Nghị định số 171/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
85
lượt xem
4
download

Nghị định số 171/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 171/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 171/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/1999/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 171/1999/N -CP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I V I CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG SÔNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh ph m vi b o v công trình giao thông ư ng sông, trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong vi c b o v công trình giao thông ư ng sông. 2. Công trình giao thông ư ng sông bao g m lu ng ch y tàu thuy n, âu thuy n, kè, p, c ng, b n, kho bãi, phao tiêu báo hi u và các công trình thi t b ph tr khác trên các sông, kênh, r ch, c a sông, h , v nh, ven b bi n, ư ng ra o, ư ng n i li n các o thu c n i thu nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, trong Ngh nh này g i chung là công trình giao thông ư ng thu n i a. i u 2. i tư ng áp d ng các quy nh c a Ngh nh này bao g m các h th ng công trình giao thông ư ng thu n i a Trung ương, a phương, chuyên dùng, k c công trình giao thông ư ng thu n i a do các t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài u tư xây d ng, t hoàn v n trên lãnh th Vi t Nam ph c v giao thông công c ng. i u 3. Công trình giao thông ư ng thu n i a ư c b o v bao g m: 1. Lu ng ch y tàu, thuy n ư c công b qu n lý, khai thác; 2. Kè, p ph c v giao thông ư ng thu n i a;
 2. 3. C ng, b n thu n i a, khu nư c ph c v khai thác c ng, b n thu n i a, âu thuy n, tri n kéo t u qua p, công trình nâng tàu vư t thác; 4. Báo hi u ư ng thu n i a, tr neo, c c neo, m c thu chí, m c o c và các công trình thi t b ph tr khác. i u 4. Ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a bao g m ph n công trình, hành lang b o v công trình, ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c, ph n dư i áy sông có liên quan n an toàn công trình và an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng thu n i a. Chương 2: GI I H N PH M VI B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA i u 5. Gi i h n ph m vi b o v i v i lu ng ch y t u, thuy n quy nh như sau: 1. Lu ng ch y tàu, thuy n: a) Theo chi u dài: là dài lu ng ch y tàu, thuy n ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b ưa vào qu n lý khai thác giao thông v n t i ư ng thu n i a; b) Theo chi u r ng: i v i sông, kênh: theo c p k thu t ư ng thu n i a; i v i h , àm, phá, c a sông, v nh: gi i h n b i báo hi u t t i hai phía c a lu ng ch y tàu, thuy n. 2. Hàng lang b o v lu ng: a) Trư ng h p lu ng ch y t u, thuy n không sát b , t mép lu ng tr ra m i phía: 25 m (hai mươi lăm mét) i v i sông, kênh c p I, II và h v nh, 15 m (mư i lăm mét) i v i sông, kênh c p III,IV, 10 m (mư i mét) i v i sông, kênh c p V,VI; b) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n sát b không có ê ho c ư ng giao thông trên b : 5 m (năm mét) tính t mép b cao tr vào; c) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n sát b có ê mà hành lang b o v lu ng ch y t u, thuy n trùng v i ph m vi b o v ê thì ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o v ê; d) Trư ng h p lu ng ch y tàu, thuy n sát b có ư ng b , ư ng s t thì hành lang b o v lu ng ch y t u, thuy n tính t mép b cao tr ra phía sông.
 3. 3. Ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c, ph n dư i áy sông: theo c p k thu t ư ng thu n i a hi n hành. i u 6. Gi i h n ph m vi b o v c a công trình kè, p ư c quy nh như sau: 1. i v i kè: a) Kè p b : T u kè và t cu i kè tr v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 100 m (m t trăm mét), T nh kè tr vào b t i thi u 10 m (mư i mét), T chân kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét); b) Kè m hàn: T chân kè (k c c m kè cũng như kè ơn) v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 100 m (m t trăm mét), T g c kè tr vào b 50 m (năm mươi mét); T chân u kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét). 2. i v i p khoá: t hai u p v m i phía 100 m (m t trăm mét) và tr v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 200 m (hai trăm mét). i u 7. Gi i h n ph m vi b o v c ng, b n thu n i a, khu nư c ph c v neo u tránh bão lũ, âu thuy n, tri n kéo tàu qua p, công trình nâng tàu vư t thác là ph m vi vùng t, vùng nư c ã ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n quy nh. i u 8. Gi i h n ph m vi b o v báo hi u ư ng thu n i a, các tr neo, c c neo, các m c thu chí, m c o c là 5 m (năm mét) k t i m ngoài cùng c a k t c u tr ra m i phía. i u 9. Trư ng h p c bi t, gi i h n hành lang b o v trên b c a các công trình giao thông ư ng thu n i a trong khu v c thành ph , th xã, th tr n, khu t p trung dân cư nh hơn gi i h n hành lang b o v quy nh t i Ngh nh này thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ch t ch U ban nhân dân c p t nh) báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh nhưng không ư c dư i 5 m (năm mét). Chương 3: PHÂN LO I, PHÂN C P QU N LÝ VÀ V N U TƯ Ư NG THU N I NA i u 10. M ng lư i ư ng thu n i a ư c phân lo i như sau:
 4. 1. H th ng ư ng thu n i a Trung ương là các tuy n lu ng ch y tàu thuy n n i li n các trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i, các u m i v n t i th y quan tr ng ph c v kinh t , qu c phòng, an ninh qu c gia và các tuy n n i v i nư c ngoài; 2. H th ng ư ng thu n i a a phương là các tuy n lu ng ch y tàu thuy n n m trong ph m vi c a a phương, ch y u ph c v cho phát tri n kinh t c a a phương ó; 3. Tuy n ư ng thu n i a chuyên dùng là nh ng tuy n lu ng ph c v cho nhu c u giao thông v n t i c a t ch c, cơ s kinh t , phù h p v i quy ho ch m ng lư i ư ng thu n i a. i u 11. ThNm quy n quy t nh, công b và i u ch nh các h th ng ư ng thu n i a ư c quy nh như sau: 1. H th ng ư ng thu n i a Trung ương và ư ng thu n i a chuyên dùng do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh và công b ; 2. H th ng ư ng thu n i a a phương do Ch t ch U ban Ngh nh c p t nh quy t nh và công b . i u 12. Ngu n v n u tư cho các công trình giao thông ư ng thu n i a bao g m: 1. V n ngân sách Nhà nư c; 2. Ngu n thu phí ư ng thu n i a; 3. V n u tư c a các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài; 4. V n vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài; 5. Các ngu n v n khác. i u 13. V n u tư cho các công trình giao thông ư ng thu n i a ư c s d ng vào các m c ích sau: 1. Phát tri n, c i t o, nâng c p công trình giao thông ư ng thu n i a; 2. Qu n lý, s a ch a thư ng xuyên, s a ch a nh kỳ, s a ch a t xu t ho c thay i tuy n, lu ng ch y tàu, thuy n. i u 14. Vi c qu n lý, s d ng v n u tư cho các công trình giao thông ư ng thu n i a th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách và pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. Chương 4: TRÁCH NHI M B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA
 5. i u 15. 1. T ch c, cá nhân trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài khi ho t ng có liên quan n h th ng các công trình giao thông ư ng thu n i a Trung ương, a phương và chuyên dùng u ph i có trách nhi m b o v các công trình ó. 2. i v i công trình giao thông ư ng thu n i a do các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng, t hoàn v n trên lãnh th Vi t Nam thì t ch c, cá nhân ó có trách nhi m t t ch c b o v công trình theo quy nh c a Ngh nh này. i u 16. Cơ quan qu n lý ư ng thu n i a ch trì ph i h p v i cơ quan a chính và U ban nhân dân huy n, qu n th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là U ban nhân dân c p huy n), U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã) có hành lang lu ng ch y t u thuy n i qua ti n hành vi c o c, c m m c ch gi i ph m vi hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trên b . U ban nhân dân c p huy n ch o U ban nhân dân c p xã ch trì ph i h p v i các ơn v qu n lý ư ng thu n i a qu n lý hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a. i u 17. C c ư ng sông Vi t Nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính hư ng d n, ch o các ơn v qu n lý ư ng thu n i a tr c thu c th c hi n các công vi c sau: 1. t và duy trì các báo hi u theo quy nh trên tuy n ư ng thu n i a ư c giao qu n lý; 2. Thông báo tình hình lu ng ch y t u, thuy n cho phương ti n ho t ng; 3. Qu n lý, duy tu, s a ch a và b o v công trình giao thông ư ng thu n i a tuân theo quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh; 4. Thư ng xuyên ki m tra, k p th i phát hi n các hư h i c a công trình giao thông ư ng thu n i a thu c ph m vi qu n lý có bi n pháp kh c ph c, phòng ng a tai n n giao thông; 5. Thư ng xuyên ki m tra, k p th i phát hi n các vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a thu c ph m vi qu n lý có bi n pháp x lý ho c báo cáo c p có thNm quy n xem xét x lý; 6. Khi tuy n lu ng trong ph m vi ư c giao qu n lý thay i ph i có bi n pháp b o m an toàn, không ách t c giao thông, k p th i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng và báo cáo c p có thNm quy n; 7. Ki m tra, ôn c, hư ng d n ch công trình, ch chư ng ng i v t trên lu ng ch y tàu thuy n t báo hi u ư ng thu n i a và tr c v t, thanh th i chư ng ng i v t theo quy nh;
 6. 8. L p k ho ch thanh th i các chư ng ng i v t thiên nhiên, chư ng ng i v t vô ch trong ph m vi b o v lu ng ch y tàu thuy n trình cơ quan có thNm quy n phê duy t th c hi n. i u 18. L c lư ng C nh sát nhân dân, l c lư ng Ki m soát quân s và các cơ quan b o v pháp lu t a phương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m b o v công trình giao thông ư ng thu n i a và ph i h p v i l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng thu n i a và các ơn v qu n lý ư ng thu n i a trong vi c b o v công trình giao thông ư ng thu n i a. i u 19. 1. T ch c, cá nhân khi phát hi n công trình giao thông ư ng thu n i a có s c ho c có hành vi vi ph m quy nh v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a ph i có trách nhi m báo ngay cho ơn v qu n lý ư ng thu n i a, cơ quan công an ho c U ban nhân dân a phương nơi g n nh t. 2. ơn v qu n lý ư ng thu n i a, cơ quan công an ho c U ban nhân dân a phương nh n ư c tin báo ph i c ngư i có trách nhi m n ngay nơi x y ra s c có bi n pháp x lý k p th i, báo cáo cơ quan qu n lý c p trên ng th i thông báo cho cơ quan qu n lý ư ng thu n i a. i u 20. 1. Ch công trình, ch chư ng ng i v t có trách nhi m t và duy trì báo hi u theo m u quy nh. N u không t, không duy trì báo hi u theo quy nh mà gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i b i thư ng. 2. Ch công trình ã ch m d t khai thác, s d ng công trình có trách nhi m tháo d , thanh th i công trình theo th i h n quy nh c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a. N u ch công trình không th c hi n tháo d , thanh th i trong th i h n quy nh thì cơ quan qu n lý ư ng thu n i a tháo d , thanh th i công trình ó. Ch công trình ph i thanh toán chi phí cho cơ quan qu n lý ư ng thu n i a theo phương th c nh thu không ch ch p nh n. 3. Ch chư ng ng i v t có trách nhi m thanh th i chư ng ng i v t trong th i h n quy nh c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a. N u ch chư ng ng i v t không th c hi n thanh th i trong th i h n quy nh thì cơ quan qu n lý ư ng thu n i a th c hi n thanh th i chư ng ng i v t ó. Ch chư ng ng i v t ph i thanh toán chi phí cho cơ quan qu n lý ư ng thu n i a theo phương th c nh thu không ch ch p nh n. i u 21. Các phương ti n thu ch ư c ho t ng trên tuy n ư ng thu n i a phù h p v i tiêu chuNn k thu t ư ng thu n i a ã ư c công b . Trư ng h p các phương ti n thu ho t ng th nghi m ph i ư c C c ư ng sông Vi t Nam c p phép và giám sát. i u 22. 1. Trong trư ng h p c bi t, vi c xây d ng công trình có s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c, ph n dư i m t nư c, ph n dư i y sông trong
 7. ph m vi hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n ng ý b ng văn b n ngay t khi l p d án u tư. C th là: a) B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; b) C c ư ng sông Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C và i v i công trình khác chưa n m c l p d án liên quan n ư ng thu n i a Trung ương và chuyên dùng; c) S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính i v i công trình liên quan n ư ng thu n i a a phương và ư ng thu n i a Trung ương ư c u quy n qu n lý. 2. Vi c thi công các công trình quy nh t i kho n 1 c a i u này ch ư c ti n hành khi có gi y phép thi công do C c ư ng sông Vi t Nam ho c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính c p. 3. Ch công trình trư c khi thi công ph i báo cho ơn v qu n lý ư ng thu n i a bi t ki m tra, giám sát. Sau khi thi công ph i thanh th i ngay nh ng chư ng ng i v t do thi công gây ra. K t qu thanh th i chư ng ng i v t ph i l p h sơ riêng g i cho ơn v qu n lý ư ng thu n i a. i u 23. Các công trình xây d ng có s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c, ph n dư i m t nư c, ph n dư i áy sông ngoài ph m vi hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a như p ch n nư c, kè hư ng dòng, ào mương, c ng b n, khai thác v t li u có nh hư ng n an toàn giao thông ư ng thu n i a và an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n ngay t khi l p d án. C th là: 1. B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; 2. C c ư ng sông Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C trên ư ng thu n i a Trung ương và chuyên dùng; 3. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính i v i công trình thu c d án nhóm B, C trên ư ng thu n i a a phương. i u 24. Trong ph m vi hành lang b o v lu ng ch y tàu thuy n trên m t t ư c phép t n d ng tr ng hoa màu, cây lương th c nhưng ch ư c gieo tr ng nh ng cây ng n ngày, có thân th p, không nh hư ng n t m nhìn báo hi u c a ngư i i u khi n phương ti n. i u 25. Ngoài các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh B o v công trình giao thông, i v i công trình giao thông ư ng thu n i a, còn nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. Neo bu c phương ti n thu , súc v t vào công trình ch nh tr , báo hi u, m c thu chí, m c o c ho c các công trình ph tr an toàn giao thông khác;
 8. 2. T ý di chuy n, làm hư h i ho c làm gi m hi u l c và tác d ng c a báo hi u ư ng thu n i a; 3. Khai thác cát, á, s i ho c các hành vi khác như t lò vôi, lò g ch sát lu ng, ch t th i làm nh hư ng n lu ng ch y tàu thuy n gây c n tr cho vi c khai thác, s d ng công trình giao thông ư ng thu n i a; 4. T ý ngăn c m lu ng ch y tàu thuy n ho c làm c n tr giao thông khi chưa ư c cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n cho phép. Trư ng h p do y u c u an ninh, chính tr , tr t t xã h i, qu c phòng thì cơ quan công an có thNm quy n ư c phép t m th i ình ch ho c h n ch giao thông làm nhi m v nhưng ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n bi t ph i h p công tác, tránh ách t c giao thông. i u 26. 1. Vi c xây d ng công trình thu l i có liên quan n giao thông ư ng thu n i a ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n quy nh t i i u 22, 23 c a Ngh nh này. Vi c xây d ng công trình giao thông ư ng thu n i a có liên quan n công trình thu l i ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý công trình thu l i. 2. Trư ng h p các cơ quan qu n lý ư ng thu n i a và cơ quan qu n lý nông nghi p và phát tri n nông thôn u có k ho ch xây d ng m i ho c c i t o nâng c p công trình thì vi c xây d ng m i, c i t o nâng c p công trình ph i k t h p v i nhau. i u 27. Các công trình c u ư ng b , c u ư ng s t, các công trình vư t sông khác khi làm m i ph i m b o lu ng tuy n ư ng thu n i a thông su t, tĩnh không và khNu khoang thông thuy n c a các c u theo tiêu chuNn k thu t ư ng thu n i a. i u 28. Vi c x lý i v i các công trình, thi t b n m trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a ã có trư c ngày Ngh nh này có hi u l c ư c quy nh như sau: 1. T ch c gi i to ngay các công trình xét th y tr c ti p de do an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a và an toàn giao thông v n t i ư ng thu n i a. 2. Gi i to d n nh ng công trình xét th y chưa nh hư ng tr c ti p n s n nh c a công trình giao thông ư ng thu n i a và ch công trình ph i cam k t v i U ban nhân dân a phương và cơ quan qu n lý ư ng thu n i a theo các n i dung sau: a) Gi nguyên hi n tr ng, không cơi n i, không phát tri n thêm; b) D b công trình khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n. Chương 5:
 9. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA i u 29. B giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó; 2. Ch o, t ch c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trong ph m vi c nư c; 3. T ch c b máy qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a và hư ng d n U ban nhân dân c p t nh t ch c b máy qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a a phương; 4. T ch c, ch o ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng thu n i a trong ph m vi c nư c; 5. Ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh và các ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 6. Ph i h p v i B Tài chính cân i kinh phí hàng năm th c hi n k ho ch gi i to hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a thu c tuy n Trung ương qu n lý; 7. Xây d ng k ho ch, ki m tra ôn c vi c th c hi n công tác phòng ch ng và kh c ph c hư h i công trình giao thông ư ng thu n i a do thiên tai ch ho gây ra; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n b o v công trình giao thông ư ng thu n i a thu c thNm quy n c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m: 1. Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a B Giao thông v n t i trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; 2. Công b c p k thu t khai thác i v i lu ng ch y tàu thuy n trên tuy n ư ng thu n i a Trung ương và tuy n ư ng thu n i a chuyên dùng; 3. C p phép ho t ng cho các c ng, b n thu n i a trên tuy n ư ng thu n i a Trung ương và tuy n ư ng thu n i a chuyên dùng; 4. T ch c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a theo phân c p c a B Giao thông v n t i; 5. Ch o, ki m tra ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng thu n i a thu c C c;
 10. 6. Hư ng d n, ch o và ki m tra vi c c p, thu h i gi y phép s d ng vùng nư c cho thi công, ình ch i v i các ho t ng trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a; 7. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c c p, thu h i gi y phép i v i các ho t ng ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a nhưng nh hư ng n ch t lư ng, an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a; 8. Ch o và t ch c th c hi n công tác phòng ch ng và kh c ph c hư h i do thiên tai ch ho gây ra i v i công trình giao thông ư ng thu n i a ư c giao qu n lý; 9. Ph i h p v i chính quy n a phương và các ngành liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 10. Xây d ng k ho ch gi i to ph m vi hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a i v i tuy n ư ng thu n i a Trung ương; 11. Ch o và t ch c thu các lo i phí ư ng thu n i a theo quy nh c a pháp lu t; 12. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n b o v công trình giao thông ư ng thu n i a thu c trách nhi m c a C c theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: 1. Ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n các quy nh v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan Nhà nư c c p trên, B qu n lý Nhà nư c chuyên ngành và i u ki n c th c a a phương; 2. T ch c b máy qu n lý, b o v các h th ng ư ng thu n i a a phương; 3. Công b c p k thu t khai thác i v i lu ng ch y tàu thuy n trên tuy n ư ng thu n i a a phương và báo v B Giao thông v n t i; 4. C p phép ho t ng cho các c ng, b n thu n i a trên tuy n ư ng thu n i a a phương và báo v B Giao thông v n t i; 5. Cân i kinh phí hàng năm ph c v vi c o c, c m m c ch gi i và gi i to hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a thu c tuy n a phương qu n lý; 6. T ch c ch o và ki m tra S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trong lĩnh v c sau: a) Ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng thu n i a do a phương qu n lý theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i,
 11. b) C p, thu h i gi y phép s d ng vùng nư c cho thi công, ình ch i v i các ho t ng trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a a phương gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng thu n i a a phương; c) Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c c p, thu h i gi y phép i v i các ho t ng ngoài ph m vi b o v nhưng nh hư ng n ch t lư ng, an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a a phương; 7. Ch o, hư ng d n và ki m tra U ban nhân dân c p huy n, c p xã trong lĩnh v c sau: a) B o v các công trình giao thông ư ng thu n i a trên a bàn t nh; b) Qu n lý s d ng t ai trong và ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a phù h p v i các qu n lý c a pháp lu t v t ai, v b o v công trình giao thông, an toàn giao thông v n t i ư ng thu n i a; c) Ch trì, ph i h p v i các ơn v qu n lý ư ng thu n i a trong vi c gi i to các vi ph m trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 8. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai ch ho ; 9. T ch c và ch o công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trong ph m vi a phương; 10. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trong ph m vi a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: 1. Hư ng d n và ki m tra U ban nhân dân c p xã trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 2. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 3. T ch c, ch o U ban nhân dân c p xã th c hi n các bi n pháp b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trên a bàn huy n; 4. T ch c th c hi n vi c gi i to các vi ph m trong vi ph m b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trên a bàn huy n: 5. T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng t ai phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t v b o v công trình giao thông, an toàn giao thông v n t i ư ng thu n i a trên a bàn huy n; 6. C p, thu h i gi y phép thi công i v i công trình giao thông ư ng thu n i a ư c phân c p qu n lý;
 12. 7. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên t i, ch ho ; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trong ph m vi c a huy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. B Công an có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 2. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Qu c phòng l p phương án b o v các công trình giao thông ư ng thu n i a c bi t quan tr ng trình Chính ph phê duy t và tri n khai th c hi n; 3. Ch o, hư ng d n l c lư ng Công an trong vi c ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; i u 34. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Giao thông v n t i và U ban nhân dân c p t nh khi xây d ng quy ho ch phát tri n lưu v c sông có liên quan n giao thông ư ng thu n i a; 2. Ch o và hư ng d n th c hi n vi c t, duy trì báo hi u các công trình thu l i và thanh th i các công trình thu l i không còn s d ng nhưng nh hư ng t i lu ng ch y tàu thuy n và hành lang b o v lu ng ch y tàu thuy n. i u 35. B Thu s n có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i, U Ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; ch o và hư ng d n th c hi n quy ho ch và xây d ng công trình nuôi tr ng, khai thác thu s n có liên quan t i an toàn giao thông và an toàn công trình giao thông ư ng thu n i a. i u 36. B Xây d ng có trách nhi m ch o và hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng các ô th , các i m dân cư, các công trình khác liên quan n công trình giao thông ư ng thu n i a phù h p v i các quy nh c a Pháp l nh B o v công trình giao thông và Ngh nh này. i u 37. B Tài chính có trách nhi m: 1. B o m kinh phí cho vi c qu n lý, duy tu, s a ch a, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a trên cơ s k ho ch tài chính hàng năm ư c Chính ph phê duy t; 2. Ki m tra vi c s d ng ngân sách Nhà nư c chi cho vi c qu n lý, duy tu, s a ch a, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a, m b o s d ng úng m c ích; 3. Ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i và U ban nhân dân c p t nh cân i kinh phí hàng năm th c hi n gi i to các vi ph m hành lang b o v công trình giao thông ư ng thu n i a.
 13. i u 38. T ng c c a chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Xây d ng và U ban nhân dân c p t nh hư ng d n vi c c m m c ch gi i thu c ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 39. Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân c p t nh khi l p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o công trình có nh hư ng n an toàn các công trình giao thông ư ng thu n i a ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 40. T ch c, cá nhân có m t trong nh ng thành tích sau ây s ư c khen thư ng theo ch quy nh c a Nhà nư c: 1. Hoàn thành xu t s c nhi m v qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 2. Có óng góp công s c, tài s n vào vi c b o v công trình giao thông ư ng thu n i a; 3. Phát hi n và báo cáo k p th i ho c tích c c tham gia c u ch a công trình giao thông ư ng thu n i a khi có s c ; 4. Phát hi n, t giác hành vi xâm ph m, phá ho i công trình giao thông ư ng thu n i a; i u 41. Ngư i nào vi ph m các quy nh v b o v công trình giao thông ư ng thu n i a thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu x y ra mà b x lý k lu t, b x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 77/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a; trư ng h p gây thi t h i ph i b i thư ng, n u gây h u qu nghiêm tr ng thì s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 42. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 43. B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m hư ng d n, t ch c th c hi n Ngh nh này. i u 44. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
 14. trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản