Nghị định số 167/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
2
download

Nghị định số 167/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 167/1999/NĐ-CP về việc tổ chức quản lý đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 167/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/1999/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 167/1999/N -CP NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 V T CH C QU N LÝ Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh v phân lo i ư ng b , v n u tư ư ng b và phân c p qu n lý ư ng b . 2. ư ng b nêu trong Ngh nh này là k t c u h t ng c a giao thông v n t i ph c v cho vi c i l i c a ngư i và các lo i phương ti n giao thông ư ng b . i u 2. Các h th ng ư ng b trong c nư c là m t m ng lư i liên hoàn do Nhà nư c th ng nh t qu n lý, không phân bi t ư ng b ư c xây d ng b ng ngu n v n nào. i u 3. M i cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, k c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có u tư v n xây d ng, qu n lý, s a ch a và khai thác h th ng ư ng b Vi t Nam u ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. i u 4. M i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, k c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, u có trách nhi m b o v , gi gìn các h th ng ư ng b , ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v qu n lý và khai thác h th ng ư ng b . Chương 2:
  2. QU N LÝ Ư NG B i u 5. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m trư c Chính ph trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ư ng b trong ph m vi c nư c, bao g m các n i dung sau: 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng ư ng b trong c nư c ph c v cho s phát tri n kinh t , chính tr , văn hóa xã h i, m b o an ninh qu c phòng c a t nư c; ch o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i ư ng b c a a phương phù h p v i quy ho ch, k ho ch chung v phát tri n m ng lư i ư ng b c a c nư c; 2. Xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, các tiêu chuNn và nh m c kinh t k thu t và các quy nh khác v qu n lý ư ng b ; 3. Trình Chính ph phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n nh ng công trình, d án u tư xây d ng ư ng b theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng; 4. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ư ng b và ch t lư ng các công trình ư ng b trong ph m vi c nư c. i u 6. U ban nhân dân các c p th c hi n vi c qu n lý ư ng b , bao g m các n i dung sau: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n ư ng b c a a phương phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng a phương và theo s ch o và hư ng d n c a B Giao thông v n t i v chi n lư c, quy ho ch phát tri n chung c a m ng lư i ư ng b trong c nư c; 2. T ch c qu n lý và b o v các h th ng ư ng b c a a phương, b o v h th ng ư ng b qua a phương theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p v i các cơ quan h u quan th ng nh t xây d ng k ho ch phát tri n, c i t o các công trình ng m nh ng nơi có ư ng b i qua; 3. Tuyên truy n, giáo d c và ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v ư ng b trong ph m vi qu n lý c a a phương; 4. Ch o các t ch c chuyên ngành có ch c năng qu n lý nhà nư c v ư ng b trong ph m vi a phương theo úng các quy nh c a pháp lu t và hư ng d n chuyên ngành c a B Giao thông v n t i. i u 7. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng và các B , ngành có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ư ng b . Chương 3: PHÂN LO I Ư NG B
  3. i u 8. M ng lư i ư ng b ư c phân chia thành 6 h th ng sau ây: 1. H th ng qu c l (ký hi u là QL) là các ư ng tr c chính c a m ng lư i ư ng b toàn qu c có tác d ng c bi t quan tr ng ph c v l i ích kinh t , chính tr , văn hóa xã h i, an ninh qu c phòng c a t nư c bao g m: a) ư ng n i li n Th ô Hà N i t i các thành ph tr c thu c Trung ương, t i trung tâm hành chính c a các t nh; b) ư ng t tr c chính n các c a khNu qu c t và c a khNu chính (bao g m c c ng qu c gia), n các khu công nghi p l n; c) ư ng tr c n i li n trung tâm hành chính c a nhi u t nh (t 03 t nh tr lên) có ý nghĩa quan tr ng v các m t kinh t , chính tr , văn hóa xã h i, an ninh qu c phòng i v i t ng vùng. 2. H th ng ư ng t nh (ký hi u là T) là các ư ng tr c trong a bàn m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là t nh) bao g m các ư ng n i t thành ph ho c trung tâm hành chính c a t nh t i trung tâm hành chính c a huy n và các ư ng tr c n i trung tâm hành chính c a t nh v i trung tâm hành chính c a các t nh lân c n. 3. H th ng ư ng huy n (ký hi u là H) là các ư ng n i t trung tâm hành chính huy n t i trung tâm hành chính c a xã ho c c m các xã c a huy n và các ư ng n i trung tâm hành chính huy n v i trung tâm hành chính c a các huy n lân c n. 4. H th ng ư ng xã (ký hi u là X) là các ư ng n i t trung tâm hành chính xã n các thôn, xóm ho c các ư ng n i gi a các xã v i nhau nh m ph c v giao thông công c ng trong ph m vi xã. 5. H th ng ư ng ô th (ký hi u là T) là các ư ng giao thông n m trong n i ô, n i th thu c ph m vi a gi i hành chính c a thành ph , th xã, th tr n. 6. H th ng ư ng chuyên dùng (ký hi u là CD) là các ư ng n i b ho c ư ng chuyên ph c v cho nhu c u v n chuy n và i l i c a m t ho c nhi u cơ quan, doanh nghi p, tư nhân. i u 9. ThNm quy n quy t nh phân lo i các h th ng ư ng b ư c quy nh như sau: 1. H th ng qu c l do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. 2. H th ng ư ng t nh do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là c p t nh) quy t nh sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. H th ng ư ng ô th do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng B Giao thông v n t i.
  4. 4. H th ng ư ng huy n do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. 5. H th ng ư ng xã do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh. 6. H th ng ư ng chuyên dùng do t ch c, cá nhân có ư ng chuyên dùng quy t nh sau khi có ý ki n th a thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh s t i. Vi c i u ch nh h th ng ư ng chuyên dùng thành m t trong 5 h th ng ư ng nói trên ư c th c hi n theo thNm quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a i u này. Sau khi quy t nh phân lo i h th ng ư ng t nh, ư ng huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i; sau khi quy t nh phân lo i h th ng ư ng xã, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. Chương 4: T CH C VÀ PHÂN C P QU N LÝ Ư NG B i u 10. Cơ quan qu n lý ư ng b Trung ương B Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý nhà nư c v ư ng b trong ph m vi c nư c; tr c ti p qu n lý h th ng qu c l . C c ư ng b Vi t Nam ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v tr c ti p qu n lý các o n tuy n qu c l ; trình B trư ng B Giao thông v n t i giao cho các U ban nhân dân t nh qu n lý m t s o n tuy n, tuy n qu c l . i u 11. Cơ quan qu n lý ư ng b a phương 1. U ban nhân dân c p t nh qu n lý các h th ng ư ng b a phương theo quy nh c a pháp lu t; tr c ti p t ch c qu n lý các h th ng ư ng t nh, ư ng ô th . S Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý các o n tuy n qu c l mà B Giao thông v n t i ã giao cho U ban nhân dân c p t nh và các tuy n (ho c o n) ư ng ô th , ư ng t nh quan tr ng; trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh giao cho các huy n qu n lý s ư ng t nh, ư ng ô th còn l i. 2. U ban nhân dân c p huy n qu n lý i v i ư ng trong ph m vi huy n. Cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p huy n ư c giao nhi m v tr c ti p qu n lý các ư ng t nh và ư ng ô th ư c U ban nhân dân c p t nh giao; qu n lý h th ng ư ng huy n. 3. U ban nhân dân xã qu n lý ư ng xã trong ph m vi xã. i u 12. 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân trư c khi xây d ng ư ng chuyên dùng ph i ư c phép c a các cơ quan có thNm quy n và ph i ăng ký ư ng t i S Giao thông v n t i s
  5. t i; vi c qu n lý, khai thác ph i theo quy nh và hư ng d n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c phép u tư xây d ng ư ng b theo hình th c h p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT) t ch c qu n lý, khai thác ư ng theo quy nh và hư ng d n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. Chương 5: V N U TƯ Ư NG B i u 13. V n u tư ư ng b g m: V n u tư xây d ng m i, khôi ph c, c i t o và nâng c p ư ng b ; V n qu n lý và s a ch a ư ng b . Vi c qu n lý v n u tư ư ng b th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 14. Ngu n v n u tư ư ng b 1. V n u tư ư ng b i v i h th ng qu c l ư c b trí t ngân sách Trung ương và t các ngu n v n khác. 2. V n u tư ư ng b i v i h th ng ư ng t nh, ư ng huy n ch y u b trí t ngu n v n c a ngân sách a phương và t các ngu n v n khác. 3. V n u tư ư ng b i v i h th ng ư ng xã ch y u huy ng t s óng góp tài, l c c a nhân dân a phương, c a ngân sách xã và m t ph n h tr c a ngân sách c p trên và t các ngu n v n khác. i u 15. V n cho qu n lý và s a ch a ư ng b ư c s d ng vào các công vi c sau ây: 1. Qu n lý và s a ch a thư ng xuyên; 2. S a ch a nh kỳ; 3. S a ch a t xu t. B Giao thông v n t i th ng nh t v i B Tài chính quy nh c th vi c qu n lý v n u tư cho công tác qu n lý và s a ch a ư ng b trên cơ s các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 16. B K ho ch và u tư thông báo cho U ban nhân dân c p t nh ngu n v n ngân sách Nhà nư c cho u tư xây d ng m i, khôi ph c, c i t o và nâng c p h th ng ư ng b a phương, ng th i g i cho B Giao thông v n t i bi t.
  6. i u 17. B Tài chính thông báo cho U ban nhân dân c p t nh ngu n kinh phí c a Nhà nư c u tư cho vi c qu n lý và s a ch a các h th ng ư ng a phương, ng th i g i cho B Giao thông v n t i bi t. i u 18. V n u tư công trình ư ng b theo các hình th c h p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT) và Xây d ng - Chuy n giao (BT) th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 19. Ngh nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 20. B Giao thông v n t i ch trì và ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Xây d ng và các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 21. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản