intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 120/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

128
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 120/2003/NĐ-CP về Pháp lệnh người cao tuổi sửa do Chính phủ ban hành, để đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 120/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120/2003/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 120/2003/N -CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C S A I I U 9 C A NGHN NNH S 30/2002/N -CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 C A CHÍNH PH QUY NNH VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH NGƯ I CAO TU I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ngư i cao tu i ngày 28 tháng 4 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. S a i i u 9 c a Ngh nh s 30/2002/N -CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 quy nh và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ngư i cao tu i như sau: " i u 9. Ngư i cao tu i ư c chăm sóc s c kho theo quy nh c a Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 8 năm 1989. Ngư i cao tu i ư c hư ng d ch v ưu tiên khi khám, ch a b nh t i các cơ s y t theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24 tháng 01 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v i u l khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng. Ngư i cao tu i t 90 tu i tr lên ư c c p mi n phí th b o hi m y t ". i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh c a Ngh nh này thay th quy nh t i i u 9 Ngh nh s 30/2002/N -CP ngày 26 tháng 3 năm 2002. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2