Nghị định số 01/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
118
lượt xem
3
download

Nghị định số 01/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/2003/N -CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A I U L B O HI M XÃ H I BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 12/CP NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1995 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B Lu t Lao ng năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph căn c theo Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng như sau: 1. S a i, b sung i u 3 như sau: '' i u 3. i tư ng áp d ng b o hi m xã h i b t bu c g m: 1. Ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n t 3 tháng tr lên và h p ng lao ng không xác nh th i h n trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau: a) Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c; b) Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; c) Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; d) Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; ) H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác.
  2. e) Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác, l c lư ng vũ trang; g) Cơ s bán công, dân l p, tư nhân thu c các ngành văn hóa, y t , giáo d c, ào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác; h) Tr m y t xã, phư ng, tr tr n; i) Cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t t i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. k) Các t ch c khác có s d ng lao ng. 2. Cán b , công ch c, viên ch c theo Pháp l nh cán b , công ch c. 3. Ngư i lao ng, xã viên làm vi c và hư ng ti n công theo h p ng lao ng t 3 tháng tr lên trong các h p tác xã thành l p, ho t ng theo Lu t H p tác xã. 4. Ngư i lao ng làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c quy nh t i kho n 1, kho n 3 và kho n 6 i u này, làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n dư i 3 tháng, khi h t h n h p ng lao ng mà ngư i lao ng ti p t c làm vi c ho c giao k t h p ng lao ng m i i v i doanh nghi p, t ch c, cá nhân ó thì ph i tham gia b o hi m xã h i b t bu c. 5. Ngư i lao ng quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và kho n 6 i u này i h c, th c t p, công tác, i u dư ng trong và ngoài nư c mà v n hư ng ti n lương ho c ti n công thì cũng thu c i tư ng th c hi n b o hi m xã h i b t bu c. 6. Ngư i lao ng làm vi c và hư ng ti n lương, ti n công theo h p ng lao ng t 3 tháng tr lên trong các doanh nghi p nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p. i v i ngư i lao ng làm vi c t i các doanh nghi p nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p ã th c hi n giao khoán t có quy nh riêng." 2. S a i, b sung i u 10 như sau: '' i u 10. Lao ng n có thai, sinh con khi ngh vi c theo i u 11 và i u 12 i u l này ư c hư ng tr c p thai s n". 3. B sung i u 24a như sau: '' i u 24a. 1. Ngư i lao ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c ư c hư ng ch ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e trong các trư ng h p sau ây:
  3. a) Có 3 năm óng b o hi m xã h i tr lên t i doanh nghi p, cơ quan, t ch c mà b suy gi m s c kho . b) Sau khi i u tr do m au, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p mà chưa ph c h i s c kh e. c) Lao ng n y u s c kho sau khi ngh thai s n. 2. Th i gian ngh dư ng s c, ph c h i s c kho t 05 n 10 ngày trong m t năm tùy thu c vào m c suy gi m s c kho c a ngư i lao ng. Th i gian ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e c a ngư i lao ng không b tr vào th i gian ngh hàng năm và không ư c hư ng ti n lương, tr trư ng h p doanh nghi p và ngư i lao ng có th a thu n. 3. M c chi phí ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh sau khi trao i th ng nh t v i B Tài chính và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. B o hi m xã h i Vi t Nam t ch c qu n lý, c p và quy t toán kinh phí ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e cho t ng doanh nghi p, cơ quan, t ch c. 4. Kinh phí th c hi n ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e do qu b o hi m xã h i b o m b ng 0,6% t ng qu ti n lương th c óng b o hi m xã h i ư c trích trong ngu n 5% tính trên t ng qu ti n lương th c óng b o hi m xã h i c a doanh nghi p, cơ quan, t ch c cho 3 ch m au, thai s n, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. Trư ng h p ngu n kinh phí ư c trích không chi m t nh su t ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e theo quy nh thì doanh nghi p, cơ quan, t ch c b sung t qu phúc l i ho c chuy n sang năm sau th c hi n." 4. S a i, b sung i u 27 như sau: a) S a i, b sung i m a kho n 1 i u 27 như sau: ''a) Ngư i lao ng có th i gian óng b o hi m xã h i 15 năm thì ư c tính b ng 45% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i, sau ó c thêm m i năm óng b o hi m xã h i ư c tính thêm 3% i v i lao ng n và 2% i v i lao ng nam. M c lương hưu hàng tháng t i a b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i." b) S a i, b sung i m b kho n 1 i u 27 như sau: ''b) i v i ngư i lao ng hư ng ch hưu trí hàng tháng v i m c lương hưu th p hơn theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 26 thì cách tính lương hưu như quy nh t i i m a kho n 1 i u 27, nhưng c m i năm ngh vi c hư ng lương hưu trư c tu i so v i quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 25 thì gi m i 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. Riêng i v i ngư i lao ng nam 55 tu i n dư i 60 tu i, n 50 tu i n dư i 55 tu i và có th i gian óng b o hi m xã h i 30 năm tr lên, có nguy n v ng v
  4. hưu thì ư c hư ng lương hưu như cách tính quy nh t i i m a kho n 1 i u 27, nhưng m i năm ngh vi c hư ng lương hưu trư c tu i không ph i gi m 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i." c) S a i, b sung kho n 2 i u 27 như sau: ''2. Ngoài lương hưu hàng tháng, lao ng n có th i gian óng b o hi m xã h i trên 25 năm, lao ng nam có th i gian óng b o hi m xã h i trên 30 năm, khi ngh hưu ư c tr c p m t l n theo cách tính như sau: t năm th 26 tr lên i v i lao ng n , t năm th 31 tr lên i v i lao ng nam, m i năm óng b o hi m xã h i ư c nh n b ng m t n a (1/2) tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i, nhưng t i a không qúa 5 tháng." 5. S a i, b sung i u 28 như sau: '' i u 28. 1. Nh ng trư ng h p sau ây ư c hư ng tr c p b o hi m xã h i 1 l n, c m i năm óng b o hi m xã h i ư c tính b ng 1 tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i: a) Ngư i lao ng ngh vi c ã tu i ngh hưu ho c suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên do m au, tai n n, b nh ngh nghi p, nhưng chưa th i gian óng b o hi m xã h i hư ng ch hưu trí hàng tháng theo quy nh t i i u 25 và i u 26 i u l này. b) Ngư i i nh cư h p pháp nư c ngoài. 2. Ngư i lao ng ngh vi c nhưng chưa tu i ngh hưu mà ã có th i gian óng b o hi m xã h i theo quy nh t i i u 25, kho n 2 và kho n 3 i u 26 i u l này thì có th ch n khi tu i ngh hưu hư ng ch hưu trí hàng tháng ho c b o lưu th i gian óng b o hi m xã h i n khi có i u ki n thì ti p t c óng b o hi m xã h i. 3. Ngư i lao ng ngh vi c nhưng chưa tu i ngh hưu và chưa th i gian óng b o hi m xã h i theo quy nh t i i u 25 và i u 26 i u l này thì ư c c p s b o hi m xã h i và b o lưu th i gian óng b o hi m xã h i n khi có i u ki n thì ti p t c óng b o hi m xã h i, k c nh ng ngư i có tên trong danh sách c a doanh nghi p, cơ quan, t ch c mà ngh ch vi c trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nh n tr c p m t l n." 6. B sung vào cu i kho n 1 i u 29 m t o n như sau: ''Riêng i v i ngư i lao ng ã có th i gian óng b o hi m xã h i 15 năm tr lên theo các m c ti n lương thu c công vi c n ng nh c, c h i ho c c bi t n ng nh c, c h i trong thang lương, b ng lương do Nhà nư c quy nh mà chuy n sang làm công vi c khác óng b o hi m xã h i có m c lương th p hơn thì khi ngh hưu ư c l y các m c lương c p b c c a 5 năm li n k làm công vi c n ng nh c, c h i tính m c bình quân ti n lương làm cơ s tính hư ng lương hưu."
  5. 7. B sung i u 35a như sau: '' i u 35a. Cách tính th i gian óng b o hi m xã h i gi i quy t ch ư c quy nh như sau: có th i gian óng b o hi m xã h i t 3 tháng n 6 tháng thì ư c tính n a (1/2) năm; t trên 6 tháng ư c tính tròn là 1 năm." 8. B sung kho n 5 vào i u 36 như sau: ''5. Ti n sinh l i c a qu ." 9. B sung i u 36a như sau: '' i u 36a. Th i gian ngư i lao ng n ngh vi c trư c và sau khi sinh con theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 12 và th i gian ngư i lao ng ngh vi c nuôi con nuôi sơ sinh theo quy nh t i i u 13 i u l này ư c tính là th i gian hư ng các ch b o hi m xã h i. Trong th i gian ngh này, ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng không ph i óng b o hi m xã h i mà do qu b o hi m xã h i b o m." i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Bãi b Ngh nh s 93/1998/N -CP ngày 12 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph và Quy t nh s 37/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v ch dư ng s c, ph c h i s c kh e c a ngư i lao ng. Không tính l i ch b o hi m xã h i cho các i tư ng hư ng b o hi m xã h i trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 3. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này sau khi trao i ý ki n v i B Tài chính, B N i v và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 4. B trư ng B N i v ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n ch b o hi m xã h i i v i cán b chuyên trách xã, phư ng, th tr n và ngư i lao ng thu c tr m y t xã, phư ng, th tr n quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh này, sau khi trao i ý ki n v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản