Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
127
lượt xem
73
download

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/2009/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng v l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; th c hi n d án u tư xây d ng công trình; i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng. Vi c l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng và pháp lu t v qu n lý và s d ng v n ODA. i u 2. Phân lo i d án và qu n lý nhà nư c i v i d án u tư xây d ng công trình 1. Các d án u tư xây d ng công trình (sau ây g i chung là d án) ư c phân lo i như sau: a) Theo quy mô và tính ch t: d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i xem xét, quy t nh v ch trương u tư; các d án còn l i ư c phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy nh t i Ph l c I Ngh nh này; b) Theo ngu n v n u tư: - D án s d ng v n ngân sách nhà nư c; - D án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c;
 2. - D án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c; - D án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n. 2. Vi c u tư xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng, b o m an ninh, an toàn xã h i và an toàn môi trư ng, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t khác có liên quan. 3. Ngoài quy nh t i kho n 2 i u này thì tùy theo ngu n v n s d ng cho d án, Nhà nư c còn qu n lý theo quy nh sau ây: a) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c k c các d án thành ph n, Nhà nư c qu n lý toàn b quá trình u tư xây d ng t vi c xác nh ch trương u tư, l p d án, quy t nh u tư, l p thi t k , d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng n khi nghi m thu, bàn giao và ưa công trình vào khai thác s d ng; b) i v i d án c a doanh nghi p s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, Nhà nư c qu n lý v ch trương và quy mô u tư. Doanh nghi p có d án t ch u trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý d án theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; c) i v i các d án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân, ch u tư t quy t nh hình th c và n i dung qu n lý d án. i v i các d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau thì các bên góp v n tho thu n v phương th c qu n lý ho c qu n lý theo quy nh i v i ngu n v n có t l ph n trăm (%) l n nh t trong t ng m c u tư. 4. i v i d án quan tr ng qu c gia ho c d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n, n u t ng d án thành ph n có th c l p v n hành, khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ u tư thì m i d án thành ph n có th ư c qu n lý, th c hi n như m t d án c l p. Vi c phân chia d án thành các d án thành ph n do ngư i quy t nh u tư quy t nh. i u 3. Ch u tư xây d ng công trình Ch u tư xây d ng công trình là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình bao g m: 1. i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thì ch u tư xây d ng công trình do ngư i quy t nh u tư quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. a) i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư, ch u tư là m t trong các cơ quan, t ch c sau: B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương (g i chung là cơ quan c p B ), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là y ban nhân dân c p t nh) và doanh nghi p nhà nư c;
 3. b) i v i d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B , Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh u tư, ch u tư là ơn v qu n lý, s d ng công trình. Trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình ho c ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ngư i quy t nh u tư có th giao cho ơn v có i u ki n làm ch u tư. Trong trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ơn v s qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i ch u tư trong vi c t ch c l p d án, thi t k , theo dõi, qu n lý, nghi m thu và ti p nh n ưa công trình vào khai thác, s d ng; c) Trư ng h p không xác nh ư c ch u tư theo quy nh t i i m b kho n này thì ngư i quy t nh u tư có th u thác cho ơn v khác có i u ki n làm ch u tư ho c ng th i làm ch u tư. 2. i v i các d án s d ng v n tín d ng, ngư i vay v n là ch u tư. 3. i v i các d án s d ng v n khác, ch u tư là ch s h u v n ho c là ngư i i di n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Giám sát, ánh giá u tư i v i d án u tư xây d ng công trình 1. D án s d ng v n nhà nư c trên 50% t ng m c u tư thì ph i ư c giám sát, ánh giá u tư. i v i d án s d ng v n khác, vi c giám sát, ánh giá u tư do ngư i quy t nh u tư quy t nh. 2. Yêu c u và n i dung giám sát, ánh giá u tư bao g m: a) ánh giá tính hi u qu , tính kh thi c a d án; b) Giám sát, ánh giá vi c th c hi n d án c a ch u tư theo các n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v u tư xây d ng; c) Qua giám sát, ánh giá u tư, phát hi n các n i dung phát sinh, i u ch nh và xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n x lý b o m tính hi u qu , tính kh thi c a d án. 3. T ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư: a) Ngư i quy t nh u tư ho c ngư i u quy n quy t nh u tư có trách nhi m t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư. Riêng i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư thì B qu n lý ngành t ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư. i v i d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c giám sát, ánh giá u tư thì ph i báo cáo tình hình th c hi n các d án u tư g i B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ;
 4. b) B K ho ch và u tư hư ng d n vi c giám sát, ánh giá u tư các d án; t ng h p công tác giám sát, ánh giá u tư trong toàn qu c, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . Chương II L P, TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 5. L p Báo cáo u tư xây d ng công trình (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi) và xin phép u tư 1. i v i các d án quan tr ng qu c gia, ch u tư ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình trình Qu c h i xem xét, quy t nh v ch trương u tư. i v i các d án khác, ch u tư không ph i l p Báo cáo u tư. 2. N i dung Báo cáo u tư xây d ng công trình bao g m: a) S c n thi t ph i u tư xây d ng công trình, các i u ki n thu n l i và khó khăn; ch khai thác và s d ng tài nguyên qu c gia n u có; b) D ki n quy mô u tư: công su t, di n tích xây d ng; các h ng m c công trình thu c d án; d ki n v a i m xây d ng công trình và nhu c u s d ng t; c) Phân tích, l a ch n sơ b v công ngh , thông s k thu t; các i u ki n cung c p v t tư thi t b , nguyên li u, năng lư ng, d ch v , h t ng k thu t; phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư n u có; các nh hư ng c a d án i v i môi trư ng, sinh thái, phòng, ch ng cháy n , an ninh, qu c phòng; d) Hình th c u tư, xác nh sơ b t ng m c u tư, th i h n th c hi n d án, phương án huy ng v n theo ti n và hi u qu kinh t - xã h i c a d án và phân kỳ u tư n u có. i u 6. L p D án u tư xây d ng công trình (Báo cáo nghiên c u kh thi) 1. Khi u tư xây d ng công trình, ch u tư ph i t ch c l p d án u tư và trình ngư i quy t nh u tư thNm nh, phê duy t, tr nh ng trư ng h p sau ây: a) Công trình ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình quy nh t i kho n 1 i u 13 Ngh nh này; b) Các công trình xây d ng là nhà riêng l c a dân quy nh t i kho n 5 i u 35 c a Lu t Xây d ng. 2. N i dung d án bao g m ph n thuy t minh theo quy nh t i i u 7 và ph n thi t k cơ s theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 3. i v i các d án không có trong quy ho ch ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo B qu n lý ngành ho c a phương theo phân c p
 5. xem xét, ch p thu n b sung quy ho ch theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ch p thu n b sung quy ho ch trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình. V trí, quy mô xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p d án chưa có trong quy ho ch xây d ng thì v trí, quy mô xây d ng ph i ư c y ban nhân dân c p t nh ch p thu n b ng văn b n i v i các d án nhóm A ho c có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n phê duy t v quy ho ch i v i các d án nhóm B, C. Th i gian xem xét, ch p thu n v quy ho ch ngành ho c quy ho ch xây d ng không quá 15 ngày làm vi c. i u 7. N i dung ph n thuy t minh c a D án u tư xây d ng công trình 1. S c n thi t và m c tiêu u tư; ánh giá nhu c u th trư ng, tiêu th s n phNm i v i d án s n xu t, kinh doanh; tính c nh tranh c a s n phNm; tác ng xã h i i v i a phương, khu v c (n u có); hình th c u tư xây d ng công trình; a i m xây d ng, nhu c u s d ng t; i u ki n cung c p nguyên li u, nhiên li u và các y u t u vào khác. 2. Mô t v quy mô và di n tích xây d ng công trình, các h ng m c công trình thu c d án; phân tích l a ch n phương án k thu t, công ngh và công su t. 3. Các gi i pháp th c hi n bao g m: a) Phương án chung v gi i phóng m t b ng, tái nh cư và phương án h tr xây d ng h t ng k thu t n u có; b) Các phương án thi t k ki n trúc i v i công trình trong ô th và công trình có yêu c u ki n trúc; c) Phương án khai thác d án và s d ng lao ng; d) Phân o n th c hi n, ti n th c hi n và hình th c qu n lý d án. 4. ánh giá tác ng môi trư ng, các gi i pháp phòng cháy, ch a cháy và các yêu c u v an ninh, qu c phòng. 5. T ng m c u tư c a d án; kh năng thu x p v n, ngu n v n và kh năng c p v n theo ti n ; phương án hoàn tr v n i v i d án có yêu c u thu h i v n và phân tích ánh giá hi u qu kinh t - tài chính, hi u qu xã h i c a d án. i u 8. N i dung thi t k cơ s c a D án u tư xây d ng công trình 1. Thi t k cơ s là thi t k ư c th c hi n trong giai o n l p D án u tư xây d ng công trình trên cơ s phương án thi t k ư c l a ch n, b o m th hi n ư c các thông s k thu t ch y u phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, là căn c tri n khai các bư c thi t k ti p theo. N i dung thi t k cơ s bao g m ph n thuy t minh và ph n b n v . 2. Ph n thuy t minh thi t k cơ s bao g m các n i dung:
 6. a) Gi i thi u tóm t t a i m xây d ng, phương án thi t k ; t ng m t b ng công trình, ho c phương án tuy n công trình i v i công trình xây d ng theo tuy n; v trí, quy mô xây d ng các h ng m c công trình; vi c k t n i gi a các h ng m c công trình thu c d án và v i h t ng k thu t c a khu v c; b) Phương án công ngh , dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; c) Phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc; d) Phương án k t c u chính, h th ng k thu t, h t ng k thu t ch y u c a công trình; ) Phương án b o v môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; e) Danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ch y u ư c áp d ng. 3. Ph n b n v thi t k cơ s bao g m: a) B n v t ng m t b ng công trình ho c b n v bình phương án tuy n công trình i v i công trình xây d ng theo tuy n; b) Sơ công ngh , b n v dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; c) B n v phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc; d) B n v phương án k t c u chính, h th ng k thu t, h t ng k thu t ch y u c a công trình, k t n i v i h t ng k thu t c a khu v c. i u 9. H sơ trình th m nh D án u tư xây d ng công trình H sơ trình thNm nh D án u tư xây d ng công trình bao g m: 1. T trình thNm nh d án theo m u t i Ph l c II kèm theo Ngh nh này. 2. D án bao g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s . 3. Các văn b n pháp lý có liên quan. i u 10. Th m quy n th m nh D án u tư xây d ng công trình 1. Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh d án trư c khi phê duy t. u m i thNm nh d án là ơn v chuyên môn tr c thu c c p quy t nh u tư. ơn v u m i thNm nh d án có trách nhi m l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh t i kho n 6 i u này và l y ý ki n các cơ quan liên quan thNm nh d án. Ngư i quy t nh u tư có th thuê tư v n thNm tra m t ph n ho c toàn b n i dung quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 11 Ngh nh này.
 7. i v i các d án ã ư c phân c p ho c u quy n quy t nh u tư thì ngư i ư c phân c p ho c u quy n quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh d án. 2. Th tư ng Chính ph thành l p H i ng ThNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án khác n u th y c n thi t. B trư ng B K ho ch và u tư là Ch t ch H i ng ThNm nh nhà nư c v các d án u tư. 3. i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Cơ quan c p B t ch c thNm nh d án do mình quy t nh u tư. u m i t ch c thNm nh d án là ơn v chuyên môn tr c thu c ngư i quy t nh u tư; b) y ban nhân dân c p t nh t ch c thNm nh d án do mình quy t nh u tư. S K ho ch và u tư là u m i t ch c thNm nh d án. y ban nhân dân c p huy n, c p xã t ch c thNm nh d án do mình quy t nh u tư. u m i thNm nh d án là ơn v có ch c năng qu n lý k ho ch ngân sách tr c thu c ngư i quy t nh u tư. 4. i v i d án khác thì ngư i quy t nh u tư t t ch c thNm nh d án. 5. i v i d án u tư xây d ng công trình c thù thì vi c thNm nh d án th c hi n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù. 6. Vi c thNm nh thi t k cơ s ư c th c hi n cùng lúc v i vi c thNm nh d án u tư, không ph i t ch c thNm nh riêng. Các cơ quan qu n lý nhà nư c có trách nhi m tham gia ý ki n v thi t k cơ s : a) B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành i v i d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A; b) S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành i v i d án nhóm B, nhóm C. B Xây d ng ban hành Thông tư quy nh c th v thNm quy n và trách nhi m tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a các cơ quan nêu trên. 7. Th i gian thNm nh d án, ư c tính t ngày nh n h sơ h p l , c th : a) i v i d án quan tr ng qu c gia: th i gian thNm nh d án không quá 90 ngày làm vi c; b) i v i d án nhóm A: th i gian thNm nh d án không quá 40 ngày làm vi c; c) i v i d án nhóm B: th i gian thNm nh d án không quá 30 ngày làm vi c; d) i v i d án nhóm C: th i gian thNm nh d án không quá 20 ngày làm vi c.
 8. i u 11. N i dung th m nh D án u tư xây d ng công trình 1. Xem xét các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào c a d án; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n d án; phân tích tài chính, t ng m c u tư, hi u qu kinh t - xã h i c a d án. 2. Xem xét các y u t m b o tính kh thi c a d án, bao g m: s phù h p v i quy ho ch; nhu c u s d ng t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng, kh năng huy ng v n áp ng ti n c a d án; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; kh năng hoàn tr v n vay; gi i pháp phòng cháy, ch a cháy; các y u t nh hư ng n d án như qu c phòng, an ninh, môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Xem xét thi t k cơ s bao g m: a) S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch chi ti t xây d ng ho c t ng m t b ng ư c phê duy t; s phù h p c a thi t k cơ s v i phương án tuy n công trình ư c ch n i v i công trình xây d ng theo tuy n; s phù h p c a thi t k cơ s v i v trí, quy mô xây d ng và các ch tiêu quy ho ch ã ư c ch p thu n i v i công trình xây d ng t i khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t; b) S phù h p c a vi c k t n i v i h t ng k thu t c a khu v c; c) S h p lý c a phương án công ngh , dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; d) Vi c áp d ng các quy chuNn, tiêu chuNn v xây d ng, môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy; ) i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p thi t k cơ s theo quy nh. i u 12. Th m quy n quy t nh u tư xây d ng công trình 1. i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Th tư ng Chính ph quy t nh u tư các d án quan tr ng qu c gia theo Ngh quy t c a Qu c h i và các d án quan tr ng khác; b) B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B quy t nh u tư các d án nhóm A, B, C. B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B ư c u quy n ho c phân c p quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C cho cơ quan c p dư i tr c ti p; c) Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh u tư các d án nhóm A, B, C trong ph m vi và kh năng cân i ngân sách c a a phương sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, c p huy n ư c u quy n ho c phân c p quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C cho cơ quan c p dư i tr c ti p;
 9. d) Tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy nh c th cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã ư c quy t nh u tư các d án có s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên. 2. Các d án s d ng v n khác, v n h n h p ch u tư t quy t nh u tư và ch u trách nhi m. 3. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch ư c quy t nh u tư khi ã có k t qu thNm nh d án. Riêng i v i các d án s d ng v n tín d ng, t ch c cho vay v n thNm nh phương án tài chính và phương án tr n ch p thu n cho vay ho c không cho vay trư c khi ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. 4. N i dung quy t nh u tư xây d ng công trình theo m u t i Ph l c III Ngh nh này. i u 13. Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình 1. Khi u tư xây d ng các công trình sau ây, ch u tư không ph i l p d án u tư xây d ng công trình mà ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t: a) Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo; b) Các công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p có t ng m c u tư dư i 15 t ng (không bao g m ti n s d ng t), phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng; tr trư ng h p ngư i quy t nh u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án u tư xây d ng công trình. 2. N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t Xây d ng. 3. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy nh t i i u 12 Ngh nh này có trách nhi m t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và quy t nh u tư. 4. Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán ngư i quy t nh u tư phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t. i u 14. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình 1. D án u tư xây d ng công trình ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) B nh hư ng b i thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, sóng th n, ch h a ho c các s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t em l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay i tr c ti p nh hư ng n a i m, quy mô, tính ch t, m c tiêu c a d án;
 10. d) Do bi n ng b t thư ng c a giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u, t giá h i oái i v i ph n v n có s d ng ngo i t ho c do Nhà nư c ban hành các ch , chính sách m i có quy nh ư c thay i m t b ng giá u tư xây d ng công trình. 2. Khi i u ch nh d án làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu d án ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh. Trư ng h p i u ch nh d án không làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu và không vư t t ng m c u tư thì ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. Nh ng n i dung thay i ph i ư c thNm nh l i. 3. Ngư i quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. i u 15. Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng 1. Khuy n khích vi c thi tuy n thi t k ki n trúc i v i công trình xây d ng có yêu c u v ki n trúc. 2. i v i công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù thì ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc t i ưu áp ng yêu c u m quan, c nh quan ô th . 3. Tác gi c a phương án thi t k ki n trúc ã l a ch n ư c b o m quy n tác gi , ư c l a ch n tr c ti p àm phán, ký k t h p ng th c hi n vi c l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng khi tác gi c a phương án thi t k ki n trúc có i u ki n năng l c theo quy nh; trư ng h p tác gi phương án thi t k ki n trúc không i u ki n năng l c thì có th liên danh v i t ch c tư v n thi t k có i u ki n năng l c ký k t h p ng v i ch u tư. N u tác gi c a phương án thi t k ki n trúc ư c l a ch n t ch i th c hi n l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng thì ch u tư t ch c l a ch n nhà th u khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương III TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH M c 1. THI T K XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 16. Các bư c thi t k xây d ng công trình 1. Thi t k xây d ng công trình bao g m các bư c: thi t k cơ s , thi t k k thu t, thi t k b n v thi công và các bư c thi t k khác theo thông l qu c t do ngư i quy t nh u tư quy t nh khi phê duy t d án. a) Thi t k cơ s ư c quy nh t i kho n 1 i u 8 Ngh nh này; b) Thi t k k thu t là thi t k ư c th c hi n trên cơ s thi t k cơ s trong d án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t, b o m th hi n ư c y các thông s k thu t và v t li u s d ng phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, là căn c tri n khai bư c thi t k b n v thi công;
 11. c) Thi t k b n v thi công là thi t k b o m th hi n ư c y các thông s k thu t, v t li u s d ng và chi ti t c u t o phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, m b o i u ki n tri n khai thi công xây d ng công trình. 2. D án u tư xây d ng công trình có th g m m t ho c nhi u lo i công trình v i m t ho c nhi u c p công trình khác nhau. Tùy theo quy mô, tính ch t c a công trình c th , vi c thi t k xây d ng công trình ư c th c hi n m t bư c, hai bư c ho c ba bư c như sau: a) Thi t k m t bư c là thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. Trư ng h p này, bư c thi t k cơ s , bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c g p thành m t bư c và g i là thi t k b n v thi công. i v i trư ng h p thi t k m t bư c, có th s d ng thi t k m u, thi t k i n hình do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành tri n khai thi t k b n v thi công; b) Thi t k hai bư c bao g m bư c thi t k cơ s và bư c thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án tr các công trình ư c quy nh t i i m a, i m c kho n này. Trư ng h p này, bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c g p thành m t bư c và g i là bư c thi t k b n v thi công; c) Thi t k ba bư c bao g m bư c thi t k cơ s , bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án. Tuỳ theo m c ph c t p c a công trình, vi c th c hi n thi t k ba bư c do ngư i quy t nh u tư quy t nh. Trư ng h p th c hi n thi t k hai bư c ho c ba bư c thì thi t k bư c ti p theo ph i phù h p v i thi t k bư c trư c ã ư c phê duy t. 3. Ch u tư có trách nhi m t ch c l p thi t k xây d ng công trình, trư ng h p ch u tư có năng l c thì ư c t thi t k , trư ng h p ch u tư không có năng l c thì thuê t ch c tư v n thi t k . Riêng i v i trư ng h p thi t k ba bư c thì nhà th u thi công có th ư c giao l p thi t k b n v thi công khi có i u ki n năng l c theo quy nh. i u 17. H sơ thi t k , d toán xây d ng công trình 1. H sơ thi t k ư c l p cho t ng công trình bao g m thuy t minh thi t k , các b n v thi t k , các tài li u kh o sát xây d ng liên quan, quy trình b o trì công trình, d toán xây d ng công trình. 2. H sơ thi t k xây d ng công trình ph i ư c lưu tr theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . i u 18. Th m nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công 1. ThNm nh, phê duy t thi t k i v i trư ng h p thi t k ba bư c
 12. a) i v i thi t k k thu t: Ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t. K t qu thNm nh, phê duy t thi t k k thu t ư c th hi n b ng văn b n, bao g m các n i dung sau: - S phù h p c a thi t k k thu t v i thi t k cơ s ; - S h p lý c a các gi i pháp k t c u công trình; - S tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng; - ánh giá m c an toàn công trình; - S h p lý c a vi c l a ch n dây chuy n và thi t b công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; - S tuân th các quy nh v môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy. Ch u tư có th thuê tư v n thNm tra m t ph n ho c toàn b các n i dung trên làm cơ s cho vi c thNm nh. K t qu thNm tra ư c th hi n b ng văn b n. b) i v i thi t k b n v thi công: Thi t k b n v thi công ph i ư c ch u tư ho c i di n ư c u quy n c a ch u tư xác nh n b ng ch ký và óng d u ã phê duy t vào b n v trư c khi ưa ra thi công. Ch u tư có th thuê tư v n giám sát thi công xây d ng ki m tra thi t k b n v thi công và ký xác nh n trong b n v trư c khi phê duy t. 2. ThNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công i v i các trư ng h p thi t k hai bư c và thi t k m t bư c a) i v i trư ng h p thi t k hai bư c, ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công. i v i trư ng h p thi t k m t bư c, ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công ngư i quy t nh u tư phê duy t cùng v i Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. b) N i dung thNm nh thi t k b n v thi công ư c th c hi n như quy nh t i i m a kho n 1 i u này. c) Vi c óng d u xác nh n b n v trư c khi ưa ra thi công th c hi n như quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 3. Chi phí thNm nh, thNm tra thi t k xây d ng công trình ư c tính vào t ng m c u tư, d toán xây d ng công trình. M c 2. GI Y PHÉP XÂY D NG i u 19. Gi y phép xây d ng công trình
 13. 1. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p xây d ng các công trình sau ây: a) Công trình thu c bí m t Nhà nư c, công trình xây d ng theo l nh khNn c p, công trình t m ph c v xây d ng công trình chính; b) Công trình xây d ng theo tuy n không i qua ô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c duy t, công trình thu c d án u tư xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; c) Công trình xây d ng thu c d án khu ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu nhà có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; d) Các công trình s a ch a, c i t o, l p t thi t b bên trong không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; ) Công trình h t ng k thu t quy mô nh thu c các xã vùng sâu, vùng xa; e) Nhà riêng l t i vùng sâu, vùng xa không thu c ô th , không thu c i m dân cư t p trung; nhà riêng l t i các i m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch xây d ng ư c duy t. 2. Vi c xây d ng công trình, nhà riêng l trong vùng ã công b quy ho ch xây d ng ư c duy t nhưng chưa th c hi n thì ch ư c c p Gi y phép xây d ng t m có th i h n theo th i h n th c hi n quy ho ch. 3. i u ki n c p phép xây d ng công trình trong ô th th c hi n theo quy nh t i i u 65 c a Lu t Xây d ng. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p phép xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 68 c a Lu t Xây d ng. 4. Gi y phép xây d ng theo m u quy nh t i Ph l c VI Ngh nh này. i u 20. H sơ xin c p Gi y phép xây d ng công trình và nhà ô th H sơ xin c p Gi y phép xây d ng g m: 1. ơn xin c p Gi y phép xây d ng theo m u t i Ph l c IV kèm theo Ngh nh này. Trư ng h p xin c p Gi y phép xây d ng t m có th i h n thì trong ơn xin c p Gi y phép xây d ng còn ph i có cam k t t phá d công trình khi Nhà nư c th c hi n gi i phóng m t b ng. 2. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. B n v thi t k th hi n ư c v trí m t b ng, m t c t, các m t ng chính; m t b ng móng c a công trình; sơ v trí ho c tuy n công trình; sơ h th ng và i m u n i k thu t c p i n, c p nư c, thoát nư c mưa, thoát nư c th i. Riêng i v i công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có Gi y phép xây d ng thì ph i có nh ch p hi n tr ng công trình.
 14. i u 21. H sơ xin c p Gi y phép xây d ng nhà nông thôn H sơ xin c p Gi y phép xây d ng nhà nông thôn g m: 1. ơn xin c p Gi y phép xây d ng theo m u t i Ph l c V kèm theo Ngh nh này. 2. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Sơ m t b ng xây d ng công trình trên lô t và các công trình li n k n u có do ch nhà ót v . i u 22. Ti p nh n h sơ xin c p Gi y phép xây d ng 1. Cơ quan c p Gi y phép xây d ng có nhi m v ti p nh n h sơ xin c p Gi y phép xây d ng, căn c vào lo i h sơ xin c p Gi y phép xây d ng ki m tra tính h p l theo quy nh t i i u 20 ho c i u 21 Ngh nh này. 2. Khi nh n h sơ h p l , cơ quan c p Gi y phép xây d ng ph i có gi y biên nh n, trong ó h n ngày tr k t qu . Gi y biên nh n ư c l p thành 02 b n, 01 b n giao cho ngư i xin c p Gi y phép xây d ng và 01 b n lưu t i cơ quan c p Gi y phép xây d ng. 3. Trư ng h p h sơ xin c p Gi y phép xây d ng chưa h p l , cơ quan c p Gi y phép xây d ng gi i thích, hư ng d n cho ngư i xin c p Gi y phép xây d ng, b sung h sơ theo úng quy nh. Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i h n c p Gi y phép xây d ng. i u 23. Th m quy n c p Gi y phép xây d ng 1. y ban nhân dân c p t nh t ch c c p Gi y phép xây d ng i v i các công trình xây d ng c p c bi t, c p I; công trình tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hoá; công trình tư ng ài, qu ng cáo, tranh hoành tráng thu c a gi i hành chính do mình qu n lý; nh ng công trình trên các tuy n, tr c ư ng ph chính trong ô th ; công trình thu c d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài; công trình thu c d án và các công trình khác do y ban nhân dân c p t nh quy nh. 2. y ban nhân dân c p huy n c p Gi y phép xây d ng các công trình còn l i và nhà riêng l ô th thu c a gi i hành chính do mình qu n lý, tr các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này. 3. y ban nhân dân xã c p Gi y phép xây d ng nhà riêng l t i nh ng i m dân cư nông thôn ã có quy ho ch xây d ng ư c duy t thu c a gi i hành chính do mình qu n lý. i u 24. i u ch nh Gi y phép xây d ng 1. Khi có nhu c u i u ch nh thi t k xây d ng công trình khác v i n i dung Gi y phép xây d ng ã ư c c p, ch u tư ph i xin i u ch nh Gi y phép xây d ng trư c khi thi công xây d ng công trình theo n i dung i u ch nh. Cơ quan c p Gi y phép xây d ng là cơ quan có thNm quy n i u ch nh Gi y phép xây d ng b o m phù h p quy ho ch xây d ng và ch u trách nhi m v n i dung cho phép i u ch nh. N i dung
 15. i u ch nh Gi y phép xây d ng ư c ghi b sung vào m c “gia h n, i u ch nh” trong Gi y phép xây d ng ã c p. 2. H sơ xin i u ch nh Gi y phép xây d ng g m: a) ơn xin i u ch nh Gi y phép xây d ng; b) B n chính Gi y phép xây d ng ã ư c c p; c) B n v thi t k i u ch nh. 3. Th i h n xét i u ch nh Gi y phép xây d ng ch m nh t là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 25. Trách nhi m c a cơ quan c p Gi y phép xây d ng 1. Niêm y t công khai i u ki n, trình t và các th t c c p Gi y phép xây d ng t i tr s cơ quan c p Gi y phép xây d ng. 2. Cung c p b ng văn b n thông tin liên quan n c p Gi y phép xây d ng khi có yêu c u c a ngư i xin c p Gi y phép xây d ng. Th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n yêu c u. 3. L y ý ki n các cơ quan có liên quan khi c n làm rõ thông tin ph c v vi c c p Gi y phép xây d ng. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c công văn xin ý ki n, các t ch c ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p Gi y phép xây d ng. Quá th i h n trên n u không có văn b n tr l i thì coi như ã ng ý và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu x y ra do vi c không tr l i ho c tr l i ch m tr . 4. C p Gi y phép xây d ng trong th i h n không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i v i nhà riêng l thì th i h n c p Gi y phép xây d ng không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 5. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i do vi c c p gi y phép sai ho c c p Gi y phép ch m so v i th i h n quy nh t i kho n 4 i u này. 6. Ph i h p v i y ban nhân dân c p xã nơi có công trình xây d ng ki m tra vi c th c hi n xây d ng theo gi y phép và x lý vi ph m theo quy nh. Trư ng h p ã có quy t nh ình ch xây d ng mà ngư i ư c c p Gi y phép xây d ng không ch p hành thì thu h i Gi y phép xây d ng và chuy n cho c p có thNm quy n x lý theo quy nh. 7. Yêu c u y ban nhân dân c p xã nơi có công trình xây d ng thông báo cho cơ quan có thNm quy n không cung c p các d ch v i n, nư c, ình ch các ho t ng kinh doanh, d ch v i v i công trình xây d ng sai quy ho ch, xây d ng không có gi y phép ho c công trình xây d ng không úng v i Gi y phép xây d ng ư c c p.
 16. 8. Gi i quy t các khi u n i, t cáo v vi c c p Gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Thu l phí c p Gi y phép xây d ng theo quy nh. 10. Không ư c ch nh t ch c, cá nhân thi t k ho c l p các ơn v thi t k tr c thu c th c hi n thi t k cho ngư i xin c p Gi y phép xây d ng. i u 26. Gia h n Gi y phép xây d ng 1. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c c p Gi y phép xây d ng mà công trình chưa kh i công thì ngư i xin c p Gi y phép xây d ng ph i xin gia h n Gi y phép xây d ng. 2. H sơ xin gia h n Gi y phép xây d ng bao g m: a) ơn xin gia h n Gi y phép xây d ng; b) B n chính Gi y phép xây d ng ã ư c c p. 3. Th i gian xét c p gia h n Gi y phép xây d ng ch m nh t là 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. Cơ quan c p Gi y phép xây d ng là cơ quan gia h n Gi y phép xây d ng. M c 3. QU N LÝ THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 27. N i dung qu n lý thi công xây d ng công trình Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý ch t lư ng xây d ng, qu n lý ti n xây d ng, qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng công trình, qu n lý an toàn lao ng trên công trư ng xây d ng, qu n lý môi trư ng xây d ng. Riêng qu n lý ch t lư ng xây d ng ư c th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 28. Qu n lý ti n thi công xây d ng công trình 1. Công trình xây d ng trư c khi tri n khai ph i ư c l p ti n thi công xây d ng. Ti n thi công xây d ng công trình ph i phù h p v i t ng ti n c a d án ã ư c phê duy t. 2. i v i công trình xây d ng có quy mô l n và th i gian thi công kéo dài thì ti n xây d ng công trình ph i ư c l p cho t ng giai o n theo tháng, quý, năm. 3. Nhà th u thi công xây d ng công trình có nghĩa v l p ti n thi công xây d ng chi ti t, b trí xen k k t h p các công vi c c n th c hi n nhưng ph i b o m phù h p v i t ng ti n c a d án. 4. Ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát và các bên có liên quan có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n thi công xây d ng công trình và i u ch nh ti n
 17. trong trư ng h p ti n thi công xây d ng m t s giai o n b kéo dài nhưng không ư c làm nh hư ng n t ng ti n c a d án. Trư ng h p xét th y t ng ti n c a d án b kéo dài thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư ưa ra quy t nh vi c i u ch nh t ng ti n c a d án. 5. Khuy n khích vi c Ny nhanh ti n xây d ng trên cơ s b o m ch t lư ng công trình. Trư ng h p Ny nhanh ti n xây d ng em l i hi u qu cao hơn cho d án thì nhà th u xây d ng ư c xét thư ng theo h p ng. Trư ng h p kéo dài ti n xây d ng gây thi t h i thì bên vi ph m ph i b i thư ng thi t h i và b ph t vi ph m h p ng. i u 29. Qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng công trình 1. Vi c thi công xây d ng công trình ph i ư c th c hi n theo kh i lư ng c a thi t k ư c duy t. 2. Kh i lư ng thi công xây d ng ư c tính toán, xác nh n gi a ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát theo th i gian ho c giai o n thi công và ư c i chi u v i kh i lư ng thi t k ư c duy t làm cơ s nghi m thu, thanh toán theo h p ng. 3. Khi có kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình ư c duy t thì ch u tư và nhà th u thi công xây d ng ph i xem xét x lý. Riêng i v i công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c, khi có kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Kh i lư ng phát sinh ư c ch u tư ho c ngư i quy t nh u tư ch p thu n, phê duy t là cơ s thanh toán, quy t toán công trình. 4. Nghiêm c m vi c khai kh ng, khai tăng kh i lư ng ho c thông ng gi a các bên tham gia d n n làm sai kh i lư ng thanh toán. i u 30. Qu n lý an toàn lao ng trên công trư ng xây d ng 1. Nhà th u thi công xây d ng ph i l p các bi n pháp an toàn cho ngư i và công trình trên công trư ng xây d ng. Trư ng h p các bi n pháp an toàn liên quan n nhi u bên thì ph i ư c các bên th a thu n. 2. Các bi n pháp an toàn, n i quy v an toàn ph i ư c th hi n công khai trên công trư ng xây d ng m i ngư i bi t và ch p hành; nh ng v trí nguy hi m trên công trư ng ph i b trí ngư i hư ng d n, c nh báo phòng tai n n. 3. Nhà th u thi công xây d ng, ch u tư và các bên có liên quan ph i thư ng xuyên ki m tra giám sát công tác an toàn lao ng trên công trư ng. Khi phát hi n có vi ph m v an toàn lao ng thì ph i ình ch thi công xây d ng. Ngư i x y ra vi ph m v an toàn lao ng thu c ph m vi qu n lý c a mình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t.
 18. 4. Nhà th u xây d ng có trách nhi m ào t o, hư ng d n, ph bi n các quy nh v an toàn lao ng. i v i m t s công vi c yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thì ngư i lao ng ph i có gi y ch ng nh n ào t o an toàn lao ng. Nghiêm c m s d ng ngư i lao ng chưa ư c ào t o và chưa ư c hư ng d n v an toàn lao ng. 5. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m c p y các trang b b o h lao ng, an toàn lao ng cho ngư i lao ng theo quy nh khi s d ng lao ng trên công trư ng. 6. Khi có s c v an toàn lao ng, nhà th u thi công xây d ng và các bên có liên quan có trách nhi m t ch c x lý và báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t ng th i ch u trách nhi m kh c ph c và b i thư ng nh ng thi t h i do nhà th u không b o m an toàn lao ng gây ra. i u 31. Qu n lý môi trư ng xây d ng 1. Nhà th u thi công xây d ng ph i th c hi n các bi n pháp b o m v môi trư ng cho ngư i lao ng trên công trư ng và b o v môi trư ng xung quanh, bao g m có bi n pháp ch ng b i, ch ng n, x lý ph th i và thu d n hi n trư ng. i v i nh ng công trình xây d ng trong khu v c ô th , ph i th c hi n các bi n pháp bao che, thu d n ph th i ưa n úng nơi quy nh. 2. Trong quá trình v n chuy n v t li u xây d ng, ph th i ph i có bi n pháp che ch n b o m an toàn, v sinh môi trư ng. 3. Nhà th u thi công xây d ng, ch u tư ph i có trách nhi m ki m tra giám sát vi c th c hi n b o v môi trư ng xây d ng, ng th i ch u s ki m tra giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng. Trư ng h p nhà th u thi công xây d ng không tuân th các quy nh v b o v môi trư ng thì ch u tư, cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng có quy n ình ch thi công xây d ng và yêu c u nhà th u th c hi n úng bi n pháp b o v môi trư ng. 4. Ngư i x y ra các hành vi làm t n h i n môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra. i u 32. Phá d công trình xây d ng 1. Vi c phá d công trình, b ph n công trình xây d ng ư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Gi i phóng m t b ng; b) Công trình có nguy cơ s p gây nguy hi m cho tính m ng con ngư i và công trình lân c n; c) Công trình xây d ng trong khu v c c m xây d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Lu t Xây d ng;
 19. d) Ph n công trình xây d ng ho c toàn b công trình xây d ng sai v i quy ho ch xây d ng, sai v i Gi y phép xây d ng; ) Nh ng trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c phá d công trình xây d ng ph i b o m các nguyên t c sau: a) Có quy t nh phá d ; b) Có phương án phá d theo quy nh; c) B o m an toàn cho ngư i và công trình lân c n; d) B o m v sinh môi trư ng; ) Vi c phá d ph i ư c giám sát ngăn ch n nh ng r i ro có th x y ra. M c 4. CÁC HÌNH TH C QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 33. Các hình th c qu n lý d án 1. Ngư i quy t nh u tư quy t nh hình th c qu n lý d án theo quy nh t i kho n 2 i u 45 c a Lu t Xây d ng. 2. Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý d án thì ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án giúp ch u tư làm u m i qu n lý d án. Ban Qu n lý d án ph i có năng l c t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án theo yêu c u c a ch u tư. Ban Qu n lý d án có th thuê tư v n qu n lý, giám sát m t s ph n vi c mà Ban Qu n lý d án không có i u ki n, năng l c th c hi n nhưng ph i ư c s ng ý c a ch u tư. i v i d án có quy mô nh , ơn gi n có t ng m c u tư dư i 7 t ng thì ch u tư có th không l p Ban Qu n lý d án mà s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành d án ho c thuê ngư i có chuyên môn, kinh nghi m giúp qu n lý th c hi n d án. 3. Trư ng h p ch u tư thuê t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì t ch c tư v n ó ph i có i u ki n năng l c t ch c qu n lý phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. Trách nhi m, quy n h n c a tư v n qu n lý d án ư c th c hi n theo h p ng tho thu n gi a hai bên. Tư v n qu n lý d án ư c thuê t ch c, cá nhân tư v n tham gia qu n lý nhưng ph i ư c ch u tư ch p thu n và phù h p v i h p ng ã ký v i ch u tư. Khi áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, ch u tư v n ph i s d ng các ơn v chuyên môn thu c b máy c a mình ho c ch nh u m i ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. i u 34. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và Ban Qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án
 20. 1. Ch u tư th c hi n nhi m v , quy n h n k t giai o n chuNn b d án, th c hi n d án n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng b o m tính hi u qu , tính kh thi c a d án và tuân th các quy nh c a pháp lu t. Ban Qu n lý d án có th ư c giao qu n lý nhi u d án nhưng ph i ư c ngư i quy t nh u tư ch p thu n và ph i b o m nguyên t c: t ng d án không b gián o n, ư c qu n lý và quy t toán theo úng quy nh. Vi c giao nhi m v và u quy n cho Ban Qu n lý d án ph i ư c th hi n trong quy t nh thành l p Ban Qu n lý d án. Ch u tư có trách nhi m ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v k t qu th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý d án. 2. Ban Qu n lý d án th c hi n nhi m v do ch u tư giao và quy n h n do ch u tư u quy n. Ban Qu n lý d án ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t theo nhi m v ư c giao và quy n h n ư c u quy n. i u 35. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và tư v n qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thuê tư v n qu n lý d án 1. Ch u tư th c hi n nhi m v , quy n h n k t giai o n chuNn b d án, th c hi n d án n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng b o m tính hi u qu , tính kh thi c a d án và tuân th các quy nh c a pháp lu t. Ch u tư có trách nhi m l a ch n và ký h p ng v i t ch c tư v n qu n lý d án có i u ki n năng l c t ch c qu n lý giúp ch u tư qu n lý th c hi n d án. Ch u tư có trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. 2. Tư v n qu n lý d án th c hi n nhi m v , quy n h n theo tho thu n trong h p ng ký k t gi a ch u tư và tư v n qu n lý d án. Tư v n qu n lý d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v vi c th c hi n các cam k t trong h p ng. Chương IV I U KI N NĂNG L C C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG XÂY D NG i u 36. Quy nh chung v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân 1. Các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng xây d ng ph i có i u ki n năng l c phù h p v i lo i d án; lo i, c p công trình và công vi c theo quy nh c a Ngh nh này. 2. T ch c, cá nhân khi tham gia các lĩnh v c sau ây ph i có i u ki n v năng l c: a) L p d án u tư xây d ng công trình; b) Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; c) Thi t k quy ho ch xây d ng; d) Thi t k xây d ng công trình;
Đồng bộ tài khoản