Nghị định số 133/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
103
lượt xem
7
download

Nghị định số 133/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 133/2003/NĐ-CP về các chất ma tuý độc dược được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị do Chính phủ ban hành, để bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 133/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 133/2003/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 133/2003/N -CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 B SUNG M T S CH T VÀO DANH M C CÁC CH T MA TUÝ VÀ TI N CH T BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 67/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Y t , B trư ng B Công nghi p, B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: i u 1. 1. B sung ch t Ketamine vào Danh m c III "Các ch t ma tuý c dư c ư c dùng trong phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, i u tra t i ph m ho c trong lĩnh v c y t theo yêu c u i u tr " ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph . 2. B sung vào Danh m c IV "Các hoá ch t không th thi u trong quá trình s n xu t, i u ch ch t ma tuý" ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph các ch t sau ây: TT Tên ch t Tên khoa h c 1 N-Ethylephedrine 1-Ethylephedrine 2 N- Ethylpseudo Ephedrine; 3 N-Methylephedrine a-[1-(Dimethylamino)Ethyl] Benzenemethanol 4 N-Methylpseudoephedrine 5 Norpseudoephedrine Threo-2-Amin-1-Hydroxy-1-Phenylpropane 6 Norephedrine Phenylpropanolamine;a-(1-Aminoethyl) enzylalcohol
  2. 7 Piperonyl Methyl Cetone 8 Methylamine Monomethylamine; Aminomethane 9 Nitroethane 10 Tartric Acid 2,3-Dihydroxyl Butanedioic Acid 11 Formic Acid Aminic Acid; Methamoic Acid 12 Formamide Methanamide; Carbamaldehyde 13 Ethylene Diacetate 1,1-Ethanediol Diacetate 14 Diethylamine N-Ethylethanamine 15 Benzyl Cyanide 2-Phenylacetonenitrile 16 Benzaldehyde Benzoic Aldehyde; Benzenecarbonal 17 Ammonium Formate Formic Acid Ammonium Salt 18 Acetic Acid Ethanoic Acid; Methanecarboxyl Acid. i u 2. Vi c nghiên c u, giám nh, s n xu t, v n chuy n, b o qu n, tàng tr , mua bán, phân ph i, s d ng, x lý, trao i, nh p khNu, xu t khNu, quá c nh các ch t quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này ph i tuân th các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng ma tuý và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 3. B Công nghi p, B Y t , B Công an trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m quy nh c th và t ch c qu n lý các ch t quy nh t i i u 1 Ngh nh này cho phù h p v i yêu c u y t , s n xu t, kinh doanh. i u 4. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản