Nghị định 92/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định 92/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2003/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92/2003/N -CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG KHO N 3 I U 41, NGHN NNH S 15/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989 và Pháp l nh s a i i u 6 Pháp l nh L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Công an, NGHN NNH: i u 1. Nay s a i, b sung kho n 3 i u 41 Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b như sau: "3. L c lư ng C nh sát tr t t , C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các i m, kho n, i u c a Ngh nh này như sau: a) i m e kho n 2; i m g, i m h, i m m, i m n, i m o kho n 3; i m e, i m i, i m k kho n 5; i m b, i m c kho n 6; i m c kho n 7 i u 9; b) i m a, i m g, i m k, i m 1, i m m, i m q kho n 2; i m c, i m d kho n 3; i m b kho n 5; i m c kho n 6; kho n 8; kho n 9 i u 10; c) i m e, i m g kho n 1; i m b, i m c, i m e, i m g, i m h, i m i kho n 2; i m b, i m d kho n 4; i m b kho n 5 i u 11;
  2. d) i m c, i m e, i m g kho n 1; i m b, i m c, i m d, i m e, i m g, i m h kho n 2; i m a, i m b kho n 3; kho n 4 i u 12; ) i m a kho n 1; i m b, i m c kho n 2 i u 13; c) i u 14; ưg) i m a, i m b, i m c, i m d, i m , i m e, i m g kho n 1; i m a, i m b, i m c, i m d, i m kho n 3; kho n 4 i u 15; h) Kho n 1; i m b kho n 2; kho n 3; kho n 4 i u 16; i) Kho n 2 i u 18; ưk) i u 19; i u 22; i u 24; l) i m a, i m c kho n 3; i m b, i m c, i m d kho n 4; kho n 5 i u 28; m) i u 31; i u 34; n) i m a, i m b, i m c kho n 1; kho n 2 i u 36; o) i u 38; i u 39". i u 2. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ch c th c hi n B trư ng B Công an t ch c, hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 4. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản