intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 172/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

219
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 172/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 172/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 172/1999/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 172/1999/N -CP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I V I CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b , trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong vi c b o v công trình giao thông ư ng b và vi c x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b . i u 2. i tư ng áp d ng các quy nh c a Ngh nh này bao g m h th ng qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th , ư ng chuyên dùng, k c ư ng do các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng, t hoàn v n trên lãnh th Vi t Nam ph c v giao thông công c ng. i u 3. Công trình giao thông ư ng b ư c b o v bao g m: 1. N n ư ng, m t ư ng, v a hè, h th ng thoát nư c; 2. Các lo i c u, c ng, kè, tư ng ch n, h m, công trình ng m, ư ng ng m, ư ng tràn, ư ng c u n n; 3. B n phà, b n c u phao, các b n d phòng, các công trình và thi t b hai u b n, nơi c t d u các phương ti n vư t sông và các thi t b ph tr ; 4. Các công trình ch ng va, công trình ch nh tr dòng nư c;
 2. 5. o hư ng d n giao thông, d i phân cách, h th ng c c tiêu bi n báo, tư ng h lan, tư ng phòng v , m c ch gi i, m c o c, c t cây s , èn chi u sáng, èn tín hi u i u khi n giao thông và các công trình ph tr an toàn giao thông; 6. B n xe, bãi xe (bao g m c các công trình ph tr ), nhà ch xe d c ư ng; 7. Tr m cân xe, các thi t b m xe trên ư ng, tr m thu phí c u ư ng, tr m i u khi n giao thông, ch t phân lu ng. i u 4. Hành lang b o v công trình giao thông ư ng b bao g m ph n trên m t t, ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n nư c li n k công trình giao thông ư ng b có tác d ng phòng và ngăn ng a các tác ng làm nh hư ng n s b n v ng c a công trình, b o m an toàn cho các ho t ng giao thông v n t i ư ng b , b o m c nh quan, v sinh môi trư ng. Chương 2: GI I H N HÀNH LANG B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B i u 5. Gi i h n hành lang b o v i v i ư ng ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng ngoài khu v c ô th , căn c c p k thu t c a ư ng theo quy ho ch, tính t mép chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào ho c t mép ngoài rãnh d c ho c rãnh nh c a ư ng tr ra hai bên là: 20m (hai mươi mét) i v i ư ng cao t c và ư ng c p 1, c p 2; 15m (mư i lăm mét) i v i ư ng c p 3; 10m (mư i mét) i v i ư ng c p 4, c p 5; - i v i ư ng liên thôn, liên xã, do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) quy nh nhưng hành lang m i bên không nh hơn b r ng m t thân5 ư ng. 2. i v i ư ng trong khu v c ô th thu c thành ph , th xã, th tr n, gi i h n hành lang b o v b ng b r ng v a hè ho c ch gi i xây d ng theo quy ho ch ư c duy t. 3. i v i ư ng b song song v i sông ngòi, kênh r ch, vùng nư c có khai thác v n t i thu mà hành lang ch ng l n, gi i h n hành lang b o v ư ng b tính t mép b cao tr v phía ư ng b . 4. i v i ư ng b song song li n k v i ư ng s t mà hành lang b o v ch ng l n, ranh gi i hành lang b o v do B trư ng B Giao thông v n t i quy nh. i u 6. Gi i h n hành lang b o v i v i c u, c ng ư c quy nh như sau: 1. i v i c u ngoài khu v c ô th :
 3. a) Theo chi u d c c u, t uôi m c u ra m i bên là: 50m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 60m tr lên; 30m (ba mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 60m. Trong trư ng h p c u có ư ng d c lên, xu ng l n hơn quy nh trên ây thì gi i h n hành lang b o v ư c tính t uôi m c u ra n h t chân d c. b) Theo chi u ngang c u, t ph m vi ti p giáp v i c u, k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i phía là: 150m (m t trăm năm mươi mét) i v i c u có chi u dài l n hơn 300m; 100m (m t trăm mét) i v i c u có chi u dài t 60m n 300m; 50m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 20m n dư i 60m; 20m (hai mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 20m. 2. i v i c u trong khu v c ô th : a) Theo chi u d c c u, quy nh như i m a kho n 1 i u này. b) Theo chi u ngang c u: T mép lan can ngoài cùng c a c u tr ra m i bên 7m (b y mét) i v i c u ch y trên c n, k c c u l n có ph n ch y trên ph n t ch ng p khi có nư c lũ; Theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này và có gi i h n theo chi u d c c u là kho ng cách 2 mép b cao c a sông i v i c u ch y trên ph n có nư c thư ng xuyên. 3. i v i c ng, gi i h n hành lang b o v theo chi u d c c ng v hai phía b ng b r ng hành lang b o v i v i ư ng. i u 7. Gi i h n hành lang b o v i v i b n phà, c u phao ư c quy nh như sau: 1. Theo chi u d c b n phà, c u phao, b ng chi u dài ư ng xu ng b n. 2. Theo chi u ngang b n phà, c u phao: t tim b n tr ra m i phía là 150m (m t trăm năm mươi mét). i u 8. Gi i h n hành lang b o v i v i kè, tư ng ch n, công trình ch nh tr dòng nư c ư c quy nh như sau: 1. i v i kè ch ng xói b o v n n ư ng: a) T u kè và t cu i kè tr v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 50m (năm mươi mét);
 4. b) T chân kè tr ra sông 20m (hai mươi mét). 2. i v i kè ch nh tr dòng nư c: a) T chân kè v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 100m (m t trăm mét); b) T g c kè tr vào b 50m (năm mươi mét); c) T chân u kè tr ra sông 20m (hai mươi mét). i u 9. Ph m vi b o v b n xe, bãi xe, nhà ch xe, tr m cân xe, tr m i u khi n giao thông, tr m thu phí c u ư ng là ph m vi vùng t, vùng nư c c a công trình ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh trong gi y phép s d ng. i u 10. 1. Gi i h n hành lang b o v h m ư ng b là vùng t, á, kho ng không có kho ng cách t i m ngoài cùng c a các b ph n c u t o c a h m tr ra là 100m (m t trăm mét). 2. Gi i h n hành lang b o v h m ư ng b trong ô th ư c quy nh c th trong t ng d án do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 11. Gi i h n hành lang b o v phía trên không ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng là 4,5m (b n mét năm mươi) t tim m t ư ng tr lên theo phương th ng ng. 2. i v i c u là chi u cao c a b ph n c u t o cao nh t c a c u, nhưng không th p hơn 4,8m (b n mét tám mươi) tính t m t sàn c u tr lên theo phương th ng ng. 3. Chi u cao ư ng dây i n trên công trình giao thông ư ng b ho c g n tr c ti p trên k t c u c a c u ph i m b o an toàn cho ho t ng giao thông v n t i và an toàn lư i i n tùy theo i n áp c a ư ng dây i n. i u 12. Gi i h n hành lang b o v phía dư i m t t c a công trình giao thông ư ng b do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh c th phù h p v i yêu c u k thu t c a t ng công trình. i u 13. i v i công trình giao thông ư ng b trong khu v c ô th , gi i h n hành lang b o v công trình ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này và Ngh nh c a Chính ph s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994. i u 14. Trong trư ng h p gi i h n hành lang b o v công trình giao thông ư ng b ph i quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này phù h p v i tình hình th c t c a vi c c i t o, m r ng, nâng c p ho c xây d ng m i thì B trư ng B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh. Chương 3:
 5. TRÁCH NHI M B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B i u 15. 1. T ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài khi ho t ng trên h th ng qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th , ư ng chuyên dùng ph i có trách nhi m b o v công trình giao thông ư ng b . 2. T ch c, cá nhân trong nư c; ch c, cá nhân nư c ngoài ư c phép u tư xây d ng, khai thác công trình giao thông ư ng b ph i ch u trách nhi m t ch c b o v trong th i gian u tư, xây d ng, khai thác theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Cơ quan qu n lý ư ng b ch trì ph i h p v i cơ quan a chính và y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n), y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) có ư ng i qua ti n hành vi c o c, c m m c ch gi i hành lang b o v công trình giao thông ư ng b , làm cơ s qu n lý và s d ng t hành lang b o v ư ng b . U ban nhân dân c p huy n ch o y ban nhân dân c p xã ch trì ph i h p v i các ơn v qu n lý ư ng b cơ s t ch c b o v hành lang b o v công trình giao thông ư ng b . i u 17. C c ư ng b Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (sau ây g i chung là S Giao thông v n t i) có trách nhi m hư ng d n, ch o các ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c th c hi n các công vi c sau ây: 1. B trí y các tín hi u, báo hi u và các công trình ph tr an toàn giao thông ư ng b ; 2. Qu n lý, duy tu, s a ch a, b o m tr ng thái an toàn k thu t c a công trình giao thông ư ng b ; thư ng xuyên ki m tra k p th i phát hi n hư h ng công trình, m t mát thi t b giao thông ư ng b , các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b và an toàn giao thông v n t i ư ng b ; 3. X lý ho c kh c ph c k p th i khi công trình giao thông b hư h ng, thi t b b m t mát; 4. X lý ho c báo cáo cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; ình ch ngay ho t ng gây t n h i n an toàn công trình giao thông ư ng b ho c an toàn giao thông v n t i trên ư ng b . i u 18. L c lư ng C nh sát nhân dân, l c lư ng Ki m soát quân s và các cơ quan b o v pháp lu t a phương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m b o v công trình giao thông ư ng b và ph i h p v i l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b , ơn v qu n lý ư ng b trong vi c b o v công trình giao thông ư ng b .
 6. i u 19. 1. M i t ch c, cá nhân khi phát hi n công trình giao thông ư ng b có s c ho c có hành vi vi ph m quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b ph i báo ngay cho ơn v qu n lý ư ng b , cơ quan công an ho c y ban nhân dân a phương nơi g n nh t. 2. ơn v qu n lý ư ng b , cơ quan công an ho c y ban nhân dân a phương nh n ư c tin báo ph i c ngư i có trách nhi m n ngay nơi x y ra s c ho c công trình b vi ph m có bi n pháp x lý k p th i, ng th i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên và thông báo cho cơ quan qu n lý ư ng b . i u 20. Trong trư ng h p c bi t, vi c xây d ng công trình có s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b thì ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b sau ây ng ý b ng văn b n ngay t khi l p d án. C th như sau: 1. B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; 2. C c ư ng b Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C liên quan n qu c l và công trình xây d ng m i, s a ch a, nhưng chưa n m c l p d án liên quan n qu c l thu c ph m vi qu n lý; 3. S Giao thông v n t i i v i công trình liên quan n ư ng a phương và công trình xây d ng m i, s a ch a, nhưng chưa n m c l p d án liên quan n qu c l thu c ph m vi qu n lý; 4. Vi c thi công công trình nêu t i các kho n 1, 2, 3 i u này ch ư c ti n hành khi có gi y phép thi công c a C c ư ng b Vi t Nam ho c S Giao thông v n t i. i u 21. Các công trình xây d ng có s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b nhưng nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng b ho c an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng b ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b sau ây tham gia ý ki n b ng văn b n ngay t khi l p d án: 1. B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; 2. C c ư ng b Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C có nh hư ng n qu c l ; 3. S Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm B, C nh hư ng n ư ng a phương. i u 22. M t s công trình ư c phép s d ng hành lang b o v ư ng b ho c ngoài hành lang, nhưng nh hư ng n an toàn giao thông ư ng b ph i tuân theo quy nh sau ây: 1. Các c t i n, i n tín, i n tho i ngoài ph m vi n i thành, n i th ho c khu ông dân cư ph i cách mép n n ư ng m t kho ng cách ít nh t b ng chi u cao c a c t;
 7. 2. Lò vôi, lò úc kim lo i, lò g ch, lò th y tinh, lò g m ph i cách chân n n ư ng ít nh t 25m (hai mươi lăm mét); 3. Các kho ch a ch t n , ch t c, ch t d cháy và nh ng m khai thác b ng mìn, ngoài ph m vi hành lang b o v ư ng b còn ph i có m t kho ng cách an toàn theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 4. Nơi h p ch ph i cách chân ư ng ho c mép ư ng ít nh t 100m (m t trăm mét) và ph i tuân theo quy ho ch; 5. Các tr m xăng d u ch ư c s d ng t m th i hành lang b o v ư ng b làm ư ng d n và sân ch ; không ư c xây d ng ki n trúc nào khác; 6. Vi c s d ng hành lang b o v ư ng b liên quan t i công trình an ninh, qu c phòng li n k ph i th ng nh t v i B Công an, B Qu c phòng. i u 23. Vi c s d ng công trình trong ph m vi b o v ư ng b ph i theo úng văn b n th a thu n và gi y phép thi công c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. Trư c khi thi công và sau khi thi công xong ph i báo cho ơn v tr c ti p qu n lý công trình giao thông ư ng b bi t ki m tra. i u 24. 1. Trong hành lang b o v ư ng b d c hai bên ư ng ngoài ô th ư c phép tr ng cây hoa màu, cây lương th c, cây ăn qu , cây l y g , nhưng ph i tuân theo các quy nh sau ây: a) i v i ư ng p, ph i tr ng cách mép chân ư ng ít nh t 01m (m t mét) i v i cây hoa màu, cây lương th c và ít nh t 02m (hai mét) i v i cây ăn qu , cây l y g ; b) i v i ư ng ào, ph i tr ng cách mép nh mái ư ng ho c mép ngoài rãnh nh ít nh t 06m (sáu mét); c) Ch tr ng các cây l y g có r c c ăn sâu. Không ư c cành cây l n ra quá ph m vi tĩnh không quy nh c a ư ng. 2. Trong hành lang b o v ư ng b d c hai bên ư ng không ư c tr ng các lo i cây t i ngã ba, ngã tư, nơi giao c t v i ư ng s t và nh ng v trí làm nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n. i u 25. Các công trình văn hóa, l ch s ư c x p h ng b o t n, k c nh ng khu r ng nguyên sinh trong ph m vi hành lang b o v ư ng b ư c gi nguyên và b o v theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 26. 1. Ngoài các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh b o v công trình giao thông, i v i công trình giao thông ư ng b còn nghiêm c m các hành vi sau ây:
 8. a) Th rông, chăn d t súc v t m t ư ng, mái ư ng và bu c súc v t vào hàng cây hai bên ư ng, vào các c c tiêu, bi n báo ho c các công trình ph tr an toàn giao thông khác; b) ào mương dư i g m c u, l i d ng thân ư ng làm mương, làm ao; phá ho c t r ng sát d c hai bên ư ng b ; c) Khai thác trái phép cát, á, s i ho c các hành vi khác làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng b ; d) T ý xây d ng, ào phá, b n súng, n mìn, t l a, neo bu c tàu thuy n ho c b t kỳ vi c gì nh hư ng n an toàn c a c u. 2. Nghiêm c m các hành vi ngăn c m ư ng ho c làm c n tr giao thông, n u không có gi y phép c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. Trong trư ng h p do yêu c u an ninh, chính tr , tr t t xã h i, qu c phòng thì cơ quan công an có thNm quy n ư c phép t m th i ình ch ho c h n ch giao thông làm nhi m v nhưng ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n bi t ph i h p công tác, tránh ách t c giao thông. i u 27. 1. Vi c xây d ng công trình th y l i có liên quan n công trình ư ng b ph i ư c s th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n quy nh t i i u 20 và i u 21 c a Ngh nh này. Vi c xây d ng công trình ư ng b có liên quan n công trình th y l i ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan qu n lý công trình th y l i. 2. Trong trư ng h p khNn c p, cơ quan phòng ch ng l t bão, ch ng h n, ch ng úng có th s d ng công trình giao thông ư ng b , nhưng không ư c làm nh hư ng n b n v ng c a công trình và khi hoàn thành nhi m v , có trách nhi m khôi ph c tr ng thái ban u c a công trình giao thông ư ng b . 3. Trư ng h p các cơ quan qu n lý công trình ư ng b và cơ quan qu n lý công trình th y l i u có k ho ch xây d ng m i ho c c i t o nâng c p công trình, thì vi c xây d ng m i, c i t o nâng c p công trình ph i k t h p v i nhau. 4. Vi c xây d ng công trình m i làm nh hư ng n b n v ng c a công trình có trư c ho c làm tr ng i n tác d ng c a công trình ó thì cơ quan ch qu n công trình xây d ng m i ph i có bi n pháp x lý b ng k thu t theo s th a thu n c a cơ quan ch qu n công trình cũ b nh hư ng và ch u phí t n s a ch a, khôi ph c. N u ng th i mu n c i t o, m r ng nâng c p công trình có trư c, thì cơ quan ch qu n công trình cũ ph i u tư ph n tăng thêm. 5. Vi c qu n lý, s d ng nh ng o n ê v a là ư ng giao thông, v a là ê ph i tuân theo pháp lu t v b o v ê i u và pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b trên nguyên t c ưu tiên hàng u cho vi c m b o an toàn ê i u. Chương 4:
 9. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B i u 28. B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó; 2. Ch o, t ch c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b trong ph m vi c nư c; 3. T ch c b máy qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b do Trung ương qu n lý; hư ng d n y ban nhân dân c p t nh t ch c b máy qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b c a a phương; 4. T ch c, ch o và giám sát ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b trong ph m vi c nư c; 5. Ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh và các ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 6. Ph i h p v i B Tài chính cân i kinh phí th c hi n k ho ch gi i t a hành lang b o v công trình giao thông ư ng b i v i ư ng do Trung ương qu n lý; 7. Xây d ng k ho ch, ki m tra ôn c vi c th c hi n công tác phòng, ch ng và kh c ph c hư h i công trình giao thông ư ng b do thiên tai, ch h a; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n b o v công trình giao thông ư ng b theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. C c ư ng b Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b B Giao thông v n t i trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; 2. T ch c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b thu c C c; 3. Ch o, ki m tra ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b do C c tr c ti p qu n lý; 4. Ch o, ki m tra ho t ng các tr m m, phân lo i xe; các tr m ki m tra t i tr ng, kích thư c xe quá kh , quá t i; 5. Hư ng d n, ch o và ki m tra vi c c p, thu h i gi y phép thi công, ình ch ho t ng trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng b ;
 10. 6. Ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c c p, thu h i gi y phép ho t ng ngoài ph m vi b o v công trình ư ng b , nhưng nh hư ng n ch t lư ng, an toàn công trình giao thông ư ng b ; 7. Ch o và t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng và kh c ph c hư h ng công trình giao thông ư ng b do thiên tai, ch h a gây ra trên qu c l ; 8. Ph i h p v i chính quy n a phương và các ngành có liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 9. Xây d ng k ho ch gi i t a ph m vi hành lang b o v công trình giao thông ư ng b i v i h th ng qu c l ; 10. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n b o v công trình giao thông ư ng b thu c trách nhi m c a C c theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: 1. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n các quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i và i u ki n c th c a a phương; 2. T ch c b máy qu n lý, b o v các h th ng ư ng b a phương; 3. T ch c ch o và ki m tra S Giao thông v n t i trong các lĩnh v c sau ây: a) Ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông c a t nh theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i; b) C p, thu h i Gi y phép thi công, ình ch ho t ng trong ph m vi b o v công trình giao thông gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng b c a a phương. Yêu c u, ki n ngh v vi c c p, thu h i Gi y phép ho t ng ngoài ph m vi b o v , nhưng nh hư ng n ch t lư ng, an toàn công trình giao thông ư ng b c a a phương. 4. Ch o, hư ng d n và ki m tra y ban nhân dân c p huy n, c p xã trong các lĩnh v c sau ây: a) B o v các công trình giao thông ư ng b trên a bàn t nh; b) Qu n lý, s d ng t ai trong và ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai, quy nh v qu n lý xây d ng hai bên ư ng b và pháp lu t v b o v công trình giao thông, an toàn giao thông v n t i ư ng b ; c) Ch trì, ph i h p v i các ơn v qu n lý ư ng b trong vi c gi i t a ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b b vi ph m; 5. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, ch h a;
 11. 6. T ch c và ch o công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b trong ph m vi a phương; 7. Cân i kinh phí hàng năm th c hi n vi c gi i t a ph m vi hành lang b o v ư ng a phương; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v công trình giao thông ư ng b trong ph m vi a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: 1. Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân c p xã trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 2. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 3. T ch c, ch o y ban nhân dân c p xã th c hi n các bi n pháp b o v công trình giao thông ư ng b trên a bàn huy n; 4. T ch c th c hi n vi c gi i t a ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b trên a bàn huy n; 5. T ch c qu n lý vi c s d ng t ai trong và ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai, quy nh v qu n lý xây d ng hai bên ư ng b và pháp lu t v b o v công trình giao thông, an toàn giao thông v n t i ư ng b trong a bàn huy n; 6. C p, thu h i gi y phép thi công công trình giao thông ư ng b ư c phân c p qu n lý; 7. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, ch h a; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v công trình giao thông ư ng b trong a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. B Công an có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v công trình giao thông ư ng b ; 2. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Qu c phòng l p phương án b o v các công trình giao thông ư ng b c bi t quan tr ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t và tri n khai th c hi n; 3. Ch o, hư ng d n l c lư ng công an ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b .
 12. i u 33. B Xây d ng có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng các ô th , các i m dân cư, các công trình khác n m d c hai bên ư ng b . i u 34. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng h th ng công trình th y l i có liên quan n công trình giao thông ư ng b ; ch o, hư ng d n vi c tr ng cây trong hành lang b o v ư ng b . i u 35. B Tài chính có trách nhi m: 1. B o m kinh phí qu n lý, duy tu, s a ch a, b o v công trình giao thông ư ng b ư c u tư b ng v n ngân sách Nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c trên cơ s k ho ch ngân sách hàng năm ư c Chính ph phê duy t; Ch các công trình ư ng b ư c u tư xây d ng b ng các ngu n v n khác ph i t b o m kinh phí qu n lý, duy tu, s a ch a và b o v công trình ó; 2. Ki m tra vi c s d ng ngân sách Nhà nư c chi cho vi c qu n lý, duy tu, s a ch a, b o v công trình giao thông ư ng b , m b o úng m c ích; 3. Ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i cân i kinh phí th c hi n k ho ch gi i t a hành lang b o v công trình giao thông ư ng b . i u 36. T ng c c a chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c kh o sát, o c, phân lo i t thu c ph m vi hành lang b o v ư ng b qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 37. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh khi l p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o công trình có nh hư ng n an toàn các công trình giao thông ư ng b ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 38. T ch c, cá nhân có m t trong nh ng thành tích sau ây ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c: 1. Hoàn thành xu t s c nhi m v qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b ; 2. Có óng góp công s c, c a c i vào vi c b o v công trình giao thông ư ng b ; 3. Phát hi n, t giác hành vi xâm ph m, phá ho i công trình giao thông. i u 39. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu x y ra mà b x lý k lu t, x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm
 13. 1995, quy nh s a i t i Ngh nh s 78/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph và quy nh t i i u 40 c a Ngh nh này. Trư ng h p vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng, thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 40. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Chăn d t súc v t mái ư ng, bu c súc v t vào hàng cây hai bên ư ng ho c các c c tiêu, bi n báo, các công trình ph tr an toàn giao thông ư ng b ; b) T ý leo trèo lên m , tr và d m c u. 2. Ph t ti n 50.000 ng i v i hành vi l n chi m ư ng giao thông bày bán hàng hóa gây c n tr cho vi c khai thác, s d ng công trình giao thông ư ng b . 3. Ph t ti n 300.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ôtô không tuân theo báo hi u giao thông, s ch d n c a nhân viên hư ng d n giao thông, Thanh tra giao thông khi qua ư ng, qua c u, qua phà, qua các o n ư ng nguy hi m. 4. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i hành vi t l a, neo u tàu thuy n trong hành lang b o v ho c các hành vi khác làm nh hư ng n an toàn c a c u. 5. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L n chi m ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b xây d ng nhà , l u quán ho c các công trình khác; b) Di chuy n ch m tr các công trình, nhà , l u quán ho c c tình trì hoãn vi c di chuy n gây tr ng i cho vi c xây d ng, c i t o m r ng và b o v công trình giao thông ư ng b khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; c) T ý ngăn c m ư ng giao thông ho c làm c n tr giao thông; d) Chi m d ng ư ng giao thông làm nơi buôn bán v t li u xây d ng, r a xe. 6. Ph t ti n 3.000.000 ng i v i hành vi ào mương dư i g m c u, l i d ng thân ư ng làm mương, làm ao. 7. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi xây d ng, ào phá, n mìn, khai thác cát, á, s i ho c các hành vi khác làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng b . Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy nh t i i u này còn ph i tháo d công trình, nhà , l u quán ã l n chi m, di chuy n ngay công trình, nhà , l u quán trong th i h n do cơ quan có thNm quy n quy nh; khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m gây ra; b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m gây ra.
 14. i u 41. U ban nhân dân các c p, l c lư ng c nh sát nhân dân và Thanh tra giao thông ư ng b có thNm quy n x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995, quy nh s a i t i Ngh nh s 78/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph và quy nh t i i u 40 c a Ngh nh này. i u 42. Vi c x lý i v i các công trình n m trong hành lang b o v công trình giao thông ư ng b ã có trư c ngày ban hành Ngh nh này ư c quy nh như sau: 1. Gi i t a ngay các công trình gây nguy h i n s n nh c a công trình giao thông ư ng b như gây lún, s t, l , n t, v ho c gây m t an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng b ; 2. Gi i t a d n nh ng công trình xét th y chưa nh hư ng tr c ti p n s n nh c a công trình giao thông ư ng b và an toàn ho t ng giao thông v n t i ư ng b , v i i u ki n ch công trình ph i cam k t v i y ban nhân dân a phương và cơ quan qu n lý ư ng b v vi c gi nguyên hi n tr ng, không cơi n i, không phát tri n thêm; d b công trình khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 43. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này, tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép gi i h n hành lang b o v nh hơn i v i m t s d án nâng c p, c i t o ư ng b . i u 44. B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 45. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2