Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
72
lượt xem
2
download

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2003/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 170/2003/N -CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH GIÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá; danh m c tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá; hi p thương giá; thNm nh giá; ki m soát giá c quy n; thNm quy n nh giá và qu n lý giá. i u 2. Danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá 1. Danh m c hàng hoá th c hi n bình n giá theo i u 6 Pháp l nh Giá bao g m: xăng, d u, khí hoá l ng, xi măng, s t thép, phân bón, lúa, g o, cà phê, bông h t và bông xơ, mía cây nguyên li u, mu i; m t s lo i thu c phòng, ch a b nh cho ngư i d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th tư ng Chính ph i u ch nh danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá quy nh t i kho n 1 i u này tùy theo t ng th i kỳ và khi giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng. i u 3. ThNm quy n quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá 1. Th tư ng Chính ph quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá i v i hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá trong trư ng h p giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong t ng vùng, khu v c mà giá nh ng hàng hoá, d ch v này bi n ng s nh hư ng n phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. Nh ng bi n pháp ó là: a) i u ch nh cung c u hàng hoá s n xu t trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; hàng hoá gi a các vùng, các a phương trong nư c;
 2. b) Mua vào, bán ra hàng hóa d tr qu c gia; c) Ki m soát hàng hoá t n kho khi có d u hi u u cơ; d) S d ng các công c tài chính, ti n t khi c n thi t. 2. B trư ng B Tài chính quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong t ng vùng, khu v c i v i hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá mà giá nh ng hàng hoá, d ch v này bi n ng s nh hư ng n phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c ho c trong t ng vùng, khu v c. Nh ng bi n pháp ó là: a) Quy nh giá t i a, giá t i thi u, khung giá; b) Ki m soát các y u t hình thành giá khi có d u hi u liên k t c quy n v giá ho c u cơ nâng giá. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá c th trư ng bi n ng b t thư ng x y ra t i a phương i v i giá hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá mà giá nh ng hàng hoá, d ch v này bi n ng s nh hư ng n phát tri n kinh t - xã h i t i a phương. Nh ng bi n pháp ó là: a) i u ch nh cung c u hàng hoá b o m s n xu t, tiêu dùng t i a phương; b) Áp d ng các bi n pháp tài chính, ti n t khi c n thi t bình n giá hàng hoá, d ch v theo thNm quy n qu n lý và s d ng ngân sách a phương. 4. Trư ng h p hàng hoá, d ch v c th mà Th tư ng Chính ph , B Tài chính ã quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá thì y ban nhân dân c p t nh th c hi n các bi n pháp ó. i u 4. Th i h n áp d ng các bi n pháp bình n giá 1. Th i h n áp d ng các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b ch có hi u l c thi hành trong th i gian giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng. 2. Khi tình hình giá c th trư ng tr l i bình thư ng, cơ quan có thNm quy n quy t nh và công b áp d ng bi n pháp bình n giá công b ch m d t th i h n áp d ng các bi n pháp bình n giá ó. i u 5. Th t c trình c p có thNm quy n quy t nh áp d ng các bi n pháp bình n giá 1. B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh và công b thi hành các bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong vùng, khu v c.
 3. 2. C c Qu n lý giá trình B trư ng B Tài chính quy t nh và công b thi hành các bi n pháp bình n giá thu c thNm quy n c a B Tài chính trong trư ng h p giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong vùng, khu v c. 3. S Tài chính trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b thi hành các bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra t i a phương. 4. N i dung trình Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh quy t nh các bi n pháp bình n giá bao g m: a) Tình hình và nguyên nhân bi n ng giá th trư ng c a hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá; b) Nh ng bi n pháp bình n giá hàng hoá, d ch v và th i h n áp d ng các bi n pháp bình n giá; c) i u ki n th c hi n các bi n pháp bình n giá; d) Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá. i u 6. Trách nhi m t ch c th c hi n các quy t nh v các bi n pháp bình n giá c a cơ quan có thNm quy n 1. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng các bi n pháp bình n giá. 2. Các B qu n lý ngành, lĩnh v c và U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá ã ư c quy nh trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph và quy t nh c a B trư ng B Tài chính. 3. S Tài chính có trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh v vi c áp d ng các bi n pháp bình n giá; các S qu n lý ngành, lĩnh v c và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá ư c y ban nhân dân c p t nh giao. 4. T ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh nh ng hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá có trách nhi m th c hi n các bi n pháp bình n giá có liên quan ã ư c quy nh trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh. i u 7. Tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá 1. Tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá theo kho n 1 i u 7 Pháp l nh Giá bao g m: a) t ai theo quy nh c a Lu t t ai; b) M t nư c, tài nguyên quan tr ng theo quy nh c a pháp lu t;
 4. c) Tài s n c a Nhà nư c ư c bán, cho thuê không qua hình th c u th u, u giá: Nhà thu c s h u nhà nư c cho thuê ho c bán; Hàng hóa d tr qu c gia; Tài s n nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Hàng hoá, d ch v ư c s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c. d) Hàng hoá, d ch v Nhà nư c c quy n: i n; D ch v v n chuy n hành khách b ng máy bay tuy n ư ng chuNn trong nư c; D ch v bưu chính, vi n thông: thư thư ng trong nư c có kh i lư ng n 20 gram, thuê bao i n tho i và liên l c i n tho i n i h t t i nhà thuê bao, i n tho i ư ng dài trong nư c và qu c t ; thuê kênh vi n thông qu c t liên t nh n i h t và các d ch v bưu chính, vi n thông khác do Th tư ng Chính ph quy nh theo Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông. ) Hàng hoá, d ch v quan tr ng i v i qu c k dân sinh: Xăng, d u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; Nư c s ch cho sinh ho t; V n chuy n hành khách b ng xe buýt trong thành ph , th xã, khu công nghi p; M t s lo i thu c thi t y u phòng và ch a b nh cho ngư i; Hàng hoá ư c tr giá, tr cư c v n chuy n; Báo Nhân dân, báo cơ quan c a ng b ng C ng s n Vi t Nam các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trư ng h p c n i u ch nh danh m c tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá quy nh t i kho n 1 i u này thì B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. ThNm quy n nh giá 1. ThNm quy n nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá ư c quy nh như sau: a) Chính ph quy t nh: Khung giá t;
 5. Khung giá cho thuê m t nư c; Khung giá ho c giá chuNn nhà thu c s h u nhà nư c bán, cho thuê; b) Th tư ng Chính ph quy t nh: Giá bán ho c giá cho thuê tài s n c a Nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng không qua hình th c u th u, u giá; Giá nhà thu c s h u nhà nư c cho thuê ho c bán cho các i tư ng tái nh cư, i tư ng chính sách; Giá chuNn bán i n; Giá cư c ho c khung giá cư c d ch v v n chuy n thư thư ng trong nư c có kh i lư ng n 20 gram; giá cư c ho c khung giá cư c thuê bao i n tho i và liên l c i n tho i n i h t t i nhà thuê bao; Giá bán báo Nhân dân. c) B trư ng B Tài chính quy t nh: Giá bán ho c giá cho thuê tài s n c a Nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng không qua hình th c u th u, u giá theo u quy n c a Th tư ng Chính ph ; Giá hàng hóa d tr qu c gia và hàng hoá, d ch v s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c không qua hình th c u th u, u giá; Giá cư c v n chuy n hành khách b ng máy bay tuy n ư ng chuNn trong nư c; Giá xăng, d u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; Khung giá nư c s ch cho sinh ho t; Căn c vào khung giá t c a Chính ph hư ng d n y ban nhân dân c p t nh quy t nh giá các lo i t; Căn c vào khung giá cho thuê m t nư c c a Chính ph hư ng d n y ban nhân dân c p t nh quy t nh giá cho thuê m t nư c; Khung giá bán l m t s lo i thu c thi t y u phòng và ch a b nh cho ngư i. d) B trư ng B Công nghi p căn c vào giá chuNn bán i n c a Th tư ng Chính ph quy t nh giá bán i n c th cho i tư ng tiêu dùng trong m ng lư i qu c gia; ) B trư ng B Bưu chính, Vi n thông quy t nh: khung giá cư c i n tho i ư ng dài trong nư c và qu c t ; khung giá cư c thuê kênh vi n thông qu c t , liên t nh n i
 6. t nh, n i h t; khung giá các d ch v bưu chính, vi n thông khác do B Bưu chính, Vi n thông quy nh theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . e) U ban nhân dân c p t nh quy t nh: Giá cư c v n chuy n hành khách b ng xe buýt trong thành ph , th xã, khu công nghi p; Giá bán báo c a cơ quan ng b ng C ng s n Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c vào khung giá ho c giá chuNn c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B và hư ng d n c a B Tài chính, các B quy t nh giá nh ng tài s n, hàng hoá, d ch v sau ây áp d ng t i a phương: + Giá các lo i t; + Giá cho thuê m t nư c; + Giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho các i tư ng tái nh cư, i tư ng chính sách; giá bán ho c cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c làm vi c ho c s d ng vào m c ích khác; + Giá bán i n i v i ngu n i n do a phương qu n lý không thu c m ng lư i i n qu c gia; + M c tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá thu c danh m c ư c tr giá, tr cư c v n chuy n chi t ngân sách a phương và trung ương; m c giá ho c khung giá bán l hàng hoá ư c tr giá, tr cư c v n chuy n; + Giá nư c s ch cho sinh ho t; + Giá hàng hoá, d ch v s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c thu c ngân sách a phương không qua hình th c u th u, u giá; 2. Trư ng h p thay i thNm quy n nh giá quy nh t i kho n 1 i u này thì B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 9. i u ch nh m c giá do Nhà nư c nh giá 1. Khi các y u t hình thành giá trong nư c và giá th gi i có bi n ng nh hư ng n s n xu t, i s ng thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá quy nh t i i u 8 Ngh nh này ph i k p th i i u ch nh giá. Trư ng h p không i u ch nh giá thì áp d ng các bi n pháp tài chính, ti n t và các bi n pháp c n thi t khác b o m cho t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ho t ng ư c bình thư ng và b o m l i ích h p pháp c a ngư i tiêu dùng. 2. T ch c, cá nhân có quy n ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá t i i u 8 Ngh nh này i u ch nh m c giá theo quy nh c a pháp lu t. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh nh ng hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá khi ki n
 7. ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n i u ch nh giá thì ph i nêu rõ lý do và cơ s xác nh m c giá ngh i u ch nh. 3. Ch m nh t là 15 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c ki n ngh c a t ch c, cá nhân thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá ph i xem xét, i u ch nh giá trong th i h n quy nh t i i u 10 Ngh nh này; trư ng h p không ch p nh n ki n ngh i u ch nh giá thì ph i tr l i cho t ch c, cá nhân b ng văn b n. i u 10. Trình t , th i h n quy t nh giá 1. Trình, thNm nh và l y ý ki n v n i dung phương án giá a) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a Chính ph , Th tư ng Chính ph do các B qu n lý ngành, lĩnh v c trình, sau khi có ý ki n c a các B có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính. b) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Tài chính do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s ý ki n c a B qu n lý ngành, lĩnh v c liên quan. c) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng các B do B trư ng quy nh th t c trình, thNm nh và quy t nh giá. d) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a U ban nhân dân c p t nh do S qu n lý ngành, lĩnh v c trình, sau khi có ý ki n c a các cơ quan có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a S Tài chính. 2. Th i h n thNm nh phương án giá và th i h n quy t nh giá a) Cơ quan, ơn v có thNm quy n thNm nh phương án giá quy nh t i kho n 1 i u này ph i có ý ki n thNm nh b ng văn b n v n i dung phương án giá ch m nh t là 07 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n h sơ phương án giá theo quy nh c a B Tài chính. b) K t ngày nh n ư c phương án giá ã có ý ki n c a cơ quan có liên quan và văn b n thNm nh c a cơ quan có thNm quy n, th i h n quy t nh giá (tính theo ngày làm vi c) c a các c p ư c quy nh như sau: - i v i Th tư ng Chính ph t i a không quá 15 ngày; - i v i B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh t i a không quá 10 ngày. c) Trư ng h p c n thi t ph i kéo dài thêm th i gian thNm nh phương án giá, quy t nh giá thì cơ quan, ơn v có thNm quy n thNm nh phương án giá và cơ quan có thNm quy n quy t nh giá ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do ph i kéo dài cho cơ quan trình phương án giá bi t; th i gian kéo dài không quá 15 ngày. 3. B Tài chính quy nh Quy ch tính giá; h sơ phương án giá và n i dung phương án giá.
 8. i u 11. i u ki n t ch c hi p thương giá B Tài chính, S Tài chính t ch c hi p thương giá khi có hai i u ki n sau ây: 1. Theo ngh c a m t trong hai bên mua, bán khi các bên này không tho thu n ư c giá mua, giá bán ký h p ng ho c theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 2. Ph i là hàng hoá, d ch v quan tr ng có tính ch t c quy n mua, c quy n bán không thu c ph m vi nh giá t i i u 7 Ngh nh này. Hàng hoá, d ch v quan tr ng có tính ch t c quy n mua, c quy n bán là hàng hoá, d ch v c quy n ư c s n xu t ra trong i u ki n s n xu t, kinh doanh c thù mà trong quan h mua, bán các bên ph thu c l n nhau không th thay th ư c, không có c nh tranh trên th trư ng. i u 12. Cơ quan t ch c hi p thương giá 1. B Tài chính t ch c hi p thương giá theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ho c theo ngh c a bên mua, bên bán ho c m t trong hai bên mua, bán nh ng hàng hoá, d ch v quan tr ng có tác ng n phát tri n kinh t - xã h i c a nhi u ngành, c a c nư c. 2. S Tài chính t ch c hi p thương giá theo yêu c u c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ho c theo ngh c a bên mua, bán ho c m t trong hai bên mua, bán mà c hai bên mua bán này có tr s t t i a phương, kinh doanh nh ng hàng hoá, d ch v quan tr ng có tác ng n phát tri n kinh t - xã h i t i a phương. 3. B Tài chính quy nh h sơ và th t c hi p thương giá. i u 13. K t qu hi p thương giá 1. K t qu hi p thương giá ư c th c hi n theo quy nh t i i u 12 Pháp l nh Giá. 2. Quy t nh giá t m th i trong hi p thương giá theo quy nh t i kho n 2 i u 12 Pháp l nh Giá có hi u l c thi hành t i a là 6 tháng. Trong th i gian thi hành quy t nh giá t m th i các bên ti p t c trao i tho thu n giá mua, giá bán, h t th i h n này n u bên mua, bên bán không tho thu n ư c giá mua, giá bán và có ngh thì B Tài chính ho c S Tài chính s t ch c hi p thương giá theo i u 11 Ngh nh này. i u 14. Tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam 1. Ho t ng thNm nh giá c a doanh nghi p trên lãnh th Vi t Nam ph i theo tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam và tiêu chuNn hư ng d n thNm nh giá qu c t ư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n. 2. B Tài chính ban hành tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam. i u 15. Tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá
 9. 1. Tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá bao g m: a) Tài s n ư c mua b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách nhà nư c; b) Tài s n c a Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác; c) Tài s n c a doanh nghi p nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n, c ph n hóa, gi i th và các hình th c chuy n i khác; d) Tài s n khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ph i thNm nh giá. 2. Tài s n c a Nhà nư c t i kho n 1 i u này có giá tr dư i ây ph i thNm nh giá: a) Có giá tr ơn chi c t 100 tri u ng tr lên ho c mua m t l n cùng m t lo i tài s n v i s lư ng l n có t ng giá tr t 100 tri u ng tr lên i v i tài s n ư c mua b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách nhà nư c; b) Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n c a Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác; c) Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n c a doanh nghi p nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n, c ph n hoá, gi i th và các hình th c chuy n i khác; d) Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i các tài s n khác c a Nhà nư c. 3. Cơ quan, t ch c, doanh nghi p, ơn v s d ng ngu n ngân sách nhà nư c mua s m tài s n quy nh t i kho n 1 i u này (ngu n ngân sách nhà nư c mua s m tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá bao g m: v n u tư xây d ng cơ b n, v n s nghi p, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n vay tín d ng do Nhà nư c b o lãnh và v n khác thu c ngu n ngân sách) n u không qua u th u và qua H i ng xác nh giá thì ph i th c hi n thNm nh giá. 4. Tài s n c a nhà nư c ph i thNm nh giá quy nh t i i u 13 Pháp l nh Giá ã qua u th u ho c qua H i ng xác nh giá ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t thì không nh t thi t ph i thNm nh giá; vi c thNm nh giá các tài s n hình thành t ngu n v n khác th c hi n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân có nhu c u thNm nh giá. i u 16. Thành l p doanh nghi p thNm nh giá 1. Doanh nghi p thNm nh giá ư c t ch c theo hình th c doanh nghi p nhà nư c, công ty h p danh ho c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 2. Doanh nghi p thNm nh giá ư c thành l p khi có t ba ThNm nh viên v giá tr lên i v i công ty h p danh thì t t c thành viên h p danh ph i là thNm nh viên v giá và có cơ s v t ch t k thu t b o m cho ho t ng thNm nh giá.
 10. 3. Trình t , th t c thành l p doanh nghi p thNm nh giá th c hi n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 17. Tiêu chuNn ThNm nh viên v giá 1. Ngư i ư c công nh n là ThNm nh viên v giá ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Là công dân Vi t Nam; b) Có b ng t t nghi p i h c trong nư c ho c nư c ngoài v chuyên ngành liên quan n nghi p v thNm nh giá; c) Có ch ng ch ã qua ào t o nghi p v chuyên ngành v thNm nh giá do trư ng i h c, cao ng ho c cơ s có ch c năng ào t o chuyên ngành thNm nh giá c p. Ngư i ã có b ng t t nghi p i h c trong nư c ho c nư c ngoài v chuyên ngành thNm nh giá thì không c n ph i có ch ng ch ã qua ào t o nghi p v chuyên ngành v thNm nh giá; d) Có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm tr lên theo chuyên ngành ư c ào t o t i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, doanh nghi p và các t ch c khác. 2. Ngư i có các i u ki n quy nh t i i u 16 Pháp l nh Giá và các quy nh c th t i i u này mà không có ti n án, ti n s thì ư c B trư ng B Tài chính xem xét c p th ThNm nh viên v giá. 3. B Tài chính ban hành quy ch c p, s d ng và qu n lý th ThNm nh viên v giá. i u 18. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p thNm nh giá 1. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p thNm nh giá th c hi n theo i u 18 Pháp l nh Giá. 2. Vi c b i thư ng thi t h i do thNm nh giá không úng gây ra ư c th c hi n theo tho thu n trong h p ng gi a doanh nghi p thNm nh giá v i cơ quan, t ch c, cá nhân có nhu c u thNm nh giá ho c theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c khi s d ng k t qu thNm nh giá Cơ quan, t ch c s d ng k t qu thNm nh giá tài s n quy nh t i i u 13 Pháp l nh Giá ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình khi mua bán, chuy n như ng, cho thuê, c ph n hoá, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác tài s n c a nhà nư c. i u 20. Liên k t c quy n v giá 1. Liên k t c quy n v giá là th a thu n gi a các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh n nh m t m c giá chi m lĩnh th trư ng vư t quá th ph n theo quy nh
 11. c a pháp lu t, gây thi t h i n l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khác, c a ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân có m t ho c các hành vi sau ây thì b xem xét xác nh là liên k t c quy n v giá: a) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân n nh giá, kh ng ch giá, thay i giá bán hàng hoá, d ch v nh m h n ch c nh tranh, xâm ph m l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khác ho c c a ngư i tiêu dùng; b) T i m t th i i m, m t s t ch c, cá nhân có hi n tư ng t ng t cùng bán th ng nh t m t giá v i m t lo i hàng hoá, d ch v (gi ng nhau ho c tương t ); c) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân t o s khan hi m hàng hoá b ng cách h n ch s n xu t, phân ph i, v n chuy n, bán hàng hoá, cung ng d ch v ; phá h y, làm hư h ng hàng hoá; l i d ng u cơ tăng giá; d) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân th c hi n các i u ki n bán hàng, mua hàng, cung ng d ch v sau bán hàng gây nh hư ng n m c giá hàng hoá, d ch v ; ) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân thay i giá mua, giá bán hàng hoá, d ch v tri t tiêu ho c ép bu c các doanh nghi p khác liên k t v i mình ho c tr thành chi nhánh c a mình. i u 21. i u tra, ki m soát, x lý giá c quy n và liên k t c quy n v giá 1. i u tra giá c quy n và liên k t c quy n v giá: a) Khi giá hàng hoá, d ch v bi n ng b t thư ng có d u hi u do c quy n ho c liên k t c quy n gây ra, trong trư ng h p c n thi t, cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà nư c v giá ư c quy n i u tra chi phí s n xu t, lưu thông, giá hàng hoá, d ch v c a t ch c, cá nhân kinh doanh hàng hoá, d ch v c quy n và liên k t c quy n v giá; b) B Tài chính, S Tài chính i u tra ki m soát giá c quy n và liên k t c quy n v giá khi: Có ơn t cáo c a t ch c i di n cho ngành s n xu t ho c ngư i tiêu dùng; Có d u hi u l i ng c quy n và liên k t c quy n v giá khi cơ quan nhà nư c phát hi n. 2. N i dung i u tra. i u tra chi phí s n xu t, lưu thông, giá hàng hoá, d ch v c a t ch c, cá nhân kinh doanh hàng hoá, d ch v c quy n và liên k t c quy n v giá. 3. Th t c i u tra ư c ti n hành như sau:
 12. a) Ra quy t nh i u tra và g i n t ch c, cá nhân có hành vi c quy n và liên k t c quy n v giá; b) Có văn b n yêu c u t ch c, cá nhân cung c p các tài li u sau: Phương án tính giá hàng hoá, d ch v và m c giá hàng hoá, d ch v ; Tình hình lưu chuy n hàng hoá (t n kho u năm, u quý, u tháng; nh p và xu t trong năm, trong quý, trong tháng; t n kho cu i năm, cu i quý, cu i tháng) và cung ng d ch v ; Báo cáo tài chính năm; Tài li u khác liên quan n n i dung i u tra. 4. Th i h n i u tra: a) Th i gian m t l n i u tra t i a là 30 ngày, k t ngày ra quy t nh i u tra. Trư ng h p c n thi t ph i kéo dài thêm th i gian i u tra thì B Tài chính ho c S Tài chính ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do ph i kéo dài cho t ch c, cá nhân có liên quan; th i h n i u tra kéo dài không quá 15 ngày, k t ngày k t thúc i u tra l n u; b) Trong th i h n t i a là 10 ngày (ngày làm vi c), k t ngày k t thúc i u tra, B Tài chính ho c S Tài chính có trách nhi m ban hành và g i văn b n thông báo k t lu n i u tra n t ch c, cá nhân và các cơ quan liên quan. 5. Căn c k t qu i u tra, B Tài chính ho c S Tài chính x lý theo thNm quy n và tuỳ theo m c vi ph m có th x lý theo m t trong các hình th c sau: a) ình ch vi c th c hi n giá hàng hoá, d ch v do t ch c, cá nhân c quy n, liên k t c quy n v giá quy t nh; b) Yêu c u t ch c, cá nhân c quy n liên k t c quy n ph i mua, bán theo úng giá mua, giá bán trư c khi liên k t c quy n v giá; c) X ph t vi ph m hành chính, b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t; d) Trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u ph m t i thì B Tài chính ho c S Tài chính s chuy n h sơ cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khi nh n ư c yêu c u ki m soát giá c quy n 1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khi nh n ư c yêu c u ki m soát giá c quy n và liên k t c quy n v giá có trách nhi m cung c p y chính xác, k p th i s li u, tài li u có liên quan theo quy nh t i i u 21 Ngh nh này cho B Tài chính ho c S Tài chính khi nh n ư c yêu c u i u tra.
 13. 2. Th i h n cung c p báo cáo là 07 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c yêu c u i u tra c a B Tài chính ho c S Tài chính. i u 23. ThNm quy n qu n lý nhà nư c v giá c a B Tài chính 1. Trình Chính ph chính sách và các bi n pháp v giá. 2. Ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v giá. 3. T ch c ch o hư ng d n th c hi n chính sách, bi n pháp v giá và các quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 4. Quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c danh m c Nhà nư c nh giá theo thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 5. Th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v giá: ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v giá theo thNm quy n. 6. T ch c th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v giá quy nh t i kho n 4, kho n 5, kho n 6, kho n 7, kho n 8 i u 31 Pháp l nh Giá và n i dung khác thu c lĩnh v c giá theo nhi m v , thNm quy n ư c giao. i u 24. ThNm quy n qu n lý nhà nư c v giá c a các B , cơ quan ngang B 1. Trình Chính ph chính sách và các bi n pháp v giá hàng hoá, d ch v thu c lĩnh v c qu n lý c a B , cơ quan ngang B . 2. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. 3. T ch c ch o th c hi n chính sách, bi n pháp giá và các quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính thu c lĩnh v c qu n lý c a B , cơ quan ngang B . 4. Quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c danh m c Nhà nư c nh giá theo thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 5. Ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v giá thu c ngành mình. i u 25. ThNm quy n qu n lý nhà nư c v giá c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. 2. T ch c ch o th c hi n chính sách, bi n pháp giá và các quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính và các B , cơ quan ngang B .
 14. 3. Quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá theo thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 4. Ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn t nh, thành ph ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v giá t i a phương; x lý vi ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n. i u 26. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b Quy t nh s 137/H BT ngày 27 tháng 4 năm 1992 c a H i ng B trư ng v qu n lý giá. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 27. Trách nhi m thi hành Ngh nh 1. B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản