Nghị định số 164/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
69
lượt xem
9
download

Nghị định số 164/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 164/1999/NĐ-CP về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 164/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/1999/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 164/1999/N -CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1999 V QU N LÝ CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T C A VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c l p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam. Cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam (sau ây g i t t là cán cân thanh toán) là b ng t ng h p có h th ng toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú trong m t th i kỳ nh t nh. i u 2. L p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) là cơ quan ch u trách nhi m ch trì l p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan cùng ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c trong vi c l p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. "Giao d ch kinh t " là các giao d ch v hàng hoá, d ch v , thu nh p c a ngư i lao ng, thu nh p v u tư, chuy n giao vãng lai m t chi u, chuy n giao v n m t chi u, chuy n v n vào Vi t Nam, chuy n v n t Vi t Nam ra nư c ngoài trong lĩnh v c u tư tr c ti p, u tư vào gi y t có giá, vay và tr n nư c ngoài, cho vay và thu h i n nư c ngoài, các hình th c u tư khác và các giao d ch khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam làm tăng ho c gi m tài s n có ho c tài s n n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 2. "Ngư i cư trú" là t ch c ho c cá nhân, bao g m: a) Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty, h p tác xã và các t ch c kinh t khác thu c m i thành ph n kinh t c a Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam (sau ây g i là t ch c kinh t Vi t Nam); b) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài và các t ch c kinh t khác có v n nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; c) T ch c tín d ng Vi t Nam, t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam (sau ây g i là t ch c tín d ng Vi t Nam); d) Cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t ng t i Vi t Nam; ) Cơ quan i di n: ngo i giao, lãnh s , l c lư ng vũ trang và các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t ng nư c ngoài; công dân Vi t Nam làm vi c trong các t ch c này và nh ng cá nhân i theo h ; e) Văn phòng i di n t ch c kinh t Vi t Nam, văn phòng i di n c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài Vi t Nam và văn phòng i di n c a t ch c tín d ng Vi t Nam ho t ng t i nư c ngoài; g) Công dân Vi t Nam cư trú t i Vi t Nam; công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th i h n dư i 12 tháng; h) Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có th i h n t 12 tháng tr lên; i) Công dân Vi t Nam i du l ch, h c t p, ch a b nh và thăm vi ng nư c ngoài (không k th i h n). 3. "Ngư i không cư trú" là t ch c ho c cá nhân, bao g m: a) T ch c kinh t nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng kinh doanh t i nư c ngoài;
 3. b) T ch c kinh t Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài Vi t Nam ho t ng kinh doanh t i nư c ngoài; c) T ch c tín d ng Vi t Nam, t ch c tín d ng nư c ngoài Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng kinh doanh t i nư c ngoài; d) Cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a nư c ngoài ho t ng t i nư c ngoài; ) Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n c a t ch c qu c t , cơ quan i di n các t ch c liên chính ph , cơ quan i di n các t ch c: phi chính ph , l c lư ng vũ trang và các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p c a nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; ngư i nư c ngoài làm vi c trong các t ch c này và nh ng cá nhân i theo h ; e) Văn phòng i di n t ch c kinh t nư c ngoài; văn phòng i di n t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; g) Ngư i nư c ngoài cư trú t i nư c ngoài; ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có th i h n dư i 12 tháng; h) Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th i h n t 12 tháng tr lên; i) Ngư i nư c ngoài n du l ch, h c t p, ch a b nh và thăm vi ng t i Vi t Nam (không k th i h n). Trong trư ng h p chưa xác nh ư c t ch c ho c cá nhân là Ngư i cư trú ho c Ngư i không cư trú thì Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. 4. "Thu, chi t d ch v " là các kho n thu, chi t các ho t ng d ch v v v n t i, du l ch, bưu chính, vi n thông, b o hi m, hàng không, ngân hàng, thông tin, xây d ng và t các ho t ng d ch v khác gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú. 5. "Thu nh p c a ngư i lao ng" là các kho n ti n lương, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác b ng ti n, hi n v t do Ngư i không cư trú tr cho Ngư i cư trú và ngư c l i. 6. "Thu nh p v u tư" là các kho n thu t l i nhu n u tư tr c ti p, lãi t u tư vào gi y t có giá và các kho n lãi n h n ph i tr c a các kho n vay n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú và ngư c l i. 7. "Chuy n giao vãng lai m t chi u" là các kho n vi n tr không hoàn l i, quà t ng, quà bi u và các kho n chuy n giao khác b ng ti n, hi n v t cho m c ích tiêu dùng c a Ngư i không cư trú chuy n cho Ngư i cư trú và ngư c l i. 8. "Chuy n giao v n m t chi u" là các kho n vi n tr không hoàn l i cho m c ích u tư, các kho n n ư c xoá gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú; các lo i tài s n b ng ti n, hi n v t c a Ngư i cư trú di cư mang ra nư c ngoài và c a Ngư i không cư trú di cư mang vào Vi t Nam.
 4. 9. "Tài s n có ngo i t ròng" là ph n chênh l ch gi a tài s n có ngo i t và tài s n n ngo i t th hi n trên B ng cân i th ng kê ti n t t ng h p c a Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng. 10. "Thay i tài s n có ngo i t ròng" là s tăng, gi m tài s n có ngo i t ròng c a u kỳ và cu i kỳ báo cáo. 11. "L i và sai sót" ph n ánh ph n chênh l ch do sai sót th ng kê c a t t c các h ng m c trong cán cân thanh toán. Chương 2: L P CÁN CÂN THANH TOÁN i u 4. Cán cân thanh toán bao g m cán cân thanh toán d báo và cán cân thanh toán th c t 1. Cán cân thanh toán d báo ư c l p trên cơ s các ch tiêu kinh t tài chính d báo cho th i gian t i; 2. Cán cân thanh toán th c t ư c l p trên cơ s s li u kinh t tài chính th c t phát sinh trong kỳ báo cáo. i u 5. Nguyên t c l p cán cân thanh toán 1. Cán cân thanh toán ph n ánh toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú. 2. Cán cân thanh toán ư c l p theo ơn v ti n t thích h p do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c l a ch n. 3. S li u v giao d ch kinh t ư c th ng kê t i th i i m chuy n giao quy n s h u. 4. Giá tr các giao d ch kinh t ư c tính theo giá th trư ng và ư c quy i ra ơn v ti n t thích h p theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. i u 6. Cơ c u, n i dung ch y u c a cán cân thanh toán 1. Cán cân vãng lai ư c t ng h p toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú v hàng hoá, d ch v , thu nh p c a ngư i lao ng, thu nh p t u tư tr c ti p, thu nh p t u tư vào gi y t có giá, lãi vay và lãi ti n g i nư c ngoài, chuy n giao vãng lai m t chi u và các giao d ch khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán cân v n và tài chính ư c t ng h p toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú v chuy n v n t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n v n t Vi t Nam ra nư c ngoài trong lĩnh v c u tư tr c ti p, u tư vào gi y t có giá, vay và tr n nư c ngoài, cho vay và thu h i n nư c ngoài, chuy n giao v n m t chi u, các hình th c u tư khác và các giao d ch khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam làm tăng ho c gi m tài s n có ho c tài s n n .
 5. 3. Cán cân t ng th là t ng h p c a cán cân vãng lai và cán cân v n và tài chính. 4. Ph n bù p ư c t ng h p trên cơ s nh ng thay i trong tài s n có ngo i t ròng, thay i v n quá h n và các ngu n tài tr khác . N i dung chi ti t c a cán cân thanh toán ư c quy nh trong ph l c 1 ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 7. Trách nhi m c a các B , ngành trong vi c l p cán cân thanh toán 1. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan và các B , ngành liên quan khác có trách nhi m cung c p thông tin, s li u d báo và s li u th c t v các giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú và nh ng s li u có liên quan khác cho Ngân hàng Nhà nư c theo các h ng m c chi ti t nêu trong ph l c 2 ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ch trì: a) Xác nh chi ti t n i dung, ph m vi thu th p thông tin, s li u v cán cân thanh toán thu c trách nhi m c a các B , ngành, t ch c tín d ng và t ch c kinh t khác; b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan l p cán cân thanh toán d báo và cán cân thanh toán th c t c a Vi t Nam cho t ng th i kỳ; 3. Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i T ng c c Th ng kê, các B , ngành liên quan th c hi n các cu c i u tra th ng kê ch n m u nh kỳ và không nh kỳ thu th p các thông tin, s li u c n thi t l p cán cân thanh toán. i u 8. Th i h n báo cáo và thông tin tình hình s li u 1. Th i h n thông tin tình hình s li u cho Ngân hàng Nhà nư c: a) Các B , ngành có liên quan theo quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này, có trách nhi m thông tin s li u d báo quý ch m nh t vào ngày 15 c a tháng cu i cùng c a quý trư c (theo ph l c 2); thông tin s li u d báo năm ch m nh t vào ngày 10 tháng 9 c a năm trư c; b) Các B , ngành có liên quan theo quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này có trách nhi m thông tin s li u th c t quý ch m nh t vào ngày 20 c a tháng u c a quý sau (theo ph l c 2) và thông tin, s li u th c t năm ch m nh t vào ngày 31 tháng 01 c a năm sau; c) Các t ch c tín d ng và t ch c kinh t khác có trách nhi m cung c p thông tin s li u hàng tháng ch m nh t vào ngày 20 c a tháng ti p theo; thông tin s li u quý, năm theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 2. Th i h n Ngân hàng Nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph cán cân thanh toán:
 6. a) Báo cáo cán cân thanh toán d báo quý ch m nh t vào ngày 25 c a tháng cu i cùng c a quý trư c và cán cân thanh toán d báo năm ch m nh t vào ngày 25 tháng 9 c a năm trư c; b) Báo cáo tình hình th c hi n cán cân thanh toán th c t quý ch m nh t vào ngày làm vi c cu i cùng c a tháng u c a quý sau; cán cân thanh toán th c t năm ch m nh t vào ngày 10 tháng 02 c a năm sau. Chương 3: THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH CÁN CÂN THANH TOÁN i u 9. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m 1. Ch trì cùng B K ho ch và u tư, B Thương m i, B Tài chính, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan theo dõi và phân tích cán cân thanh toán th c t và cán cân thanh toán d báo, xem xét các nguyên nhân d n n b i thu ho c b i chi cán cân thanh toán, xu t các bi n pháp c i thi n cán cân thanh toán trình Chính ph . 2. Ch ng i u hành chính sách ti n t , ho t ng tín d ng, qu n lý ngo i h i, xu t các bi n pháp qu n lý vay tr n nư c ngoài c a khu v c doanh nghi p nh m c i thi n cán cân thanh toán; 3. Cung c p b ng cán cân thanh toán th c t , cán cân thanh toán d báo cho các B , ngành có liên quan; 4. Trình Th tư ng Chính ph cán cân thanh toán d báo và cán cân thanh toán th c t có kèm theo báo cáo phân tích cán cân thanh toán. i u 10. B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi và phân tích tác ng c a cán cân thanh toán i v i các ch tiêu kinh t vĩ mô, xu t các ch trương, chính sách và gi i pháp i u hành kinh t trình Chính ph . i u 11. B Thương m i có trách nhi m theo dõi và phân tích tác ng c a xu t nh p khNu n cán cân thanh toán xu t các bi n pháp, chính sách thương m i nh m b o m cân i cán cân thương m i. i u 12. B Tài chính có trách nhi m thông qua vi c i u hành chính sách tài khoá xu t các bi n pháp, chính sách tài khoá thu chi ngân sách liên quan n vi c vay tr n nư c ngoài b o m cân i cán cân v n và tài chính. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 14. M i vi ph m v n i dung, ch , th i h n thông tin, báo cáo quy nh trong Ngh nh này s b x ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t.
 7. i u 15. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C 1 CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T C A VI T NAM ơn v : Tri u... Quý Năm I CÁN CÂN VÃNG LAI 1 Cán cân thương m i - Xu t khNu (FOB) - Nh p khNu (FOB) 2 Thu, chi t d ch v (ròng) - Thu - Chi 3 Thu nh p - Thu nh p c a ngư i lao ng - Thu nh p v u tư Trong ó: + Lãi n h n c a các kho n vay n (ròng) * Th c tr (ròng) 4 Chuy n giao vãng lai m t chi u - Chuy n giao c a khu v c Nhà nư c - Chuy n giao c a khu v c tư nhân
 8. II CÁN CÂN V N VÀ TÀI CHÍNH 1 Chuy n giao v n m t chi u 2 u tư tr c ti p (ròng) 3 u tư vào gi y t có giá (ròng) 4 Tín d ng trung- dài h n (ròng) - Gi i ngân -N g c n h n c a các kho n vay n (ròng) * Th c tr (ròng) 5 Tín d ng ng n h n (ròng) - Gi i ngân -N g c n h n c a các kho n vay n (ròng) * Th c tr (ròng) III L I VÀ SAI SÓT IV CÁN CÂN T NG TH V NGU N BÙ P 1 Thay i tài s n có ngo i t (ròng) - Thay i d tr (- tăng; + gi m ) - S d ng v n c a Qũy Ti n t Qu c t (ròng) + Vay + Tr 2 Thay i n quá h n 3 Các ngu n tài tr khác Ngày....... tháng........ năm ....... Ngư i l p bi u Ki m soát viên Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) PH L C 2 CÁC CH TIÊU THÔNG TIN, S LI U CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C
 9. A: I V I CÁC B , NGÀNH STT Tên B , Ngành Ch tiêu thông tin, s li u 1. B K ho ch và u tư: - u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam; - u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài; - Xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v ; - Vay, tr n nư c ngoài; - Cho vay, thu n t nư c ngoài; - Vi n tr c a nư c ngoài cho Vi t Nam; - Vi n tr c a Vi t Nam cho nư c ngoài. 2. B Tài chính: - Vay, tr n nư c ngoài c a Chính ph ; - Cho vay, thu n t nư c ngoài c a Chính ph ; - Vi n tr c a Chính ph Vi t Nam cho nư c ngoài; - Vi n tr c a Chính ph , t ch c phi Chính ph nư c ngoài, T ch c qu c t nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam; - Chuy n l i nhu n u tư v nư c c a các nhà u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và c a các nhà u tư Vi t Nam t i nư c ngoài ; - Các kho n thu nh p c a Ngư i không cư trú làm vi c t i Vi t Nam; - Các kho n thu-chi c a các i s quán, Lãnh s quán, Cơ quan i di n và oàn ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài; - Thu - chi d ch v b o hi m, tái b o hi m gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú; - u tư c a Chính ph vào gi y t có giá do Ngư i không cư trú phát hành. 3. B Thương m i: Xu t nh p khNu hàng hoá và d ch v . 4. B Công an: - S lư ng Ngư i không cư trú nh p c nh vào Vi t Nam; - S lư ng Ngư i cư trú xu t c nh ra kh i Vi t Nam. 5. B Ngo i giao: - S lư ng Ngư i cư trú ư c c p th th c xu t c nh ra kh i Vi t Nam;
 10. - S lư ng Ngư i không cư trú ư c c p th th c nh p c nh vào Vi t Nam; - Các kho n thu c a cá nhân là Ngư i cư trú làm vi c t i các i s quán, Lãnh s quán, các oàn ngo i giao, các T ch c qu c t là Ngư i không cư trú ho t ng t i Vi t Nam; - Các kho n thu-chi c a các i s quán, Lãnh s quán, các oàn ngo i giao, cơ quan i di n, các T ch c qu c t là Ngư i không cư trú Vi t Nam i v i Chính ph và T ch c là Ngư i cư trú v ti n thuê tr s , ti n i n, nư c và các chi phí khác ; - Các kho n thu-chi v h i phí niên li m c a Chính ph , T ch c là Ngư i cư trú i v i Chính ph và T ch c là Ngư i không cư trú; - Các kho n thu-chi c a các i s quán, Lãnh s quán, các oàn ngo i giao, cơ quan i di n là Ngư i cư trú i v i T ch c qu c t , Chính ph , T ch c và cá nhân là Ngư i không cư trú nư c ngoài. 6. B Giao thông v n t i D ch v v n t i ư ng thu , ư ng b , ư ng s t (k c T ng công ty và gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú, bao các công ty thu c Ngành g m: hàng h i) - Cư c phí v n t i hàng hoá; - Cư c phí v n chuy n hành khách; - Phí hàng h i; - Ti n thuê thi t b v n t i; - Các d ch v b tr như c t gi hàng hoá, nhà kho, b c d hàng hoá, óng gói, óng gói l i, lai d t, hoa tiêu, s a ch a , b o dư ng phương ti n, các ho t ng c u h , i lý, cung ng, xu t khNu thuy n viên, ki m nh k thu t v máy móc, thi t b , phương ti n v n t i. 7. B Văn hoá thông tin: Thu-chi v s d ng và mua bán b n quy n, quy n tác gi c a các s n phNm và d ch v văn hoá thông tin như: phim nh, băng ĩa, các tác phNm ngh thu t, phát thanh và truy n hình, qu ng cáo, thư vi n, b o tàng và các ho t ng văn hoá th thao, sách báo, t p chí... gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 8. B Xây d ng: Thu-chi d ch v v xây d ng, l p t công trình có
 11. th i h n dư i 12 tháng gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 9. B Giáo d c và ào t o: - S Ngư i cư trú i du h c nư c ngoài, trong ó: + S ngư i ư c Ngư i không cư trú c p h c b ng; + S ngư i ư c Ngư i cư trú c p h c b ng; + T túc kinh phí. - S Ngư i không cư trú h c t p t i Vi t Nam; + S Ngư i không cư trú ư c Ngư i cư trú c p h c b ng; + S ngư i ư c Ngư i không cư trú c p h c b ng; + T túc kinh phí. 10. B Khoa h c Công ngh Các kho n l phí v quy n s h u công nghi p, và Môi trư ng: d ch v tin h c và thông tin, các d án chuy n giao công ngh , h p tác qu c t , các kho n chi phí cho h p tác qu c t ; thu-chi v ki m tra, giám nh, ánh giá công ngh và tác ng môi trư ng gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 11. B Lao ng Thương - Các kho n thu-chi v h p tác lao ng và chuyên binh và Xã h i: gia gi a Chính ph , T ch c là Ngư i cư trú v i các Chính ph và T ch c là Ngư i không cư trú, bao g m ti n lương, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác (b ng hàng hoá ho c b ng ti n) c a ngư i lao ng; - S lư ng Ngư i không cư trú ư c c p gi y phép lao ng t i Vi t Nam. 12. B Công nghi p: Xu t khNu, nh p khNu i n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 13. B Yt : Thu-chi d ch v chăm sóc s c kho , ch a b nh, h p tác, chuyên gia,... gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 14. Các B , ngành khác: B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Thu s n, B Qu c phòng, T ng c c Du l ch, y ban Th d c Th thao,... cung c p tình hình, s li u có liên quan n cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c . 15. U ban Ch ng khoán u tư c a Ngư i cư trú vào gi y t có giá do Nhà nư c: Ngư i không cư trú phát hành và ngư c l i u tư
 12. c a Ngư i không cư trú vào gi y t có giá do Ngư i cư trú phát hành. 16. T ng c c Th ng kê: - T ng thu nh p qu c dân; - Xu t nh p khNu hàng hoá; - Xu t nh p khNu d ch v ; - Các kho n thu-chi khác có liên quan n cán cân thanh toán. 17. T ng c c H i quan: - Xu t, nh p khNu hàng hoá m u d ch; - S lư ng ngo i t , vàng vào, ra kh i Vi t Nam. - S li u chuy n ti n v nư c c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 18. C c hàng không dân Thu-chi các d ch v v hàng không gi a Ngư i cư d ng: trú v i Ngư i không cư trú bao g m: - Ti n bán vé máy bay; - Cư c phí v n t i hàng hoá; - Thu chi t các ho t ng c ng hàng không; - Thu chi t ho t ng i u hành c a trung tâm qu n lý bay; - Ti n thuê máy bay; - Chi b o dư ng và s a ch a máy bay nư c ngoài; - Các d ch v v n t i khác như phí quá c nh, phí bay qua vùng tr i, duy tu và b o dư ng máy bay, các ho t ng c u h , phí i lý có liên quan n v n t i hành khách và hàng hoá và các d ch v b tr khác. 19. T ng Công ty Bưu - D ch v bưu chính bao g m v n chuy n thư, báo, chính vi n thông, Công t p chí, bưu ki n, bưu phNm, d ch v cho thuê hòm ty c ph n d ch v bưu thư, xu t nh p khNu tem thư (tem chơi và lưu chính vi n thông Sài ni m), phí chuy n ti n; gòn, Công ty c ph n quân i... (g m t t c - D ch v vi n thông bao g m d ch v i n tho i, các công ty thu c Ngành fax, telex, i n tín, d ch v n i m ng, internet, v bưu i n): tinh, và các d ch v h tr khác; - Các kho n thu-chi v phí h i viên v i các T ch c qu c t ; - S li u chuy n ti n gi a Ngư i cư trú và Ngư i
 13. không cư trú. B. I V I CÁC T CH C TÍN D NG VÀ CÁC T CH C KINH T KHÁC ơn v : Tri u..... STT Các ch tiêu thông tin s li u Tháng Quý Năm 1. Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá; 2. Xu t khNu, nh p khNu d ch v ; 3. Vay n nư c ngoài; 4. Tr n vay nư c ngoài; 5. Vi n tr nư c ngoài; 6. u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam và u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài; 7. u tư vào gi y t có giá; 8. Chuy n giao vãng lai; 9. Chuy n giao v n; 10. Cho nư c ngoài vay; 11. Thu n cho vay nư c ngoài; 12. Các giao d ch khác.
Đồng bộ tài khoản