Nghị định số 188/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
126
lượt xem
11
download

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 188/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 188/2007/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C AB YT CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Y t là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân, bao g m các lĩnh v c: y t d phòng; khám b nh, ch a b nh; ph c h i ch c năng; giám nh y khoa, pháp y, pháp y tâm th n; y dư c c truy n; dư c; m phNm; an toàn v sinh th c phNm; trang thi t b y t ; b o hi m y t ; dân s - k ho ch hóa gia ình; s c kh e sinh s n; qu n lý nhà nư c các d ch v công trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . i u 2. Nhi m v và quy n h n B Y t có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t c a B ã ư c phê duy t và các án khác v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo s phân công c a Chính ph . 2. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các chương trình m c tiêu qu c gia, các công trình, d án quan tr ng v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; các d th o quy t nh và ch th c a Th tư ng Chính ph .
  2. 3. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c d tr qu c gia; t ch c th c hi n d tr qu c gia v thu c, hóa ch t, trang thi t b y t , phương ti n phòng, ch ng d ch b nh, thiên tai th m h a theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ban hành theo thNm quy n các quy t nh, ch th , thông tư v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các chương trình m c tiêu qu c gia sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B và các v n liên quan n s c kh e. 6. V y t d phòng a) Trình c p có thNm quy n quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c t ch c th c hi n các bi n pháp c bi t phòng, ch ng d ch b nh; b) Xây dưng tiêu chuNn qu c gia trình c p có thNm quy n công b và ban hành các quy nh phân tuy n k thu t, các quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v các lĩnh v c: phòng, ch ng b nh truy n nhi m, HIV/AIDS, b nh xã h i, b nh không lây nhi m, b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, v sinh và s c kh e lao ng; dinh dư ng c ng ng; ki m d ch y t biên gi i; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; c) Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng và v sinh lao ng, danh m c các b nh ngh nghi p; d) C p, ình ch , thu h i gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t theo quy nh c a pháp lu t; ) ThNm nh n i dung chuyên môn ăng ký qu ng cáo hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; e) Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát và ánh giá vi c th c hi n các quy nh chuyên môn, các quy chuNn k thu t qu c gia v lĩnh v c y t d phòng trong ph m vi c nư c; g) Thư ng tr c v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS c a y ban Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; ch o, qu n lý, t ch c th c hi n và ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trong ph m vi c nư c. 7. V khám b nh, ch a b nh và ph c h i ch c năng a) Ban hành các quy nh v i u ki n, tiêu chuNn, thành l p, sáp nh p, t ch c l i, gi i th các cơ s khám, ch a b nh;
  3. b) Xây d ng tiêu chuNn qu c gia trình c p có thNm quy n công b và ban hành các quy nh phân tuy n k thu t, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v lĩnh v c khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n; c) ThNm nh, quy t nh cho phép ng d ng các k thu t m i trong các cơ s khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng theo quy nh c a pháp lu t; d) C p, ình ch , thu h i ch ng ch hành ngh y tư nhân và gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân i v i hình th c B nh vi n tư nhân và các cơ s hành ngh y tư nhân có v n u tư c a nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; ) Ch o, hư ng d n, ki m tra và ánh giá vi c th c hi n các quy nh chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng, giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n. 8. V y dư c c truy n a) Xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách th c hi n vi c k th a, b o t n, phát tri n, hi n i hóa y dư c c truy n và k t h p y dư c c truy n v i y dư c hi n i; b) Ban hành các quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v lĩnh v c y dư c c truy n; c) Ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các chính sách, pháp lu t v y dư c c truy n, k t h p y dư c c truy n v i y dư c hi n i; d) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y dư c c truy n i v i b nh vi n y h c c truy n tư nhân và cơ s hành ngh y h c c truy n tư nhân có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 9. V dư c và m phNm a) Ban hành các quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v dư c, m phNm; banh hành Dư c i n Vi t Nam và Dư c thư qu c gia; b) C p, ình ch , thu h i: ch ng ch hành ngh dư c cho cá nhân ăng ký hành ngh dư c có v n u tư nư c ngoài; gi y ch ng nh n có i u ki n kinh doanh thu c i v i các cơ s s n xu t thu c, cơ s làm d ch v b o qu n thu c, d ch v ki m nghi m thu c; gi y phép lưu hành thu c; gi y phép xu t khNu, nh p khNu thu c; gi y ch ng nh n t tiêu chuNn th c hành t t s n xu t thu c (GMP), th c hành t t phòng ki m nghi m thu c (GLP), th c hành t t b o qu n thu c (GSP), th c hành t t th thu c trên lâm sàng, th c hành t t nuôi tr ng, thu ho ch dư c li u; gi y phép ăng ký ho t ng v thu c t i Vi t Nam c a các doanh nghi p nư c ngoài cung c p thu c vào Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; c) Qu n lý ch t lư ng thu c và m phNm; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công b ch t lư ng m phNm; phòng, ch ng s n xu t, lưu thông thu c, m phNm gi , kém ch t lư ng và phòng, ch ng nh p l u thu c, m phNm;
  4. d) ThNm nh n i dung chuyên môn ăng ký thông tin, qu ng cáo thu c; ) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan qu n lý nhà nư c v giá thu c, s d ng các bi n pháp bình n giá trên th trư ng; t ch c th c hi n và quy t nh vi c s d ng d tr lưu thông thu c; e) Ch o, t ch c hư ng d n vi c s d ng thu c h p lý, an toàn, hi u qu ; g) Ch o, hư ng d n t ch c tri n khai th c hi n và ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c dư c, m phNm. 10. V v sinh an toàn th c phNm a) Xây d ng và trình c p có thNm quy n công b tiêu chuNn qu c gia v v sinh an toàn th c phNm; ban hành các quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh an toàn th c phNm thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . Ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n các tiêu chuNn qu c gia và các quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh an toàn th c phNm; b) Ban hành các danh m c và quy nh i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i: th c phNm có nguy cơ cao; th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x và gi i h n li u chi u x ; th c phNm s d ng công ngh gen; ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm và các th c phNm có nh hư ng tr c ti p n s c kh e; c) Ban hành các i u ki n v v sinh an toàn th c phNm trong ch bi n, s d ng th c phNm, và v sinh ăn u ng i v i nhà hàng, khách s n, siêu th , b p ăn t p th , th c ăn ư ng ph ; d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c ban hành gi i h n các ch t gây ô nhi m s n phNm th c phNm (các vi sinh v t gây b nh, các hóa ch t gây nh hư ng n s c kh e con ngư i. Phân tích và ánh giá nguy cơ ô nhi m th c phNm; phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm; ) C p, ình ch , thu h i gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm, cho các cơ s s n xu t, kinh doanh v : th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung, ph gia th c phNm, nư c khoáng thiên nhiên, thu c lá i u; gi y ch ng nh n y t i v i s n phNm th c phNm xu t khNu; e) Xác nh n b n công b tiêu chuNn s n phNm i v i các s n phNm: nư c khoáng thiên nhiên óng chai, thu c lá i u th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung và các s n phNm nh p khNu là ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n, nguyên li u ho c s n phNm ã qua x lý nhi t cao theo quy nh c a pháp lu t; th a nh n, ch ng nh n h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP), th c hành phòng thí nghi m t t (GLP) th c hành v sinh t t (GHP) và các v n khác liên quan n th c phNm thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; g) Ti p nh n và thNm nh n i dung chuyên môn ăng ký qu ng cáo i v i th c phNm, ph gia th c phNm do B Y t ti p nh n h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng
  5. v sinh an toàn th c phNm; ki m tra, thanh tra và x lý các thông tin v v sinh an toàn th c phNm liên quan n s c kh e; h) Quy nh tiêu chí và thNm nh công nh n phòng thí nghi m i u ki n ki m tra, th nghi m, th c hi n các phép th liên quan v v sinh an toàn th c phNm; i) Ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành qu n lý s n phNm th c phNm nh p khNu, ch nh cơ quan ki m tra v v sinh an toàn th c phNm nh p khNu ho c phòng ki m nghi m ư c công nh n th c hi n các phép th liên quan; k) Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm; th c hi n thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm; l) Là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm và th c hi n quy n k t lu n cao nh t v v sinh an toàn th c phNm. 11. V trang thi t b và công trình y t a) Xây d ng và trình c p có thNm quy n công b tiêu chuNn qu c gia v trang thi t b y t . Ban hành các quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v trang thi t b yt ; b) Ban hành danh m c trang thi t b chuNn cho các ơn v , cơ s y t ; c) C p, ình ch , thu h i gi y phép nh p khNu trang thi t b y t có nh hư ng tr c ti p n s c kh e theo danh m c c a B Y t ; ti p nh n h sơ công b ch t lư ng s n phNm trang thi t b y t ; thNm nh n i dung chuyên môn ăng ký thông tin, qu ng cáo trang thi t b y t theo quy nh c a pháp lu t; d) Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v trang thi t b y t ; ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, ban hành các tiêu chuNn thi t k - thi t k m u các công trình y t ; e) Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các d án u tư xây d ng công trình thu c ph m vi qu n lý c a B . 12. V dân s - k ho ch hóa gia ình và s c kh e sinh s n a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Chính ph ban hành chính sách dân s , bao g m: quy mô dân s , cơ c u dân s , phân b và ch t lư ng dân s ; b) Xây d ng tiêu chuNn qu c gia v dân s - k ho ch hóa gia ình và s c kh e sinh s n trình c p có thNm quy n công b ; ban hành h th ng ch tiêu, ch báo v dân s , các quy nh phân tuy n k thu t, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n, k ho ch hóa gia ình, s c kh e bà m , s c kh e tr em, s c kh e v thành niên, thanh niên, ngư i cao tu i. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n;
  6. c) ThNm nh, quy t nh cho phép th c hi n các d ch v tư v n i v i các cơ s hành ngh d ch v tư v n v dân s - k ho ch hóa gia ình theo quy nh c a pháp lu t; d) ThNm nh và quy t nh cho phép các cơ s y t th c hi n vi c xác nh l i gi i tính, th c hi n sinh con theo phương pháp khoa h c theo quy nh c a pháp lu t; ) Ch o, t ch c tri n khai th c hi n, hư ng d n, ki m tra và ánh giá vi c th c hi n các chính sách và các chương trình, án, d án, mô hình liên quan n lĩnh v c dân s - k ho ch hóa gia ình, chăm sóc s c kh e sinh s n. 13. V b o hi m y t . a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng và trình Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách v b o hi m y t ; b) Ban hành các quy nh, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v b o hi m y t ; c) Ban hành danh m c thu c, v t tư y t , danh m c d ch v k thu t ư c qu b o hi m y t thanh toán; d) Ch o, hư ng d n, ki m tra các cơ s y t , các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t . 14. V ào t o nhân l c y t . a) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng ào t o nhân l c y t và các cơ ch , chính sách c bi t, c thù trong ào t o, s d ng nhân l c, nhân tài ngành y t ; b) Trình c p có thNm quy n ban hành các quy chuNn k thu t qu c gia v cơ s h t ng, nhân l c, trang thi t b , phương ti n d y h c c a các cơ s ào t o nhân l c y t và hư ng d n, t ch c tri n khai vi c th c hi n; c) Ch o vi c xây d ng chương trình, giáo trình ào t o nhân l c y t , trong h th ng ào t o thu c lĩnh v c y t v i các lo i hình chính quy, không chính quy và ào t o liên t c; Qu n lý n i dung, chương trình gi ng d y theo quy nh c a pháp lu t; d) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c y t và ào t o b i dư ng i ngũ cán b gi ng d y nhân l c y t trung ương và a phương. ) Qu n lý ào t o chuyên khoa sau i h c c thù c a ngành y t g m: chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác s n i trú. Hư ng d n xây d ng, thNm nh, ban hành chương trình ào t o và t ch c giám sát vi c th c hi n ào t o theo quy nh c a pháp lu t; e) Qu n lý các trư ng i h c y, i h c dư c và các trư ng thu c kh i ngành khoa h c s c kh e theo quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph .
  7. 15. V khoa h c, công ngh a) Xây d ng các quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v thNm nh, ánh giá, nghi m thu và ng d ng các k t qu nghiên c u khoa h c công ngh trong ngành y t ; các quy nh th nghi m lâm sàng thu c, trang thi t b y t và o c trong nghiên c u y sinh h c; b) Xây d ng k ho ch ng n h n, dài h n và ch o t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t , t ch c qu n lý và chính sách y t ; c) Xây d ng, ch o t ch c th c hi n k ho ch và các quy nh v ng d ng phát tri n công ngh thông tin y t ; quy nh i u ki n ho t ng công ngh thông tin y t trên môi trư ng m ng; d) T ch c th c hi n hi p nh v hàng rào k thu t trong thương m i (TBT) thu c lĩnh v c y t và tham gia h th ng h i áp v hàng rào k thu t trong h i nh p kinh t v yt . 16. Qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành y t theo quy nh c a pháp lu t: a) Trình c p có thNm quy n ban hành và hư ng d n th c hi n các ch , chính sách c thù v tuy n d ng, qu n lý và s d ng cán b , viên ch c y t ; b) T ch c thi nâng ng ch viên ch c chuyên ngành y t t ng ch Bác s , Dư c s và tương ương lên ng ch Bác s chính, Dư c s chính và tương ương và t ng ch chính lên ng ch cao c p theo quy nh c a pháp lu t; c) Ban hành tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v các ch c danh, các ng ch viên ch c và cơ c u ng ch viên ch c chuyên ngành y t sau khi có ý ki n thNm nh c a B N i v . 17. V th c hi n i di n ch s h u ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c a) Xây d ng án s p x p, t ch c l i, chuy n i s h u i v i doanh nghi p nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B trình Th tư ng Chính ph quy t nh và ch o, t ch c th c hi n án sau khi ư c phê duy t; b) Phê duy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng, b nhi m, mi n nhi m các thành viên H i ng qu n tr , các cán b lãnh o qu n lý, k toán trư ng i v i doanh nghi p nhà nư c chưa c ph n hóa thu c ph m vi qu n lý c a B ; 18. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c quy nh tiêu chuNn phân lo i, phân h ng các ơn v s nghi p y t . T ch c th c hi n phân lo i, phân h ng và qu n lý, ch o ho t ng i v i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t .
  8. 19. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý và tiêu h y ch t th i y t , công tác b o v môi trư ng trong các cơ s c a ngành y t và b o v môi trư ng trong ho t ng mai táng theo quy nh c a pháp lu t. 20. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành phòng, ch ng, c p c u và i u tr n n nhân trong thiên tai th m h a. 21. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o, hư ng d n vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 22. Hư ng d n, t o i u ki n cho các h i và t ch c phi Chính ph tham gia các ho t ng trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i h i, t ch c phi Chính ph , x lý ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m pháp lu t c a h i, t ch c phi Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 23. Quy t nh và ch o vi c th c hi n k ho ch t ng th c i cách hành chính c a ngành y t theo m c tiêu và n i dung c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t. 24. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c và th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 25. Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t. 26. Xây d ng, xu t các cơ ch , chính sách và gi i pháp v tài chính y t . Xây d ng d toán ngân sách hàng năm c a B ; ph i h p v i B Tài chính l p d toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B Chính ph trình Qu c h i. Qu n lý, t ch c th c hi n và quy t toán ngân sách nhà nư c theo quy nh. ThNm nh, phê duy t và ki m tra vi c th c hi n các d án u tư phát tri n ngành thu c ph m vi qu n lý c a B và th c hi n các nhi m v khác v qu n lý tài s n công và các ngu n tài chính ư c Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t. Th c hi n xã h i hóa và huy ng các ngu n tài chính cho công tác y t . 27. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v các lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B i v i các t ch c, cá nhân trong ph m vi c nư c. Thanh tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t, nhi m v c a các t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a B . Gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân liên quan n các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; t ch c ti p công dân theo quy nh c a pháp lu t. 28. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo s phân công ho c y quy n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . i u 3. Cơ c u t ch c:
  9. 1. V B o hi m y t ; 2. V Khoa h c và ào t o. 3. V S c kh e Bà m - Tr em 4. V Y Dư c c truy n. 5. V Trang thi t b và Công trình y t . 6. V k ho ch - Tài chính. 7. V T ch c cán b . 8. V Pháp ch . 9. V H p tác qu c t . 10. Văn phòng B . 11. Thanh tra B . 12. C c Y t d phòng và Môi trư ng. 13. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS. 14. C c Qu n lý khám, ch a b nh. 15. C c Qu n lý dư c. 16. C c An toàn v sinh th c phNm. 17. Cơ quan i di n c a B Y t t i thành ph H Chí Minh. 18. T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình. 19. Vi n Chi n lư c và Chính sách y t . 20. Báo S c kh e và i s ng. 21. T p chí Y h c th c hành. 22. T p chí Dư c h c. Các V : T ch c cán b , K ho ch - Tài chính, H p tác qu c t , Thanh tra B , Văn phòng B ư c t ch c phòng. Các t ch c t kho n 1 n kho n 18 i u này là các t ch c giúp các B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, các t ch c t kho n 19 n kho n 22 i u này là các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t .
  10. B trư ng B Y t trình Th tư ng Chính ph : quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n cơ c u t ch c c a T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình; ban hành danh sách các ơn v s nghi p khác còn l i thu c B Y t . i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t , Ngh nh s 94/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em và các quy nh trư c ây trái Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , - Cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TTCB (5b).A 325
Đồng bộ tài khoản