Nghị định số 177-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Nghị định số 177-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 177-HĐBT về việc phân ngành kinh tế quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 177-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 177-H BT Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 1982 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 177-H BT NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1982 V VI C PHÂN NGÀNH KINH T QU C DÂN H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c yêu c u c a công tác k ho ch hoá, công tác qu n lý kinh t và thông tin kinh t ; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê. NGHN NNH : i u 1.- Nay phân ngành kinh t qu c dân (g i chung là ngành kinh t c p I) g m 16 ngành sau ây: 1. Ngành công nghi p 2. Ngành xây d ng. 3. Ngành nông nghi p. 4. Ngành lâm nghi p 5. Ngành giao thông vân t i. 6. Ngành bưu i n thông tin liên l c. 7. Ngành thương nghi p, cung ng v t tư và thu mua. 8. Các ngành s n xu t v t ch t khác. 9. Ngành s nghi p nhà , ph c v công c ng, ph c v sinh ho t và du l ch. 10. Ngành khoa h c. 11. Ngành giáo d c và ào t o. 12. Ngành văn hoá và ngh thu t.
  2. 13. Ngành y t , b o hi m xã h i, th d c th thao. 14. Ngành tài chính, tín d ng và b o hi m Nhà nư c. 15. Ngành qu n lý Nhà nư c. 16. Các ngành không s n xu t v t ch t khác. i u 2.- Căn c vào Ngh nh này, T ng c c Th ng kê quy nh vi c phân ngành kinh t qu c dân chi ti t c p II, c p III và các b ng danh m c khác có liên quan. i u 3.- Ngh nh này thay cho Ngh nh s 37-CP ngày 12-3-1974 và các quy nh v phân ngành kinh t qu c dân trư c ây. Ngh nh này có hi u l c t ngày ban hành. i u 4.- T ng c c trư ng T ng c c th ng kê có trách nhi m ph i h p v i th trư ng các B , các U ban Nhà nư c và cơ quan khác thu c H i ng B trư ng hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 5.- B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, các B trư ng Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản