Nghị định số 161-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Nghị định số 161-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 161-HĐBT về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 161-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 161-H BT Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1982 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 161-H BT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1982 V NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A VĂN PHÒNG H I NG B TRƯ NG H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 14 tháng 7 năm 1981; Căn c Quy t nh s 169 H BT ngày 29 tháng 12 năm 1981 c a H i ng B trư ng ban hành b n i u l v ch làm vi c và quan h công tác c a H i ng B trư ng; Căn c Ngh quy t c a H i ng B trư ng trong phiên h p Thư ng v c a H i ng B trư ng ngày 24 tháng 8 năm 1982. NGHN NNH : i u 1.- Quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Văn phòng H i ng B trư ng như sau: Văn phòng H i ng B trư ng là b máy làm vi c c a H i ng B trư ng, có nhi m v ph c v s qu n lý t p trung th ng nh t c a H i ng B trư ng, ph c v s ch o và i u hành công vi c hàng ngày c a Ch t ch và các Phó ch t ch H i ng B trư ng. Văn phòng H i ng B trư ng có nh ng nhi m v và quy n h n c th như sau: 1. Thư ng xuyên và k p th i n m v ng tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c, th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a ng và Nhà nư c; tình hình ho t ng c a các ngành, các a phương, t ch c công tác thông tin và giúp Thư ng v H i ng B trư ng x lý thông tin; thông tin cho các thành viên H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương bi t tình hình chung. 2. D th o chương trình công tác c a H i ng B trư ng, Thư ng v H i ng B trư ng; ôn c và thNm tra vi c chuNn b các án, các d th o văn b n c a các ngành ưa trình H i ng B trư ng và Thư ng v H i ng B trư ng thông qua; yêu c u các ngành, các c p b o m các án, các d th o văn b n ưa trình t yêu c u v ch t lư ng, th i gian và th t c quy nh.
  2. Ph c v H i ng B trư ng, Thư ng v H i ng B trư ng trong vi c chuNn b các báo cáo, các án (thu c trách nhi m c a H i ng b trư ng) trình B Chính tr , Ban Ch p hành trung ương ng; th ch hoá các văn b n c a Trung ương ng, chuNn b các văn b n c a H i ng b trư ng trình Qu c h i và H i ng Nhà nư c. Ph c v H i ng B trư ng trong vi c t ch c truy n t các ngh quy t, quy t nh c a H i ng b trư ng, Ch t ch H i ng B trư ng. 3. Thư ng xuyên ki m tra vi c các ngành, các a phương th c hi n ngh quy t c a Trung ương ng, c a Qu c h i và H i ng Nhà nư c (ph n thu c trách nhi m các cơ quan chính quy n ph i t ch c th c hi n) và quy t nh c a H i ng b trư ng, Ch t ch H i ng B trư ng; phát hi n nh ng ưu i n, thành tích, kinh nghi m sáng t o cũng như nh ng thi u sót, sai l ch trong vi c th c hi n các ngh quy t và quy t nh ó, nêu lên nh ng ki n ngh nh m giúp Chính ph xem xét u n n n nh ng sai l ch và có thư ng ph t nghiêm minh. 4. Ph c v Ch t ch, các Phó ch t ch H i ng B trư ng trong vi c i u hoà, ph i h p gi i quy t nh ng v n có tính ch t liên ngành mà các B không t gi i quy t ư c. 5. Qu n lý vi c ban hành các văn b n c a H i ng B trư ng và Ch t ch H i ng B trư ng, b o m s th ng nh t v ư ng l i, ch trương và v pháp lý c a các văn b n; công b các văn b n c a H i ng B trư ng và Ch t ch H i ng B trư ng. Theo dõi vi c ban hành các văn b n c a các ngành, các a phương có liên quan n vi c thi hành các quy t nh c a H i ng B trư ng. Qu n lý th ng nh t vi c th c hi n các ch c a Nhà nư c v công văn gi y t . 6. B o m các i u ki n v t ch t và k thu t cho s ch o c a H i ng B trư ng, Ch t ch H i ng B trư ng; t ch c công tác tư li u c a Văn phòng. Qu n lý công tác t ch c cán b c a Văn phòng và các cơ quan tr c thu c Văn phòng H i ng B trư ng. 7. ư c c chuyên viên c a Văn phòng tham d các cu c h p bàn v công tác, d các cu c h i ngh sơ k t, t ng k t công tác c a các ngành, các a phương và ư c yêu c u các ngành, các a phương cung c p các tài li u c n thi t cho vi c theo dõi, t ng h p tình hình. 8. Ph c v cho các thành viên H i ng B trư ng trên m t s m t v i s ng và phương ti n làm vi c. i u 2.- T ch c b máy c a Văn phòng H i ng B trư ng g m có các v , c c sau ây: V t ng h p - thông tin - pháp ch . V kinh t - k ho ch. V nông lâm - ngư nghi p. V công nghi p - v t tư.
  3. V xây d ng cơ b n. V giao thông và bưu i n. V tài chính, ngân hàng, giá c . V n i thương, lương th c và qu n lý th trư ng. V kinh t i ngo i. V n i chính. V văn hoá, y t và th d c th thao. V khoa h c và giáo d c. V a phương và xây d ng c p huy n. V các v n qu c phòng và ng viên n n kinh t qu c dân. V hành chính. V t ch c - cán b . C c qu n tr I và II. i u 3.- Ch công tác và l l i làm vi c c a Văn phòng H i ng B trư ng do Ch t ch H i ng B trư ng quy nh trong m t văn b n khác. i u 4.- Ngh nh này thay th Quy t nh s 180-CP ngày 12 tháng 6 năm 1980 c a H i ng Chính ph . i u 5.- Các ng chí B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản