Nghị định số 145/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
5
download

Nghị định số 145/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 145/1999/NĐ-CP về việc tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ tài chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 145/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/1999/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 145/1999/N -CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1998 V T CH C L I T NG C C U TƯ PHÁT TRI N TR C THU C B TÀI CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1. Gi i th T ng c c u tư phát tri n tr c thu c B Tài chính và thành l p m i các t ch c sau ây : 1. V u tư tr c thu c B Tài chính. 2. V Thanh toán v n u tư tr c thu c Kho b c Nhà nư c Trung ương. 3. Giao y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Phòng u tư thu c S Tài chính - V t giá. i u 2. Chuy n giao nhi m v , nhân s và biên ch c a T ng c c u tư phát tri n cho các t ch c sau ây : 1. V u tư thu c B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính u tư trong ph m vi c nư c. 2. V Thanh toán v n u tư thu c Kho b c Nhà nư c Trung ương và các ơn v thu c Kho b c Nhà nư c a phương th c hi n nhi m v ki m soát thanh toán, k toán, quy t toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c các c p. 3. S Tài chính - V t giá giúp y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n m t s nhi m v thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính u tư trên a bàn.
  2. 4. Qu H tr phát tri n th c hi n nhi m v qu n lý tín d ng u tư Nhà nư c theo Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v t ch c và ho t ng c a Qu H tr phát tri n. i u 3. B trư ng B Tài chính quy nh nhi m v , quy n h n và cơ c u b máy c a các t ch c nói t i các kho n 1, 2 c a i u 1 Ngh nh này; hư ng d n nhi m v , quy n h n c a S Tài chính - V t giá trong vi c th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v tài chính u tư trên a bàn. i u 4. B trư ng B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n và t ch c th c hi n vi c bàn giao nhi m v , h sơ tài li u, ti n v n, nhân s , biên ch và tài s n c a h th ng T ng c c u tư phát tri n cho các cơ quan, t ch c liên quan theo quy nh t i Ngh nh này; b o m cho Qu H tr phát tri n có tr s và phương ti n làm vi c. i u 5. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi b Ngh nh 187/CP ngày 10 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c u tư phát tri n; i m B.5 i u 3 c a Ngh nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính và nh ng quy nh t i các văn b n khác trái v i Ngh nh này. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản