Nghị định số 03/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Nghị định số 03/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 03/1998/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 03/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1998/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 03/1998/N -CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 1998 V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A Y BAN TH D C TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. y ban Th d c th thao là cơ quan ngang B th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v th d c th thao trong ph m vi c nư c và ph i h p v i các B , ngành, t ch c có liên quan th c hi n các nhi m v phát tri n th d c th thao. i u 2. y ban Th d c th thao th c hi n các nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph , có các nhi m v quy n h n c th sau ây: 1. Xây d ng ho c tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v th d c th thao trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh và t ch c th c hi n các văn b n ó; 2. Trình Chính ph chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình tr ng i m phát tri n s nghi p th d c th thao và t ch c th c hi n sau khi ư c Chính ph phê duy t. Tr c ti p t ch c ch o i v i nh ng ho t ng th d c th thao có tính ch t qu c gia và qu c t ; 3. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c, oàn th nhân dân, t ch c xã h i trong vi c phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng trư c h t là trong thanh thi u niên và nâng cao thành tích th d c th thao, ào t o tài năng th thao tr , các i th thao t thành tích cao, các i tuy n qu c gia; 4. Ban hành tiêu chuNn và quy t nh vi c công nh n các c p b c th thao c a hu n luy n viên, tr ng tài và v n ng viên;
  2. 5. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh t ch c ngành th d c th thao, vi c phong t ng danh hi u vinh d i v i hu n luy n viên, tr ng tài, v n ng viên có thành tích xu t s c; 6. T ch c ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, tr ng tài, cán b qu n lý th d c th thao; ch o vi c biên so n các chương trình, k ho ch và th ng nh t qu n lý n i dung, chương trình hu n luy n, gi ng d y v th d c th thao theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o. Tr c ti p qu n lý các Trư ng i h c, Cao ng, Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia v th d c th thao theo quy nh c a Chính ph ; 7. T ch c và ch o th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh phát tri n s nghi p th d c th thao; khai thác và phát tri n các môn th thao dân t c truy n th ng; 8. Trình Chính ph vi c ký k t, tham gia, phê duy t các i u ơc qu c t v th d c th thao; t ch c và ch o th c hi n k ho ch h p tác qu c t , i u ơc qu c t v th d c th thao theo quy nh c a Chính ph ; 9. Ki m tra, thanh tra các B , ngành, y ban nhân dân a phương, các t ch c, công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam trong vi c ch p hành pháp lu t v lĩnh v c th d c th thao; Qu n lý nhà nư c i v i m t s t ch c xã h i v th d c th thao có ý nghĩa Qu c gia, ho t ng trong c nư c, nh t là trong vi c thành l p, ho t ng và phát tri n úng hư ng các t ch c ó như: y ban Ôlimpic Vi t Nam, các Liên oàn và Hi p h i th thao t ng môn, các H i th d c th thao theo ngành. 10. Qu n lý t ch c, biên ch , tài s n, ngân sách c a y ban Th d c th thao theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; i u 3. Lãnh o y ban th d c th thao có B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m và các y viên kiêm nhi m. B trư ng, Ch nhi m y ban th d c th thao ch u trách nhi m trư c Chính ph và Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a y ban Th d c th thao; Các Phó Ch nhi m do Th tư ng Chính ph b nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m y ban v lĩnh v c công tác do B trư ng, Ch nhi m phân công; Các y viên kiêm nhi m g m m t Th trư ng B Giáo d c và ào t o, m t Th trư ng B Qu c phòng, m t Th trư ng B N i v và m t Th trư ng B Y t do các B này ngh , Th tư ng Chính ph b nhi m. Các y viên kiêm nhi m có nhi m v tham d các h i ngh quan tr ng c a y ban th d c th thao, th o lu n và góp ý ki n v nh ng ch trương công tác l n c a y ban, ch u trách nhi m ch o ngành mình th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c th d c th thao ã ư c phân công. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy nh c th vi c phân công nhi m v và quy ch làm vi c c a lãnh o y ban th d c th thao.
  3. i u 4. Nhi m v c a m t s B sau ây trong quan h ph i h p v i y ban Th d c th thao: 1. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch o và t ch c th c hi n vi c giáo d c và phát tri n th ch t, nâng cao thành tích th thao cho h c sinh, sinh viên, góp ph n phát hi n, b i dư ng các tài năng th thao tr ; cùng y ban th d c th thao ch o vi c xây d ng chương trình, n i dung và k ho ch gi ng d y các trư ng i h c và Cao ng th d c th thao. 2. B Qu c phòng và B N i v : C ng c và Ny m nh phong trào th d c, th thao trong công tác hu n luy n, rèn luy n th l c trong l c lư ng quân i, công an nâng cao hi u qu công tác, góp ph n vào vi c th c hi n nhi m v ư c giao; Xây d ng i ngũ v n ng viên và nâng cao thành tích th thao, t ng bư c xây d ng l c lư ng th thao thành tích cao trong quân i, công an nhân dân. 3. B Y t : Ph i h p v i y ban th d c th thao t ch c vi c nghiên c u y h c th d c th thao, k t h p y h c - th d c th thao m t cách toàn di n có hi u qu , ào t o cán b y h c - th d c th thao, t ch c các hình th c t p luy n th d c, th thao phù h p v i s c kh e t i các cơ s y t và c ng ng. i u 5. T ch c b máy c a y ban Th d c th thao g m có: A. CÁC CƠ QUAN GIÚP B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C: 1. V Th d c th thao qu n chúng; 2. V th thao thành tích cao I; 3. V th thao thành tích cao II; 4. V K ho ch - tài chính; 5. V T ch c cán b - ào t o; 6. V Quan h Qu c t ; 7. V Pháp ch ; 8. Văn phòng; 9. Thanh tra. B. CÁC T CH C S NGHI P TR C THU C Y BAN TH D C TH THAO G M CÓ:
  4. 1. Trư ng i h c Th d c th thao I; 2. Trư ng i h c Th d c th thao II; 3. Trư ng Cao ng Th d c th thao à N ng; 4. Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia I; 5. Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia II; 6. Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia III; 7. Vi n Khoa h c Th d c th thao; 8. Trung tâm th thao Ba ình; 9. Báo th thao Vi t Nam. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy nh c th v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a các t ch c nói trên. C. CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C V TH D C TH THAO Ư C T CH C VÀ HO T NG THEO QUY NNH C A CHÍNH PH . i u 6. T ch c b máy th d c th thao a phương: 1. các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có i u ki n thành l p S th d c th thao theo quy nh c a liên b y ban Th d c th thao, Ban T ch c - Cán b Chính ph thì ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh thành l p S th d c th thao. 2. T ch c Th d c th thao qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh theo hư ng d n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph và y ban Th d c th thao. i u 7. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký văn b n. Bãi b Ngh nh s 11/ CP ngày 28 tháng 11 năm 1992 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c Th d c th thao. i u 8. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản