Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
65
lượt xem
6
download

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 188/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2004 NGHN NNH V PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ T VÀ KHUNG GIÁ CÁC LO I T CHÍNH PH Căn c vào Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai s 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh Ngh nh này quy nh phương pháp xác nh giá t, khung giá các lo i t và nh giá các lo i t c th t i a phương. i u 2. Ph m vi áp d ng 1. Giá t do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh theo quy nh t i Ngh nh này s d ng làm căn c : a) Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b) Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t t ai năm 2003; c) Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003;
 2. d) Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003; ) Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; e) Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003; g) Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao t, cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t, ho c u th u d án có s d ng t, thì m c giá trúng u giá quy n s d ng t ho c trúng u th u d án có s d ng t không ư c th p hơn m c giá do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh t i Ngh nh này. 3. Ngh nh này không áp d ng i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng t tho thu n v giá t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t; góp v n b ng quy n s d ng t. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Phân vùng t t i nông thôn là vi c phân nh qu t g m các lo i t trong vùng có i u ki n t ai, th như ng, khí h u tương ng. Trên cơ s ó phân ra các lo i t t i vùng: ng b ng, trung du, mi n núi nh giá. 2. Giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng là s ti n VN tính trên m t ơn v di n tích t ư c hình thành t k t qu c a nh ng giao d ch th c t mang tính ph bi n gi a ngư i c n chuy n như ng và ngư i mu n ư c chuy n như ng không b nh hư ng b i các y u t như tăng giá do u cơ, do thay i quy ho ch, chuy n như ng trong tình tr ng b ép bu c, quan h huy t th ng. 3. t t i khu v c giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là khu t giáp sát nhau t i ư ng phân a gi i hành chính gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. t li n k là khu t li n nhau, ti p n i nhau v i khu t ã ư c xác nh. Chương 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ T VÀ KHUNG GIÁ CÁC LO I T i u 4. Phương pháp xác nh giá t
 3. 1. Phương pháp so sánh tr c ti p: là phương pháp xác nh m c giá thông qua vi c ti n hành phân tích các m c giá t th c t ã chuy n như ng quy n s d ng t trên th trư ng c a lo i t tương t (v lo i t, di n tích t, th a t, h ng t, lo i ô th , lo i ư ng ph và v trí) so sánh, xác nh giá c a th a t, lo i t c n nh giá. 2. Phương pháp thu nh p: là phương pháp xác nh m c giá tính b ng thương s gi a m c thu nh p thu n tuý thu ư c hàng năm trên 1 ơn v di n tích t so v i lãi su t ti n g i ti t ki m bình quân m t năm (tính n th i i m xác nh giá t) c a lo i ti n g i VN kỳ h n 01 năm (12 tháng) t i Ngân hàng Thương m i Nhà nư c có m c lãi su t ti n g i ti t ki m cao nh t trên a bàn. i u 5. i u ki n áp d ng các phương pháp xác nh giá t 1. Phương pháp so sánh tr c ti p ư c áp d ng nh giá t khi trên th trư ng có các lo i t tương t ã chuy n như ng quy n s d ng t so sánh ư c v i lo i t c n nh giá. Giá chuy n như ng quy n s d ng t c a lo i t tương t s d ng phân tích, so sánh v i lo i t c n nh giá ph i là giá chuy n như ng quy n s d ng s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng. 2. Phương pháp thu nh p ch áp d ng nh giá cho các lo i t xác nh ư c các kho n thu nh p mang l i t t. 3. Căn c vào tình hình c th v th trư ng chuy n như ng quy n s d ng t, h sơ v các lo i t, s li u ã thu th p, U ban nhân dân c p t nh l a ch n phương pháp xác nh giá cho phù h p; trong trư ng h p c n thi t có th s d ng k t h p c hai phương pháp xác nh giá t ư c quy nh t i Ngh nh này ki m tra, so sánh, i chi u các m c giá ư c tính quy t nh m c giá c th . 4. Khi nh giá các lo i t c th t i a phương, n u có m t s lo i t không i u ki n áp d ng các phương pháp xác nh giá t nêu t i i u 4 thì áp d ng các quy nh t i i m 6, i m 7 m c a kho n 1; i m 5, i m 6 m c b kho n 1 và m c c kho n 1 i u 6 c a Ngh nh này nh giá. i u 6. Khung giá các lo i t 1. Khung giá t ban hành kèm theo Ngh nh này ư c quy nh cho các lo i t ư c phân lo i t i i u 13 Lu t t ai g m: a) i v i nhóm t nông nghi p: Khung giá t tr ng cây hàng năm (B ng 1). Khung giá t tr ng cây lâu năm (B ng 2). Khung giá t r ng s n xu t (B ng 3). Khung giá t nuôi tr ng thu s n (B ng 4).
 4. Khung giá t làm mu i (B ng 5). i v i t r ng phòng h và t r ng c d ng, U ban nhân dân c p t nh căn c vào giá t r ng s n xu t do U ban nhân dân c p t nh quy t nh và căn c phương pháp nh giá t r ng s n xu t quy nh t i i u 13 Ngh nh này nh m c giá phù h p v i tình hình th c t t i a phương. i v i các lo i t nông nghi p khác theo quy nh c a Chính ph , U ban nhân dân c p t nh căn c vào giá các lo i t nông nghi p li n k do U ban nhân dân c p t nh quy t nh và căn c phương pháp nh giá t i v i lo i t nông nghi p li n k quy nh t i i u 13 Ngh nh này nh m c giá cho phù h p v i tình hình th c t t i a phương. b) i v i nhóm t phi nông nghi p: - Khung giá t t i nông thôn (B ng 6). - Khung giá t t i ô th (B ng 7). Khung giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn (B ng 8). Khung giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i ô th (B ng 9). - i v i t xây d ng tr s cơ quan và t xây d ng công trình s nghi p, U ban nhân dân c p t nh căn c vào giá t li n k ho c giá t t i vùng lân c n do U ban nhân dân c p t nh quy t nh và phương pháp nh giá t quy nh t i i u 13 Ngh nh này nh m c giá t phù h p v i tình hình th c t t i a phương. - i v i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh; t s d ng vào các m c ích công c ng theo quy nh c a Chính ph ; t do các cơ s tôn giáo s d ng; t có công trình là ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h ; t làm nghĩa trang, nghĩa a và t phi nông nghi p khác theo quy nh c a Chính ph ; U ban nhân dân c p t nh căn c vào giá lo i t li n k do U ban nhân dân c p t nh quy nh và căn c phương pháp nh giá t i v i lo i t li n k quy nh t i i u 13 Ngh nh này nh m c giá t cho phù h p v i tình hình th c t t i a phương. c) i v i nhóm át chưa s d ng i v i các lo i t chưa xác nh m c ích s d ng bao g m t b ng chưa s d ng, t i núi chưa s d ng, núi á không có r ng cây, khi c n ph i có giá tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t lo i t này, U ban nhân dân c p t nh căn c vào giá c a các lo i t li n k do U ban nhân dân c p t nh quy nh và phương pháp xác nh giá t i v i lo i t li n k quy nh t i i u 13 Ngh nh này nh m c giá t phù h p. Khi t chưa s d ng ư c c p có thNm quy n cho phép ưa vào s d ng, U ban nhân dân c p t nh căn c vào khung giá t cùng lo i, cùng m c ích s d ng do Chính ph quy nh nh m c giá t c th . 2. Căn c giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t t i a phương, U ban nhân dân c p t nh ư c quy t nh giá các lo i t c th trong gi i h n cho phép tăng thêm
 5. không quá 20% so v i m c giá t i a và gi m không quá 20% so v i m c giá t i thi u c a khung giá t cùng lo i quy nh t i kho n 1 i u này. i u 7. i u ch nh khung giá các lo i t Khi giá chuy n như ng quy n s d ng t ph bi n trên th trư ng c a m t s ho c t t c các lo i t trong các b ng khung giá t có bi n ng liên t c kéo dài trong th i h n 60 ngày tr lên, trên ph m vi r ng (nhi u t nh, thành ph ), gây nên chênh l ch giá l n: tăng t 30% tr lên so v i giá t i a ho c gi m t 30% tr lên so v i giá t i thi u trong khung giá quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh này thì B Tài chính có trách nhi m ch trì xây d ng m t s ho c t t c khung giá t m i trình Chính ph i u ch nh cho phù h p. Chương 3: NNH GIÁ CÁC LO I T T I NA PHƯƠNG i u 8. Nguyên t c phân vùng t nông thôn, phân h ng t nông nghi p nh giá t. 1. Phân vùng t t ư c chia thành 3 vùng: ng b ng, trung du và mi n núi, m i vùng có nh ng c i m cơ b n sau: a) ng b ng là vùng t th p, tương i b ng ph ng và có cao ngang v i m t nư c bi n. M t dân s ông, k t c u h t ng và i u ki n s n xu t lưu thông hàng hóa thu n l i hơn trung du, mi n núi. b) Trung du là vùng t có cao v a ph i (th p hơn mi n núi, cao hơn ng b ng), bao g m i b ph n di n tích là i. M t dân s th p hơn ng b ng, cao hơn mi n núi, k t c u h t ng và i u ki n s n xu t lưu thông hàng hóa kém thu n l i hơn so v i ng b ng nhưng thu n l i hơn mi n núi. c) Mi n núi là vùng t cao hơn vùng trung du, bao g m i b ph n di n tích là núi cao, a hình ph c t p. M t dân s th p; k t c u h t ng và i u ki n s n xu t lưu thông hàng hóa kém thu n l i hơn trung du. Các xã ư c công nh n là mi n núi theo quy nh c a U ban Dân t c và Mi n núi (nay là U ban Dân t c). 2. Phân h ng t H ng t nh giá t áp d ng theo h ng t tính thu s d ng t nông nghi p a phương ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 9. Xác nh vùng t, h ng t và v trí c a t ng lo i t c th nông thôn nh giá t
 6. 1. Nhóm t nông nghi p a) i v i t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t nuôi tr ng th y s n, t r ng s n xu t, t r ng phòng h , t r ng c d ng và các lo i t nông nghi p khác ư c x p theo h ng t và chia thành ba lo i xã theo a gi i hành chính: ng b ng, trung du, mi n núi. b) i v i t làm mu i ư c chia theo v trí. V trí c a t làm mu i ư c xác nh căn c vào kho ng cách t ng mu i n kho mu i t p trung t i khu s n xu t ho c g n ư ng giao thông, theo nguyên t c: v trí s 1 áp d ng i v i ng mu i g n kho mu i nh t ho c g n ư ng giao thông nh t; các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i có kho ng cách xa kho mu i hơn và xa ư ng giao thông hơn. 2. Nhóm t phi nông nghi p t i nông thôn i v i t t i nông thôn, t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn và các lo i t phi nông nghi p khác nông thôn như: t xây d ng tr s cơ quan, xây d ng công trình s nghi p; t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh; t s d ng vào m c ích công c ng g m t giao thông, th y l i; t xây d ng các công trình văn hoá, y t , giáo d c và ào t o, th d c th thao ph c v l i ích công c ng; t có di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh; t xây d ng các công trình công c ng khác theo quy nh c a Chính ph ; t do các cơ s tôn giáo s d ng; t có công trình là ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h ; t làm nghĩa trang, nghĩa a và t phi nông nghi p khác theo quy nh c a Chính ph ư c x p theo v trí c a t ng lo i t, chia thành ba lo i xã theo a gi i hành chính: ng b ng, trung du, mi n núi nh giá. V trí c a t ng lo i t trong m i lo i xã ư c chia theo 3 khu v c thu c a gi i hành chính c p xã: - Khu v c 1: t có m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng giao thông chính n m t i trung tâm xã ho c c m xã (g n y ban nhân dân xã, trư ng h c, ch , tr m y t ); g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu công nghi p, khu ch xu t; ho c không n m t i khu v c trung tâm xã nhưng g n u m i giao thông ho c g n ch nông thôn. - Khu v c 2: n m ven các tr c ư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã, khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu ch xu t. - Khu v c 3: là nh ng v trí còn l i trên a bàn xã. Vi c phân lo i khu v c xác nh giá t th c hi n theo nguyên t c: khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. V trí c a t ng lo i t trong t ng khu v c ư c xác nh căn c và kh năng sinh l i, kho ng cách t i m t ti n c a các tr c ư ng giao thông và i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và cung c p d ch v theo nguyên t c v trí s 1 có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c ư ng giao thông chính nh t, các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn.
 7. i u 10. Phân lo i ô th , ư ng ph , v trí t trong ô th c a t ng lo i t c th nh giá t i v i t t i ô th , t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p và các lo i t phi nông nghi p khác t i ô th như: t xây d ng tr s cơ quan, xây d ng công trình s nghi p; t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh; t s d ng vào m c ích công c ng g m t giao thông, th y l i; t xây d ng các công trình văn hoá, y t , giáo d c và ào t o, th d c th thao ph c v l i ích công c ng; t có di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh; t xây d ng các công trình công c ng khác theo quy nh c a Chính ph ; t do các cơ s tôn giáo s d ng; t có công trình là ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h ; t làm nghĩa trang, nghĩa a và t phi nông nghi p khác theo quy nh c a Chính ph ư c x p theo lo i ô th , lo i ư ng ph và v trí t nh giá. 1. ô th bao g m thành ph , th xã, th tr n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p và x p lo i ô th . ô th ư c phân thành 6 lo i, g m: ô th lo i c bi t, ô th lo i I, ô th lo i II, ô th lo i III, ô th lo i IV, ô th lo i V theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i v i th xã, th tr n chưa ư c x p lo i ô th thì x p vào ô th lo i V. 2. Phân lo i ư ng ph Lo i ư ng ph trong t ng lo i ô th ư c xác nh căn c ch y u vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, kho ng cách t i khu trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch. ư ng ph trong t ng lo i ô th ư c phân thành các lo i ư ng ph có s th t t 1 tr i. ư ng ph lo i 1 áp d ng i v i t t i trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch; có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; các lo i ư ng ph ti p sau ó theo th t t lo i 2 tr i áp d ng i v i t không trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch có m c sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. Trư ng h p m t ư ng ph g m nhi u o n ư ng ph có kh năng sinh l i khác nhau, có k t c u h t ng khác nhau thì t ng o n ư ng ph ó ư c x p vào lo i ư ng ph tương ng. 3. V trí t trong t ng lo i ư ng ph c a t ng lo i ô th ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , kho ng cách so v i tr c ư ng giao thông. V trí t trong t ng lo i ư ng ph c a t ng lo i ô th ư c phân thành các lo i v trí có s th t t 1 tr i. V trí s 1 áp d ng i v i t li n c nh ư ng ph (m t ti n) có m c sinh l i cao nh t có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i áp d ng i v i t không li n c nh ư ng ph có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. i u 11. ThNm quy n phân vùng, phân h ng t, phân lo i ư ng ph và v trí tc th nh giá
 8. Căn c vào các quy nh chung t i i u 8, i u 9 và i u 10 Ngh nh này và căn c tình hình th c t , t p quán c a t ng a phương, y ban nhân dân c p t nh quy nh các tiêu th c c th và quy nh vi c phân vùng, phân lo i, quy t nh s lư ng v trí cho t ng lo i t; s lư ng lo i ư ng ph , s lư ng v trí t c a t ng lo i ư ng ph ng v i các lo i ô th a phương làm căn c nh giá. Hàng năm, U ban nhân dân c p t nh ph i th c hi n vi c i u ch nh l i lo i t, lo i ư ng ph và v trí t khi có nh ng thay i do quy ho ch, u tư nâng c p ho c xây d ng m i k t c u h t ng làm thay i lo i t, h ng t, lo i ư ng ph và v trí t ã phân lo i trư c ó. i u 12. Khu v c t giáp ranh 1. Khu v c t giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. a) i v i t nông nghi p t i khu v c t giáp ranh ư c xác nh t ư ng phân a gi i hành chính gi a các t nh vào sâu a ph n m i t nh t i thi u 500 mét. b) i v i t phi nông nghi p nông thôn t i khu v c t giáp ranh ư c xác nh t ư ng phân a gi i hành chính gi a các t nh vào sâu a ph n m i t nh t i thi u 300 mét. c) i v i t phi nông nghi p ô th thu c cùng m t lo i ô th thì khu v c t giáp ranh ư c xác nh t ư ng phân a gi i hành chính gi a các t nh vào sâu a ph n m i t nh t i thi u 200 mét. d) Trư ng h p khu v c t gi a các t nh b ngăn cách b i sông, h , kênh có chi u r ng t 100 mét tr xu ng thì khu v c t giáp ranh ư c xác nh t b sông, b h , b kênh c a m i bên sông, bên h , bên kênh vào sâu a gi i c a m i t nh theo quy nh t i i m a, b, c kho n này. N u chi u r ng c a sông, h , kênh trên 100 mét thì không x p lo i t giáp ranh. 2. Khu v c t giáp ranh gi a các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân c p t nh căn c tình hình th c t t i a phương quy nh c th khu v c t giáp ranh gi a các qu n, huy n, th xã trong t nh, thành ph cho phù h p. i u 13. nh giá các lo i t c th t i a phương 1. U ban nhân dân c p t nh khi nh giá, i u ch nh giá các lo i t c th t i a phương ph i: a) Th c hi n vi c phân vùng, h ng t, lo i ư ng ph và v trí t theo quy nh t i i u 8, i u 9, i u 10 và i u 11 Ngh nh này. b) Căn c vào nguyên t c xác nh giá t quy nh t i i u 56 Lu t t ai; phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t quy nh t i i u 4, i u 5, i u 6; các phương pháp nh giá cho t ng lo i t c th t i Ngh nh này và giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t ph bi n trên th trư ng trong i u ki n bình
 9. thư ng xây d ng b ng giá các lo i t c th t i a phương, trình H i ng nhân dân cùng c p cho ý ki n trư c khi quy t nh. 2. Phương pháp nh giá c th cho t ng lo i t Khi nh giá cho lo i t nào thì áp d ng khung giá do Chính ph quy nh i v i lo i t ó. Phương pháp nh giá c th cho t ng lo i t theo khung giá như sau: a) i v i t tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, t nuôi tr ng th y s n, t r ng s n xu t, t r ng phòng h và t r ng c d ng và các lo i t nông nghi p khác: t h ng 1 c a t ng vùng ( ng b ng, trung du, mi n núi) và t ng lo i t có các y u t ch t t, v trí, a hình, i u ki n khí h u, th i ti t và các i u ki n tư i tiêu t t nh t ng v i m c giá cao nh t, các h ng ti p sau ó theo th t t h ng 2 tr i có các y u t kém hơn ng v i các m c giá th p hơn. b) i v i t làm mu i: t v trí s 1 có m c giá cao nh t, các v trí ti p sau ó theo th t t v trí th 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn. c) i v i t , t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p và các lo i t phi nông nghi p khác t i nông thôn: t t i khu v c 1 có m c giá cao nh t, các khu v c t ti p sau ó theo th t t th 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn. Trong t ng khu v c t, giá t ư c nh theo v trí. t v trí s 1 thu c khu v c 1 có m c giá cao nh t khu v c 1, các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn. Tương t , t v trí s 1 thu c khu v c 2 có m c giá cao nh t trong khu v c 2, các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn; t v trí s 1 thu c khu v c 3 có m c giá cao nh t trong khu v c 3, các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn. d) i v i t vư n, ao n m xen k trong khu v c t t i nông thôn nhưng không ư c c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n t thì giá t ư c quy nh b ng m c giá t tr ng cây lâu năm h ng cao nh t cùng vùng; ng th i, căn c vào tình hình th c t t i a phương y ban nhân dân c p t nh quy nh m c giá t cao hơn, nhưng m c t i a không ư c vư t quá 2 l n m c giá t tr ng cây lâu năm h ng cao nh t cùng vùng do y ban nhân dân c p t nh quy nh. ) i v i t , t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p và các lo i t phi nông nghi p khác t i ô th : Trong t ng lo i ô th giá t ư c nh theo lo i ư ng ph . t ư ng ph lo i 1 thu c khu trung tâm ô th , trung tâm thương m i d ch v có m c giá cao nh t. t các ư ng ph lo i ti p sau ó theo th t t lo i 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn.
 10. Trong t ng lo i ư ng ph t ư c nh theo t ng v trí. t v trí 1 c a ư ng ph lo i I có m c giá cao nh t c a ư ng ph lo i I; các v trí ti p sau ó theo th t t th 2 tr i ng v i các m c giá th p hơn. Tương t , t t i v trí 1 c a các lo i ư ng ph ti p sau có m c giá cao nh t theo t ng lo i ư ng ph ; các v trí ti p sau ng v i m c giá th p hơn theo t ng lo i ư ng ph . Trư ng h p m t lo i ư ng ph g m nhi u o n ư ng có kh năng sinh l i khác nhau, có giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t khác nhau và m c hoàn thi n k t c u h t ng khác nhau thì t ng o n ư ng ư c x p vào lo i ư ng ph tương ng nh giá c th do U ban nhân dân c p t nh quy t nh. e) i v i t nông nghi p n m xen k trong ô th không ư c quy ho ch là t ho c t phi nông nghi p khác, thì giá t ư c quy nh b ng m c giá t tr ng cây lâu năm h ng cao nh t cùng vùng; ng th i căn c vào tình hình th c t t i a phương U ban nhân dân c p t nh quy nh m c giá t cao hơn, nhưng t i a không ư c vư t quá 2 l n m c giá t tr ng cây lâu năm h ng cao nh t cùng vùng do U ban nhân dân c p t nh quy t nh. g) i v i t t i nông thôn các v trí ven tr c ư ng giao thông chính (qu c l , t nh l ), các u m i giao thông, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p, U ban nhân dân c p t nh căn c vào tình hình th c t t i a phương quy nh giá t t i các v trí này cho phù h p nhưng không vư t quá 3 l n m c giá t i a c a khung giá t t i nông thôn do Chính ph quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh này. i u 14. Giá t t i khu v c giáp ranh 1. Giá t t i khu v c giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. a) Khi nh giá t t i khu v c giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, U ban nhân dân các t nh có t giáp ranh ph i căn c vào quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này tho thu n v i nhau v giá t, k ho ch i u ch nh giá t t i khu v c giáp ranh, theo nguyên t c: - t giáp ranh thu c lo i t nào thì áp d ng theo khung giá do Chính ph quy nh i v i lo i t ó. - i v i t t i khu v c giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương như quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này n u có i u ki n t nhiên, k t c u h t ng như nhau, có cùng m c ích s d ng hi n t i, cùng m c ích s d ng theo quy ho ch thì m c giá như nhau. Trư ng h p c bi t m c giá có th chênh l ch nhau, nhưng t l chênh l ch t i a không quá 20%. b) Trư ng h p các t nh có t t i khu v c giáp ranh quy nh t i i m a kho n 1 i u này mà không tho thu n ư c v i nhau quy nh m c giá, thì báo cáo v i Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Giá t t i khu v c giáp ranh gi a các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
 11. U ban nhân dân c p t nh căn c quy nh t i kho n 2 i u 12 và v n d ng các nguyên t c nh giá t t i khu v c giáp ranh quy nh t i i m a kho n 1 i u này quy nh giá t c th t i khu v c t giáp ranh cho phù h p. i u 15. i u ch nh giá các lo i t c th t i a phương U ban nhân dân c p t nh ph i i u ch nh giá t trong các trư ng h p sau: 1. Khi giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng t i a phương c a nh ng lo i t, v trí t nh t nh có bi n ng liên t c kéo dài trong th i h n 60 ngày tr lên, gây nên chênh l ch giá l n: gi m t 10% tr lên so v i giá do U ban nhân dân c p t nh quy t nh thì i u ch nh giá xu ng; n u tăng t 20% tr lên so v i giá do U ban nhân dân c p t nh quy t nh thì i u ch nh giá tăng nhưng t l i u ch nh giá không vư t quá 20% m c giá t i a c a khung giá ư c quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Ngh nh này. 2. Khi c p có thNm quy n i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t, thay i m c ích s d ng t, thay i h ng t, lo i ô th , lo i ư ng ph và v trí t thì ph i i u ch nh l i giá t t i khu v c có thay i theo khung giá lo i t phù h p nhưng không ư c vư t quá m c giá quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Khung giá t c a Chính ph có i u ch nh. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 16. T ch c th c hi n 1. B Tài chính theo thNm quy n ch u trách nhi m hư ng d n thi hành, ki m tra vi c t ch c th c hi n Ngh nh này và gi i quy t các trư ng h p vư ng m c phát sinh v giá t theo ngh c a a phương theo thNm quy n; t ch c m ng lư i th ng kê giá t, i u tra và theo dõi giá t trong ph m vi c nư c; ch trì xây d ng trình Chính ph i u ch nh khung giá các lo i t; t ch c b i dư ng nghi p v nh giá t. 2. Các B , ngành và các t ch c, cơ quan s d ng t có trách nhi m ch o và t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n giá t theo quy nh t i Ngh nh này. 3. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: a) Quy nh giá t, i u ch nh giá t k p th i theo úng quy nh t i Ngh nh này. Công b công khai giá t t i a phương vào ngày 01 tháng 01 hàng năm và khi có i u ch nh giá t, t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n giá các lo i t t i a phương. Trong trư ng h p c n thi t khi xem xét quy t nh giá các lo i t t i a phương, U ban nhân dân c p t nh có th thuê các ơn v có ch c năng thNm nh giá, cơ quan tư v n v giá t kh o sát, i u tra giá chuy n như ng quy n s d ng t, tư v n xây d ng giá các lo i t c th t i a phương.
 12. b) Không ư c phân c p ho c u quy n cho các ngành, U ban nhân dân c p qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh quy nh giá các lo i t . c) Ki m tra, x lý và gi i quy t c th nh ng v n liên quan n giá t thu c thNm quy n t i a phương. d) Theo dõi bi n ng giá chuy n như ng quy n s d ng t thư ng xuyên, t ch c th ng kê giá t. ) Báo cáo B Tài chính tình hình giá chuy n như ng quy n s d ng các lo i t t i a phương theo nh kỳ 6 tháng m t l n; th i h n g i báo cáo trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm. e) Trích m t kho n kinh phí t ngân sách a phương th c hi n vi c i u tra, kh o sát giá chuy n quy n s d ng các lo i t, thuê tư v n xây d ng b ng giá t và nh giá các lo i t a phương. i u 17. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph quy nh khung giá các lo i t, Quy t nh s 302/TTg ngày 13 tháng 5 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh h s (k) trong khung giá t và Ngh nh s 17/1998/N -CP ngày 21 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v vi c s a i, b sung kho n 2 i u 4 c a Ngh nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 quy nh khung giá các lo i t. 2. U ban nhân dân c p t nh căn c vào Ngh nh này ban hành giá các lo i tc th công b công khai áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C: B NG KHUNG GIÁ T CÁC LO I (Ban hành kèm theo Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph ) B NG 1: KHUNG GIÁ T TR NG CÂY HÀNG NĂM ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i xã Xã ng b ng Xã trung du Xã mi n núi
 13. M c Giá t i Giá t i Giá t i thi u Giá t i Giá t i Giá t i a giá thi u a a thi u 4,0 90,0 3,0 70,0 1,0 47,5 B NG 2: KHUNG GIÁ T TR NG CÂY LÂU NĂM ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i xã Xã ng b ng Xã trung du Xã mi n núi M c giá Giá t i thi u Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i a thi u a thi u a 5,0 105,0 3,5 65,0 0,8 45,0 B NG 3: KHUNG GIÁ T R NG S N XU T ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i xã Xã ng b ng Xã trung du Xã mi n núi M c giá Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i a thi u a thi u a thi u 1,5 40,0 0,8 25,5 0,5 20,0 B NG 4: KHUNG GIÁ T NUÔI TR NG TH Y S N ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i xã Xã ng b ng Xã trung du Xã mi n núi M c Giá t i Giá t i Giá t i thi u Giá t i Giá t i Giá t i giá thi u a a thi u a 3,0 90,0 2,0 50,0 0,5 24,0 B NG 5: KHUNG GIÁ T LÀM MU I ( ơn v tính: nghìn ng/m2) M c giá C nư c
 14. Giá t i thi u Giá t i a 1,5 41,0 B NG 6: KHUNG GIÁ T T I NÔNG THÔN ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i xã Xã ng b ng Xã trung du Xã mi n núi M c Giá t i thi u Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i Giá t i giá a thi u a thi u a 10,0 1.250,0 4,5 850,0 2,5 600,0 B NG 7: KHUNG GIÁ T T I Ô THN ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i c bi t I II III IV V ô th M c Giá t i Giá t i Giá Giá t i Giá Giá t i Giá Giá t i Giá Giá t i Giá Giá t i giá thi u a t i a t i a t i a t i a t i a thi u thi u thi u thi u thi u 1.500,067.500,0400,0 42.500,0150,030.000,0 120,019.500,0 50,0 13.350,0 30,0 6.700,0 B NG 8: KHUNG GIÁ T S N XU T, KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P T I NÔNG THÔN ( ơn v tính: nghìn ng/m2) Lo i xã Xã ng b ng Xã trung du Xã mi n núi M c giá Giá t i Giá t i Giá t i thi u Giá t i Giá t i Giá t i thi u a a thi u a 10,0 900,0 4,5 600,0 2,5 350,0 B NG 9: KHUNG GIÁ T S N XU T, KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P T I Ô THN
 15. ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i c bi t I II III IV V ô th M c G.t i G.t i a G.t i G.t i a G.t i G.t i a G.t i G.t i a G.t i G.t i a G.t i G.t i a giá thi u thi u thi u thi u thi u thi u 1.000,0 47.810,0 250,0 29.500,0 100,0 20.000,0 50,0 13.500,0 40,0 8.500,0 15,0 4.500,0
Đồng bộ tài khoản