v i Quân i nhân dân Vi t Nam. i u 12. Quy nh v s d ng Qu c kỳ, C hi u, phù hi u, trang ph c Trong khi làm nhi m v tàu, thuy n và các phương ti n khác c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ph i treo Qu c kỳ và C hi u C nh sát bi n; cán b , chi n sĩ C nh sát bi n ph i m c trang ph c và mang phù hi u C nh sát bi n Vi t Nam theo quy nh. Chương 4. HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM i u 13. Ph m vi ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ho t ng trên các vùng bi n và th m l c ac a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 14. Ho t ng th c thi pháp lu t trên bi n 1. L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ti n hành công tác ki m tra, ki m soát, phát hi n, ngăn ch n và x lý vi ph m, t i ph m trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 2. Cá nhân, t ch c và phương ti n ho t ng trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam u ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam trong vi c b o m an ninh, tr t t , an toàn và ch p hành pháp lu t c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên.
  6. 3. B trư ng B Qu c phòng quy nh quy trình ki m tra, ki m soát c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. i u 15. Ho t ng h p tác qu c t . 1. Giáo d c, ào t o, b i dư ng nghi p v nâng cao năng l c ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. 2. Phòng, ch ng cư p bi n, cư p có vũ trang ch ng l i tàu, thuy n t i châu Á. 3. Ki m soát, ngăn ng a và u tranh v i các ho t ng xu t, nh p c nh b t h p pháp trên bi n. 4. H p tác tu n tra, ki m tra, giám sát v b o t n và qu n lý các ngu n tài nguyên trên bi n. 5. Tìm ki m c u n n, phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng bi n và ng phó v i s c môi trư ng bi n. 6. Ki m soát, ngăn ng a và u tranh phòng, ch ng t i ph m ma túy trên bi n. 7. Các ho t ng h p tác qu c t khác có liên quan. i u 16. S d ng vũ khí, công c h tr và phương ti n, thi t b k thu t nghi p v Trong khi th c hi n nhi m v l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c s d ng vũ khí, công c h tr theo quy nh c a pháp lu t; vi c s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v trong các ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 17. Các bi n pháp nghi p v 1. L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c áp d ng các bi n pháp nghi p v theo quy nh c a Lu t An ninh qu c gia và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. Khi th c hi n nhi m v u tranh phòng, ch ng t i ph m và các hành vi vi ph m pháp lu t trên bi n, các ơn v nghi p v và cán b chuyên trách thu c l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c áp d ng các bi n pháp nghi p v c n thi t và ph i ch u trách nhi m v nh ng ho t ng c a mình. 3. Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ho t ng nghi p v c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam quy nh t i kho n 2 i u này. Chương 5. CH , CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 18. Ch ph c p ưu ãi
  7. Ch ph c p công tác lâu năm biên gi i, h i o và ch ph c p c thù i bi n th c hi n nhi m v tìm ki m, c u n n c a l c lư ng C nh sát bi n do Th tư ng Chính ph quy nh. i u 19. Chính sách thương binh, li t sĩ i v i cán b , chi n sĩ khi ang làm nhi m v trên bi n Cán b , chi n sĩ l c lư ng C nh sát bi n khi ang làm nhi m v trên bi n do m au, tai n n mà b ch t ho c b thương ư c cơ quan có thNm quy n xem xét xác nh n là li t sĩ, thương binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh theo quy nh c a pháp lu t ưu ãi ngư i có công. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 04 tháng 12 năm 2009 và thay th Ngh nh s 53/1998/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph Quy nh v t ch c và ho t ng c a l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. i u 21. T ch c th c hi n 1. Hàng năm B Qu c phòng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính l p d toán ngân sách m b o kinh phí ho t ng thư ng xuyên và th c hi n D án xây d ng l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n c th các n i dung quy nh v ch , chính sách ưu ãi i v i l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. 3. B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Ngh nh này. i u 22. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c C nh sát bi n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c;
  8. - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản