Nghị định số 108/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
151
lượt xem
10
download

Nghị định số 108/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 108/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 108/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2007/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T PHÒNG, CH NG NHI M VI RÚT GÂY RA H I CH NG SUY GI M MI N DNCH M C PH I NGƯ I (HIV/AIDS) CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH : Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành kho n 2 i u 21, kho n 2 i u 23, kho n 3 i u 28, kho n 4 i u 39 và kho n 5 i u 41 c a Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) v : a) Th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV; b) Qu n lý, phân ph i, s d ng thu c kháng HIV; c) Ch chăm sóc tr em nhi m HIV b b rơi, ngư i nhi m HIV không nơi nương t a, không còn kh năng lao ng và vi c thành l p cơ s chăm sóc ngư i nhi m HIV ngoài công l p; d) L ng ghép ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; ) Danh m c m t s ngh ph i xét nghi m HIV trư c khi tuy n d ng. 2. Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam.
 2. i u 2. Gi i thích t ng 1. Nhân viên ti p c n c ng ng là nh ng ngư i tr c ti p tham gia th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV ư c c p th theo quy nh c a pháp lu t, bao g m tuyên truy n viên ng ng và nh ng ngư i tình nguy n khác. 2. Tuyên truy n viên ng ng là ngư i t nguy n th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng và giúp cho các i tư ng có cùng c nh ng , l i s ng như mình hi u và th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS. 3. Bơm kim tiêm s ch là d ng c tiêm chích vô trùng ch dùng m t l n và sau ó không dùng l i n a. 4. Nghi n ch t d ng thu c phi n là nghi n thu c phi n và nh ng ch t t nhiên, bán t ng h p ho c t ng h p có tác d ng dư c lý gi ng như thu c phi n. 5. i u tr nghi n ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th là vi c k t h p s d ng thu c thu c nhóm có ch a m t s ch t d ng thu c phi n ư c t ng h p thay th cho nghi n các ch t d ng thu c phi n cùng v i các gi i pháp tâm lý, xã h i làm cho ngư i nghi n gi m vi c s d ng các ch t d ng thu c phi n mà không gây nhi m c tâm th n, không gây tăng li u và các tác ng khác. 6. Thu c kháng HIV là thu c c hi u dùng cho ngư i nhi m HIV ho c b phơi nhi m v i HIV h n ch s phát tri n c a vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i ho c d phòng lây nhi m HIV và không ph i là thu c i u tr các b nh nhi m trùng cơ h i ngư i nhi m HIV. i u 3. Nh ng hành vi b nghiêm c m 1. Ngăn c n th c hi n các chương trình, d án trong vi c tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. 2. L i d ng th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV môi gi i ho c t ch c th c hi n các ho t ng m i dâm, buôn bán ma tuý. 3. Bán ra th trư ng bơm kim tiêm, bao cao su, thu c i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n và thu c kháng HIV ã ư c quy nh là cung c p mi n phí. Chương 2 CÁC BI N PHÁP CAN THI P GI M TÁC H I TRONG D PHÒNG LÂY NHI M HIV i u 4. Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV 1. Cung c p và hư ng d n s d ng bao cao su. 2. Cung c p và hư ng d n s d ng bơm kim tiêm s ch.
 3. 3. i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th . i u 5. i tư ng áp d ng các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV ư c tri n khai trong các nhóm i tư ng sau: 1. Ngư i mua dâm, bán dâm; 2. Ngư i nghi n ch t d ng thu c phi n; 3. Ngư i nhi m HIV; 4. Ngư i có quan h tình d c ng gi i; 5. Ngư i thu c nhóm ngư i di bi n ng; 6. Ngư i có quan h tình d c v i các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này. i u 6. Th m quy n quy t nh tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV 1. Các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV ư c th c hi n thông qua các chương trình, d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u này phê duy t. 2. ThNm quy n phê duy t các chương trình, d án t ngu n ngân sách nhà nư c ho c các ngu n khác ư c quy nh như sau: a) B trư ng B Y t ch u trách nhi m phê duy t các chương trình, d án có quy mô ho t ng t hai t nh tr lên; b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có ch c năng liên quan n phòng, ch ng HIV/AIDS ch u trách nhi m phê duy t các chương trình, d án có quy mô ho t ng trong ph m vi thu c thNm quy n qu n lý c a mình; c) Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m phê duy t các chương trình, d án có quy mô ho t ng trong ph m vi a phương thu c thNm quy n qu n lý c a mình. 3. ThNm quy n phê duy t các chương trình, d án t ngu n h tr phát tri n chính th c ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. i u 7. Quy n và trách nhi m c a nhân viên ti p c n c ng ng khi th c hi n các chương trình, d án can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV
 4. 1. Nhân viên ti p c n c ng ng khi th c hi n các chương trình, d án can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV có các quy n sau: a) ư c hư ng các ch , ph c p t các chương trình, d án can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV; b) Không b coi là vi ph m pháp lu t khi th c hi n vi c phân phát bao cao su, bơm kim tiêm s ch, i u tr nghi n ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th cho các i tư ng quy nh t i i u 5 Ngh nh này. 2. Nhân viên ti p c n c ng ng khi th c hi n các chương trình, d án can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV có trách nhi m: a) Thông báo v i y ban nhân dân và công an c p xã trư c khi tri n khai th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trên a bàn; b) S d ng th khi th c hi n nhi m v úng v i ph m vi trách nhi m ư c phân công. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n tiêu chuNn c a ngư i ư c c p th ; m u th ; vi c c p, phát, qu n lý và s d ng th th ng nh t trong c nư c khi tham gia chương trình, d án v th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. i u 8. Cung c p, hư ng d n s d ng bao cao su 1. Bao cao su ư c các chương trình, d án cung c p mi n phí ho c bán tr giá cho các i tư ng quy nh t i i u 5 Ngh nh này thông qua các nhân viên ti p c n c ng ng ã ư c c p th ho c qua m ng lư i các i m cung c p bao cao su quy nh t i kho n 3 i u này. 2. Bao cao su cung c p mi n phí quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c in rõ trên bao bì ho c nhãn ph dòng ch "Cung c p mi n phí, không ư c bán". 3. Ngư i ph trách các chương trình, d án có quy n: a) Phát tri n m ng lư i các i m cung c p bao cao su mi n phí, t các máy bán bao cao su t ng, b trí các i m bán l bao cao su t i các a i m vui chơi, gi i trí, b n tàu, b n xe, nhà ga, các khách s n, nhà ngh , nhà hàng và các cơ s d ch v lưu trú khác; b) Ny m nh ho t ng cung c p bao cao su mi n phí, bán bao cao su ã ư c tr giá cho các i tư ng có nhu c u s d ng. 4. Ngư i ph trách các chương trình, d án có trách nhi m: a) Hư ng d n s d ng bao cao su úng cách; b) Thông báo v i y ban nhân dân và công an c p xã trư c khi tri n khai th c hi n vi c cung c p và hư ng d n s d ng bao cao su.
 5. 5. Ngư i ph trách các a i m vui chơi, gi i trí, b n tàu, b n xe, nhà ga, các khách s n, nhà ngh , nhà tr , nhà hàng và các cơ s d ch v lưu trú khác có trách nhi m ph i h p v i các chương trình, d án trong vi c cung c p bao cao su mi n phí ho c t máy bán bao cao su t ng t i cơ s c a mình. 6. y ban nhân dân các c p, cơ quan công an cùng c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các chương trình, d án ho t ng, phát tri n m ng lư i các i m cung c p bao cao su trên a bàn theo thNm quy n qu n lý. i u 9. Cung c p và hư ng d n s d ng bơm kim tiêm s ch 1. Bơm kim tiêm s ch ư c các chương trình, d án cung c p mi n phí cho ngư i nghi n chích ma túy thông qua các nhân viên ti p c n c ng ng ã ư c c p th ho c qua m ng lư i các i m cung c p bơm kim tiêm s ch quy nh t i kho n 5 i u này. 2. Bơm kim tiêm quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c in rõ trên bao bì ho c nhãn ph dòng ch "Cung c p mi n phí, không ư c bán". 3. Nhân viên ti p c n c ng ng khi phân phát bơm kim tiêm s ch cho ngư i nghi n chích ma túy có nhi m v : a) Hư ng d n vi c th c hành s d ng bơm kim tiêm an toàn; b) Phân phát úng s lư ng bơm kim tiêm s ch ã ư c chương trình, d án c p, ng th i thu gom các bơm kim tiêm ã qua s d ng vào h p c ng an toàn và chuy n v a i m quy nh tiêu h y theo quy nh c a pháp lu t v x lý ch t th i. 4. Ngư i nghi n chích ma tuý có trách nhi m thu gom bơm kim tiêm ã qua s d ng trao l i cho nhân viên ti p c n c ng ng theo quy nh t i i m b kho n 3 i u này. 5. Các chương trình, d án ư c phép phát tri n m ng lư i các i m cung c p bơm kim tiêm s ch c nh ho c di ng t i Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS, Trung tâm y t d phòng c p t nh và c p huy n, các nhà thu c, các phòng tư v n, xét nghi m t nguy n và các a i m thích h p khác. 6. y ban nhân dân các c p, cơ quan công an cùng c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các chương trình, d án ho t ng, phát tri n m ng lư i các i m cung c p bơm kim tiêm s ch trên a bàn theo thNm quy n qu n lý. i u 10. i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th 1. Vi c i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th ch ư c th c hi n t i các cơ s y t có các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c và ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh thông qua các chương trình, d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này. Không áp d ng bi n pháp i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th t i các cơ s ch a b nh ư c thành l p theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 6. 2. Vi c i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th ch ư c th c hi n khi ngư i nghi n các ch t d ng thu c phi n t nguy n và cam k t b ng văn b n v tuân th phác i u tr nghi n ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th . Trư ng h p ngư i nghi n các ch t d ng thu c phi n dư i 16 tu i thì cha ho c m ho c ngư i giám h h p pháp c a ngư i ó ph i t nguy n và cam k t b ng văn b n v tuân th phác i u tr nghi n ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th . 3. Thu c thay th s d ng trong vi c i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n ph i ư c B Y t c p s ăng ký lưu hành. 4. Khi ngư i nghi n các ch t d ng thu c phi n dùng thu c thay th ph i có s giám sát c a nhân viên y t . 5. Trong quá trình i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th , ngư i nghi n các ch t d ng thu c phi n không b ưa vào cơ s ch a b nh ư c thành l p theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, tr trư ng h p s d ng ma tuý trái phép. 6. Ch các bác sĩ, y sĩ ã qua t p hu n v i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th theo quy nh c a B trư ng B Y t và ư c các cơ s y t quy nh t i kho n 1 i u này phân công m i ư c quy n kê ơn thu c thay th cho ngư i nghi n các ch t d ng thu c phi n khi ngư i ó có tên trong danh sách i u tr c a chương trình, d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 7. Thu c thay th s d ng trong vi c i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n ph i ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý thu c gây nghi n và thu c hư ng tâm th n. 8. B trư ng B Y t hư ng d n i u ki n c th i v i cơ s y t ư c ch nh i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th ; quy trình, phác i u tr nghi n ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th . i u 11. Ki m tra, giám sát các ho t ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV 1. N i dung ki m tra, giám sát: a) Ki m tra, giám sát vi c tuân th quy nh c a pháp lu t và quy nh c a chương trình, d án trong quá trình tri n khai các ho t ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV c a nhân viên ti p c n c ng ng; b) Ki m tra, giám sát ho t ng th c t c a nhân viên ti p c n c ng ng c a các chương trình, d án v can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV; c) Ki m tra, giám sát vi c tri n khai các ho t ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV c a các chương trình, d án theo các n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Trách nhi m ki m tra, giám sát:
 7. a) Ngư i ng u chương trình, d án và ngư i tr c ti p ph trách các nhân viên ti p c n c ng ng có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ho t ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV c a nhân viên ti p c n c ng ng. Trư ng h p phát hi n nhân viên ti p c n c ng ng không tuân th các quy nh c a chương trình, d án ho c có hành vi vi ph m pháp lu t ph i l p t c ình ch ho t ng c a nhân viên ó, thu h i th và báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo úng quy nh c a pháp lu t; b) ơn v u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan công an, cơ quan phòng, ch ng t n n xã h i ki m tra, giám sát ho t ng c a các chương trình, d án v can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV trên a bàn t nh. Trư ng h p phát hi n chương trình, d án không tuân th úng theo n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c không năng l c qu n lý ho t ng c a các nhân viên ti p c n c ng ng ph i báo cáo ngay Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c B Y t - ơn v ã phê duy t chương trình, d án ó có bi n pháp x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 QU N LÝ, PHÂN PH I, S D NG THU C KHÁNG HIV i u 12. Qu n lý thu c kháng HIV 1. Thu c kháng HIV s n xu t trong nư c ho c nh p khNu trư c khi lưu hành ph i có s ăng ký lưu hành do B Y t c p. 2. Thu c kháng HIV thu c danh m c thu c thi t y u, danh m c thu c ph i kê ơn và bán thu c theo ơn do B trư ng B Y t ban hành. 3. Thu c kháng HIV mua t ngu n ngân sách nhà nư c ho c do các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr ư c cung c p mi n phí cho ngư i nhi m HIV quy nh t i i u 39 c a Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS). i u 13 . Phân ph i thu c kháng HIV mi n phí 1. Thu c kháng HIV ư c mua t ngu n ngân sách nhà nư c ho c do các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr do B Y t th ng nh t phân ph i trong ph m vi c nư c. 2. Hàng năm, B trư ng B Y t phê duy t k ho ch phân ph i thu c kháng HIV quy nh t i kho n 1 i u này, k c thu c kháng HIV s d ng i u tr d phòng cho ngư i b phơi nhi m v i HIV, b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. 3. Quy trình phân ph i thu c kháng HIV: a) Thu c kháng HIV ư c chuy n t nhà cung c p n các doanh nghi p dư c có i u ki n v b o qu n và phân ph i thu c do B Y t ch nh;
 8. b) Hàng tháng ho c hàng quý, doanh nghi p dư c i u chuy n tr c ti p thu c kháng HIV cho các cơ s y t i u tr ngư i nhi m HIV theo k ho ch ã ư c phê duy t quy nh t i kho n 2 i u này. 4. B Y t , S Y t và ơn v u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m giám sát vi c phân ph i và s d ng thu c kháng HIV. 5. Hàng tháng, các cơ s y t i u tr ngư i nhi m HIV có trách nhi m báo cáo s lư ng thu c kháng HIV ã s d ng, i tư ng và phác i u tr , s lư ng thu c kháng HIV còn t n kho cho S Y t và ơn v u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ng th i báo cáo B Y t t ng h p và x lý. 6. i v i thu c kháng HIV s d ng i u tr d phòng cho ngư i b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, các ơn v u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh ph i d tr m t cơ s thu c theo k ho ch quy nh t i kho n 2 i u này s d ng khNn c p khi có trư ng h p b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p x y ra trên a bàn qu n lý. i u 14. Cung ng thu c kháng HIV 1. Các cơ s bán buôn thu c, bán l thu c ư c quy n cung ng thu c kháng HIV ã ư c c p s ăng ký lưu hành. 2. Các cơ s bán l thu c ch ư c bán thu c kháng HIV ã ư c c p s ăng ký lưu hành cho ngư i nhi m HIV, ngư i b phơi nhi m v i HIV theo ơn c a bác sĩ i u tr quy nh t i kho n 1 i u 15 Ngh nh này. i u 15. Kê ơn, s d ng thu c kháng HIV 1. Ch các bác sĩ ã qua ào t o, t p hu n v i u tr HIV/AIDS theo quy nh c a B trư ng B Y t m i ư c phép kê ơn thu c kháng HIV cho ngư i nhi m HIV, ngư i b phơi nhi m v i HIV. 2. Bác sĩ khi kê ơn thu c kháng HIV ph i tuân th quy trình và phác i u tr HIV/AIDS do B trư ng B Y t ban hành. 3. Ngư i nhi m HIV, ngư i b phơi nhi m v i HIV ph i th c hi n theo úng ch d n c a bác sĩ khi s d ng thu c kháng HIV. Chương 4 CHĂM SÓC NGƯ I NHI M HIV M c 1: CHĂM SÓC NGƯ I NHI M HIV T I CƠ S B O TR XÃ H I C A NHÀ NƯ C i u 16. i tư ng nhi m HIV ư c ti p nh n vào cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c và ch chăm sóc ngư i nhi m HIV t i cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c
 9. Vi c ti p nh n ngư i nhi m HIV vào cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c và ch chăm sóc ngư i nhi m HIV t i cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i. M c 2: CHĂM SÓC NGƯ I NHI M HIV T I CƠ S B O TR XÃ H I NGOÀI CÔNG L P i u 17. Thành l p cơ s b o tr xã h i ngoài công l p 1. Cơ s b o tr xã h i ngoài công l p do các t ch c t thi n, t ch c phi chính ph , t ch c nhân o và các t ch c khác thành l p chăm sóc, nuôi dư ng ngư i nhi m HIV. 2. Vi c thành l p và ho t ng c a cơ s b o tr xã h i ngoài công l p ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ch chăm sóc ngư i nhi m HIV t i cơ s b o tr xã h i ngoài công l p Cơ s b o tr xã h i ngoài công l p ph i t b o m kinh phí nuôi dư ng, tr c p sinh ho t phí, h tr i u tr các b nh nhi m trùng cơ h i m c ph i do HIV gây nên, h tr mai táng phí cho ngư i nhi m HIV t i thi u như các ch quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i. Chương 5 L NG GHÉP HO T NG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS V I CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ DANH M C M T S NGH PH I XÉT NGHI M HIV TRƯ C KHI TUY N D NG i u 19. L ng ghép ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i 1. Khi xây d ng chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành và y ban nhân dân các c p, nh t thi t ph i l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS theo các nguyên t c sau: a) Quy nh ch tiêu và các ho t ng c th v phòng, ch ng HIV/AIDS i v i y ban nhân dân các c p và các B , ngành tr c ti p tham gia vào ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS ho c phân tích tác ng c a chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i i v i công tác phòng, ch ng HIV/AIDS c a các B , ngành không tr c ti p tham gia vào ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Quy nh ngu n kinh phí th c hi n các ho t ng c th v phòng, ch ng HIV/AIDS;
 10. c) Quy nh v trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, ơn v trong vi c ph i h p v i cơ quan y t u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn th c hi n công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Các chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành và y ban nhân dân các c p ch ư c phê duy t khi ã áp ng các nguyên t c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. Danh m c m t s ngh ph i xét nghi m HIV trư c khi tuy n d ng 1. Danh m c ngh ph i xét nghi m HIV trư c khi tuy n d ng: a) Thành viên t lái theo quy nh t i i u 72 c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam; b) Ngh c bi t thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng. 2. Khi ã tuy n d ng mà phát hi n ngư i lao ng nhi m HIV, ngư i s d ng lao ng ph i th c hi n úng các quy nh t i i u 14 c a Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS). 3. Căn c vào di n bi n c a d ch HIV/AIDS trong t ng th i kỳ c th , B trư ng B Y t ch trì, ph i h p v i B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng, th ng nh t trình Th tư ng Chính ph quy t nh s a i, b sung danh m c m t s ngh ph i xét nghi m HIV trư c khi tuy n d ng. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 21. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh s 34/CP ngày 01 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS). i u 22. Hư ng d n thi hành B trư ng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t và tri n khai thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
 11. - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản