Nghị định số 214-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
1
download

Nghị định số 214-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 214-CP về việc ban hành Điều lệ kiểm dịch thực vật do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 214-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 214-CP Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 1980 NGHN NNH C AH I NG CHÍNH PH S 214 - CP NGÀY 14 - 7 – 1980 BAN HÀNH I U L KI M DNCH TH C V T H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14 - 7 - 1960. Căn c vào yêu c u b o v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ph c v lưu thông trong nư c và quan h kinh t , khoa h c k thu t v i nư c ngoài; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p. NGHN NNH: i u 1. - Nay ban hành i u l ki m d ch th c v t kèm theo ngh nh này. i u 2. - B trư ng B Nông nghi p ch u trách nhi m quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành i u l này. i u 3. - i u l ki m d ch th c v t ư c thi hành k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . T H u ( ã ký) I UL KI M DNCH TH C V T (Ban hành kèm theo ngh nh s 214 - CP ngày 14 - 7 – 1980 c a H i ng Chính ph ). Chương 1: NGUYÊN T C CHUNG
  2. i u 1. - M c ích c a công tác ki m d ch th c v t là nh m ngăn ch n nh ng loài sâu, b nh, c d i nguy hi m lây lan gi a các vùng trong nư c và gi a nư c ta v i nư c ngoài, b o v t t th c v t và s n phNm th c v t ph c v lưu thông trong nư c và ph c v quan h kinh t , khoa h c k thu t gi a nư c ta v i các nư c khác. i u 2. - i tư ng c a công tác ki m d ch th c v t bao g m: 1. Nh ng loài sâu, b nh, c d i ghi trong danh sách sâu, b nh, c d i thu c i tư ng ki m d ch th c v t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam do B trư ng B Nông nghi p công b . ó là nh ng lo i sâu, b nh, c d i nguy hi m có kh năng t nư c ngoài lây lan vào Vi t Nam , ho c t vùng này lây lan sang vùng khác trong nư c. 2. Nh ng sâu, b nh, c d i ư c coi là i tư ng ki m d ch ghi trong h p ng ho c hi p nh giao nh n hàng hoá ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nư c khác. i u 3 - V t phNm, phương ti n, công c thu c di n ki m d ch th c v t bao g m: 1. Cây, b ph n c a cây và s n phNm ch bi n t các b ph n ó (tr nh ng s n phNm ã qua ch bi n mà không còn kh năng truy n sâu, b nh, c d i); 2. Nh ng công c ch bi n, phương ti n v n chuy n, bao bì, lót nh ng v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t; 3. Sâu, m m m ng b nh và c d i còn s ng ho c ch t, t m u và t mang theo các v t phNm; 4. Nh ng v t phNm khác không có ngu n g c th c v t nhưng có kh năng truy n sâu b nh, c d i cho cây tr ng và s n phNm cây tr ng. Nh ng v t phNm, phương ti n, công c nói trên u ph i qua ki m d ch khi nh p khNu vào Vi t Nam , khi v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam , khi v n chuy n ra kh i m t vùng có d ch Vi t Nam và khi xu t khNu sang các nư c có ký h p ng ho c hi n nh v i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v m t ki m d ch th c v t. i u 4 - N i dung ki m d ch th c v t bao g m các bi n pháp phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, di t tr sâu, b nh, c d i thu c i tư ng ki m d ch, và khi c n ph i tiêu hu nh ng v t phNm nhi m d ch. i u 5 - Các t ch c và tư nhân trong nư c và nư c ngoài có nh ng v t phNm, phương ti n, công c thu c di n ki m d ch th c v t nói i u 3, u ph i tuỳ trư ng h p th c hi n m t ho c nhi u bi n pháp ki m d ch th c v t nói i u4 iv iv t phNm, phương ti n, công c c a mình. Chương 2: T CH C CÔNG TÁC KI M DNCH TH C V T
  3. M c I. KI M DNCH TH C V T T I C A KH U i u 6 - T i các ga xe l a, c a khNu ư ng b biên gi i, c a bi n, b n c ng, sân bay, bưu i n ngo i d ch, v.v... (g i t t là c a khNu) có các tr m ki m d ch th c v t. Các tr m ki m d ch th c v t ch nh a i m c th ki m tra, l y m u và làm các th t c ki m d ch th c v t (g i là a i m ki m d ch) i v i các lô v t phNm xu t, nh p khNu t i các nơi nói trên theo nguyên t c v a áp ng yêu c u k thu t ki m d ch v a thu n ti n cho cơ quan ki m d ch và ch v t phNm. i u 7 - Ch các v t phNm nh p khNu thu c di n ki m d ch th c v t ph i ăng ký v i B Nông nghi p trư c khi lô v t phNm n c a khNu ít nh t 10 ngày B Nông nghi p c p phi u ăng ký ki m d ch th c v t nh p khNu, phi u này c p cho m t ho c nhi u lô v t phNm trong m t th i h n nh t nh. i u 8 - Trư c khi làm th t c ki m d ch th c v t, ch v t phNm ki m d ch ph i n p t i tr m ki m d ch th c v t g n nh t gi y khai báo ki m d ch th c v t theo m u do B Nông nghi p quy nh và nh ng gi y t có liên quan n vi c ki m d ch lô v t phNm ó. Ch các v t phNm ki m d ch th c v t có trách nhi m c ng tác và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan ki m d ch th c v t làm vi c. i u 9 - Trong vòng 24 gi sau khi nh n ư c gi y khai báo ki m d ch th c v t, cơ quan ki m d ch th c v t ph i ti n hành vi c l y m u và ki m tra các m u v t phNm. Sau khi ki m tra các m u v t phNm, n u lô v t phNm không b nhi m d ch, cơ quan ki m d ch th c v t ph i c p ngay gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t cho ch v t phNm; n u lô v t phNm b nhi m d ch thì cơ quan ki m d ch ph i công b ngay các bi n pháp x lý. Trong trư ng h p có nh ng v n ph c t p mà bi n pháp x lý ph i ư c c p trên quy t nh thì th i h n công b các bi n pháp x lý ư c phép kéo dài 24 gi t sau khi làm xong vi c ki m d ch. Trong nh ng trư ng h p c bi t do có khó khăn khách quan không th làm xong các th t c ki m d ch trong vòng 24 gi ho c không th công b các bi n pháp x lý các trư ng h p ph c t p trong th i h n ã nh thì cơ quan ki m d ch ph i báo ngay cho ch v t phNm ki m d ch bi t và ph i h n rõ th i gian nào làm xong. i u 10 - Trong khi v n chuy n t các c a khNu vào n i a Vi t Nam , ch v t phNm ph i theo các quy nh sau ây: 1. ChuNn b s n sàng gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan ki m d ch th c v t c p cho t ng lô v t phNm xu t trình khi c n thi t; 2. óng gói kín, không rơi vãi d c ư ng; 3. i úng tuy n ư ng, b c d úng a i m ã khai báo và ph i tránh các tuy n ư ng và các a i m do cơ quan ki m d ch th c v t quy nh. Trư ng h p c n ph i phân tán, chuy n t i khác v i phương án ã khai báo thì ch v t phNm ph i báo ngay
  4. cho cơ quan ki m d ch th c v t ho c b o v th c v t g n nh t ư c cơ quan ó ch p thu n m i ư c th c hi n. i u 11 - Nh ng v t phNm sau ây ư c B Nông nghi p căn c vào tình hình th c t mà quy t nh mi n ho c châm chư c th t c ki m d ch th c v t c a khNu. 1. Hành lý xách tay và lương th c, th c phNm mang theo ăn d c ư ng c a hành khách; 2. S n phNm th c v t ã ch bi n còn nguyên nhãn hi u bao bì óng gói g i theo phương ti n v n t i và bưu phNm, bưu ki n ho c hàng hoá ã có d u hi u ki m d ch th c v t c a nư c g i. i u 12 - Khi có tàu, thuy n ch v t phNm thu c di n ki m d ch g p tai n n d t vào b bi n Vi t Nam ho c có v t phNm do tàu thuy n, máy bay v t b , th xu ng bi n trôi d t vào lãnh th Vi t Nam, thì ch tàu thuy n ho c ngư i phát hi n u tiên ph i báo cho chính quy n a phương ho c cơ quan ki m d ch th c v t g n nh t ti n hành các th t c ki m d ch trư c khi x lý. M c II. KI M DNCH TH C V T T I CÁC VÙNG TRONG NƯ C i u 13 - các ơn v s n xu t, ch bi n, thí nghi m, b o qu n các v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t, th trư ng ơn v (ho c ch nhi m h p tác xã n u là ơn v kinh t t p th ) ch u trách nhi m thư ng xuyên theo dõi tình hình sâu, b nh, c d i trong ph m vi cơ s c a mình. Khi nghi ng ho c phát hi n có sâu, b nh, c d i thu c i tư ng ki m d ch th c v t, th trư ng ơn v ph i thi hành các bi n pháp bao vây, di t tr và ch m nh t là 12 gi sau ph i báo ngay cho U ban nhân dân a phương và cho cơ quan ki m d ch th c v t ho c b o v th c v t g n nh t. i u 14 - Th th c công b có d ch và h t d ch th c v t. 1. Khi d ch sâu, b nh, c d i nêu kho n 1, i u 2 trên ây xu t hi n vùng nào thì vùng ó coi là vùng có d ch th c v t và cơ quan ki m d ch th c v t ph i báo cáo ngay v i U ban nhân dân c p mình có bi n pháp bao vây tiêu di t d ch. 2. Nh n ư c báo cáo, ch t ch U ban nhân dân huy n, t nh, thành ph ho c B trư ng B Nông nghi p ph i xác minh và n u có d ch ph i thi hành các bi n pháp sau ây: a. Ra Công b có d ch th c v t trong vòng 24 gi k t khi nh n ư c báo cáo có d ch; Công b có d ch th c v t ph i ư c truy n t ngay n các cơ quan, t p th , cá nhân có trách nhi m bao vây tiêu di t d ch. b. Niêm y t Công b có d ch th c v t d c các ư ng giao thông ra vào vùng có d ch và các a i m công c ng trong vùng có d ch; trong công b c n quy nh các bi n pháp ph i áp d ng khi v n chuy n nh ng v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t ra kh i vùng có d ch.
  5. c. T ch c ngay các tr m ki m d ch th c v t t m th i t i các a u ra vào vùng có d ch; niêm y t th t c, th i gian, a i m ki m d ch t i các nơi ó. 3. Khi h t d ch thì ph i ra công b h t d ch. i u 15 - Khi có d ch các c ng, b n tàu, b n xe, nhà ga, thì ph i ình ch vi c v n chuy n các v t phNm nhi m d ch; các cơ quan có v t phNm nhi m d ch và cơ quan v n chuy n, b c d các v t phNm ó ph i tuân theo nh ng quy nh c a cơ quan ki m d ch th c v t nh m ngăn ng a d ch lan tràn ra các nơi khác. N u xét th y vi c ình ch v n chuy n v t phNm nhi m d ch s gây tr ng i l n cho các ho t ng giao thông, v n t i, b c d , lưu thông phân ph i thì cơ quan ki m d ch có trách nhi m báo cáo ngay v i các B Nông nghi p, Giao thông v n t i và các B có liên quan các B nói trên có quy t nh x lý. Trong trư ng h p xin ý ki n các B không th k p th i gi i quy t ư c thì ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ư c quy t nh vi c ình ch v n chuy n các v t phNm nhi m d ch nói trên, ng th i báo cáo ngay v i B Nông nghi p, B Giao thông v n t i và các B có liên quan bi t. i u 16 - Th t c ki m d ch th c v t t i các vùng trong nư c. 1. Các v t phNm, phương ti n v n chuy n, d ng c ch bi n, bao bì, lót nh ng v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t ã công b , khi chuy n ra ngoài vùng có d ch ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan ki m d ch th c v t c p. 2. ư c ki m d ch, ch v t phNm ph i n p t i tr m ki m d ch th c v t g n nh t gi y khai báo ki m d ch th c v t theo m u do B Nông nghi p quy nh. 3. Ngay sau khi nh n ư c gi y khai báo, tr m ki m d ch th c v t ph i tr l i rõ vi c ki m d ch ư c ti n hành âu, vào lúc nào và nh ng gì ch v t phNm ph i chuNn b ki m d ch. Cán b ki m d ch th c v t ph i có phương ti n, d ng c chuyên dùng và ti n hành ki m d ch khNn trương. Ch v t phNm ph i t o i u ki n vi c ki m d ch ư c nhanh chóng và chính xác. 4. N u v t phNm không b nhi m d ch thì tr m ki m d ch th c v t ph i c p ngay gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t cho ch v t phNm; n u v t phNm b nhi m d ch thì tr m ph i ra bi n pháp tr di t d ch ho c l p h sơ g i t i cơ quan có thNm quy n quy t nh x lý lô v t phNm ó. Ch v t phNm ph i th c hi n y các bi n pháp x lý nh m ngăn ng a d ch b nh lây lan ra các vùng khác. M c III. PHÍ KI M DNCH TH C V T i u 17 - Ch v t phNm ph i n p cho cơ quan ki m d ch th c v t các chi phí v vi c l y m u, phân tích, giám nh (g i chung là phí ki m d ch th c v t) i v i lô v t phNm c a mình. Trong trư ng h p v t phNm b nhi m d ch c n ư c x lý mà ch v t phNm vì lý do c bi t nào ó không th ti n hành x lý ư c, thì cơ quan ki m d ch ph i ti n hành vi c ó và ch v t phNm ph i tr toàn b chi phí cho vi c x lý lô v t phNm c a mình. Các kho n ti n này ư c thu b ng ti n trong nư c (n u ch v t phNm là ngư i Vi t Nam ho c cơ quan c a Vi t Nam), ho c b ng m t th ti n nư c ngoài do cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam quy nh (N u ch v t phNm là ngư i nư c ngoài).
  6. B trư ng B Nông nghi p quy nh các kho n l phí nói trên sau khi tho thu n v i B trư ng B Tài chính. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A CÁN B KI M DNCH TH C V T i u 18 - Nhi m v c a cán b ki m d ch th c v t: 1. L y m u, phân tích, giám nh, k t lu n nhanh chóng và chính xác tình tr ng nhi m d ch c a v t phNm. Theo nh ng quy nh v phân công, phân c p c a B Nông nghi p, ra các bi n pháp ki m d ch th c v t, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t ho c l p h sơ v các lô v t phNm g i lên các c p có thNm quy n x lý. 2. Ki m tra vi c ch p hành các quy nh v ki m d ch th c v t, phát hi n và ngăn ng a các v vi ph m ch ki m d ch th c v t. 3. Ch d n cho ch v t phNm nh ng bi n pháp ngăn ng a d ch lây lan. 4. Ch u trách nhi m v i c p trên v th c hi n các m c tiêu nói trong i u 1. i u 19 - Quy n h n c a cán b ki m d ch th c v t: 1. ư c vào nh ng nơi có v t phNm, phương ti n, công c thu c di n ki m d ch th c v t làm làm nhi m v . Riêng i v i nh ng nơi cơ m t thu c v an ninh và qu c phòng thì ph i ư c c p có thNm quy n qu n lý các cơ s ó t o i u ki n và hư ng d n cách làm nhi m v b o m ư c c hai yêu c u b o m t và ki m d ch. 2. Có quy n yêu c u ch v t phNm cung c p các lo i gi y t , phương ti n, nhân l c c n thi t cho vi c ki m d ch (tr nh ng phương ti n, d ng c chuyên dùng cho công tác ki m d ch th c v t). 3. ư c ra l nh cho ngư i i u khi n phương ti n v n t i ang ch v t phNm trên ư ng thu , ư ng b d ng l i ki m soát gi y t liên quan n vi c ki m d ch th c v t. i v i nh ng trư ng h p chuyên ch v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t mà ch v t phNm và ch phương ti n v n t i không làm th t c ki m d ch th c v t, cán b ki m d ch th c v t có quy n ra l nh t m ình ch v n chuy n x lý v vi ph m th l ki m d ch th c v t, ho c x lý lô v t phNm, n u b nhi m d ch; m t khác, ph i báo cáo ngay b ng phương ti n thông tin liên l c nhanh nh t s n có t i ch lúc ó cho U ban nhân dân t nh, cơ quan ki m d ch th c v t c p trên tr c ti p ho c B Nông nghi p bi t gi i quy t theo th th c nói di u 15 trên ây. 4. ư c eo phù hi u, m c ng ph c, mang th ki m d ch th c v t, B trư ng B Nông nghi p quy nh m u phù hi u ng ph c, th ki m d ch th c v t và ch s d ng các th ó. Chương 4: THƯ NG , PH T
  7. i u 20 - Nh ng t ch c ho c cá nhân có công trong vi c ngăn ch n, phát hi n, b t gi các v vi ph m ch ki m d ch th c v t u ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 21 - Nh ng t ch c ho c cá nhân vi ph m i u l này, tuỳ theo t ng trư ng h p c th , b x ph t như sau: 1. Do sơ su t, không n m v ng th t c ki m d ch th c v t mà vi ph m, gây tác h i nh thì b c nh cáo; n u gây tác h i l n thì tuỳ theo m c gây tác h i có th b ph t t 10 ng n 1000 ng. 2. Do c tình lNn tr n vi c ki m d ch ho c gian l u trong vi c khai báo ki m d ch gây tác h i thì tuỳ theo m c gây tác h i có th b ph t t 20 ng n 5000 ng. Trư ng h p vi ph m n ng ch ki m d ch th c v t mà gây tác h i l n thì b truy t trư c toà án và x theo pháp lu t. 3. Trong trư ng h p các v vi ph m i u l ki m d ch th c v t gây ra thi t h i v t ch t, ngoài vi c b x ph t theo quy nh trên ây, ngư i vi ph m ph i b i thư ng y s thi t h i ã bây ra, n u là các t ch c kinh doanh ph i n p ph t thì s ti n ph t ph i tính t ph n l i nhu n ư c trích vào qu xí nghi p, không ư c tính vào giá thành s n xu t. Trong vi c s ph t, c n phân bi t rõ trách nhi m t p th cơ quan, ơn v h p tác xã ho c trách nhi m cá nhân ngư i vi ph m. i u 22 - 1. Cán b ki m d ch th c v t có quy n c nh cáo, ph t ti n t i 50 ng, t m ình ch vi c v n chuy n v t phNm, l p h sơ g i n các cơ quan có thNm quy n x lý, như ã nói i u 19. 2. Tr m trư ng, phó tr m trư ng, ngoài quy n nói trên còn có quy n ph t ti n t i 300 ng; chuy n dùng vào vi c khác ho c quy t nh tiêu hu s v t phNm nhi m d ch có giá tr t 3000 ng tr xu ng; ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n v các bi n pháp x lý ngư i vi ph m. 3. Ch t ch U ban nhân dân huy n và tương ương có quy n ph t ti n t i 3000 ng và quy t nh chuy n dùng vào vi c khác ho c tiêu hu s v t phNm nhi m d ch có giá tr t 3000 ng tr xu ng; 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có quy n ph t ti n t i 5000 ng và ra l nh chuy n dùng vào vi c khác ho c hu b v t phNm nhi m d ch có giá tr t i 15 000 ng. 5. B trư ng B Nông nghi p có quy n ra l nh chuy n dùng vào vi c khác ho c hu b v t phNm nhi m d ch v i giá tr trên 15000 ng. Trong trư ng h p s v t phNm này quá l n ho c có liên quan n k ho ch c a các ngành khác thì B trư ng B Nông nghi p ph i báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t. i u 23 - Nh ng cán b , nhân viên làm công tác ki m d ch th c v t n u vì vô trách nhi m, gây ra thi t h i ho c có thái c a quy n trong khi làm nhi m v s b thi
  8. hành k lu t; n u thông ng v i nh ng ngư i tr n tránh gian l u trong vi c ki m d ch s b truy t trư c toà án và ph i b i thư ng nh ng thi t h i v t ch t ã gây ra. B trư ng B Nông nghi p quy nh chi ti t ch thư ng ph t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 24. - i u l này có hi u l c b t bu c thi hành i v i t t c các ch v t phNm thu c di n ki m d ch th c v t, bao g m các ch là t ch c ho c cá nhân trong nư c và nư c ngoài. i u 25 - Các cơ quan h i quan, bưu i n và các ơn v công an, b i biên phòng có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ki m d ch th c v t khi c n ki m tra, ngăn ch n, u i b t các v vi ph m ch ki m d ch th c v t. i u 26. - B trư ng B Nông nghi p ch u trách nhi m t ch c th c hi n i u l ki m d ch th c v t nh m t ư c các m c tiêu nói trong i u 1, t ch c cơ quan ki m d ch th c v t trung ương tr c thu c B , qu n lý v m t chuyên môn nghi p v ki m d ch th c v t i v i m ng lư i ki m d ch th c v t t trung ương n cơ s ; quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản