Nghị định số 20/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
70
lượt xem
3
download

Nghị định số 20/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc do Chính phủ ban han hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/1998/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 20/1998/N -CP NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1998 V PHÁT TRI N THƯƠNG M I MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Thương m i, Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh. Ngh nh này quy nh các chính sách i v i thương nhân ho t ng thương m i t i a bàn mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c, chính sách cung ng và tiêu th các m t hàng thi t y u có nh hư ng l n n s n xu t và i s ng c a ng bào các dân t c sinh s ng, ho t ng trên a bàn mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. i u 2. Áp d ng nh ng quy nh có liên quan. Ngoài các chính sách quy nh t i Ngh nh này, thương nhân ho t ng trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c còn ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. Chương 2: KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N THƯƠNG M I MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C i u 3. Khuy n khích phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n m i t ch c, cá nhân, không phân bi t thành ph n kinh t tham gia vào vi c phát tri n thương m i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. Xây d ng m i liên k t kinh t gi a các doanh nghi p nhà nư c v i doanh nghi p nhà nư c, gi a các doanh nghi p nhà nư c v i thương nhân thu c các thành ph n kinh t khác, t o ra h th ng các kênh lưu thông hàng hóa thông su t t s n xu t n tiêu th .
 2. i u 4. Xây d ng ch và c a hàng thương nghi p nhà nư c ho c h p tác xã thương m i - d ch v . Khuy n khích xây d ng ch có c a hàng mua, bán hàng hóa c a thương nghi p nhà nư c ho c h p tác xã thương m i d ch v t i các c m xã trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. Vi c xây d ng ch c m xã ph i g n v i quy ho ch, k ho ch xây d ng trung tâm c m xã, phù h p v i s phân b và m t dân cư a bàn ch th c s tr thành trung tâm giao d ch, ti p xúc, mua bán hàng hóa c a nhân dân trong vùng, t o i u ki n thúc Ny giao lưu hàng hóa t ng a phương mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c và gi a các vùng trong t ng khu v c. i u 5. C m xã thu c Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao. i v i các c m xã thu c Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao theo Quy t nh s 35/TTg ngày 13 tháng 1 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph c n ưu tiên u tư xây d ng ch trong bư c 1 c a m i d án hình thành ngay t u a i m giao d ch, trao i, mua bán hàng hóa c a nhân dân, t o ti n cho vi c m r ng giao lưu hàng hóa, kích thích phát tri n s n xu t, góp ph n vào vi c c i thi n, nâng cao i s ng c a nhân dân mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. i u 6. C m xã chưa thu c Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao. i v i các c m xã chưa thu c Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao theo Quy t nh 35/TTg ngày 13 tháng 1 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân t nh xem xét, xác nh nh ng c m xã c n thi t ph i u tư xây d ng ch , b trí kinh phí t ngân sách a phương u tư cho các c m xã này xây d ng ch v i quy mô thích h p. i u 7. Xây d ng ch thành ph , th xã, th tr n trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. i v i các thành ph , th xã, th tr n và nh ng a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c có ư ng giao thông thu n ti n, kinh t ã có s phát tri n nh t nh thì y ban nhân dân t nh v n d ng các hình th c thích h p huy ng v n t ngư i kinh doanh, ho c t ngu n tín d ng nhà nư c cho vay v n trung và dài h n v i lãi su t ưu ãi, k t h p v i ph n h tr c a ngân sách Nhà nư c u tư xây d ng ch và các cơ s v t ch t khác ph c v ho t ng thương m i. Ti n bán, cho thuê a i m kinh doanh trong ch và các ngu n thu h p pháp khác t ch là ngu n chi tr cho các kho n v n huy ng nói trên. i u 8. Giao t, thuê t và mi n gi m ti n thuê t. 1. Nhà nư c giao t cho các t ch c xây d ng ch thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c thì không thu ti n s d ng t. 2. Thương nhân thu c m i thành ph n kinh t ho t ng thương m i thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c Nhà nư c ưu tiên giao t, cho thuê t nh ng v trí, a i m thu n l i cho yêu c u kinh doanh, ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và th c hi n quy n, nghĩa v c a ngư i s d ng t khi thuê
 3. t theo quy nh t i i u 13, i u 14 c a Ngh nh 85/CP ngày 17 tháng 2 năm 1996 c a Chính ph . 3. Thương nhân kinh doanh khu v c II ư c mi n ti n thuê t trong 5 năm u và ư c gi m 50% ti n thuê t trong 5 năm ti p theo k t khi ký h p ng thuê t. 4. Thương nhân kinh doanh khu v c III ư c mi n ti n thuê t xây d ng, m r ng cơ s kinh doanh. i u 9. Mi n, gi m thu doanh thu và thu l i t c. 1. Thương nhân kinh doanh t i khu v c III thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c gi m 50% thu doanh thu ph i n p trong th i h n 4 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, ho c k t tháng có doanh thu ch u thu i v i nh ng thương nhân m i b sung ho c m i ăng ký kinh doanh sau ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành; ư c mi n thu l i t c trong th i h n 4 năm u k t khi có l i nhu n ch u thu và ư c gi m 50% thu l i t c ph i n p trong th i h n 7 năm ti p theo, n u s d ng s lao ng bình quân trong năm t 20 ngư i tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 2 năm n a. 2. Thương nhân kinh doanh t i khu v c II thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c gi m 50% thu doanh thu i v i ph n doanh thu có ư c t vi c bán nh ng m t hàng chính sách xã h i và các m t hàng nông, lâm s n ã mua theo chính sách tr cư c trong th i h n 4 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, ho c k t tháng có doanh thu ch u thu i v i nh ng thương nhân m i b sung ho c m i ăng ký kinh doanh nh ng m t hàng này; ư c mi n thu l i t c trong th i h n 2 năm u k t khi có l i nhu n ch u thu và ư c gi m 50% thu l i t c ph i n p trong th i h n 5 năm ti p theo, n u s d ng s lao ng bình quân trong năm t 20 ngư i tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 2 năm n a. 3. Thương nhân khu v c I tr c ti p bán các m t hàng chính sách xã h i và Thương nhân tr c ti p ho t ng kinh doanh khu v c I và khu v c II thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c khi bán các hàng hóa khác (ngoài các hàng hóa nêu kho n 2, i u 9 Ngh nh này) ư c gi m 25% thu doanh thu trong th i h n 3 năm k t khi Ngh nh này có hi u l c thi hành ho c k t tháng có doanh thu ch u thu i v i nh ng thương nhân m i b sung ho c m i ăng ký kinh doanh; ư c mi n thu l i t c trong 2 năm u k t khi có l i nhu n ch u thu và ư c gi m 50% thu l i t c ph i n p trong 4 năm ti p theo, n u s d ng s lao ng bình quân trong năm t 20 ngư i tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 2 năm n a. 4. Th i gian th c hi n mi n, gi m thu quy nh như sau: a) i v i thu doanh thu: i v i thương nhân ã ho t ng trư c khi có Ngh nh này thì th i gian mi n, gi m thu doanh thu ư c tính t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành tr i. i v i thương nhân ho t ng sau ngày có Ngh nh này thì th i gian mi n, gi m thu doanh thu ư c tính t ngày có doanh thu.
 4. b) i v i thu l i t c: ư c áp d ng k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 10. Gi m lãi su t tín d ng. 1. Thương nhân tr c ti p ho t ng kinh doanh thương m i khu v c III thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c khi vay ti n c a các ngân hàng thương m i qu c doanh ư c gi m lãi su t tín d ng 30% so v i m c lãi su t áp d ng t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c do Ngân hàng Nhà nư c công b . 2. Thương nhân tr c ti p ho t ng kinh doanh thương m i khu v c II thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c khi vay ti n c a các ngân hàng thương m i qu c doanh ư c gi m lãi su t tín d ng 15% so v i m c lãi su t áp d ng t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c do Ngân hàng Nhà nư c công b . Ngân hàng Nhà nư c ch o các ngân hàng thương m i qu c doanh b o m ngu n v n tín d ng cho nhu c u ho t ng thương m i t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. i u 11. Mi n h c phí v ào t o và ào t o l i công ch c, viên ch c thương m i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. Công ch c nhà nư c thu c cơ quan thương m i và cán b , nhân viên c a doanh nghi p thương m i thu c m i thành ph n kinh t ho t ng a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c c i ào t o, ào t o l i ho c b i dư ng nâng cao nghi p v trong h th ng các trư ng ào t o ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí ào t o ti p t c làm vi c t i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c thì ư c mi n ti n h c phí. Chương 3: TR GIÁ, TR CƯ C BÁN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I, MUA S N PH M S N XU T MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C M C 1: BÁN M T HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I NA BÀN MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C i u 12. Bán m t hàng thi t y u có tr giá, tr cư c v n chuy n. m b o cho nhân dân s ng a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c mua ư c các m t hàng thi t y u ph c v s n xu t và i s ng b ng v i giá các m t hàng cùng lo i bán t i th xã mi n núi, Nhà nư c th c hi n vi c tr giá, tr cư c v n chuy n i v i mu i i- t, gi ng cây tr ng và tr cư c v n chuy n i v i d u h a th p sáng, gi y vi t h c sinh, phát hành sách, thu c ch a b nh, phân bón, thu c tr sâu và than m theo quy nh t i i u 14 và 15 c a Ngh nh này. Th tư ng Chính ph căn c yêu c u và ch trương khuy n khích phát tri n kinh t - xã h i, ngh c a y ban Dân t c và Mi n núi, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh mi n núi ho c có huy n là mi n núi, quy t nh vi c s a i, b
 5. sung danh m c m t hàng chính sách xã h i ư c tr giá, tr cư c v n chuy n trong t ng th i kỳ. i u 13. Xây d ng nh m c cung ng hàng hóa. U ban Dân t c và Mi n núi xây d ng nh m c cung ng hàng hóa theo u ngư i ư c hư ng chính sách tr cư c, tr giá cho t ng vùng trong t ng th i kỳ làm căn c cho vi c t ch c th c hi n. i u 14. Tr cư c v n chuy n, m c tr giá. 1. i v i các m t hàng: mu i i- t, gi ng cây tr ng, d u h a th p sáng, gi y vi t h c sinh, thu c ch a b nh thì c ly ư c tr cư c v n chuy n tính t kho giao hàng c a doanh nghi p thu c Trung ương qu n lý nơi g n nh t thu c a bàn không ư c tr cư c, tr giá n các c m xã (do y ban Dân t c và Mi n núi công b ); các m t hàng phân bón, thu c tr sâu, than m , phát hành sách thì c ly tr cư c v n chuy n tính n trung tâm các huy n mi n núi, h i o và các huy n thu c vùng ng bào dân t c. 2. Ngoài vi c ư c tr cư c v n chuy n quy nh t i kho n 1 i u này, m t hàng mu i i- t còn ư c h tr ti n công tr n i- t vào mu i, ti n bao PE óng mu i i- t thành t ng túi nh ; gi ng cây tr ng ư c tr giá b ng v i s ti n chênh l ch gi a giá bán th c t cho nông dân các c m xã v i giá mà các doanh nghi p mua các trung tâm gi ng cây tr ng c ng v i chi phí h p lý (tr cư c phí v n chuy n ã ư c tr cư c) cung c p cho ng bào trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. i u 15. Xác nh giá bán và ơn giá tr giá, tr cư c. 1. Ban V t giá Chính ph căn c tình hình, i u ki n giao thông, m c phát tri n kinh t - xã h i t ng khu v c quy nh nguyên t c xác nh giá bán t i a i v i nh ng m t hàng bán có tr giá, tr cư c v n chuy n phù h p v i c i m và quãng ư ng v n chuy n th c t c a t ng a bàn, b o m cho các doanh nghi p ư c giao nhi m v cung ng các m t hàng chính sách có chi phí v n chuy n c n thi t, k c v n chuy n b ng phương ti n thô sơ (n u có), th c hi n vi c cung c p hàng hóa cho ng bào a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c m t cách k p th i, thu n ti n. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh có a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c căn c hư ng d n c a Ban V t giá Chính ph và tình hình th c t a phương, có xét n a i m bán hàng chính sách ưu ãi riêng nh t thi t ph i có t ng c m xã, quy nh m c giá ho c khung giá bán l , ơn giá tr cư c v n chuy n cho t ng m t hàng theo t ng i m bán hàng. Giá bán và nh lư ng bán nh ng m t hàng có tr giá, tr cư c ph i niêm y t công khai t i t ng i m bán hàng m i ngư i bi t, giám sát, ki m tra vi c th c hi n. i u 16. Xác nh a i m giao, nh n hàng có tr giá, tr cư c. B Thương m i ch trì cùng Ban V t giá Chính ph , cơ quan qu n lý ngành hàng và các t nh có a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c xác nh kho giao hàng,
 6. các i m nh n hàng ư c tr giá, tr cư c v n chuy n, ng bào s ng, sinh ho t a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c có th mua ư c hàng chính sách m t cách thu n ti n, ti t ki m chi phí cho Nhà nư c. Cơ quan qu n lý ngành hàng có m t hàng ư c tr giá, tr cư c v n chuy n có trách nhi m ch o các ơn v kinh doanh thu c ngành mình ưu tiên ký h p ng và v n chuy n hàng theo s lư ng, th i gian mà các t nh a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c yêu c u, áp ng k p th i nhu c u tiêu dùng c a nhân dân vùng ư c hư ng chính sách ưu ãi. i u 17. Ngu n kinh phí tr giá, tr cư c bán m t hàng chính sách xã h i. 1. Kinh phí dùng tr giá, tr cư c v n chuy n các m t hàng chính sách xã h i ư c trích t ngu n ngân sách Trung ương và c p cho y ban nhân dân t nh theo hình th c "kinh phí y quy n". 2. Kinh phí dùng tr giá, tr cư c v n chuy n mu i i- t giao cho chương trình qu c gia phòng ch ng các r i lo n do thi u i- t m nhi m, ư c th c hi n như sau: a) S mu i i- t mà a phương t t ch c s n xu t tiêu th trong a bàn thì kinh phí tr giá, tr cư c v n chuy n ư c c p tr c ti p cho t nh theo hình th c "kinh phí y quy n". b) S mu i i- t mà các doanh nghi p trung ương cung ng cho a phương bán cho nhân dân a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c thì kinh phí tr cư c v n chuy n t trung tâm huy n n c m xã ư c c p tr c ti p cho t nh theo hình th c "kinh phí y quy n"; Kinh phí h tr tr n mu i i- t và kinh phí tr cư c v n chuy n n trung tâm huy n ư c c p tr c ti p cho doanh nghi p trung ương th c hi n công vi c này. 3. Doanh nghi p ư c giao nhi m v bán m t hàng chính sách xã h i cho ng bào a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bàn dân t c n u chưa ư c c p kinh phí tr cư c, tr giá ph i vay ngân hàng thương m i th c hi n nhi m v này thì ư c ngân sách c p bù lãi su t i v i s ti n th c t ã vay t th i i m giao hàng n th i i m ư c c p kinh phí. i u 18. L p k ho ch bán hàng có tr giá, tr cư c. 1. B Thương m i ch trì ph i h p v i y ban Dân t c và Mi n núi, B K ho ch và u tư, Ban V t giá Chính ph và các B , ngành h u quan, xác nh lư ng hàng, ơn giá tr giá, tr cư c c a t ng m t hàng i v i t ng a phương c th làm căn c xác nh kinh phí tr giá, tr cư c. 2. B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm kho n kinh phí dành cho m c tiêu tr cư c v n chuy n, tr giá i v i nh ng m t hàng chính sách xã h i cho ng bào a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. i u 19. Giao kinh phí tr giá, tr cư c m t hàng chính sách xã h i.
 7. U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Thương m i, B Tài chính căn c ch tiêu hàng năm và t ng kinh phí tr giá, tr cư c v n chuy n nh ng m t hàng chính sách cho ng bào a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c phân b kinh phí cho các a phương theo t ng m t hàng, t ng khu v c, trư c h t ưu tiên cho nh ng a phương có khó khăn. Căn c k ho ch phân b nói trên, B Tài chính giao kinh phí các a phương, ngành th c hi n. i u 20. Qu n lý kinh phí tr giá, tr cư c. 1. B Tài chính ph i h p v i các B , ngành liên quan quy nh và hư ng d n các S Tài chính V t giá, các Chi c c kho b c và các doanh nghi p, l p s sách, ch ng t , quy trình, th t c ki m tra, xác nh n k t qu th c hi n bán, mua hàng ư c tr giá, tr cư c v n chuy n ng th i quy nh rõ th i h n thanh quy t toán kinh phí tr giá, tr cư c v n chuy n, không ư c vi c thanh quy t toán kéo dài, nh hư ng n tình hình tài chính và ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. 2. y ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B Tài chính, Ban V t giá Chính ph ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách tr giá, tr cư c v n chuy n các m t hàng chính sách xã h i và vi c bán hàng cho các i tư ng hư ng chính sách nói trên t ng a bàn, khu v c; k p th i phát hi n và x lý nh ng vư ng m c, khó khăn; báo cáo, xu t v i Chính ph các chính sách và gi i pháp c n thi t b o m cho vi c th c hi n chính sách úng i tư ng, th c s phát huy tác d ng i v i vi c n nh s n xu t, i s ng c a ng bào mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. i u 21. Xác nh doanh nghi p bán m t hàng chính sách xã h i. U ban nhân dân t nh có a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c căn c tình hình, c i m giao thông, t p quán sinh ho t c a nhân dân t ng khu v c quy t nh vi c áp d ng hình th c u th u ho c l a ch n doanh nghi p nhà nư c có i u ki n v màng lư i, cán b giao nhi m v th c hi n vi c bán các m t hàng chính sách xã h i (tr thu c ch a b nh) các i tư ng ư c hư ng chính sách mua hàng thu n ti n, úng a i m, ch t lư ng hàng hóa và giá c ã ư c quy nh, ti t ki m ư c chi phí. i u 22. i u ch nh cơ c u, i u hòa kinh phí. 1. Nh ng hàng hóa thi t y u i v i ng bào a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c như mu i i- t, gi y vi t h c sinh, phát hành sách và thu c ch a b nh thì ph i b o m s lư ng như nh m c ã quy nh. Ngoài các hàng hóa thi t y u nói trên, Ch t ch y ban nhân dân t nh có a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c căn c c i m, nhu c u s d ng c a nhân dân t ng a phương, t ng kinh phí tr giá, tr cư c v n chuy n và kh năng ngân sách c a a phương, ch ng i u ch nh cơ c u, m c (lư ng) và kinh phí gi a các m t hàng b o m các m t hàng chính sách cho nhân dân. 2. i v i m t s vùng c bi t khó khăn, n u nhân dân không có kh năng mua hàng thì Ch t ch y ban nhân dân t nh căn c vào t ng kinh phí tr giá, tr cư c ư c phân ph i cho a phương và ngu n ngân sách c a t nh, xem xét, quy t nh vi c c p
 8. không thu ti n m t ho c m t s m t hàng thi t y u nh t sau: mu i i- t, thu c ch a b nh, gi y vi t h c sinh. M C 2:H TR TIÊU TH S N PH M HÀNG HÓA Ư C S N XU T NA BÀN MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C i u 23. Tr cư c v n chuy n tiêu th m t s s n phN m hàng hóa ư c s n xu t a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. Nh m h tr ngư i s n xu t a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c tiêu th ư c s n phN m c a mình, duy trì và phát tri n s n xu t hàng hóa, góp ph n t o ng l c chuy n d ch cơ c u kinh t a phương, Nhà nư c th c hi n chính sách tr cư c v n chuy n theo k t qu thu mua c a nh ng thương nhân tr c ti p mua m t s s n phN m hàng hóa thu c m t hàng nông, lâm s n và s n phN m ch bi n t nông, lâm s n (g i chung là hàng nông lâm s n) do các t ch c và cá nhân (g i chung là ngư i s n xu t) a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c s n xu t. Ưu tiên mua s n phN m hàng hóa khu v c III, khu v c II thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c có khó khăn. i u 24. Nguyên t c xác nh s n phN m ư c tr cư c v n chuy n: 1. Vi c xác nh các s n phN m ư c tr cư c v n chuy n theo các nguyên t c sau: a) S n phN m s n xu t khu v c III và II có t tr ng l n nh t so v i các s n phN m khác trong vùng ho c s n phN m mà vi c tiêu th s n phN m này có tác ng quan tr ng n vi c n nh i s ng, khuy n khích phát tri n s n xu t c a nhân dân trong vùng. b) S n phN m m i ư c hình thành do th c hi n quy ho ch s n xu t chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng s n xu t hàng hóa, t o s n phN m tham gia xu t khN u. c) S n phN m s n xu t ra thay th cho các s n phN m b c m s n xu t (như cây thu c phi n...) ho c không khuy n khích s n xu t. 2. Căn c tình hình và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, ngh c a Ch t ch y ban nhân dân các a phương và các B , ngành liên quan; y ban Dân t c và Mi n núi ph i h p v i các B Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph quy t nh và công b danh m c s n phN m hàng hóa c n ư c tr cư c v n chuy n mua các a phương thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c trong t ng th i kỳ. i u 25. Tr cư c v n chuy n i v i thương nhân tr c ti p mua, tiêu th s n phN m hàng hóa. 1. Khuy n khích thương nhân thu c m i thành ph n kinh t tr c ti p thu mua, tiêu th s n phN m hàng hóa c a ng bào mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c s n xu t. Nhà nư c tr cư c v n chuy n cho thương nhân tr c ti p thu mua hàng hóa t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c theo s lư ng hàng hóa th c t ã mua.
 9. 2. C ly tính tr cư c v n chuy n mua, tiêu th s n phN m hàng hóa s n xu t a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c (theo danh m c m t hàng ư c công b ) ư c tính t trung tâm c m xã n th xã ho c thành ph ng b ng g n nh t. B Thương m i ch trì vi c xác nh các th xã, thành ph ng b ng g n nh t tính quãng ư ng v n chuy n ư c tr cư c i v i t ng t nh, làm cơ s cho vi c xác nh kinh phí tr cư c v n chuy n. 3. ư c tr cư c v n chuy n, thương nhân trư c khi mua, tiêu th s n phN m ( ư c tr cư c v n chuy n) ph i l p phương án kinh doanh c th trình Ch t ch y ban nhân dân t nh ho c cơ quan do Ch t ch y ban nhân dân t nh ch nh xem xét. 4. B Tài chính quy nh phương th c xác nh k t qu s lư ng hàng hóa mua ư c tr c ti p c a dân ho c thông qua các c a hàng h p tác xã trên a bàn c m xã làm căn c tính kh i lư ng hàng hóa mua ư c tr cư c. i u 26. Giao k ho ch và ngu n kinh phí h tr mua, tiêu th s n phN m hàng hóa. 1. Kinh phí dùng cho vi c tr cư c v n chuy n mua, tiêu th m t s s n phN m s n xu t a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c trích t ngu n ngân sách Trung ương c p cho y ban nhân dân t nh theo hình th c "kinh phí y quy n". 2. Ban V t giá Chính ph ch trì cùng B Thương m i, quy nh ơn giá tr cư c v n chuy n, i v i t ng s n phN m t ng a phương, khu v c. 3. y ban Dân t c và Mi n núi ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan và các t nh thu c và có a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c l p k ho ch và bi n pháp mua, tiêu th s n phN m hàng hóa cho ng bào t ng khu v c, a phương trong t ng th i gian c th ; theo dõi, ki m tra và hư ng d n các a phương, ơn v th c hi n các bi n pháp mua, tiêu th s n phN m cho ngư i s n xu t vi c tr cư c v n chuy n úng hàng hóa, úng i tư ng, t o ng l c thúc N y phát tri n thương m i và i s ng kinh t - xã h i a bàn mi n núi, khuy n khích nhân dân phát tri n s n xu t. 4. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i y ban Dân t c và Mi n núi và B Tài chính b trí ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c hàng năm th c hi n m c tiêu này. 5. Căn c t ng kinh phí u c duy t và danh m c m t hàng mua, tiêu th , y ban Dân t c và Mi n núi ch trì ph i h p v i B Thương m i, B K ho ch và u tư, B Tài chính phân b kinh phí tr cư c v n chuy n. Căn c k ho ch phân b nói trên, B Tài chính giao kinh phí cho các t nh mi n núi, h i o, t nh có vùng ng bào dân t c ư c hư ng chính sách này th c hi n. 6. y ban Dân t c và Mi n núi ch trì ph i h p v i B Thương m i, các B , ngành ch c năng và các a phương, l a ch n m t s a bàn và m t s m t hàng c th ch o làm thí i m, rút kinh nghi m t ch c th c hi n vi c tr cư c v n chuy n tiêu th , mua m t s s n phN m s n xu t mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c theo quy nh t i các i u 24, 25, 26 c a Ngh nh này m t cách tích c c, hi u qu .
 10. i u 27. Ki m tra vi c th c hi n chính sách tr giá, tr cư c. 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m ch o và t ch c ki m tra nh kỳ vi c th c hi n chính sách tr cư c, tr giá, vi c c p, s d ng kinh phí tr cư c, tr giá n t ng i m bán theo úng các quy nh c a Ngh nh này, b o m cho ng bào các dân t c s ng trên t ng a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c mua ư c các m t hàng thu c di n chính sách theo úng s lư ng, a i m quy nh, ch ng lãng phí th t thoát ngân sách nhà nư c và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n. 2. Hàng năm, y ban Dân t c và Mi n núi ch trì cùng các B Thương m i, K ho ch và u tư, Tài chính, Ban V t giá Chính ph và các B , ngành có liên quan ki m tra vi c t ch c th c hi n c a các cơ quan qu n lý, các doanh nghi p, phát hi n k p th i nh ng v n c n x lý báo cáo Th tư ng Chính ph . Chương 4: DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG THƯƠNG M I NA BÀN MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C i u 28. Phát tri n và c ng c doanh nghi p thương nghi p nhà nư c và h p tác xã thương m i - d ch v trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. 1. Phát tri n và c ng c thương nghi p nhà nư c trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c mua s n phN m, bán v t tư ph c v s n xu t và hàng tiêu dùng cho nhân dân các dân t c mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, th c hi n các m t hàng chính sách. Thương m i nhà nư c ph i có m ng lư i n các trung tâm c m xã mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. Phát tri n các h p tác xã thương m i - d ch v và s d ng các t ch c kinh t nhà nư c (các xí nghi p nhà nư c, các nông trư ng, lâm trư ng), các l c lư ng khác c a nhà nư c và nh ng ngư i ư c tín nhi m trong các thôn b n làm i lý mua bán hàng hóa, k c mua bán hàng hóa thu c di n chính sách tr giá, tr cư c cho doanh nghi p nhà nư c. 2. B trư ng các B qu n lý ngành, Ch t ch y ban nhân dân các t nh có trách nhi m phát tri n và c ng c doanh nghi p nhà nư c, t ch c và ch o các l c lư ng c a Nhà nư c thu c ngành và a phương mình qu n lý ph i h p, h tr doanh nghi p thương m i nhà nư c m r ng giao lưu hàng hóa trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c và th c hi n ch trương b o m m t hàng chính sách, tiêu th s n phN m hàng hóa. i u 29. Doanh nghi p công ích ho t ng thương m i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. Doanh nghi p thương m i nhà nư c ho t ng ch y u khu v c III a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c có các tiêu chuN n quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph n u có nhu c u thì ư c xét chuy n sang lo i hình doanh nghi p công ích ho t ng công ích t i a bàn
 11. mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c theo các quy nh c a lu t pháp v doanh nghi p công ích. i u 30. V n cho doanh nghi p thương nghi p nhà nư c ho t ng a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. 1. Doanh nghi p thương m i nhà nư c mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c b o m v n lưu ng b ng 50% nhu c u v v n lưu ng. N u các doanh nghi p thương m i nhà nư c chưa v n lưu ng theo m c nêu trên thì trình các cơ quan có thN m quy n xét duy t c p b sung v n theo quy nh c a Lu t Ngân sách. 2. Doanh nghi p thương m i nhà nư c ư c c p v n d tr các m t hàng chính sách. Tùy theo a bàn và m t hàng c th , m c d tr bình quân m b o nhu c u tiêu dùng c a mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c t 2 n 3 tháng. Doanh nghi p ư c mi n n p ti n thu v s d ng v n i v i s v n ư c c p d tr m t hàng chính sách. 3. B Thương m i cùng B Tài chính ch trì và ph i h p v i các B , ngành h u quan xác nh c th th c hi n nh ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này. i u 31. H tr vay v n. Doanh nghi p thương m i nhà nư c mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c vay v n trung h n và dài h n t ngu n tín d ng nhà nư c (k c qu h tr u tư qu c gia) v i lãi su t ưu ãi nh t u tư m thêm các i m kinh doanh ph c v a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c c bi t là khu v c III và u tư m r ng quy mô kinh doanh thương m i ho c s n xu t ch bi n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Hi u l c thi hành. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 33. Hư ng d n thi hành. 1. B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi căn c y quy n c a Th tư ng Chính ph quy nh a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c và vi c phân nh khu v c mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c (khu v c I, khu v c II, khu v c III) làm căn c cho vi c áp d ng và th c hi n các quy nh c a Ngh nh này. 2. B trư ng B Thương m i ch trì, ph i h p các B trư ng K ho ch và u tư, Tài chính, Y t , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi, Trư ng Ban V t giá Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh mi n núi, h i o và t nh có vùng ng bào dân t c ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Ngh nh này.
 12. i u 34. Trách nhi m thi hành. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản