Nghị định 93/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
99
lượt xem
2
download

Nghị định 93/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 93/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 93/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 93/2005/N§-CP ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§-CP ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§-CP ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam nh sau: 1. §iÒu 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 1. Doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 132 Bé luËt Lao ®éng ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam sau ®©y ®îc tuyÓn lao ®éng níc ngoµi: 1. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. C¸c nhµ thÇu (thÇu chÝnh, thÇu phô) níc ngoµi nhËn thÇu t¹i ViÖt Nam. 3. V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, khoa häc kü thuËt, v¨n ho¸, thÓ thao, gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ. 4. C¸c tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp. 5. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 6. C¸c c¬ së y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ®µo t¹o, thÓ thao (kÓ c¶ c¸c c¬ së thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam). 7. V¨n phßng dù ¸n níc ngoµi hoÆc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. 8. V¨n phßng ®iÒu hµnh cña bªn hîp doanh níc ngoµi theo hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh t¹i ViÖt Nam.
  2. 2 9. C¸c tæ chøc hµnh nghÒ luËt s t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 10. Hîp t¸c x·. C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc nãi trªn sau ®©y gäi chung lµ ngêi sö dông lao ®éng". 2. §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 3. 1. Ngêi sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc tuyÓn lao ®éng níc ngoµi víi tû lÖ kh«ng qu¸ 3% so víi sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp, Ýt nhÊt còng ®îc tuyÓn 01 ngêi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc ®Æc thï sö dông Ýt lao ®éng hoÆc ë giai ®o¹n míi ®Çu t, s¶n xuÊt cha æn ®Þnh mµ cã nhu cÇu tuyÓn lao ®éng níc ngoµi vît qu¸ tû lÖ 3% th× tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt vµ chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n trªn c¬ së yªu cÇu thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp. 2. §èi víi nh÷ng ngêi sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vµ 10 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy kh«ng quy ®Þnh tû lÖ lao ®éng níc ngoµi ®îc tuyÓn dông, nhng nÕu muèn tuyÓn lao ®éng níc ngoµi ph¶i ®îc sù chÊp thuËn cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 3. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n hoÆc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng trong ®ã cã quy ®Þnh sè lîng lao ®éng níc ngoµi ®îc sö dông th× kh«ng ph¶i xin chÊp thuËn cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng". 3. Kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "3. Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao (bao gåm kü s hoÆc ngêi cã tr×nh ®é t¬ng ®¬ng kü s trë lªn; nghÖ nh©n nh÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèng), cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ th©m niªn trong nghÒ nghiÖp, trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc nh÷ng c«ng viÖc qu¶n lý mµ lao ®éng ViÖt Nam cha ®¸p øng ®îc. §èi víi ngêi lao ®éng níc ngoµi xin vµo hµnh nghÒ y, dîc t nh©n, trùc tiÕp kh¸m, ch÷a bÖnh t¹i ViÖt Nam ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ hµnh nghÒ y, dîc t nh©n. 4. Kh«ng cã tiÒn ¸n, tiÒn sù; kh«ng thuéc diÖn ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt níc ngoµi". 4. Kho¶n 1 §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "1. Ngêi lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc cho doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc t¹i ViÖt Nam ph¶i cã giÊy phÐp lao ®éng, trõ c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Ngêi lao ®éng níc ngoµi vµo ViÖt Nam lµm viÖc víi thêi h¹n díi 03 (ba) th¸ng; hoÆc ®Ó xö lý c¸c trêng hîp khÈn cÊp nh: nh÷ng sù cè, t×nh huèng kü thuËt, c«ng nghÖ phøc t¹p n¶y sinh lµm ¶nh h ëng hoÆc cã nguy c¬ ¶nh hëng
  3. 3 tíi s¶n xuÊt, kinh doanh mµ c¸c chuyªn gia ViÖt Nam vµ c¸c chuyªn gia n íc ngoµi hiÖn ®ang ë ViÖt Nam kh«ng xö lý ®îc; b) Ngêi níc ngoµi lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Héi ®ång thµnh viªn (®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp) c¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; c) Ngêi níc ngoµi lµ Trëng V¨n phßng ®¹i diÖn, Trëng Chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam; d) LuËt s níc ngoµi ®· ®îc Bé T ph¸p cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ luËt s t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt". 5. Kho¶n 4 §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "4. Thêi h¹n cña giÊy phÐp lao ®éng ® îc cÊp theo thêi h¹n cña hîp ®ång lao ®éng dù kiÕn giao kÕt hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña phÝa n íc ngoµi cö ng- êi níc ngoµi sang ViÖt Nam lµm viÖc, nhng kh«ng qu¸ 36 th¸ng". 6. Kho¶n 5 §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "5. §èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng ph¶i cÊp giÊy phÐp lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng (n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc ®ãng trô së chÝnh) danh s¸ch trÝch ngang vÒ ng êi níc ngoµi, víi néi dung: hä tªn, tuæi, quèc tÞch, sè hé chiÕu, ngµy b¾t ®Çu vµ ngµy kÕt thóc lµm viÖc, c«ng viÖc ®¶m nhËn cña ngêi níc ngoµi. B¸o c¸o tríc 07 (b¶y) ngµy khi ngêi lao ®éng níc ngoµi b¾t ®Çu lµm viÖc. §èi víi ngêi níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c¸c lo¹i hîp ®ång (trõ hîp ®ång lao ®éng) gi÷a doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc ë ViÖt Nam víi doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc ë níc ngoµi th× ngêi níc ngoµi kh«ng ph¶i xin cÊp giÊy phÐp lao ®éng nhng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc ë ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o nh ®èi víi ngêi níc ngoµi vµo lµm viÖc cho doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc t¹i ViÖt Nam víi thêi h¹n lµm viÖc díi 03 (ba) th¸ng vµ göi kÌm theo c¸c giÊy tê cña ng êi níc ngoµi quy ®Þnh t¹i tiÕt b, c, d, ® kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy". 7. Kho¶n 3 §iÒu 7 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "3. Thêi h¹n gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng: Trong thêi h¹n 30 ngµy (tÝnh theo ngµy lµm viÖc) tr íc khi giÊy phÐp lao ®éng hÕt h¹n, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i lµm ®¬n xin gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Thêi h¹n gia h¹n cña giÊy phÐp lao ®éng phô thuéc vµo thêi gian lµm viÖc tiÕp cña ngêi lao ®éng níc ngoµi cho ngêi sö dông lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång lao ®éng hoÆc v¨n b¶n cña phÝa níc ngoµi cö ngêi níc ngoµi tiÕp tôc lµm viÖc ë ViÖt Nam, thêi h¹n gia h¹n tèi ®a lµ 36 (ba m ¬i s¸u) th¸ng. §èi víi c¸c trêng hîp hÕt thêi h¹n gia h¹n lÇn thø nhÊt, mµ vÉn cha ®µo t¹o ®îc ngêi lao ®éng ViÖt Nam thay thÕ th× giÊy phÐp lao ®éng ®îc tiÕp tôc gia h¹n nÕu ®îc sù chÊp thuËn cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc ®ãng trô së chÝnh".
  4. 4 § iÒu 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tr íc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản