intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định của Chính phủ Số: 43/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Thảo Lê91 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

79
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định của Chính phủ Số 43/2000/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định của Chính phủ Số: 43/2000/NĐ-CP

 1. chÝnh phñ Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam ---------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè : 43 /2000/N§-CP -------------------------------------------------------------------------- B.300 --- Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2000 NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc ______ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, NghÞ ®Þnh : Ch­¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc vÒ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa vµ gi¸o tr×nh, thi vµ v¨n b»ng; vÒ m¹ng l­íi, tæ chøc, ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c; vÒ tuyÓn dông, båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m, thØnh gi¶ng vµ khen th­ëng ®èi víi nhµ gi¸o; vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi ng ­êi häc; vµ vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 2. Nhµ tr­êng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, cña lùc l­îng vò trang nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm tu©n theo c¸c quy ®Þnh t­¬ng øng cña NghÞ ®Þnh nµy khi tiÕn hµnh ®µo t¹o ®Ó cÊp v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. §iÒu 2. Ph©n luång vµ liªn th«ng trong gi¸o dôc 1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan x©y dùng c¸c quy ®Þnh, ®iÒu kiÖn nh»m b¶o ®¶m sù ph©n luång vµ liªn th«ng gi÷a c¸c bËc häc, cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o vµ ph­¬ng thøc gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n.
 2. 2 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi lµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh) quy ho¹ch m¹ng l ­íi c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng, thùc hiÖn viÖc ph©n luång sau mçi bËc häc, cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o theo c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §iÒu 3. ¦u tiªn b¶o ®¶m ph¸t triÓn gi¸o dôc ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n 1. Vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n bao gåm : vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói, h¶i ®¶o vµ nh÷ng vïng khã kh¨n kh¸c. Danh môc cô thÓ cña nh÷ng vïng nµy ®­îc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc (söa ®æi). 2. ChÝnh phñ ­u tiªn vÒ ®Çu t­ vµ khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t­ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo c¸c quy ®Þnh trong LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t ­ trong n­íc (söa ®æi) vµ NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao. 3. ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp thuéc c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc, coi ®©y lµ mét môc tiªu ­u tiªn trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng. §iÒu 4. Phæ cËp gi¸o dôc ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè, thÞ x·, quËn, huyÖn cã tr¸ch nhiÖm cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. Ch­¬ng II Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa vµ gi¸o tr×nh, thi vµ v¨n b»ng trong HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n §iÒu 5. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc 1. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 24, 30 vµ 36 cña LuËt Gi¸o dôc lµ v¨n b¶n cô thÓ ho¸ môc tiªu gi¸o dôc; quy ®Þnh ph¹m vi, møc ®é vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc ho¹t ®éng gi¸o dôc, chuÈn mùc vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ toµn bé mét bËc häc, cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o.
 3. 3 Mäi thay ®æi vÒ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Òu ph¶i qua nghiªn cøu vµ chØ ®­îc ¸p dông chÝnh thøc khi ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non vµ ch­¬ng tr×nh c¸c cÊp häc, bËc häc cña gi¸o dôc phæ th«ng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña c¸c Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh. ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi tr­íc khi quyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr­¬ng c¶i c¸ch néi dung ch­¬ng tr×nh cña mét bËc häc, cÊp häc. 3. Ch­¬ng tr×nh khung nªu t¹i c¸c §iÒu 30 vµ 36 cña LuËt Gi¸o dôc quy ®Þnh : môc tiªu ®µo t¹o; khèi l­îng kiÕn thøc tèi thiÓu, c¬ cÊu néi dung c¸c khèi kiÕn thøc; tû lÖ thêi gian ®µo t¹o gi÷a c¸c m«n häc c¬ b¶n, c¸c m«n häc chuyªn ngµnh, tû lÖ thêi gian dµnh cho lý thuyÕt vµ thùc hµnh, thùc tËp ®èi víi gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¸c c¬ quan cã liªn quan thµnh lËp Héi ®ång chuyªn m«n ®Ó chØ ®¹o viÖc x©y dùng, tæ chøc thÈm ®Þnh vµ quy ®Þnh ch­¬ng tr×nh khung ®èi víi gi¸o dôc ®¹i häc vµ gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp. C¨n cø vµo ch­¬ng tr×nh khung ®· ®­îc quy ®Þnh vµ nhiÖm vô ®µo t¹o cña nhµ tr­êng, HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc tæ chøc x©y dùng vµ ban hµnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc cña tr­êng sau khi ®· ®­îc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh vÒ nguyªn t¾c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh d¹y nghÒ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ. §iÒu 6. KÕ ho¹ch d¹y häc 1. KÕ ho¹ch d¹y häc lµ v¨n b¶n ®­îc ban hµnh cïng víi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, quy ®Þnh c¸c m«n häc, c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh, thùc tËp, ngo¹i kho¸, sè tiÕt hoÆc buæi häc trong tuÇn, trong n¨m häc dµnh cho tõng m«n häc, ë tõng bËc häc, cÊp häc nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. 2. KÕ ho¹ch d¹y häc cña tr­êng phæ th«ng do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh. KÕ ho¹ch d¹y häc cña c¸c tr­êng d¹y nghÒ, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng vµ ®¹i häc do c¸c tr­êng tù tæ chøc x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ ban hµnh trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 7. S¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh
 4. 4 1. S¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25, 31 vµ 37 cña LuËt Gi¸o dôc lµ tµi liÖu thÓ hiÖn mét c¸ch cô thÓ néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc cña tõng m«n häc trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan quy ®Þnh viÖc tæ chøc biªn so¹n, duyÖt, in, ph¸t hµnh vµ sö dông s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch. §iÒu 8. Héi ®ång thÈm ®Þnh 1. C¸c Héi ®ång thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh quy ®Þnh trong LuËt Gi¸o dôc lµ c¸c tæ chøc t­ vÊn, gióp cÊp qu¶n lý gi¸o dôc cã thÈm quyÒn duyÖt ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh. Héi ®ång thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh bao gåm mét sè nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ c¸n bé khoa häc, kü thuËt thuéc c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. Héi ®ång thÈm ®Þnh ch ­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ s¸ch gi¸o khoa cña gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i cã Ýt nhÊt mét phÇn t ­ tæng sè thµnh viªn lµ c¸c nhµ gi¸o ®ang gi¶ng d¹y ë cÊp häc, bËc häc t ­¬ng øng. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph ­¬ng thøc ho¹t ®éng, tiªu chuÈn, sè l­îng vµ tû lÖ c¸c lo¹i thµnh viªn cña mçi Héi ®ång vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c Héi ®ång nµy. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ s¸ch gi¸o khoa c¸c cÊp häc, bËc häc thuéc gi¸o dôc phæ th«ng; ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ gi¸o tr×nh trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc. 4. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh viÖc thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ gi¸o tr×nh d¹y nghÒ. §iÒu 9. Thi trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. Thi trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n lµ biÖn ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña ng­êi häc vµ kiÓm ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ gi¸o, nhµ tr­êng. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh quy chÕ c¸c kú thi. Quy chÕ c¸c kú thi ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®©y :
 5. 5 a) Tæ chøc thi nghiªm tóc, c«ng b»ng, kh¸ch quan, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi thÝ sinh. KÕt qu¶ thi ph¶n ¸nh ®óng qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn cña thÝ sinh; b) Néi dung c¸c ®Ò thi ph¶i trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, phï hîp yªu cÇu vÒ chuÈn kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®­îc quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc. 3. C¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c kú thi. §iÒu 10. V¨n b»ng, chøng chØ trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. V¨n b»ng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña LuËt Gi¸o dôc lµ v¨n b¶n chÝnh thøc do cÊp cã thÈm quyÒn cÊp cho ng­êi häc sau khi tèt nghiÖp mét bËc häc, cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o hoÆc kho¸ ®µo t¹o nghÒ dµi h¹n. ViÖc xÐt tèt nghiÖp vµ xÕp lo¹i tèt nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ thi vµ qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña ng­êi häc. §iÒu kiÖn ®­îc cÊp v¨n b»ng, thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 27, 33, 39 vµ 43 cña LuËt Gi¸o dôc. CÊp nµo cã thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng th× cÊp ®ã cã thÈm quyÒn hñy bá v¨n b»ng. 2. Chøng chØ trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña LuËt Gi¸o dôc lµ v¨n b¶n chÝnh thøc do ng­êi ®øng ®Çu c¬ së gi¸o dôc cÊp cho ng­êi häc ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp sau khi kÕt thóc khãa ®µo t¹o hoÆc båi d­ìng. §iÒu kiÖn ®­îc cÊp chøng chØ, thÈm quyÒn cÊp c¸c lo¹i chøng chØ ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 33 vµ 43 cña LuËt Gi¸o dôc. CÊp nµo cã thÈm quyÒn cÊp chøng chØ th× cÊp ®ã cã thÈm quyÒn hñy bá chøng chØ. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh vÒ viÖc qu¶n lý v¨n b»ng, chøng chØ gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc. 4. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý v¨n b»ng, chøng chØ ®µo t¹o nghÒ.
 6. 6 §iÒu 11. Gi¸o dôc sau ®¹i häc ë mét sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt 1. §èi víi gi¸o dôc sau ®¹i häc thuéc lÜnh vùc y tÕ, ngoµi c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, tiÕn sÜ cßn cã c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn khoa cho c¸c ngµnh l©m sµng gåm : néi tró bÖnh viÖn, chuyªn khoa cÊp 1, chuyªn khoa cÊp 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé Y tÕ quy ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn khoa, sù t­¬ng ®­¬ng vÒ v¨n b»ng vµ nguyªn t¾c chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o sau ®¹i häc trong lÜnh vùc y tÕ. 2. §èi víi nh÷ng bé m«n nghÖ thuËt cã nhu cÇu ®µo t¹o ë tr×nh ®é sau ®¹i häc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé V¨n hãa - Th«ng tin quy ®Þnh vÒ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, vÒ ®éi ngò gi¶ng viªn vµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m viÖc ®µo t¹o. 3. §èi víi nh÷ng bé m«n thÓ dôc, thÓ thao cã nhu cÇu ®µo t¹o ë tr×nh ®é sau ®¹i häc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi ñy ban ThÓ dôc ThÓ thao quy ®Þnh vÒ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, vÒ ®éi ngò gi¶ng viªn vµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m viÖc ®µo t¹o. Ch­¬ng III M¹ng l­íi, tæ chøc, ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ tr­êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c §iÒu 12. Nhµ tr­êng vµ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. Nhµ tr­êng thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n gåm c¸c tr­êng : mÉu gi¸o, mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ, cao ®¼ng vµ ®¹i häc. 2. C¬ së gi¸o dôc kh¸c thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n gåm : viÖn nghiªn cøu khoa häc ®­îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o sau ®¹i häc; c¸c trung t©m kü thuËt tæng hîp - h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, gi¸o dôc th­êng xuyªn; nhãm trÎ, nhµ trÎ; c¸c líp ®éc lËp : mÉu gi¸o, tiÓu häc gia ®×nh, xo¸ mï ch÷, ngo¹i ng÷, tin häc, líp dµnh cho trÎ thÊt häc, líp dµnh cho trÎ tµn tËt, líp d¹y nghÒ vµ líp trung häc chuyªn nghiÖp ®­îc tæ chøc t¹i c¸c c¬ së y tÕ, s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô. §iÒu 13. C¸c lo¹i h×nh c¬ së gi¸o dôc 1. C¸c lo¹i h×nh c¬ së gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt Gi¸o dôc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau :
 7. 7 a) C¬ së gi¸o dôc c«ng lËp : do Nhµ n­íc thµnh lËp, bæ nhiÖm c¸n bé qu¶n lý vµ giao chØ tiªu biªn chÕ; Nhµ n­íc qu¶n lý, ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt, cÊp kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô chi th­êng xuyªn; b) C¬ së gi¸o dôc b¸n c«ng : do Nhµ n­íc thµnh lËp trªn c¬ së huy ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cïng ®Çu t ­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt; c) C¬ së gi¸o dôc d©n lËp : do c¸c tæ chøc x· héi, x· héi - nghÒ nghiÖp, kinh tÕ xin phÐp thµnh lËp vµ tù ®Çu t­ b»ng vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc; d) C¬ së gi¸o dôc t­ thôc : do c¸ nh©n hay mét nhãm c¸ nh©n xin phÐp thµnh lËp vµ tù ®Çu t­. C¸c c¬ së gi¸o dôc b¸n c«ng, d©n lËp, t­ thôc gäi chung lµ c¬ së gi¸o dôc ngoµi c«ng lËp. §iÒu 14. C¸c lo¹i tr­êng ®¹i häc 1. C¸c lo¹i tr­êng ®¹i häc gåm : c¸c ®¹i häc, c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c häc viÖn. 2. C¬ cÊu tæ chøc cô thÓ cña c¸c lo¹i tr­êng ®¹i häc nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ tr­êng ®¹i häc. §iÒu 15. §iÒu lÖ nhµ tr­êng, quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng 1. §iÒu lÖ nhµ tr­êng lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 48 LuËt Gi¸o dôc ®Ó ¸p dông chung cho nhµ tr­êng ë mét bËc häc, cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o thuéc mäi lo¹i h×nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy. Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ tr­êng ®¹i häc. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh §iÒu lÖ tr­êng cao ®¼ng, tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, tr­êng trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng, tr­êng tiÓu häc, tr­êng mÇm non. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi ban hµnh §iÒu lÖ tr­êng d¹y nghÒ. 2. Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng gåm c¸c quy ®Þnh bæ sung vµ cô thÓ ho¸ §iÒu lÖ nhµ tr­êng ®Ó ¸p dông cho mét hoÆc mét sè lo¹i h×nh tr­êng hoÆc mét tr­êng.
 8. 8 Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña lo¹i h×nh tr­êng ®¹i häc ngoµi c«ng lËp; ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña mét sè ®¹i häc riªng biÖt khi cÇn thiÕt. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tr­êng ngoµi c«ng lËp ë tr×nh ®é cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, c¸c bËc häc phæ th«ng, gi¸o dôc mÇm non, vµ cña c¸c tr­êng chuyªn biÖt. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr­êng d¹y nghÒ ngoµi c«ng lËp. 3. C¬ së gi¸o dôc cña tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®Æt trªn l·nh thæ ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh riªng cña ChÝnh phñ. §iÒu 16. M¹ng l­íi tr­êng häc vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c 1. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm quy ho¹ch m¹ng l ­íi c¬ së gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp phª chuÈn. Quy ho¹ch m¹ng l ­íi c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ cña ®Þa ph­¬ng ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, nhu cÇu häc tËp, tr×nh ®é ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau : a) Mçi x·, ph­êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ x·) cã Ýt nhÊt mét tr­êng tiÓu häc; tïy ®iÒu kiÖn cô thÓ mét x· cã tr­êng mÇm non, tr­êng mÉu gi¸o; b) Mçi x· hoÆc côm x· cã mét tr­êng trung häc c¬ së; tïy ®iÒu kiÖn cô thÓ, mét x· cã thÓ cã mét sè tr­êng trung häc c¬ së; c) Mçi huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ huyÖn) cã Ýt nhÊt mét tr­êng trung häc phæ th«ng; cã thÓ cã tr­êng d¹y nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, trung t©m kü thuËt tæng hîp - h­íng nghiÖp, trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn thuéc huyÖn; d) Mçi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi chung lµ tØnh) cã Ýt nhÊt mét tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, hoÆc mét tr­êng d¹y nghÒ, hoÆc mét tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp kÕt hîp d¹y nghÒ, trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn thuéc tØnh. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan x©y dùng quy ho¹ch m¹ng l­íi c¸c tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ph¸t triÓn
 9. 9 khoa häc c«ng nghÖ, ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña ®Êt n ­íc, phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; b¶o ®¶m c©n ®èi vÒ c¬ cÊu vïng miÒn, c¬ cÊu tr×nh ®é, c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt. 3. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu nµy, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c tr­êng do Trung ­¬ng qu¶n lý; ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c c¬ së gi¸o dôc do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý. §iÒu 17. X©y dùng m¹ng l­íi tr­êng häc ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n 1. ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, theo thÈm quyÒn ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 47 cña LuËt Gi¸o dôc, cã tr¸ch nhiÖm cñng cè c¸c tr­êng phæ th«ng d©n téc néi tró, phæ th«ng d©n téc b¸n tró hiÖn cã; më réng hîp lý m¹ng l­íi tr­êng phæ th«ng d©n téc néi tró, phæ th«ng d©n téc b¸n tró ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña con em d©n téc vµ miÒn nói. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan h­íng dÉn ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh x©y dùng vµ thùc hiÖn quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, tr­êng d¹y nghÒ ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, cñng cè c¸c tr­êng dù bÞ ®¹i häc hiÖn cã hoÆc më hÖ dù bÞ ®¹i häc trong c¸c tr­êng ®¹i häc dµnh riªng cho häc sinh vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. §iÒu 18. §iÒu kiÖn thµnh lËp tr­êng Nhµ tr­êng ®­îc xÐt thµnh lËp khi cã ®Ò ¸n b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau : 1. Phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng häc. 2. Cã môc tiªu, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ quy m« gi¸o dôc phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc cña c¸c bËc häc, cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o t­¬ng øng. 3. §ñ ®iÒu kiÖn ban ®Çu vÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, nhµ gi¸o, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi (®èi víi tr­êng d¹y nghÒ) vµ Bé Tµi chÝnh.
 10. 10 §iÒu 19. Thñ tôc thµnh lËp tr­êng cao ®¼ng, tr­êng ®¹i häc 1. Hå s¬ xin thµnh lËp tr­êng gåm : a) §¬n xin thµnh lËp tr­êng; b) §Ò ¸n thµnh lËp tr­êng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh nµy. Néi dung chñ yÕu cña ®Ò ¸n gåm : - Nhu cÇu më tr­êng vµ sù phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng häc; - Môc tiªu vµ quy m« ®µo t¹o cña nhµ tr­êng; - Kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña nhµ tr ­êng; - T­ c¸ch ph¸p lý, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cña tæ chøc, c¸ nh©n xin thµnh lËp tr­êng; - Kh¶ n¨ng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nhµ gi¸o; - Kh¶ n¨ng vÒ ®Êt x©y dùng tr­êng. c) V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña tæ chøc, c¸ nh©n xin thµnh lËp tr­êng; hå s¬ x¸c nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc v¨n b¶n tho¶ thuËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc giao ®Êt x©y dùng tr­êng; d) S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn sÏ lµm HiÖu tr­ëng; danh s¸ch c¸n bé, gi¶ng viªn, nh©n viªn. 2. ThÈm quyÒn tiÕp nhËn vµ thÈm ®Þnh hå s¬ xin thµnh lËp tr­êng ®­îc quy ®Þnh nh­ sau : Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tiÕp nhËn hå s¬; chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i ®Æt tr ­êng tæ chøc thÈm ®Þnh; xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thµnh lËp tr­êng cao ®¼ng; tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thµnh lËp tr ­êng ®¹i häc. 3. Thêi h¹n thÈm ®Þnh : a) §èi víi viÖc thµnh lËp c¸c lo¹i tr­êng ®¹i häc : trong thêi h¹n 120 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ph¶i tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt; th«ng b¸o kÕt qu¶ b»ng v¨n b¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n xin thµnh lËp tr­êng;
 11. 11 b) §èi víi viÖc thµnh lËp tr­êng cao ®¼ng : trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ b»ng v¨n b¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n xin thµnh lËp tr­êng. §iÒu 20. S¸p nhËp, chia, t¸ch nhµ tr­êng 1. ViÖc s¸p nhËp, chia, t¸ch nhµ tr­êng ®Ó thµnh lËp tr­êng míi thuéc thÈm quyÒn cña cÊp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp tr­êng. 2. ViÖc s¸p nhËp, chia, t¸ch nhµ tr­êng ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau ®©y : a) Phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng häc; b) §¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; c) B¶o ®¶m lîi Ých cña ng­êi häc; d) Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc. 3. Thñ tôc s¸p nhËp, chia, t¸ch tr­êng cao ®¼ng, tr­êng ®¹i häc ®Ó thµnh lËp tr­êng míi ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy. Thñ tôc s¸p nhËp, chia, t¸ch c¸c tr­êng mÇm non, phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh; ®èi víi c¸c tr ­êng d¹y nghÒ do Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh. §iÒu 21. §×nh chØ ho¹t ®éng nhµ tr­êng 1. Nhµ tr­êng bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng trong c¸c tr­êng hîp sau : a) Vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng; b) Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ®éi ngò nhµ gi¸o ®Ó b¶o ®¶m chÊt l­îng gi¶ng d¹y; c) Vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh vÒ môc tiªu, kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, quy chÕ chuyªn m«n, quy chÕ thi cö, cÊp v¨n b»ng, chøng chØ. 2. Thñ tôc ®×nh chØ ho¹t ®éng nhµ tr­êng : a) Thanh tra gi¸o dôc tiÕn hµnh thanh tra vµ kiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc;
 12. 12 b) C¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc tæ chøc thÈm ®Þnh, lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng nhµ tr ­êng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 47 cña LuËt Gi¸o dôc. 3. Trong quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng nhµ tr­êng ph¶i quy ®Þnh râ thêi gian ®×nh chØ, nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i kh¾c phôc; c¸c gi¶i ph¸p b¶o ®¶m quyÒn lîi cña nhµ gi¸o vµ ng­êi häc; yªu cÇu kiÓm tra, ®¸nh gi¸ tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh cho tr­êng ho¹t ®éng trë l¹i. 4. ViÖc ®×nh chØ ho¹t ®éng cña mét khoa, ngµnh, ph­¬ng thøc gi¸o dôc trong nhµ tr­êng còng tu©n theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 cña §iÒu nµy. §iÒu 22. Gi¶i thÓ nhµ tr­êng 1. Nhµ tr­êng bÞ gi¶i thÓ trong c¸c tr­êng hîp sau : a) Môc tiªu ®µo t¹o cña tr­êng kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; b) Kh«ng kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng yÕu kÐm sau thêi gian bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng vµ kh«ng cã ®Ò ¸n kh¶ thi ®Ó tæ chøc, x©y dùng l¹i nhµ tr ­êng; c) Theo ®Ò nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n xin thµnh lËp tr­êng. 2. Thñ tôc gi¶i thÓ nhµ tr­êng : a) Thanh tra gi¸o dôc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh thanh tra vµ kiÕn nghÞ c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc; b) C¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc thÈm ®Þnh, x©y dùng ph­¬ng ¸n gi¶i thÓ tr­êng trªn c¬ së b¶o ®¶m quyÒn lîi cña nhµ gi¸o, ng­êi häc vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ nhµ tr­êng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 47 cña LuËt Gi¸o dôc. §iÒu 23. Thµnh lËp, s¸p nhËp, chia, t¸ch, ®×nh chØ ho¹t ®éng, gi¶i thÓ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c thuéc gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc nghÒ nghiÖp vµ gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy 1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸p nhËp, chia, t¸ch, ®×nh chØ ho¹t ®éng, gi¶i thÓ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c thuéc gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy.
 13. 13 2. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸p nhËp, chia, t¸ch, ®×nh chØ ho¹t ®éng, gi¶i thÓ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c ®èi víi d¹y nghÒ. §iÒu 24. NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc, ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c 1. C¬ së gi¸o dôc kh¸c cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y : a) Tæ chøc gi¶ng d¹y, häc tËp theo môc tiªu, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn; b) Qu¶n lý nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn thuéc c¬ së; c) Qu¶n lý ng­êi häc thuéc c¬ së; d) Qu¶n lý, sö dông c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt ®­îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖn nghiªn cøu khoa häc, khi ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô phèi hîp víi tr­êng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, kho¶n 1 §iÒu 38 cña LuËt Gi¸o dôc cã quyÒn qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ ®µo t¹o; ký hîp ®ång víi tr­êng ®¹i häc ®Ó phèi hîp x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ kÕ ho¹ch d¹y häc, viÕt gi¸o tr×nh, sö dông c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ, tuyÓn sinh, tæ chøc ®µo t¹o; 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn, Trung t©m kü thuËt tæng hîp - h­íng nghiÖp, quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ trÎ, nhãm trÎ vµ c¸c líp ®éc lËp vÒ gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ gi¸o dôc theo ph­¬ng thøc kh«ng chÝnh quy. 4. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña trung t©m d¹y nghÒ, líp d¹y nghÒ. §iÒu 25. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ tr­êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c 1. ViÖc bè trÝ ®Þa ®iÓm tr­êng häc vµ c¸c c«ng tr×nh gÇn tr­êng häc còng nh­ viÖc x©y dùng vµ sö dông trang thiÕt bÞ trong nhµ tr ­êng ph¶i b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi häc, nhµ gi¸o, c¸n bé, nh©n viªn cña nhµ tr­êng vµ kh«ng t¸c h¹i ®Õn m«i tr­êng gi¸o dôc.
 14. 14 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh tiªu chuÈn vÒ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn, tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh tiªu chuÈn vÒ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt ®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ. §iÒu 26. Qu¶n lý ®Êt ®ai, tµi s¶n cña nhµ tr­êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c 1. §Êt ®ai, tµi s¶n do Nhµ n­íc giao cho nhµ tr­êng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c qu¶n lý vµ sö dông ®Òu thuéc së h÷u nhµ n­íc vµ ph¶i ®­îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c tµi s¶n do nhµ tr­êng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c qu¶n lý chØ ®­îc sö dông vµo ho¹t ®éng gi¸o dôc, nghiªn cøu, triÓn khai øng dông theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nhµ tr­êng, Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc. 2. §èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc ngoµi c«ng lËp, Nhµ n­íc c«ng nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n, vèn ®Çu t­, thu nhËp, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc (söa ®æi). Ch­¬ng IV Quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông, thØnh gi¶ng vµ khen th­ëng ®èi víi nhµ gi¸o §iÒu 27. TuyÓn dông nhµ gi¸o 1. ViÖc tuyÓn dông nhµ gi¸o ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i §iÒu 61 vµ §iÒu 67 cña LuËt Gi¸o dôc. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ ban hµnh Quy ®Þnh vÒ thñ tôc tuyÓn dông nhµ gi¸o vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc. §èi víi c¸c nhµ gi¸o ®· ®­îc tuyÓn dông tr­íc khi NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc mµ ch­a ®¹t tr×nh ®é chuÈn th× Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p båi d­ìng ®Ó c¸c nhµ gi¸o ®¹t ®­îc chuÈn quy ®Þnh. 2. Thñ t­íng ChÝnh phñ cã quy ®Þnh riªng vÒ viÖc ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, ng­êi n­íc ngoµi ®Õn gi¶ng d¹y t¹i ViÖt Nam. §iÒu 28. C¸c ng¹ch c«ng chøc cña nhµ gi¸o 1. Ng¹ch c«ng chøc ®èi víi nhµ gi¸o ë c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc nghÒ nghiÖp gåm : gi¸o viªn, gi¸o viªn chÝnh, gi¸o viªn cao cÊp.
 15. 15 Ng¹ch c«ng chøc ®èi víi nhµ gi¸o ë c¸c c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc gåm : gi¶ng viªn, gi¶ng viªn chÝnh, phã gi¸o s ­, gi¸o s­. 2. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ biªn chÕ cña nhµ tr­êng c«ng lËp, b¸n c«ng vµ tiªu chuÈn cña c¸c ng¹ch c«ng chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 29. Båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m cho ng­êi ch­a qua ®µo t¹o nghiÖp vô s­ ph¹m 1. Ng­êi tèt nghiÖp c¸c tr­êng : d¹y nghÒ, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng vµ ®¹i häc ch­a qua ®µo t¹o nghiÖp vô s­ ph¹m ®Ó trë thµnh nhµ gi¸o ph¶i ®­îc båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan quy ®Þnh yªu cÇu vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc vµ thêi gian ®µo t¹o nghiÖp vô s­ ph¹m. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh c¸c c¬ së gi¸o dôc ®­îc tæ chøc båi d­ìng vµ cÊp chøng chØ nghiÖp vô s­ ph¹m. 2. Ng­êi ®­îc cö ®i häc c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng vµ phô cÊp nh­ c¸c nhµ gi¸o ®i häc c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô. §iÒu 30. ThØnh gi¶ng 1. C¸c nhµ gi¸o, c¸c c¸n bé khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸, nghÖ thuËt, thÓ dôc, thÓ thao ®ang lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc ngoµi ngµnh gi¸o dôc hoÆc ®· nghØ h­u nÕu ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 61 cña LuËt Gi¸o dôc ®­îc mêi thØnh gi¶ng. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy chÕ vÒ thØnh gi¶ng trªn c¬ së nh÷ng quy ®Þnh cña LuËt Gi¸o dôc. §iÒu 31. Danh hiÖu Nhµ gi¸o Nh©n d©n, Nhµ gi¸o ¦u tó; Huy ch­¬ng V× sù nghiÖp gi¸o dôc; danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù 1. ViÖc phong tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o Nh©n d©n, Nhµ gi¸o ­u tó ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 1985 quy ®Þnh danh hiÖu vinh dù Nhµ n­íc ®Ó tÆng c¸c nghÖ sÜ, nhµ gi¸o, thÇy thuèc, QuyÕt ®Þnh sè 670/H§NN ngµy 19 th¸ng11 n¨m 1985 cña Héi ®ång Nhµ n ­íc vµ NghÞ ®Þnh sè 52/H§BT ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1986 cña Héi ®ång Bé tr ­ëng (nay lµ ChÝnh phñ).
 16. 16 2. Ng­êi cã nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp cho sù nghiÖp gi¸o dôc ® ­îc xÐt tÆng Huy ch­¬ng v× sù nghiÖp gi¸o dôc. 3. ViÖc phong tÆng danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau : a) C¸c c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc ®­îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã quyÒn phong tÆng danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù. ViÖc phong tÆng ®­îc thùc hiÖn sau khi cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; b) ViÖc phong tÆng danh hiÖu TiÕn sÜ danh dù cho c¸c nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi cã uy tÝn quèc tÕ lµ ng­êi n­íc ngoµi ph¶i ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp. Ch­¬ng V chÝnh s¸ch ®èi víi Ng­êi häc §iÒu 32. §èi t­îng ng­êi häc ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u tiªn, ­u ®·i 1. Ng­êi häc ®­îc ­u tiªn trong tuyÓn sinh, xÐt tèt nghiÖp, cÊp häc bæng, miÔn gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c thuéc c¸c ®èi t ­îng sau : a) Th­¬ng binh, bÖnh binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh; b) Anh hïng Lùc l­îng vò trang, Anh hïng Lao ®éng, ng­êi cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong lao ®éng, s¶n xuÊt, chiÕn ®Êu; c) Ng­êi thuéc d©n téc thiÓu sè; ng­êi ®ang sinh sèng t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; d) Con liÖt sÜ, con th­¬ng binh, bÖnh binh, con cña ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, con Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, con Anh hïng Lùc l­îng vò trang, con Anh hïng Lao ®éng. 2. Ng­êi häc cã gia ®×nh (cha, mÑ, vî hoÆc chång) thuéc diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ng­êi tµn tËt, ng­êi må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa ®­îc xÐt cÊp häc bæng, miÔn, gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c. 3. Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc cÊp häc bæng chÝnh s¸ch, trî cÊp x· héi vµ miÔn gi¶m häc phÝ cho c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh vÒ ­u tiªn trong tuyÓn sinh vµ xÐt tèt nghiÖp cho c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
 17. 17 §iÒu 33. Häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp 1. Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®èi t­îng, tiªu chuÈn, møc vµ thñ tôc xÐt cÊp häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp cña Nhµ n­íc. 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn chØ tiªu h¹n møc dµnh cho quü häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp trong tæng chi ng©n s¸ch nhµ n ­íc hµng n¨m cña c¸c c¬ së gi¸o dôc. §iÒu 34. QuyÒn vµ chÝnh s¸ch ®èi víi trÎ em t¹i c¬ së gi¸o dôc mÇm non 1. TrÎ em t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non cã nh÷ng quyÒn sau ®©y : a) §­îc ch¨m sãc, nu«i d­ìng, gi¸o dôc theo môc tiªu, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc mÇm non cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; b) §­îc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, kh¸m ch÷a bÖnh kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn t¹i c¸c c¬ së y tÕ cña Nhµ n­íc ®¶m nhiÖm; c) §­îc gi¶m phÝ ®èi víi c¸c dÞch vô vui ch¬i, gi¶i trÝ c«ng céng. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi trÎ em t¹i c¬ së gi¸o dôc mÇm non. §iÒu 35. T¹o ®iÒu kiÖn häc tËp cho ng­êi häc cã n¨ng khiÕu 1. C¸c c¬ së gi¸o dôc cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, båi d­ìng ng­êi häc cã n¨ng khiÕu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä ph¸t triÓn tµi n¨ng trªn c¬ së b¶o ®¶m gi¸o dôc toµn diÖn. 2. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qu¶n lý tr­êng, líp n¨ng khiÕu nghÖ thuËt; ñy ban ThÓ dôc ThÓ thao chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qu¶n lý tr­êng, líp n¨ng khiÕu thÓ dôc thÓ thao. 3. Trong c¸c tr­êng, líp n¨ng khiÕu nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao, viÖc tæ chøc häc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tõ bËc tiÓu häc. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan quy ®Þnh cô thÓ vÒ ch ­¬ng tr×nh gi¸o dôc, thêi gian ®µo t¹o, viÖc tuyÓn sinh vµ thi tèt nghiÖp, phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ ®Æc thï cña chuyªn ngµnh ®µo t¹o.
 18. 18 §iÒu 36. T¹o ®iÒu kiÖn häc tËp cho ng­êi tµn tËt 1. Ng­êi häc lµ ng­êi tµn tËt ®­îc nhµ tr­êng xÐt miÔn, gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c; ®­îc h­ëng trî cÊp x· héi vµ ®­îc xÐt cÊp häc bæng theo quy ®Þnh. 2. Ng­êi häc lµ ng­êi tµn tËt ®­îc häc t¹i tr­êng, líp dµnh riªng hoÆc b»ng h×nh thøc häc hoµ nhËp. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc tiÕp nhËn ng­êi tµn tËt häc hoµ nhËp trong c¸c c¬ së gi¸o dôc cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. §iÒu 37. MiÔn, gi¶m phÝ dÞch vô c«ng céng cho häc sinh, sinh viªn Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ miÔn, gi¶m phÝ cho häc sinh, sinh viªn khi sö dông c¸c dÞch vô c«ng céng vÒ y tÕ, giao th«ng, gi¶i trÝ, khi tham quan viÖn b¶o tµng, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸. §iÒu 38. ChÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi häc ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n 1. Häc sinh ë c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc miÔn häc phÝ, ®­îc cÊp s¸ch gi¸o khoa vµ häc phÈm theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 2. Con em c¸c d©n téc ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng xÐt cö ®i häc theo chÕ ®é cö tuyÓn quy ®Þnh t¹i §iÒu 78 cña LuËt Gi¸o dôc. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan x©y dùng vµ ban hµnh Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é cö tuyÓn. §iÒu 39. Khen th­ëng ®èi víi ng­êi häc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn, thñ tôc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn vµ h×nh thøc ®éng viªn, khen th ­ëng ®èi víi ng­êi häc; chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ t ­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é khen th­ëng ®èi víi häc sinh, sinh viªn ®¹t gi¶i trong c¸c kú thi häc sinh, sinh viªn giái trong n­íc vµ quèc tÕ.
 19. 19 Ch­¬ng VI b¶o ®¶m c¸c ®IÒu kiÖn TµI chÝnh cho gi¸o dôc §iÒu 40. Ph©n bæ vµ qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc chi cho gi¸o dôc 1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh ph©n bæ ng©n s¸ch nhµ n­íc chi cho gi¸o dôc theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 89 cña LuËt Gi¸o dôc. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh ph©n bæ phÇn ng©n s¸ch nhµ n­íc chi cho ®µo t¹o nghÒ. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý phÇn ng©n s¸ch gi¸o dôc ®­îc giao vµ c¸c nguån thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh chuÈn bÞ b¸o c¸o h»ng n¨m vÒ sö dông ng©n s¸ch gi¸o dôc ®Ó ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi. 3. ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông ®óng môc ®Ých phÇn ng©n s¸ch gi¸o dôc ®­îc giao. H»ng n¨m, ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, c¸c Bé, ngµnh, c¸c c¬ së ®µo t¹o liªn quan b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh vµ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc thùc hiÖn phÇn ng©n s¸ch ®­îc giao chi cho gi¸o dôc, chi cho d¹y nghÒ. §iÒu 41. Tr¸ch nhiÖm cña ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp trong viÖc b¶o ®¶m ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng gi¸o dôc t¹i ®Þa ph­¬ng ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng c©n ®èi nguån thu ®Ó bæ sung cho ng©n s¸ch gi¸o dôc trªn ®Þa bµn, b¶o ®¶m møc chi vÒ gi¸o dôc tÝnh theo ®Çu ng­êi häc ®­îc thùc hiÖn ë ®Þa ph­¬ng kh«ng thÊp h¬n møc chi do Trung ­¬ng quy ®Þnh. §iÒu 42. Häc phÝ, lÖ phÝ tuyÓn sinh, tiÒn ®ãng gãp x©y dùng tr­êng 1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ khung häc phÝ ®èi víi c¸c lo¹i h×nh nhµ tr­êng. ViÖc thu vµ sö dông häc phÝ ®­îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 2. ViÖc thu lÖ phÝ tuyÓn sinh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 92 cña LuËt Gi¸o dôc ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c thu ®Ó b¶o ®¶m ®ñ c¸c chi phÝ hîp lý phôc vô c«ng t¸c tuyÓn sinh vµ ®­îc qu¶n lý theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh.
 20. 20 ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Ò nghÞ ®Ó Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quy ®Þnh møc thu lÖ phÝ tuyÓn sinh cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i ®èi t ­îng tuyÓn sinh ë c¸c c¬ së gi¸o dôc do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh møc thu lÖ phÝ tuyÓn sinh cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i ®èi t ­îng tuyÓn sinh ë c¸c c¬ së gi¸o dôc do Trung ­¬ng qu¶n lý. 3. ViÖc thu tiÒn ®ãng gãp ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 92 LuËt Gi¸o dôc. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn vµ qu¶n lý kho¶n thu nµy. §iÒu 43. Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ tr­êng 1. Tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, tr­êng cao ®¼ng, tr­êng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, dÞch vô khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 cña LuËt Gi¸o dôc. 2. Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng kÓ trªn, sau khi trõ chi phÝ hîp lý, ® ­îc nhµ tr­êng sö dông ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc, phôc vô x· héi, ®ång thêi hç trî cho ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, lao ®éng s¶n xuÊt. §iÒu 44. Quü tÝn dông gi¸o dôc, Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî gi¸o dôc 1. Quü tÝn dông gi¸o dôc ®­îc thµnh lËp ®Ó cho häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc t¹i c¸c tr­êng d¹y nghÒ, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc vay víi l·i suÊt ­u ®·i. Quü ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn theo quy ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 2. Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî gi¸o dôc lµ c¸c quü x· héi ®­îc thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 115 Bé LuËt D©n sù. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp Quü khuyÕn häc, Quü b¶o trî gi¸o dôc theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn nh»m tµi trî cho sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ®Êt n­íc. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy chÕ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c quü nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2