intTypePromotion=1

Nghị định số 106/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
13
download

Nghị định số 106/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 106/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 106/2008/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2008 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 151/2006/N -CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2006 C A CHÍNH PH V TÍN D NG U TƯ VÀ TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t Các t ch c tín d ng ngày 16 tháng 5 năm 2004; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c như sau: 1. S a i i m a kho n 2 i u 1 như sau: "a) Các doanh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p có thu b o m chi phí ho t ng ho c t b o m m t ph n chi phí ho t ng có d án thu c di n vay v n u tư, b o lãnh tín d ng u tư, h tr sau u tư (sau ây g i là ch u tư);" 2. S a i kho n 2 i u 4 như sau: "2. B Tài chính ch trì thNm nh k ho ch tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c hàng năm và dài h n do Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam l p và g i B K ho ch và u tư t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i." 3. S a i kho n 2 i u 10 như sau: "2. Lãi su t vay v n u tư b ng ng Vi t Nam b ng lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 5 năm c ng 1%/năm." 4. Bãi b kho n 3 i u 10.
  2. 5. S a i kho n 1 i u 14 như sau: "1. Giao B Tài chính quy t nh m c h tr sau u tư trên cơ s chênh l ch gi a lãi su t vay v n u tư c a các t ch c tín d ng và lãi su t vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c; khuy n khích ch u tư tìm ki m các ngu n v n v i chi phí h p lý." 6. S a i kho n 2 i u 39 như sau: "2. Bi n pháp x lý r i ro ư c xem xét áp d ng g m: gia h n n , khoanh n , xoá n (g c, lãi) và bán n ." 7. B sung kho n 6 i u 44 như sau: "6. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư thNm nh k ho ch tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c hàng năm và dài h n do Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam l p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong d toán ngân sách nhà nư c và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i." i u 2. Thay th Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 b ng Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư ban hành kèm theo Ngh nh này. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Chính ph b sung, s a i Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư và Danh m c các m t hàng vay v n tín d ng xu t khNu khi c n thi t. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng DANH M C CÁC D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ
  3. (Ban hành kèm theo Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19 tháng 09 năm 2008 c a Chính ph ) STT NGÀNH NGH , LĨNH V C I K t c u h t ng kinh t - xã h i (Không phân bi t a bàn u tư) 1 D án u tư xây d ng công trình c p nư c s ch ph c v sinh ho t. 2 D án u tư xây d ng công trình x lý nư c th i, rác th i t i các khu ô th , khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t, khu công ngh cao, b nh vi n và các c m công nghi p làng ngh . 3 D án xây d ng qu nhà t p trung cho công nhân lao ng làm vi c trong khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t; ký túc xá cho sinh viên. 4 D án u tư h t ng, m r ng, nâng c p, xây d ng m i và thi t b trong lĩnh v c xã h i hóa: giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao, môi trư ng thu c Danh m c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . II Nông nghi p, nông thôn (Không phân bi t a bàn u tư) 1 D án xây d ng m i và m r ng cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung. 2 D án phát tri n gi ng thu , h i s n. 3 D án phát tri n gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p. III Công nghi p (Không phân bi t a bàn u tư) 1 D án u tư ch bi n sâu t qu ng khoáng s n: - S n xu t Alumin có công su t t i thi u 300 nghìn t n/năm; s n xu t nhôm kim lo i có công su t t i thi u 100 nghìn t n/năm; - S n xu t fero h p kim s t có công su t t i thi u 1 nghìn t n/năm; - S n xu t kim lo i màu có công su t t i thi u 5 nghìn t n/năm; - S n xu t b t màu ioxit titan có công su t t i thi u 20 nghìn t n/năm. 2 D án s n xu t ng cơ Diezel t 300CV tr lên. 3 D án u tư óng m i toa xe ư ng s t và l p ráp u máy xe l a. 4 D án u tư s n xu t thu c kháng sinh t công o n nguyên li u ban u n thành phNm, thu c cai nghi n, v c xin thương phNm và thu c ch a b nh HIV/AIDS; s n xu t thu c thú y t tiêu chuNn GMP. 5 D án u tư xây d ng nhà máy i n t gió, D án u tư xây d ng nhà máy phát i n s d ng các ngu n năng lư ng m i và năng lư ng tái t o. 6 D án u tư xây d ng th y i n nh , v i công su t nh hơn ho c b ng 50 MW thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 7 D án u tư s n xu t DAP và phân m.
  4. IV Các d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn; d án t i vùng ng bào dân t c Khơ me sinh s ng t p trung, các xã thu c chương trình 135 và các xã biên gi i thu c chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao g m các d án th y i n (tr các d án nêu t i i m 6 M c III c a Danh m c này), d án nhi t i n, s n xu t xi măng, s t thép; d án u tư ư ng b , c u ư ng b , ư ng s t và c u ư ng s t). V Các d án cho vay theo Hi p nh Chính ph ; các d án u tư ra nư c ngoài theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản