intTypePromotion=3

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
4
download

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 138/2007/NĐ-CP Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2007 NGH Đ NH V T CH C VÀ HO T Đ NG C A QU Đ U TƯ PHÁT TRI N Đ A PHƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Các t ch c tín d ng ngày 16 tháng 5 năm 2004; Xét đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH: Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "V n ho t đ ng” là t ng s v n ch s h u và v n huy đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương t i m t th i đi m. 2. "Đ u tư tr c ti p vào các d án" là vi c Qu đ u tư phát tri n đ a phương s d ng v n ho t đ ng c a mình đ đ u tư vào các d án; trong đó, Qu có th tr c ti p qu n lý d án theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng. 3. “Cho vay h p v n” là vi c Qu đ u tư phát tri n đ a phương và các t ch c khác cùng cho vay v n đ u tư m t d án, trong đó Qu đ u tư phát tri n đ a phương ho c m t t ch c khác đ ng ra làm đ u m i ph i h p và th c hi n cho vay. Đi u 3. Đ a v pháp lý c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương là m t t ch c tài chính Nhà nư c c a đ a phương; th c hi n ch c năng đ u tư tài chính và đ u tư phát tri n. Qu đ u tư phát tri n đ a phương có tư cách pháp nhân, có v n đi u l , có b ng cân đ i k toán riêng, có con d u, đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam. 2. Tên g i c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương là: Qu đ u tư phát tri n, ghép v i tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Đi u 4. Ph m vi ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c th c hi n các ho t đ ng sau: 1. Huy đ ng v n trung, dài h n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Đ u tư, bao g m đ u tư tr c ti p vào các d án; cho vay đ u tư; góp v n thành l p doanh nghi p ho t đ ng trong các lĩnh v c phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i; 3. y thác cho vay đ u tư, thu h i n ; nh n u thác qu n lý ngu n v n đ u tư, cho vay đ u tư, thu h i n , c p phát v n đ u tư, phát hành trái phi u chính quy n đ a phương đ huy
  2. đ ng v n cho ngân sách đ a phương theo u quy n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là y ban nhân dân c p t nh). Đi u 5. Qu n lý c a Nhà nư c đ i v i Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh vi c thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương, quy đ nh v t ch c b máy, phê duy t Đi u l ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương, tr c ti p qu n lý ho t đ ng và quy t đ nh các v n đ khác c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương thu c th m quy n quy đ nh t i Ngh đ nh này và pháp lu t hi n hành. 2. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính; ban hành Đi u l m u v t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương; ban hành Quy ch qu n lý tài chính đ i v i Qu đ u tư phát tri n đ a phương; th c hi n giám sát, ki m tra, thanh tra ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. Chương II HO T Đ NG C A QU Đ U TƯ PHÁT TRI N Đ A PHƯƠNG M C 1: Đ U TƯ TR C TI P VÀO CÁC D ÁN Đi u 6. Đ i tư ng đ u tư Đ i tư ng đ u tư tr c ti p là các d án đ u tư k t c u h t ng thu c các chương trình, m c tiêu theo chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i đã đư c H i đ ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là H i đ ng nhân dân c p t nh) thông qua, bao g m: 1. Các d án xây d ng k t c u h t ng k thu t; 2. Các d án xây d ng k t c u h t ng c a khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao; các d án ph tr bên ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t và khu công ngh cao; 3. Các d án đ u tư xây d ng nhà và các d án phát tri n khu đô th m i; 4. Các d án b o v và c i t o môi trư ng; 5. Các d án đ u tư tr ng đi m khác theo quy t đ nh c a y ban nhân dân c p t nh. Đi u 7. Đi u ki n đ u tư 1. D án đ u tư đã đư c quy t đ nh đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. D án đ u tư ph i có hi u qu và có kh năng thu h i v n tr c ti p. Đi u 8. Phương th c đ u tư 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương có th th c hi n đ u tư v i tư cách là ch đ u tư ho c tham gia góp v n v i các t ch c khác đ đ u tư và ch u trách nhi m v quy t đ nh đ u tư c a mình theo phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 2. Qu đ u tư phát tri n đ a phương có th tr c ti p qu n lý d án đ u tư ho c thuê các t ch c chuyên môn qu n lý d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 9. Hình th c đ u tư 1. Tuỳ t ng đi u ki n c th , Qu đ u tư phát tri n đ a phương l a ch n các hình th c đ u tư sau đây: a) Đ u tư theo các hình th c: h p đ ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), h p đ ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO), h p đ ng xây d ng - chuy n giao (BT) theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Tìm ki m d án, th c hi n các công vi c chu n b đ u tư sau đó th c hi n đ u tư, ho c chuy n như ng l i d án cho ch đ u tư khác th c hi n đ u tư. 2. Vi c đ u tư c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng. Đi u 10. Th m quy n quy t đ nh đ u tư
  3. 1. M c v n đ u tư đ i v i m t d án đ n 10% v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do Qu đ u tư phát tri n đ a phương quy t đ nh. 2. M c v n đ u tư đ i v i m t d án trên 10% v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. M C 2: CHO VAY Đ U TƯ Đi u 11. Đ i tư ng cho vay Đ i tư ng cho vay là các d án đ u tư k t c u h t ng có phương án thu h i v n tr c ti p thu c các chương trình, m c tiêu theo chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i đã đư c H i đ ng nhân dân c p t nh thông qua, bao g m: 1. Các d án v : giao thông; c p nư c; nhà khu đô th , khu dân cư; di chuy n s p x p l i các cơ s s n xu t; x lý rác th i c a các đô th ; 2. Các d án quan tr ng do y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. Đi u 12. Đi u ki n cho vay Qu đ u tư phát tri n đ a phương ch cho vay khi ch đ u tư b o đ m có đ các đi u ki n sau đây: 1. Đã hoàn thành th t c đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Có phương án s n xu t, kinh doanh có lãi và phương án b o đ m tr đư c n ; 3. Có cam k t mua b o hi m đ i v i tài s n hình thành t v n vay thu c đ i tư ng mua b o hi m b t bu c t i m t công ty b o hi m đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam; 4. Ch đ u tư là các t ch c có tư cách pháp nhân ho c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . Đi u 13. Th m quy n quy t đ nh cho vay đ u tư 1. M c v n cho vay đ i v i m t d án đ n 15% v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do Qu đ u tư phát tri n đ a phương quy t đ nh. 2. M c v n cho vay đ i v i m t d án trên 15% v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. Đi u 14. Th i h n cho vay Th i h n cho vay đư c xác đ nh theo kh năng thu h i v n phù h p v i đ c đi m s n xu t kinh doanh c a t ng d án và kh năng tr n c a ch đ u tư nhưng t i đa là 15 năm. Trư ng h p đ c bi t vay trên 15 năm, y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. Đi u 15. Lãi su t cho vay 1. Lãi su t cho vay c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương đ i v i các d án theo nguyên t c không th p hơn lãi su t tín d ng đ u tư c a Nhà nư c. 2. Lãi su t cho vay l i đ i v i các d án s d ng ngu n v n vay ODA th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v qu n lý vay và tr n nư c ngoài. Đi u 16. B o đ m ti n vay Tuỳ thu c vào t ng d án c th , Qu đ u tư phát tri n đ a phương s d ng các bi n pháp b o đ m ti n vay theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17. Quy đ nh v cho vay h p v n 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c làm đ u m i cho vay h p v n ho c cùng h p v n v i t ch c tín d ng và t ch c khác đ cho vay d án. 2. Vi c cho vay h p v n ph i l p thành h p đ ng và ph i tuân theo quy đ nh t i các Đi u 11, 12, 13, 14, 15 và Đi u 16 Ngh đ nh này. Đi u 18. Phân lo i n , trích l p Qu d phòng x lý r i ro đ i v i ho t đ ng cho vay đ u tư
  4. Qu đ u tư phát tri n đ a phương th c hi n phân lo i n , trích d phòng r i ro đ i v i ho t đ ng cho vay đ u tư như các t ch c tín d ng. Đi u 19. X lý r i ro R i ro x y ra cho các d án vay v n c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do nguyên nhân khách quan đư c x lý như sau: 1. Trư ng h p do chính sách Nhà nư c thay đ i làm nh hư ng tr c ti p đ n ho t đ ng c a d án mà d n đ n vi c ch đ u tư g p khó khăn trong tr n vay thì ch đ u tư đư c xem xét gia h n n ; xoá, gi m lãi ti n vay; khoanh n ; 2. Trư ng h p thiên tai, ho ho n, tai n n do nguyên nhân khách quan gây thi t h i tài s n mà ch đ u tư không tr đư c n và đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xác nh n, thì vi c x lý r i ro đư c th c hi n theo trình t như sau: a) S d ng các ngu n tài chính c a ch đ u tư theo quy đ nh đ thu h i n ; b) Ti n b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có); c) Đư c xem xét, xoá n m t ph n ho c toàn b s n vay còn l i. Đi u 20. Th m quy n x lý r i ro 1. C p nào quy t đ nh cho vay thì quy t đ nh gia h n n . Th i gian gia h n n t i đa không vư t quá 1/3 th i h n c a kho n vay. 2. H i đ ng qu n lý quy t đ nh vi c xoá n lãi. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh vi c khoanh n , xoá n g c. Trư ng h p xoá n , sau khi quy t đ nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh báo cáo H i đ ng nhân dân c p t nh. M C 3: GÓP V N THÀNH L P CÁC T CH C KINH T Đi u 21. Hình th c góp v n Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c góp v n thành l p công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p đ th c hi n các ho t đ ng đ u tư tr c ti p vào các công trình, d án k t c u h t ng kinh t - xã h i thu c các chương trình, m c tiêu theo chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương đã đư c H i đ ng nhân dân c p t nh thông qua. Đi u 22. Th m quy n quy t đ nh góp v n 1. M c v n góp đ i v i m t doanh nghi p đ n 10% v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do Qu đ u tư phát tri n đ a phương quy t đ nh. 2. M c v n góp đ i v i m t doanh nghi p trên 10% v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. M C 4: NH N U THÁC VÀ Y THÁC Đi u 23. Nh n y thác 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c nh n u thác: qu n lý ngu n v n đ u tư, cho vay đ u tư và thu h i n , c p phát v n đ u tư cho các công trình, d án t ngân sách nhà nư c, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, các doanh nghi p và các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thông qua h p đ ng nh n u thác gi a Qu đ u tư phát tri n đ a phương v i t ch c, cá nhân y thác. 2. Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c nh n y thác qu n lý ho t đ ng c a Qu b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a; Qu phát tri n nhà do y ban nhân dân c p t nh thành l p. 3. Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c th c hi n phát hành trái phi u chính quy n đ a phương theo u quy n c a y ban nhân dân c p t nh đ huy đ ng v n cho ngân sách đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c hư ng phí d ch v nh n u thác. M c phí c th đư c tho thu n và ghi trong h p đ ng nh n u thác.
  5. Đi u 24. y thác 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c u thác cho các t ch c tín d ng và Ngân hàng phát tri n Vi t Nam th c hi n cho vay và thu h i n m t s d án thu c đ i tư ng vay v n c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương thông qua h p đ ng u thác gi a Qu đ u tư phát tri n đ a phương v i t ch c nh n u thác. 2. Các t ch c nh n u thác đư c hư ng phí d ch v u thác. M c phí c th đư c tho thu n và ghi trong h p đ ng u thác. M C 5: GI I H N Đ U TƯ Đi u 25. Gi i h n đ u tư 1. Gi i h n t l v n đ u tư tr c ti p vào các d án c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương t i đa b ng 50% v n ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương t i th i đi m th c hi n; 2. Gi i h n cho vay đ i v i m t d án t i đa b ng 15% v n ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương t i th i đi m th c hi n. 3. Gi i h n đ u tư góp v n thành l p các t ch c kinh t t i đa b ng 20% v n ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương t i th i đi m th c hi n. Chương III V N HO T Đ NG C A QU Đ U TƯ PHÁT TRI N Đ A PHƯƠNG Đi u 26. V n ch s h u 1. Ngu n hình thành v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương bao g m: a) V n đi u l : đư c b trí trong d toán chi ngân sách ho c ngu n tăng thu ngân sách đ a phương hàng năm và đư c b sung t Qu đ u tư phát tri n theo quy đ nh t i đi m b kho n 6 Đi u 40 Ngh đ nh này; b) Ti n đóng góp t nguy n, các kho n vi n tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ hình thành v n ch s h u. 2. Vi c thay đ i v n đi u l c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh và thông báo cho B Tài chính; nhưng không đư c th p hơn m c t i thi u quy đ nh t i kho n 2 Đi u 30 Ngh đ nh này. Đi u 27. V n huy đ ng Qu đ u tư phát tri n đ a phương đư c huy đ ng các ngu n v n trung và dài h n c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c, bao g m: 1. Vay các t ch c tài chính, tín d ng trong và ngoài nư c. Vi c vay v n ngoài nư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v vay n nư c ngoài; 2. Phát hành trái phi u Qu đ u tư phát tri n đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. Các hình th c huy đ ng v n trung và dài h n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 28. Gi i h n huy đ ng v n T ng m c v n huy đ ng theo các hình th c quy đ nh t i Đi u 27 Ngh đ nh này t i đa b ng 6 l n v n ch s h u c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương t i cùng th i đi m. Đi u 29. V n nh n u thác V n nh n u thác theo quy đ nh t i Đi u 23 Ngh đ nh này không thu c v n ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. Chương IV T CH C C A QU Đ U TƯ PHÁT TRI N Đ A PHƯƠNG Đi u 30. Đi u ki n thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. Có Đ án thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương đã đư c H i đ ng nhân dân c p t nh thông qua.
  6. 2. S v n đi u l t i thi u ph i có t i th i đi m thành l p là 100 (m t trăm) t đ ng. 3. B máy ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương ph i có năng l c v chuyên môn, nghi p v phù h p v i yêu c u ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 4. Giám đ c và các Phó giám đ c Qu đ u tư phát tri n đ a phương ph i có b ng đ i h c thu c m t trong các chuyên ngành kinh t , tài chính ho c ngân hàng; đ ng th i, ph i có t i thi u 3 năm kinh nghi m v qu n lý ho c đi u hành m t trong các lĩnh v c kinh t , tài chính, ngân hàng ho c đ u tư. 5. Trư ng Ban ki m soát Qu đ u tư phát tri n đ a phương ph i có b ng đ i h c thu c m t trong các ngành tài chính, k toán, ngân hàng; đ ng th i ph i có t i thi u 3 năm kinh nghi m v qu n lý ho c đi u hành m t trong các lĩnh v c tài chính, k toán, ngân hàng. Đi u 31. Trình t thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. y ban nhân dân c p t nh xây d ng Đ án thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương trình H i đ ng nhân dân c p t nh thông qua. Đ án thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương bao g m: a) T trình c a y ban nhân dân c p t nh v s c n thi t thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương; quy mô, ph m vi ho t đ ng; cơ c u t ch c c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương; b) Phương án c p v n đi u l cho Qu đ u tư phát tri n đ a phương c a y ban nhân dân c p t nh; c) D th o Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương phù h p v i hư ng d n t i Đi u l m u v t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do B Tài chính ban hành; d) D ki n phương án ho t đ ng trong 02 (hai) năm đ u kèm theo danh m c các d án d ki n đ u tư t i th i đi m xét duy t; đ) Thuy t minh v cơ c u t ch c, b máy ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương đáp ng đư c các yêu c u quy đ nh t i các kho n 3, 4 và 5 Đi u 30 Ngh đ nh này. 2. y ban Nhân dân c p t nh quy t đ nh thành l p, phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 3. Trong vòng 30 ngày, k t ngày ra quy t đ nh thành l p, y ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo B Tài chính bi t và công b r ng rãi vi c thành l p Qu đ u tư phát tri n đ a phương trên các phương ti n thông tin đ i chúng đ a phương và Trung ương. Đi u 32. Nguyên t c ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương ho t đ ng theo nguyên t c t ch v tài chính, b o toàn và phát tri n v n, t bù đ p chi phí và t ch u r i ro. Ngân sách nhà nư c không c p kinh phí cho ho t đ ng c a b máy c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 2. Qu đ u tư phát tri n đ a phương ch u trách nhi m h u h n trong ph m vi ngu n v n ch s h u c a mình. Đi u 33. Trách nhi m c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. Th c hi n đ u tư trong ph m vi k ho ch và cơ c u đ u tư đã đư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t trong t ng th i kỳ, phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i đã đư c H i đ ng nhân dân c p t nh thông qua. 2. S d ng v n đ u tư đúng m c đích. 3. Th c hi n đúng ch đ k toán, th ng kê và báo cáo tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n theo lu t đ nh; cung c p s li u, công b công khai v tình hình tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro và các lo i b o hi m khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c và các quy đ nh khác có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương.
  7. Đi u 34. Quy n h n c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. T ch c ho t đ ng phù h p v i m c tiêu và ph m vi ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Đư c l a ch n các d án có hi u qu phù h p v i k ho ch và cơ c u đ u tư c a y ban nhân c p t nh đ quy t đ nh đ u tư. Trư ng h p đ c bi t do y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. 3. Đư c tuy n ch n, b trí, s d ng, đào t o lao đ ng và s d ng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Đư c t ch i m i yêu c u c a b t c cá nhân hay t ch c nào v vi c cung c p thông tin và các ngu n l c khác c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương, n u yêu c u đó trái v i quy đ nh c a pháp lu t và trái v i Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 5. Đư c liên h v i các ngành ch c năng, các đơn v có liên quan trên đ a bàn đ tìm ki m, xây d ng các d án đ u tư. 6. Đư c m i và ti p các đ i tác đ u tư, kinh doanh nư c ngoài, đư c c cán b và nhân viên c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan, kh o sát theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 35. B máy qu n lý và đi u hành c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương t ch c theo mô hình ho t đ ng đ c l p. 2. T ch c b máy c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương bao g m: H i đ ng qu n lý, Ban Ki m soát và b máy đi u hành. Đi u 36. Thành ph n H i đ ng qu n lý 1. H i đ ng qu n lý có t i đa 7 ngư i. y ban nhân dân c p t nh căn c đi u ki n th c t quy t đ nh s lư ng thành viên c a H i đ ng qu n lý theo nguyên t c s lư ng thành viên H i đ ng qu n lý ph i là s l . 2. Ch t ch, Phó ch t ch và các thành viên khác c a H i đ ng qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m. 3. Thành ph n, cơ c u, tiêu chu n, s lư ng, nhi m kỳ ho t đ ng c a H i đ ng qu n lý đư c quy đ nh t i Đi u l m u v t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. Đi u 37. Nhi m v , quy n h n c a H i đ ng qu n lý 1. Xem xét và thông qua phương hư ng ho t đ ng, k ho ch huy đ ng v n, k ho ch đ u tư, k ho ch tài chính dài h n và hàng năm đ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t; th m tra và thông qua báo cáo quy t toán c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 2. Giám sát, ki m tra b máy đi u hành c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương trong vi c ch p hành các chính sách và pháp lu t, th c hi n các quy t đ nh c a H i đ ng qu n lý. 3. Xem xét, thông qua khung lãi su t cho vay đ u tư trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t. 4. Xem xét, quy t đ nh đ u tư đ i v i các d án thu c th m quy n. 5. Trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh vi c s a đ i, b sung Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương cho phù h p v i yêu c u th c t và các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 6. Xem xét, gi i quy t các khi u n i c a các t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng Ban Ki m soát qu đ u tư phát tri n đ a phương; quy t đ nh các thành viên khác c a Ban Ki m soát theo đ ngh c a Trư ng Ban Ki m soát. 8. Ban hành Quy ch ho t đ ng, phân công nhi m v đ i v i các thành viên c a H i đ ng qu n lý.
  8. 9. Ban hành quy ch ho t đ ng nghi p v c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương trên cơ s đ ngh c a Giám đ c Qu . 10. Các quy n khác theo quy đ nh t i Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. Đi u 38. Ban ki m soát Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. Ban Ki m soát có nhi m v và quy n h n sau đây: a) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chính sách ch đ và nghi p v ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương, nh m b o đ m hi u qu ho t đ ng và an toàn tài s n c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương; b) L p k ho ch th c hi n và báo cáo đ nh kỳ ho c đ t xu t v công tác giám sát, ki m tra trư c H i đ ng qu n lý. Trư ng Ban Ki m soát có quy n đ ngh Ch t ch H i đ ng qu n lý ho c trong trư ng h p không đư c Ch t ch H i đ ng qu n lý ch p thu n thì đ ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh tri u t p phiên h p b t thư ng đ báo cáo nh ng v n đ kh n c p làm phương h i đ n ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương; c) Trình bày báo cáo, ki n ngh c a mình v k t qu ki m soát, k t qu th m đ nh v quy t toán tài chính t i các cu c h p c a H i đ ng qu n lý nhưng không tham gia bi u quy t. 2. Ban Ki m soát có t i đa 5 thành viên, đư c hư ng ph c p và các quy n l i khác theo quy đ nh c a H i đ ng qu n lý. Đi u 39. B máy đi u hành c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương 1. B máy đi u hành c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương g m Ban Giám đ c (Giám đ c, Phó Giám đ c) và các Phòng, Ban nghi p v . 2. Giám đ c Qu là U viên c a H i đ ng qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b nhi m, là ngư i đ i di n pháp nhân c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh, H i đ ng qu n lý và trư c pháp lu t v toàn b ho t đ ng nghi p v c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 3. Phó Giám đ c và k toán trư ng do Giám đ c Qu đ ngh H i đ ng qu n lý xem xét, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m ho c bãi nhi m. 4. Vi c t ch c các Phòng, Ban Nghi p v c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương do H i đ ng qu n lý quy t đ nh căn c th c t ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương, phù h p v i hư ng d n t i Đi u l m u v t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 5. Giám đ c Qu đ u tư phát tri n đ a phương có nhi m v và quy n h n sau đây: a) Qu n lý và đi u hành các ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương theo đúng Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy t đ nh c a H i đ ng qu n lý; b) Trình H i đ ng qu n lý ban hành Quy ch ho t đ ng nghi p v c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương; c) Ch u trách nhi m v các quy t đ nh c a mình trư c y ban nhân dân c p t nh và H i đ ng qu n lý; ký các văn b n thu c ph m vi đi u hành c a Giám đ c Qu ; d) Th c hi n báo cáo đ nh kỳ ho c đ t su t v tình hình ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương v i H i đ ng qu n lý, y ban nhân dân c p t nh và B Tài chính; đ) Tr c ti p qu n lý tài s n, v n ho t đ ng và ch u trách nhi m b o toàn phát tri n v n, tài s n c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; e) Quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m đ i v i các ch c danh trư ng phòng, ban nghi p v và tương đương tr xu ng; g) Các quy n khác theo quy đ nh t i Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu Đ u tư phát tri n đ a phương. Chương V CH Đ TÀI CHÍNH, K TOÁN, KI M TOÁN
  9. Đi u 40. Ch đ tài chính 1. Năm tài chính c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương b t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12. 2. Kho n trích d phòng r i ro đ i v i ho t đ ng cho vay đ u tư đư c h ch toán vào chi phí ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương. 3. Qu đ u tư phát tri n đ a phương th c hi n ch đ ti n lương, ti n thư ng, phúc l i theo quy đ nh áp d ng cho doanh nghi p nhà nư c. 4. Qu đ u tư phát tri n đ a phương th c hi n đ y đ nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. K t qu ho t đ ng c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương là kho n chênh l ch gi a t ng các kho n ph i thu và t ng các kho n ph i tr h p lý, h p l . Trư ng h p t ng doanh thu l n hơn t ng s chi phí, ph n chênh l ch này đư c phân ph i theo trình t sau: a) Bù đ p các kho n l lu k đ n th i đi m quy t toán; b) Tr các kho n ti n ph t do vi ph m pháp lu t thu c trách nhi m c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Trích 10% vào qu d phòng tài chính; khi s dư qu b ng 25% v n đi u l c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương thì không trích n a; d) Ph n chênh l ch sau khi đã tr các kho n quy đ nh t i M c a, b, và c kho n 5 Đi u này đư c trích theo th t sau: - Trích qu đ u tư phát tri n t i thi u 30%; - Trích t i đa 5% l p qu thư ng Ban qu n lý đi u hành Qu đ u tư phát tri n đ a phương. M c trích t i đa không quá 500 tri u đ ng; - Trích qu khen thư ng và qu phúc l i t i đa không quá 03 tháng lương th c hi n. M c trích c th do H i đ ng qu n lý Qu đ u tư phát tri n đ a phương quy t đ nh; - Ph n chênh l ch còn l i đư c b sung vào qu đ u tư phát tri n. 6. M c đích s d ng các qu a) Qu d phòng tài chính đư c dùng đ bù đ p nh ng t n th t, thi t h i v tài s n, công n không đòi đư c x y ra trong ho t đ ng; b) Qu đ u tư phát tri n đư c dùng đ b sung v n đi u l ; c) Qu khen thư ng đư c dùng đ thư ng đ nh kỳ ho c đ t xu t cho cán b , nhân viên trên cơ s năng su t lao đ ng và thành tích công tác; d) Qu phúc l i đư c dùng đ chi cho các ho t đ ng, công trình phúc l i công c ng c a cán b , nhân viên; phúc l i xã h i; đ) Qu thư ng Ban qu n lý đi u hành đư c s d ng đ thư ng cho H i đ ng qu n lý và Ban Giám đ c Qu đ u tư phát tri n đ a phương. Đi u 41. Ch đ k toán, ki m toán 1. Qu đ u tư phát tri n đ a phương ph i t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê, báo cáo theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Báo cáo tài chính c a Qu đ u tư phát tri n đ a phương ph i đư c m t t ch c ki m toán đ c l p ki m toán. 3. B Tài chính hư ng d n c th ch đ k toán, cơ ch qu n lý tài chính, ch đ báo cáo đ i v i Qu đ u tư phát tri n đ a phương. Chương VI ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 42. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.
  10. Đi u 43. S p x p l i các Qu đ u tư phát tri n đ a phương đang ho t đ ng thí đi m 1. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c, các Qu đ u tư phát tri n đ a phương đang ho t đ ng thí đi m ph i th c hi n đăng ký l i Đi u l t ch c và ho t đ ng và t ch c l i các ho t đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 2. T i đa trong th i h n 03 năm, k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c, Qu đ u tư phát tri n đ a phương có v n đi u l th c có dư i 100 (m t trăm) t đ ng ph i b sung đ v n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 30 Ngh đ nh này. Sau th i h n này, Qu đ u tư phát tri n đ a phương có v n đi u l th c có th p hơn 100 (m t trăm) t đ ng ph i ch m d t ho t đ ng. 3. Trong th i h n 03 năm, k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c, y ban nhân dân c p t nh ch đ o các Qu đ u tư phát tri n đ a phương th c hi n chuy n đ i ho t đ ng theo mô hình đ c l p theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Căn c vào tính ch t ho t đ ng, Qu có th thành l p b máy đi u hành đ y đ theo quy đ nh t i Đi u 39 c a Ngh đ nh ho c y thác cho các t ch c khác th c hi n m t s ho t đ ng nghi p v như: th m đ nh d án, gi i ngân, thu n , qu n lý v n đ u tư. Đi u 44. Hư ng d n th c hi n B Tài chính có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Đi u 45. T ch c th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).Trang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản