Nghị định số 07/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
2
download

Nghị định số 07/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1999/N -CP Ha N i, ngày 13 tháng 2 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 07/1999/N -CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH TH C HI N DÂN CH DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 60/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Quy ch th c hi n dân ch doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch th c hi n dân ch doanh nghi p nhà nư c. Quy ch này ư c th c hi n trong doanh nghi p nhà nư c theo i u 1, i u 2 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh này u bãi b . B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. H i ng qu n tr , Giám c các doanh nghi p nhà nư c có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
  2. QUY CH TH C HI N DÂN CH DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 07/1999/N -CP ngày 13tháng 02 năm 1999 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Th c hi n dân ch doanh nghi p nhà nư c nh m m c ích: 1. C th hóa phương châm ''dân bi t, dân làm, dân ki m tra'', phát huy quy n dân ch thông qua t ch c công oàn và dân ch tr c ti p c a ngư i lao ng, phát huy sáng t o c a t p th và cá nhân nâng cao hi u qu ho t ng, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng vi ph m dân ch , vi ph m k lu t, gây r i n i b , phát huy vai trò ch o c a kinh t nhà nư c trong s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa. 2. T o ng l c m nh m phát tri n doanh nghi p nhà nư c b n v ng trên cơ s g n bó ch t ch trách nhi m gi a Giám c và công nhân, viên ch c trong chăm lo Ny m nh s n xu t, kinh doanh có hi u qu , tăng thu cho ngân sách nhà nư c, c i thi n i s ng, t o thêm vi c làm cho ngư i lao ng; phân nh rõ ràng v quy n h n, trách nhi m, nghĩa v và quy n l i c a Giám c và công nhân, viên ch c i v i k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p; t o môi trư ng thu n l i tăng cư ng oàn k t, th c hi n t phê bình và phê bình, ki m tra, giám sát l n nhau gi a Giám c và công nhân, viên ch c cũng như trong n i b công nhân, viên ch c, gi a cán b lãnh o qu n lý v i nhau; b o m hài hòa l i ích c a nhà nư c, c a doanh nghi p, c a Giám c và c a ngư i lao ng tương ng v i k t qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. i u 2. Th c hi n dân ch doanh nghi p ph i i ôi v i nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c và qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p, th c hi n phân công, phân c p c th trong doanh nghi p, khuy n khích và t o môi trư ng thu n l i cho ho t ng qu n lý c a Giám c ư c ch ng, sáng t o phù h p v i yêu c u c a cơ ch th trư ng; nâng cao trình hi u bi t lu t pháp, quy n, nghĩa v , trách nhi m trư c pháp lu t và nghiêm ch nh ch p hành các n i quy, quy ch c a công nhân, viên ch c và c a cán b qu n lý doanh nghi p; th c hi n úng n quy n h n, nghĩa v và trách nhi m c a ngư i lao ng trong vi c th c hi n dân ch doanh nghi p nhà nư c, ng th i gìn gi bí m t s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng trong doanh nghi p nhà nư c có nghĩa v ph i th c hi n t t nhi m v ư c giao, th c hi n úng h p ng lao ng, th a ư c lao ng ã ký k t, ch p hành úng các n i quy, quy ch c a doanh nghi p; th c hi n y quy n dân ch , gi gìn k lu t, u tranh ch ng các bi u hi n tham nhũng, l i d ng dân ch gây m t oàn k t n i b ; n l c vì s phát tri n c a doanh nghi p khi thu n l i cũng như lúc g p khó khăn trong kinh doanh. i u 4. Tăng cư ng s lãnh o c a t ch c ng doanh nghi p nhà nư c i v i toàn th ngư i lao ng, i v i H i ng qu n tr ( nh ng doanh nghi p nhà nư c
  3. có H i ng qu n tr ), Giám c, t ch c Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh trong th c hi n ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c nh m phát tri n doanh nghi p ho t ng ngày càng có hi u qu và xây d ng ng ngày càng v ng m nh. Chương 2: NH NG VI C PH I CÔNG KHAI DOANH NGHI P NHÀ NƯ C i u 5. Nh ng vi c H i ng qu n tr , Giám c ph i công khai doanh nghi p nhà nư c bao g m: 1. Phương hư ng, nhi m v chung v u tư, phát tri n s n xu t, kinh doanh dài h n, trung h n và t ng năm c a doanh nghi p, nh ng thu n l i, khó khăn, y u kém; c bi t là nhi m v , k ho ch s n xu t, công tác c a phân xư ng, t ( i) s n xu t, phòng ban tr c thu c doanh nghi p; nh ng ch trương l n v thay i phương th c qu n lý doanh nghi p và chuy n i doanh nghi p. 2. Nh ng ch , chính sách ch y u c a nhà nư c và nh ng quy nh v n d ng c a doanh nghi p có liên quan tr c ti p i v i ngư i lao ng doanh nghi p v s p x p l i lao ng, tuy n d ng, cho thôi vi c, ào t o và ào t o l i; ti n lương và thu nh p, b o hi m xã h i, b o hi m y t , nhà ; phân ph i l i nhu n và trích l p các qu c a doanh nghi p; k ho ch và th c hi n tuy n d ng, s p x p l i lao ng; ào t o b i dư ng nâng cao trình cho ngư i lao ng. 3. N i quy c a doanh nghi p, các quy ch c a doanh nghi p v tuy n d ng, cho thôi vi c; v th i gian làm vi c, làm thêm gi , ngh ngơi ư c hư ng lương, không ư c hư ng lương; v các nh m c chi phí; v tr lương, tr thư ng, hi u h ; v b t cán b , ào t o, b i dư ng nâng cao trình cán b ; khen thư ng, k lu t và trách nhi m v t ch t; v b o v tài s n, b o v bí m t s n xu t, kinh doanh và uy tín c a doanh nghi p phù h p v i quy nh pháp lu t; v quy trình v n hành máy móc, thi t b t i nơi làm vi c; v s d ng ti t ki m nguyên v t li u; v th c hi n an toàn lao ng, b o v môi trư ng, gi gìn v sinh nơi làm vi c; v phòng h a; phòng ch ng các vi ph m pháp lu t. 4. Công khai tài chính v : K t qu ki m toán và báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p. Tình hình v n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p, tình hình công n t i h n và quá h n và nguyên nhân; nh ng khó khăn và bi n pháp huy ng v n, nâng cao hi u qu s d ng v n. Các kho n thu c a doanh nghi p t ho t ng kinh doanh và t các ho t ng khác như: các kho n thu t ho t ng u tư ra ngoài doanh nghi p; thu t ho t ng mua bán tín phi u, trái phi u, c phi u; thu t cho thuê, khoán tài s n; thu chênh l ch giá tr bán tài s n thanh lý; thu t ph n tr giá c a nhà nư c; thu t ho t ng liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, thu lãi ti n g i, ti n cho vay. u tư phát tri n, chi cho ào t o, b i dư ng và nâng cao trình ngư i lao ng.
  4. Quy nh và th c hi n các kho n chi c a doanh nghi p cho ho t ng qu n lý, ti p khách, h i h p, giao d ch và chi hoa h ng môi gi i; các kho n ph t doanh nghi p ph i n p. Th c hi n nghĩa v n p thu , các kho n trích n p theo quy nh c a nhà nư c: b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. L , lãi và nguyên nhân khách quan, ch quan; bi n pháp tăng lãi, gi m l . Các kho n thu nh p và thu nh p bình quân c a ngư i lao ng. Trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p t l i nhu n sau thu : qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu phúc l i, qu khen thư ng. Chi cho m c ích nhân o, xã h i. Các kho n thu chi khác. 5. Tiêu chuNn cán b , quy trình và phân c p b t cán b t t , i s n xu t tr lên. 6. K ho ch ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân và k t qu gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 7, Ngh quy t i h i c a t ch c cơ s ng và c p y có liên quan n s n xu t, kinh doanh theo quy t nh c a c p y ng doanh nghi p; Ngh quy t c a t ch c Công oàn, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh trong doanh nghi p. i u 6. Căn c c i m ngành ngh kinh doanh, H i ng qu n tr , Giám c th a thu n v i Ban Ch p hành Công oàn quy nh và công b rõ trong toàn doanh nghi p nh ng n i dung nào trong i u 5 c n nh kỳ thông báo cho h i ngh cán b ch ch t (Thư ng v ng y, Ch t ch và Phó Ch t ch công oàn, Bí thư oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trư ng, Phó phòng (ban), phân xư ng); nh ng n i dung nào c n thông báo n các phòng (ban); n phân xư ng, t ( i) s n xu t và n m i ngư i lao ng. Bên c nh quy nh quy n nh n thông tin i v i t ng i tư ng trong doanh nghi p, ph i quy nh rõ trách nhi m b o v bí m t s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, nh t là v công ngh s n xu t, giá thành s n phNm phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i v i nh ng v n thu c bí m t nhà nư c, bí m t qu c phòng - an ninh, vi c ph bi n ph i theo úng pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c. Các i tư ng ư c ti p nh n thông tin có quy n ch t v n H i ng qu n tr , Giám c v các n i dung ã công khai quy nh t i i u 5 Quy ch này; H i ng qu n tr , Giám c có trách nhi m gi i thích và làm sáng t nh ng th c m c, ch t v n c a các t ch c và ngư i lao ng trong doanh nghi p và ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các thông tin ã công khai; có trách nhi m thông báo v vi c ti p thu ý ki n óng góp xây d ng c a các t ch c và ngư i lao ng v nh ng vi c ph i công khai doanh nghi p. i u 7. H i ng qu n tr , Giám c ph i h p ch t ch v i t ch c Công oàn, b o m thông tin thi t th c, k p th i, úng i tư ng nh ng n i dung ph i công khai doanh nghi p b ng nhi u hình th c phù h p.
  5. 1. i h i công nhân, viên ch c (toàn th ho c i bi u) ti n hành t t ( i) s n xu t, phòng (ban), n toàn doanh nghi p. 2. Thông báo trong các cu c h p nh kỳ cán b ch ch t c a doanh nghi p. 3. Ph bi n trong các cu c h p doanh nghi p, ho c phân xư ng, t ( i) s n xu t, phòng (ban) do chuyên môn t ch c. 4. Thông báo t i các cu c h p c a T ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong doanh nghi p. 5. Thông báo b ng văn b n ho c các n phNm sách, báo g i n t ng t ( i) s n xu t, t ng phân xư ng, phòng (ban), ho c niêm y t công khai t i a i m thu n l i trong doanh nghi p. 6. Thông báo qua h th ng tuy n thanh trong doanh nghi p. Chương 3: NH NG VI C NGƯ I LAO NG THAM GIA Ý KI N i u 8. Nh ng vi c ngư i lao ng tham gia ý ki n trư c khi H i ng qu n tr , Giám c doanh nghi p quy t nh bao g m: 1. Phương hư ng, nhi m v k ho ch s n xu t, kinh doanh trung, dài h n và hàng năm c a doanh nghi p, nh t là nhi m v , k ho ch s n xu t, công tác c a phòng (ban), phân xư ng, t ( i) s n xu t; ánh giá tình hình ho t ng c a doanh nghi p và c a phòng (ban), phân xư ng, t ( i) s n xu t. 2. Các bi n pháp phát tri n s n xu t, kinh doanh, c i ti n cơ c u s n phNm, tăng kh năng c nh tranh, s p x p l i s n xu t, th c hi n c ph n hóa. 3. Xây d ng và t ch c th c hi n các n i quy, quy ch theo quy nh kho n 3, i u 5 Quy ch này. 4. Các bi n pháp v : i m i công ngh , thi t b , nâng cao năng su t lao ng, ch t lư ng s n phNm, h giá thành s n phNm, b o v môi trư ng; c i ti n t ch c lao ng, b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, s p x p l i lao ng và ào t o, b i dư ng nâng cao trình c a ngư i lao ng; chú ý nh ng bi n pháp có liên quan tr c ti p n phân xư ng, t ( i), phòng (ban) nơi ngư i lao ng làm vi c. 5. N i dung ch y u c a th a ư c lao ng t p th ký k t gi a Giám c và Ch t ch công oàn ho c i di n công oàn, g m: nh ng cam k t v vi c làm và b o m vi c làm, th i gian ngh ngơi, ti n lương, ti n thư ng, ph c p lương, nh m c kinh t - k thu t, an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng b o hi m xã h i, b o hi m y t , phúc l i xã h i. 6. N i dung ch y u c a h p ng lao ng ký k t gi a ngư i lao ng v i Giám c ho c i di n c a Giám c doanh nghi p g m: công vi c ph i làm, th i gian làm vi c, th i gian ngh ngơi, a i m làm vi c, th i h n h p ng, ti n lương, i u ki n
  6. v an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t i v i ngư i lao ng. 7. Ch trương chung v huy ng và s d ng các ngu n v n, th c hi n nghĩa v v i a phương, trích l p và s d ng các qu t l i nhu n sau thu , quy ch ti p khách, h i h p, giao d ch, hoa h ng môi gi i; n i dung chương trình ho t ng h tr a phương và t thi n nhân o. i u 9. Nh ng vi c ngư i lao ng tham gia ý ki n các cơ quan qu n lý c p trên, t ch c ng, oàn th doanh nghi p tham kh o trư c khi quy t nh, ho c xem xét, x lý bao g m: 1. Gi i thi u nh ng ngư i có tiêu chuNn tín nhi m là Giám c, Phó Giám c, k toán trư ng; b phi u thăm dò tín nhi m v các m t i u hành, kh năng t p h p, phát huy dân ch , công tâm, phNm ch t o c c a các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i doanh nghi p nhà nư c H i ng qu n tr ), Giám c và Phó Giám c, k toán trư ng c a doanh nghi p. Gi i thi u i bi u c a t ch c công oàn tiêu chuNn và tín nhi m tham gia H i ng qu n tr và Ban Ki m soát ( nh ng nơi có H i ng qu n tr ) các cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, b nhi m. 2. Xây d ng chương trình ho t ng và ánh giá k t qu ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân. 3. T ch c và n i dung c a i h i công nhân, viên ch c doanh nghi p t t ( i) s n xu t theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và hư ng d n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. 4. Xây d ng Ngh quy t c a i h i ng cơ s và c p y v nh ng v n có liên quan n s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. 5. N i dung ho t ng c a t ch c cơ s Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. i u 10. Căn c vào c i m ngành ngh kinh doanh và t ch c s n xu t c a doanh nghi p, H i ng qu n tr , Giám c th a thu n v i Ban Ch p hành Công oàn công b rõ trong toàn doanh nghi p nh ng v n nào c n có s tham gia ý ki n c a toàn th công nhân, viên ch c, c a phòng (ban), c a phân xư ng, t ( i) s n xu t, ho c c a m t s chuyên gia trong và ngoài doanh nghi p. H i ng qu n tr , Giám c, t ch c ng, oàn th doanh nghi p có trách nhi m thông báo ti p thu ý ki n tham gia c a ngư i lao ng. Nh ng n i dung ngư i lao ng tham gia quy nh i u 8 và i u 9 mà không ư c ch p nh n, thì ngư i lao ng v n ph i ch p hành nghiêm ch nh quy t nh c a Giám c ( i v i nh ng n i dung quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 7 c a i u 8) và c a cơ quan qu n lý c p trên, t ch c ng, oàn th trong doanh nghi p ( i v i nh ng n i dung quy nh t i i u 9). i u 11. Nh ng hình th c ch y u ngư i lao ng tham gia ý ki n bao g m: 1. i h i công nhân, viên ch c c a doanh nghi p, phòng (ban), t ( i) s n xu t.
  7. 2. H i ngh chuyên môn do Giám c doanh nghi p, trư ng các phòng (ban), phân xư ng, t ( i) s n xu t tri u t p. 3. Thông qua t ch c th o lu n, thương lư ng v n i dung th a ư c lao ng t p th và h p ng lao ng. 4. Thông qua vi c ti p công dân theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 5. C p y ng cơ s , Ban Ch p hành Công oàn cơ s t ch c l y ý ki n c a công nhân, viên ch c. 6. Ti p xúc tr c ti p gi a Ch t ch H i ng qu n tr ho c Giám c và công nhân, viên ch c theo l ch ho c yêu c u t xu t. 7. t hòm thư góp ý ki n nh ng a i m thu n l i trong doanh nghi p. Chương 4: NH NG VI C NGƯ I LAO NG QUY T NNH i u 12. Nh ng vi c ngư i lao ng quy t nh bao g m: 1. Bi u quy t thông qua th a ư c lao ng t p th , ho c b sung, s a i Ch t ch Công oàn ho c ngư i i di n công oàn và Giám c ký k t. 2. Ký k t h p ng lao ng v i Giám c ho c i di n Giám c; ơn phương ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng. 3. Th o lu n và bi u quy t i h i công nhân, viên ch c thông qua các Quy ch và các ch tiêu k ho ch c a doanh nghi p có liên quan tr c ti p n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng phù h p v i hư ng d n c a nhà nư c và tình hình th c t c a doanh nghi p; chú tr ng quy ch trích l p và s d ng qu phúc l i, qu khen thư ng, qu d phòng v tr c p m t vi c làm. 4. B u Ban Thanh tra nhân dân t i i h i công nhân, viên ch c. i u 13. Ngư i lao ng quy t nh nh ng vi c quy nh t i i u 12 Quy ch này thông qua: 1. i h i công nhân, viên ch c (toàn th ho c i bi u). 2. H i ngh toàn doanh nghi p ho c phòng (ban), phân xư ng, t ( i) s n xu t. 3. T ch c công oàn c a doanh nghi p. Chương 5: QUY N GIÁM SÁT, KI M TRA C A NGƯ I LAO NG
  8. i u 14. Ngư i lao ng có quy n giám sát, ki m tra v t t c nh ng n i dung ã ư c công khai doanh nghi p theo quy nh t i i u 5 Quy ch này và t giám sát, ki m tra, giáo d c l n nhau trong th c hi n quy n h n, nghĩa v c a ngư i lao ng; trong ó c bi t chú ý th c hi n quy n giám sát, ki m tra v : 1. Th c hi n nhi m v , ch tiêu k ho ch s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. 2. Th c hi n Ngh quy t c a i h i công nhân, viên ch c. 3. Th c hi n các n i quy, quy ch c a doanh nghi p. 4. Th c hi n th a ư c lao ng t p th . 5. Th c hi n h p ng lao ng. 6. Th c hi n các chính sách, ch c a nhà nư c, n p thu và th c hi n các nghĩa v c a doanh nghi p i v i nhà nư c và xã h i. c bi t vi c s d ng các lo i qu sau thu nh t là qu phúc l i c a doanh nghi p. 7. K t qu vi c gi i quy t các tranh ch p lao ng. 8. K t qu gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân. i u 15. Vi c th c hi n quy n giám sát, ki m tra c a ngư i lao ng doanh nghi p thông qua các phương th c và t ch c ch y u là: 1. Thông qua i h i công nhân, viên ch c c a doanh nghi p, các cu c h p c a các phòng (ban), phân xư ng, t ( i) s n xu t. 2. Thông qua s lãnh o, ki m tra, giám sát c a t ch c ng và s tham gia qu n lý c a t ch c Công oàn doanh nghi p. 3. Thông qua ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân. 4. Thông qua ho t ng ki m toán theo quy nh c a nhà nư c. 5. Thông qua th c hi n quy n khi u n i, t cáo, ki n ngh ph n ánh theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Các T ng công ty nhà nư c v n d ng Quy ch này xây d ng quy ch c th phù h p v i T ng công ty. Các doanh nghi p nhà nư c căn c vào Quy ch này, xây d ng các n i quy, Quy ch c a doanh nghi p, c th n t ng phòng (ban), phân xư ng, t ( i) s n xu t.
  9. i u 17. H i ng qu n tr , Giám c, Công oàn, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh trong doanh nghi p có trách nhi m b o v và ng viên, khen thư ng k p th i nh ng ngư i u tranh ch ng tiêu c c; ngăn ch n, x lý nh ng bi u hi n trù d p, ngăn c n u tranh ch ng tiêu c c và nh ng hành ng l i d ng dân ch , gây m t oàn k t, làm r i n i b , nh hư ng x u n s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. Ngư i nào vi ph m quy nh c a Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Dư i s lãnh o c a c p y ng, Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c doanh nghi p có trách nhi m t ch c th c hi n và ph i h p v i t ch c công oàn trong doanh nghi p th c hi n Quy ch này. i u 19. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o tri n khai và nh kỳ 6 tháng báo cáo Chính ph v tình hình th c hi n Quy ch này. i u 20. Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương có trách nhi m theo dõi, t ng h p và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n Quy ch này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản