Nghị định số 27/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
1
download

Nghị định số 27/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 27/2001/NĐ-CP về việc kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 27/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2001/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 27/2001/N -CP NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2001 V KINH DOANH L HÀNH, HƯ NG D N DU LNCH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Pháp l nh Du l ch s 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 02 năm 1999; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch. 2. Ngh nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t và t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch, tr trư ng h p pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có quy nh khác. i u 2. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau 1. Khách du l ch là ngư i i du l ch ho c k t h p i du l ch, tr trư ng h p i h c, làm vi c ho c hành ngh nh n thu nh p nơi n. 2. Khách du l ch qu c t là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào Vi t Nam du l ch; công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam ra nư c ngoài du l ch. 3. Khách du l ch n i a là công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam i du l ch trong lãnh th Vi t Nam. 4. Chương trình du l ch là l ch trình ư c nh trư c c a chuy n i du l ch do các doanh nghi p l hành t ch c, trong ó xác nh th i gian chuy n i, nơi n du l ch,
  2. các i m d ng chân, d ch v lưu trú, v n chuy n, các d ch v khác và giá bán chương trình. 5. Kinh doanh l hành là vi c xây d ng, bán, t ch c th c hi n các chương trình du l ch nh m m c ích sinh l i. 6. Hư ng d n viên du l ch là ngư i hư ng d n khách theo chương trình du l ch và ư c thanh toán cho d ch v hư ng d n. Hư ng d n viên du l ch không bao g m: thuy t minh viên t i ch , ngư i c a các cơ quan, t ch c ư c c i công tác cùng khách là ngư i nư c ngoài. Chương 2: KINH DOANH L HÀNH i u 3. Kinh doanh l hành 1. T ch c, cá nhân kinh doanh l hành ph i ăng ký thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p và cam k t th c hi n y các i u ki n quy nh trong Ngh nh này. 2. Vi c thành l p doanh nghi p l hành, ăng ký kinh doanh, b sung ch c năng ngành ngh kinh doanh l hành th c hi n theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 4. i u ki n kinh doanh l hành n i a 1. Có phương án kinh doanh du l ch. 2. Ký qu 50 (năm mươi) tri u ng Vi t Nam. 3. ăng ký kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 5. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p l hành n i a 1. Doanh nghi p l hành n i a có các quy n sau: a) Xây d ng, qu ng cáo, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch n i a; khách du l ch là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào Vi t Nam du l ch; b) L p chi nhánh, văn phòng i di n theo quy nh c a pháp lu t; c) Tham gia các câu l c b , các hi p h i ngh nghi p; d) Ti n hành các ho t ng xúc ti n, qu ng bá du l ch theo úng ch c năng, quy n h n và ph m vi kinh doanh du l ch; ) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 2. Doanh nghi p l hành n i a có các nghĩa v sau: a) Ch p hành, ph bi n và hư ng d n khách du l ch tuân th pháp lu t Vi t Nam, các quy nh c a Nhà nư c v an ninh và tr t t , an toàn xã h i; v b o v môi trư ng, b n s c văn hoá và thu n phong m t c c a dân t c; b) Có bi n pháp b o m an toàn v s c kho , tính m ng và tài s n c a khách du l ch; c) Công khai giá và các i u ki n th c hi n chương trình du l ch, d ch v du l ch; m b o các d ch v cung c p cho khách úng s lư ng và ch t lư ng như ã qu ng cáo; d) Thông báo v th i i m b t u ho t ng kinh doanh cho cơ quan qu n lý du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ) Không ư c cho t ch c, cá nhân khác s d ng tư cách pháp nhân, tên doanh nghi p c a mình ho t ng kinh doanh du l ch; e) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. i u ki n kinh doanh l hành qu c t 1. Có gi y phép kinh doanh l hành qu c t . 2. Ký qu 250 (hai trăm năm mươi) tri u ng Vi t Nam. 3. ăng ký kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Có ít nh t 3 hư ng d n viên ư c c p th . i u 7. C p gi y phép kinh doanh l hành qu c t 1. H sơ ngh c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t g m: a) ơn ngh c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; b) B n sao h p pháp các gi y t quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 2. Th t c c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t g m: a) Doanh nghi p g i m t b h sơ ngh c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t (dư i ây g i t t là h sơ) n cơ quan qu n lý du l ch c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p óng tr s chính; b) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ do doanh nghi p g i n, cơ quan ti p nh n h sơ ph i hoàn thành vi c thNm nh h sơ và g i văn b n ngh kèm theo h sơ y n cơ quan có thNm quy n xem xét, c p gi y phép. Trư ng h p không tiêu chuNn xem xét, c p gi y phép thì cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do cho doanh nghi p bi t ng th i g i báo cáo v T ng c c Du l ch;
  4. c) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a cơ quan ti p nh n h sơ, cơ quan có thNm quy n v vi c c p gi y phép có trách nhi m xem xét, c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t cho doanh nghi p. Trư ng h p t ch i c p phép, ph i thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do cho cơ quan ti p nh n h sơ và doanh nghi p bi t; d) T ng c c Du l ch công b th t c c p phép theo hư ng ơn gi n, thu n ti n, không gây phi n hà, c n tr ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p và th c hi n vi c c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t . i u 8. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p l hành qu c t 1. Doanh nghi p l hành qu c t có các quy n sau: a) Xây d ng, qu ng cáo, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch; b) L p chi nhánh, văn phòng i di n theo quy nh c a pháp lu t; c) Tham gia các câu l c b , các hi p h i ngh nghi p; d) Ti n hành các ho t ng xúc ti n, qu ng bá du l ch; ) Làm th t c xin xét duy t nhân s v nh p c nh, xu t c nh, quá c nh cho khách du l ch v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; e) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p l hành qu c t có các nghĩa v sau: a) Ch p hành, ph bi n và hư ng d n khách du l ch tuân th pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam v an ninh và tr t t , an toàn xã h i; v b o v môi trư ng, b n s c văn hoá và thu n phong m t c c a dân t c; b) Có bi n pháp b o m an toàn v s c kho , tính m ng và tài s n c a khách du l ch; c) Công khai giá và các i u ki n th c hi n chương trình du l ch, d ch v du l ch; m b o các d ch v cung c p cho khách úng s lư ng và ch t lư ng như ã qu ng cáo; d) Thông báo v th i i m b t u ho t ng kinh doanh cho cơ quan qu n lý du l ch c p t nh, thành ph ; ) Tuyên truy n, qu ng bá v du l ch Vi t Nam; e) Ch ư c s d ng hư ng d n viên du l ch ã ư c c p th hư ng d n khách du l ch; g) Qu n lý hư ng d n viên, ào t o, b i dư ng nghi p v cho hư ng d n viên c a doanh nghi p;
  5. h) Không ư c cho t ch c, cá nhân khác s d ng tư cách pháp nhân, tên doanh nghi p c a mình ho t ng kinh doanh du l ch; i) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p l hành qu c t có v n u tư nư c ngoài Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ư c phép kinh doanh l hành theo gi y phép do cơ quan nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n c p, có quy n và nghĩa v theo úng quy nh c a Ngh nh này và các quy n và nghĩa v quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t liên quan. Chương 3: HƯ NG D N DU LNCH i u 10. Hành ngh hư ng d n du l ch Nh ng ngư i tiêu chuNn theo quy nh c a Ngh nh này s ư c xem xét c p th hư ng d n viên du l ch. Ch nh ng ngư i ã ư c c p th m i ư c hành ngh hư ng d n viên du l ch i v i khách du l ch qu c t . Hư ng d n viên du l ch ch ư c hành ngh hư ng d n viên du l ch khi ang làm vi c m t doanh nghi p kinh doanh l hành. i u 11. Quy n và nghĩa v c a hư ng d n viên 1. Hư ng d n viên có các quy n sau: ưa) Hư ng d n khách du l ch theo nhi m v ư c giao ho c theo h p ng ã ký v i doanh nghi p l hành; b) Tham gia hi p h i ngh nghi p; c) Hư ng d n khách du l ch theo các chương trình du l ch trong và ngoài nư c; d) Nh n lương, thù lao theo h p ng c a ơn v s d ng; ) Tham gia thi tuy n, công nh n c p b c ngh nghi p c a hư ng d n viên; e) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hư ng d n viên có các nghĩa v sau: a) Tuân th và hư ng d n khách du l ch tuân th pháp lu t Vi t Nam, n i quy, quy ch nơi n tham quan du l ch và tôn tr ng phong t c t p quán c a a phương; b) Hư ng d n khách tham quan du l ch theo úng chương trình, có thái văn minh, t n tình và chu áo v i khách; c) Có trách nhi m i v i vi c b o m an toàn, tính m ng, tài s n c a khách du l ch;
  6. d) Thông tin v chuy n i cho khách du l ch và các quy n l i h p pháp khác c a khách du l ch; ) eo th hư ng d n viên trong khi làm nhi m v ; e) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Nh ng i u hư ng d n viên không ư c làm Hư ng d n viên không ư c: 1. L i d ng ho t ng l hành, cung c p nh ng thông tin làm phương h i n an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i; 2. Cho ngư i khác mư n th hư ng d n viên; 3. Có nh ng hành vi, l i nói gây nh hư ng x u t i hình nh, thu n phong m t c Vi t Nam; 4. ưa khách du l ch n nh ng khu v c c m; 5. Thay i chương trình du l ch ã thông báo cho khách mà không có s ng ý c a khách; 6. Ki m l i b t chính i v i khách du l ch, nài ép khách du l ch mua hàng hóa, d ch v ; 7. Tùy ti n c t gi m các tiêu chuNn, d ch v c a khách du l ch; 8. Phân bi t i x v i khách du l ch; i u 13. C p th hư ng d n viên du l ch Ngư i có các i u ki n sau ây ư c c p th hư ng d n viên du l ch: 1. Có qu c t ch Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam, có năng l c hành vi dân s ; 2. Không m c b nh truy n nhi m, không s d ng các ch t gây nghi n; 3. Có b ng c nhân tr lên và có ch ng ch b i dư ng v hư ng d n du l ch do cơ s ào t o có thNm quy n c p; 4. Có b ng c nhân ngo i ng ho c ch ng ch ngo i ng du l ch do cơ s ào t o có thNm quy n c p; i u 14. H sơ ngh c p th hư ng d n viên H sơ ngh c p th hư ng d n viên g m: a) ơn ngh c p th ;
  7. b) Sơ y u lý l ch (có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã nơi cư trú, ho c cơ quan nơi công tác); c) B n sao có công ch ng: - B ng c nhân và ch ng ch b i dư ng v hư ng d n du l ch; - B ng c nhân ngo i ng ho c ch ng ch ngo i ng du l ch; d) Gi y khám s c kh e và nh. i u 15. Th t c c p th hư ng d n viên 1. Ngư i có i u ki n quy nh t i i u 13 c a Ngh nh này n p h sơ ngh c p th n cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có thNm quy n. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ y , cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có trách nhi m xem xét c p th hư ng d n viên du l ch; trư ng h p t ch i c p th , cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có thNm quy n ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do n ngư i xin c p th . 3. T ng c c Du l ch y quy n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n c p th hư ng d n viên du l ch. Th hư ng d n viên du l ch có giá tr trong ph m vi toàn qu c. i u 16. i, c p l i, thu h i th hư ng d n viên 1. Trư ng h p i, c p l i th hư ng d n viên: Trư ng h p th hư h ng ho c b m t, hư ng d n viên ph i làm h sơ ngh i, c p l i th . 2. H sơ ngh i, c p l i th g m: a) ơn ngh ; b) Hai nh 3 x 4; c) Th cũ i v i trư ng h p i th , ho c xác nh n c a cơ quan công an iv i trư ng h p b m t th . 3. Thu h i th hư ng d n viên. Hư ng d n viên b thu h i th n u vi ph m m t trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m kho n 1 ho c kho n 2 i u 12; b) Vi ph m các kho n t 3 n 8 i u 12.
  8. 4. Khi b thu h i th , hư ng d n viên ch ư c xem xét c p l i sau 6 (sáu) tháng k t ngày th b thu h i. H sơ và th t c ngh c p th áp d ng theo quy nh t i i u 14 và i u 15 c a Ngh nh này. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V KINH DOANH L HÀNH, HƯ NG D N VÀ V N CHUY N KHÁCH DU LNCH i u 17. Qu n lý nhà nư c v kinh doanh l hành, hư ng d n và v n chuy n khách du l ch 1. T ng c c Du l ch th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch; xu t v i Chính ph các cơ ch chính sách v du l ch, ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v l hành, hư ng d n du l ch, cung c p thông tin v du l ch; ph i h p v i các B , ngành hư ng d n các a phương th c hi n qu n lý nhà nư c v du l ch, ki m tra, x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c Du l ch công b công khai các i u ki n và th t c c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t doanh nghi p có căn c xây d ng, t ch c th c hi n các chương trình du l ch và ăng ký kinh doanh. 3. T ng c c Du l ch ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c c p th hư ng d n viên du l ch, x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, k c rút gi y u quy n c p th hư ng d n viên du l ch. 4. T ng c c Du l ch ch trì cùng v i B Giáo d c và ào t o, B Văn hoá - Thông tin quy nh i u ki n và cơ s ào t o có thNm quy n c p ch ng ch b i dư ng v hư ng d n viên du l ch, ch ng ch ngo i ng du l ch quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 13 c a Ngh nh này. 5. B Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i T ng c c Du l ch và các ngành, a phương có liên quan hư ng d n c th v tiêu chuNn, i u ki n i v i phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n khách du l ch. 6. Cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c qu n lý ho t ng kinh doanh l hành, hành ngh hư ng d n, v n chuy n khách du l ch trên a bàn; hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các i u ki n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c kinh doanh l hành, hư ng d n, v n chuy n khách du l ch thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. X lý vi ph m
  9. 1. T ch c, cá nhân kinh doanh l hành mà không ăng ký kinh doanh, doanh nghi p kinh doanh l hành qu c t mà không có gi y phép ho c có sai ph m trong vi c th c hi n các nghĩa v quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Ngh nh này; hư ng d n viên du l ch qu c t mà không có th hư ng d n viên thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c thu h i gi y phép kinh doanh ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n làm trái v i nh ng quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan v kinh doanh l hành và hư ng d n du l ch thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 20. 1. Nh ng doanh nghi p kinh doanh l hành ã có gi y phép, ã ăng ký ho t ng kinh doanh trư c ngày ban hành Ngh nh này v n ti p t c ư c ho t ng kinh doanh nhưng ph i i u ch nh, b sung y các i u ki n ho t ng theo úng quy nh c a Ngh nh này. 2. Nh ng ngư i ã ư c c p th hư ng d n viên trư c khi ban hành Ngh nh này mà v n còn th i gian s d ng thì v n ư c ti p t c s d ng th ã ư c c p hư ng d n khách du l ch. i u 21. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 22. T ng c c Du l ch có trách nhi m ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 23. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản