intTypePromotion=3

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 206/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
141
lượt xem
14
download

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 206/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 206/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 206/2004/NĐ-CP

  1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 206/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp  trong c¸c c«ng ty nhµ níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ph¹m vi ¸p dông c¸c quy  ®Þnh qu¶n lý  lao  ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp t¹i NghÞ ®Þnh nµy, bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: ­ Tæng c«ng ty nhµ níc; ­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   nªu   trªn   ®îc   gäi   t¾t   lµ  c«ng ty. §i Ò u   2.   §èi   tîng   ¸p   dông,   bao   gåm   ngêi   lao   ®éng  lµm viÖc theo chÕ   ®é  hîp  ®ång lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña  Bé  luËt Lao  ®éng vµ  Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng (kh«ng kÓ  Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc, KÕ   to¸n trëng lµm viÖc theo hîp ®ång). §i Ò u  3.  Qu¶n lý lao ®éng 1. C¨n cø vµo khèi lîng, chÊt lîng, yªu cÇu, nhiÖm vô  s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng n¨m c«ng ty x¸c  ®Þnh kÕ  ho¹ch 
  2. 2 sö  dông lao  ®éng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u tr íc  khi thùc hiÖn; 2. Trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch sö  dông lao  ®éng  ®∙  ®¨ng ký,  c«ng ty trùc tiÕp tuyÓn dông theo quy chÕ  tuyÓn dông lao  ®éng   cña   c«ng   ty   vµ   ký   kÕt   hîp   ®ång   lao   ®éng   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng;  3. Hµng n¨m c«ng ty cã  tr¸ch nhiÖm  ®¸nh gi¸ kÕ  ho¹ch  sö  dông lao  ®éng vµ  gi¶i quyÕt chÕ   ®é   ®èi víi lao  ®éng  kh«ng cã viÖc lµm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. §i Ò u   4.  C«ng ty  ®îc ¸p dông hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng  thªm kh«ng qu¸ 2 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  ®Ó  lµm c¬  së  tÝnh  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.  Khi ¸p dông hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng thªm nµy c«ng ty ph¶i  b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn:  1. Nép ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.   Møc   t¨ng   tiÒn   l¬ng   b×nh   qu©n   ph¶i   thÊp   h¬n   møc  t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n; 3. Lîi nhuËn kÕ ho¹ch kh«ng thÊp h¬n so víi lîi nhuËn   thùc hiÖn  cña  n¨m  tríc liÒn  kÒ,  trõ  trêng  hîp   ®Æc  biÖt  theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §i Ò u   5.  ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý  tiÒn l¬ng cña c¸c c«ng ty ph¶i b¶o  ®¶m c¸c quy  ®Þnh sau  ®©y: 1. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc  lao  ®éng tiªn tiÕn vµ  th«ng sè  tiÒn l¬ng phï  hîp víi c¸c  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. 2. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ph¶i  ®¨ng ký  víi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u tríc khi thùc hiÖn. §èi  víi c«ng  ty h¹ng   ®Æc  biÖt vµ   c«ng ty  thùc hiÖn  ho¹t ®éng c«ng Ých cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ  quèc   d©n   th×   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng   do   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh vµ  X∙ héi, Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh vµ  b¸o c¸o Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ. 3. Quü  tiÒn l¬ng thùc hiÖn  ®îc x¸c  ®Þnh theo møc  ®é  hoµn thµnh chØ tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh, n¨ng suÊt lao  ®éng, lîi nhuËn thùc hiÖn vµ  tr¶ l¬ng cho ngêi lao  ®éng  theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña c«ng ty.
  3. 3 § i Ò u  6.   ChÕ ®é tiÒn thëng 1.  Quü  thëng tõ   quü  khen  thëng  cña c«ng  ty  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  199/2004/N§­CP ngµy  03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n  lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; 2.   TiÒn   thëng   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy chÕ thëng cña c«ng ty. §i Ò u   7.   Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty cã  tr¸ch  nhiÖm: 1.  Quý  I hµng  n¨m,  x©y dùng  kÕ  ho¹ch  lîi  nhuËn;  kÕ  ho¹ch sö  dông lao  ®éng;  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u. §ång thêi göi cho c¬  quan thuÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ; 2. X¸c  ®Þnh quü  tiÒn l¬ng thùc hiÖn, quü  tiÒn thëng  cña c«ng ty; 3. X©y dùng  ®Þnh møc lao  ®éng; tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt   c«ng   nh©n;   tiªu   chuÈn   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   viªn  chøc, nh©n viªn; quy chÕ  n©ng ng¹ch, n©ng bËc l¬ng; quy  chÕ  tr¶ l¬ng, quy chÕ  thëng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,   b¶o ®¶m d©n chñ, c«ng b»ng, minh b¹ch, khuyÕn khÝch nh÷ng   ngêi cã  tµi n¨ng, cã  tr×nh  ®é  chuyªn m«n, kü  thuËt cao,  cã n¨ng suÊt lao ®éng cao ®ãng gãp nhiÒu cho c«ng ty; 4. Cñng cè  tæ chøc bé  m¸y vµ  t¨ng cêng  ®ñ  sè  lîng,  chÊt lîng viªn chøc lµm c«ng t¸c lao  ®éng, tiÒn l ¬ng cña  c«ng ty theo quy ®Þnh cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; 5. Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vµ  Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   ®Þa   ph¬ng   kÕt   qu¶   s¶n  xuÊt,   kinh   doanh,   lîi   nhuËn,   lao   ®éng,   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  thëng n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch cña c«ng ty.  §i Ò u  8.  §¹i diÖn chñ së h÷u cã tr¸ch nhiÖm: 1. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty: a) Th«ng qua kÕ ho¹ch lîi nhuËn; kÕ ho¹ch sö dông lao   ®éng;   ®Þnh   møc   lao   ®éng;   ®¬n   gi¸   tiÒn  l ¬ng;   tiªu  chuÈn  cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp   vô  viªn chøc, nh©n viªn; quy chÕ  n©ng ng¹ch, n©ng bËc l ­ ¬ng, quü  tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ  quy chÕ  tr¶ l¬ng, quy  chÕ thëng cña c«ng ty; b) ChØ  ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy   ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy;
  4. 4 c) B¸o c¸o Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Bé Tµi  chÝnh vÒ   ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng  ®èi víi c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt  vµ  c«ng ty thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých cã  vÞ  trÝ  quan  träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; d) QuyÕt  ®Þnh tæ chøc bé  m¸y, biªn chÕ  viªn chøc lµm  c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l¬ng cña c«ng ty; ®) Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi hoÆc Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   kÕt   qu¶   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh, lîi nhuËn, lao ®éng, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng n¨m tr­ íc n¨m kÕ ho¹ch cña c«ng ty.  2. C¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng: a) TiÕp nhËn  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch lîi nhuËn; kÕ  ho¹ch sö  dông lao  ®éng;  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; quy chÕ  tr¶ l¬ng, quy  chÕ  thëng  vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt,  kinh doanh,  lîi  nhuËn,   lao   ®éng,   tiÒn  l¬ng,   tiÒn   thëng   n¨m   tríc   n¨m   kÕ  ho¹ch cña c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Híng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy; c) Phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi,  Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng  ®èi víi c«ng ty  h¹ng  ®Æc biÖt vµ  c«ng ty thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých cã  vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; d) Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi  kÕt  qu¶  s¶n  xuÊt,  kinh doanh,  lîi nhuËn,  lao  ®éng, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch cña c¸c  c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý.  §i Ò u   9.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   cã  tr¸ch nhiÖm: 1.   Híng   dÉn   ph¬ng   ph¸p   x©y   dùng   ®Þnh   møc   lao   ®éng;  tiªu chuÈn cÊp bËc kÜ  thuËt c«ng nh©n; tiªu chuÈn chuyªn  m«n, nghiÖp vô  viªn chøc, nh©n viªn; n¨ng suÊt lao  ®éng;  tiÒn l¬ng b×nh qu©n;  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ  quy chÕ  tr¶ l­ ¬ng, quy chÕ thëng cña c«ng ty; 2. Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh  ®¬n  gi¸ tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸c c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt vµ  c«ng  ty   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   c«ng   Ých   cã   vÞ   trÝ   quan   träng  trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
  5. 5 § i Ò u   10.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè  28/CP   ngµy   28   th¸ng   3   n¨m   1997   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  03/2001/N§­CP ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  ®æi   míi   qu¶n   lý   tiÒn   l¬ng   vµ   thu   nhËp   trong   c¸c   doanh  nghiÖp nhµ níc.          C¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc thùc hiÖn  tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. §i Ò u  11.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản