Nghị định số 341-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định số 341-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 341-HĐBT về ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 341-HĐBT

 1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 341-HĐBT Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1992 NGH Đ NH CU H I Đ NG B TRƯ NG S 341-HĐBT NGÀY 22-9-1992 BAN HÀNH QUY Đ NH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c pháp l nh x ph t vi ph m hành chính ngày 30 tháng 11 năm 1989; th c hi n th ng nh t vi c x ph t i v i t ch c ho c cá nhân vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ; Theo ngh c a B trư ng B Y t . NGH Đ NH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Ngh nh này b n Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . i u 2. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n thi hành ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY NNH V X PH T PH M VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T (Ban hành kèm theo Ngh nh s 341-H BT ngày 22-9-1992 c a H i ng B trư ng)
 2. Chương 1: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T , HÌNH TH C VÀ M C PH T M C A: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V SINH, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 1. Vi ph m các quy nh v v sinh lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút. 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Ngư i làm nh ng công vi c có liên quan tr c ti p n th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u trong khi ang m c b nh truy n nhi m ho c không ch p hành nh ng quy nh v v sinh. b) Không che y, bao gói các lo i th c ăn chín, các lo i th c phNm ăn ngay ư c và các lo i u ng. 2. Ph t ti n t 50.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t n ng thì ph t n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) S n xu t, ch bi n, buôn bán và các thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút không có gi y ch ng nh n c a cơ quan y t có thNm quy n, không t tiêu chuNn v sinh; s d ng d ng c , nguyên li u và nư c trong s n xu t, ch bi n không b o m tiêu chuNn v sinh. b) S d ng ư ng hoá h c ho c phNm màu, các ph gia khác c m dùng trong ch bi n thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút. c) V n chuy n, bán th t các lo i gia súc, gia c m b b nh truy n nhi m có th gây h i n s c kho con ngư i. d) Chuyên ch ho c b o qu n thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút không úng các quy nh v v sinh. e) S n xu t các lo i bao bì, d ng c ăn, u ng t các nguyên li u, ph gia m i, không có gi y ch ng nh n ki m nghi m c a cơ quan y t có thNm quy n. g) Bán ra th trư ng các lo i nông s n có dư lư ng hoá ch t tr sâu, phân bón hoá h c vư t quá gi i h n cho phép. h) Không b o m tiêu chuNn v sinh hoàn c nh i v i các cơ s s n xu t, ch bi n, buôn bán thành phNm lương th c, thành phNm các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút. 3. Tiêu hu các v t phNm do vi ph m quy nh t i các i m a, b, c, e, g, kho n 2 c a i u này.
 3. i u 2. Vi ph m các quy nh v sinh v nư c: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng n u có tình ti t n ng thì ph t n 500.000 ng i v i hành vi làm nhi m bNn ngu n nư c dùng ăn, u ng c a nhân dân. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Các nhà máy, xí nghi p cung c p nư c dùng cho sinh ho t c a nhân dân không b o m tiêu chuNn v sinh. b) Các cơ quan, t ch c, các cơ s s n xu t kinh doanh ch t th i gây ô nhi m ngu n nư c dùng cho sinh ho t c a nhân dân. 3. ình ch các hành vi vi ph m và yêu c u th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu . i u 3. Vi ph m các quy nh v v sinh trong lao ng: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không t ch c khám s c kho trư c khi tuy n d ng và không t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng. b) Không b o m các quy nh v sinh lao ng v nhi t , Nm, ánh sáng và ti ng n gây nh hư ng x u n s c kho ngư i lao ng. c) Không l p h sơ v sinh xí nghi p và ăng ki m môi trư ng hàng năm. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không có bi n pháp và thi t b x lý hơi khí c, khói b i và các y u t ch i khác vư t tiêu chuNn cho phép gây nh hư ng x u n s c kho c a nhân dân và môi trư ng xung quanh. b) S d ng các ch t phóng x hay X. quang không b trí nơi riêng bi t, không x lý ch t th i theo quy nh. 3. ình ch các ho t ng gây ô nhi m trong trư ng h p vi ph m các kho n a, b, i m 2 c a i u này và yêu c u th c hi n các bi n pháp kh c ph c. i u 4. Vi ph m các quy nh v v sinh trong xây d ng: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 2.000.000 ng i v i vi c xây d ng, c i t o ho c ưa vào s d ng các công trình không m b o tiêu chuNn v sinh.
 4. 2. T m ình ch s d ng và yêu c u th c hi n các bi n pháp kh c ph c n u vi ph m i m 1 c a i u này. i u 5. Vi ph m các quy nh khác v v sinh: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 1.000.000 ng, i v i các cơ quan, b nh vi n, trư ng h c, nhà tr vi ph m các quy nh v sinh hoàn c nh, quy nh phòng và ch ng d ch b nh. 2. Ph t t 50.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 2.000.000 ng i v i các vi ph m sau: a) i tư ng ki m d ch không th c hi n các quy nh v ki m nh y t . b) S n xu t, buôn bán các lo i m phNm, xà phòng kem ánh răng, ph n rôm và dùng cá nhân không b o m tiêu chuNn v sinh gây nh hư ng x u n s c kho ngư i tiêu dùng. c) S n xu t, buôn bán các lo i dùng cho h c t p, chơi tr em gây nh hư ng x u n s c kho h c sinh và tr em. M C B: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V KHÁM B NH, CHƯÃ B NH, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 6. Vi ph m quy nh v s d ng gi y phép hành ngh : 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Khám b nh, ch a b nh, kê ơn thu c mà không có gi y phép hành ngh do cơ quan y t có thNm quy n c p. b) Hành ngh quá ph m vi ư c quy nh trong gi y phép. c) Cho ngư i khác s d ng b ng bác sĩ, gi y ch ng nh n chuyên môn ho c gi y phép hành ngh . d) Cơ s hành ngh không úng a ch ghi trong gi y phép. 2. Trư ng h p vi ph m các kho n b, c, i m 1 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng thì có th tư c quy n s d ng gi y phép hành ngh t m th i ho c vĩnh vi n. i u 7. Vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t : 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không th c hi n úng các quy nh v chuyên môn, k thu t y t .
 5. b) S d ng các phương pháp khám, ch a b nh, các phương ti n, dư c phNm không ư c phép c a B y t ho c quá kh năng chuyên môn. c) V a kê ơn, v a bán thu c ngoài cơ s c p c u (tr khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c). d) kê ơn thu c không úng b nh. e) Không th c hi n úng quy ch vô khuNn và sát khuNn trong châm c u, tiêm chích, ph u thu t và các th thu t ngo i khoa khác. 2. Trư ng h p vi ph m các kho n a, b, i m 1 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng thì tư c quy n s d ng gi y phép hành ngh . i u 8. Vi ph m các quy nh khác v khám b nh, ch a b nh: C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u tái ph m thì có th ph t n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: 1. Qu ng cáo không úng v i kh năng ch a b nh, khám b nh, xét nghi m, thăm dò ch c năng. 2. Không ch p hành l nh huy ng c a cơ quan y t khi có thiên tai d ch b nh x y ra. 3. Không k p th i báo cáo và ph i h p v i các cơ s y t c a Nhà nư c khi phát hi n các b nh truy n nhi m ph i ki m d ch, b nh l , nhi m c hàng lo t nhanh chóng gi i quy t h u qu . 4. Không tham gia các ho t ng y t v hư ng d n chăm sóc s c kho ban u và tuyên truy n hư ng d n nhân dân b o v s c kho , phòng b nh và ch a b nh khi có yêu c u c a cơ quan y t a phương. 5. Không ch p hành ch báo cáo nh kỳ v i cơ quan y t tr c ti p qu n lý v ho t ng chuyên môn k thu t c a cơ s . 6. Khi phát hi n b nh nhân m c các b nh lây theo ư ng sinh d c (l u, giang mai), b nh SIDA, b nh nghi n ma tuý mà không báo cáo v i cơ quan y t a phương. M C C: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH CÁC QUY NNH V DƯ C, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 9. Vi ph m các quy nh v i u ki n hành ngh dư c: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì ph t 500.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Hành ngh không có gi y ch ng nh n hành ngh ư c c a cơ quan y t có thN m quy n c p;
 6. b) cho ngư i khác s d ng gi y ch ng nh n hành ngh dư c, b ng chuyên khoa ho c ch ng ch ; c) Ngư i bán thu c không mb o tiêu chuN n quy nh c a B Y t ; d) Trang b cơ s v t ch t k thu t cho vi c hành ngh không úng theo quy nh. 2. Trư ng h p vi ph m các kho n b, d, i m 1 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng thì có th tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n hành ngh ư c. i u 10. Vi ph m quy nh v ăng ký và s n xu t thu c: 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 2.000.000 ng và tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n hành ngh ư c i v i m t trong các vi ph m sau: a) S n xu t thu c không có gi y phép; b) S n xu t thu c không úng quy trình ho c không có h sơ theo dõi; c) S n xu t thu c b ng nguyên li u chưa ư c ki m nghi m; d) S n xu t thu c không úng công th c ã ư c duy t; e) S n xu t thu c không có s ăng ký c a cơ quan y t có thN m quy n; g) S n xu t thu c dùng cho súc v t có hình th c gi ng v i thu c dùng cho ngư i, nhãn thu c không có in ch "Dùng cho súc v t" ho c dùng các nguyên li u s n xu t thu c dùng cho súc v t s n xu t thu c dùng cho ngư i. 2. T ch thu ho c bu c tiêu hu thu c quy nh kho n c, d, e, g, i m 1 c a i u này. i u 11. Vi ph m các quy nh v b o qu n thu c và nguyên li u làm thu c: C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: 1. Không áp ng các yêu c u k thu t b o m an toàn, ch t lư ng c a thu c và nguyên li u làm thu c. 2. Không có h sơ k thu t và s sách ghi chép xu t nh p thu c và nguyên li u làm thu c úng quy nh. i u 12. Vi ph m các quy nh v lưu thông, xu t nh p khN u thu c ho c nguyên li u làm thu c: 1. Ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau:
 7. a) Buôn bán nguyên li u s n xu t thu c tân dư c, hoá ch t xét nghi m, thu c gây nghi n không có gi y phép; b) Buôn bán thu c không rõ ngu n g c s n xu t. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Xu t, nh p khN u thu c ho c nguyên li u làm thu c ngoài danh m c B Y t cho phép; b) Nh p khN u, buôn bán thu c ho c nguyên li u làm thu c không còn nguyên bao bì xu t x ; c) Xu t nh p khN u thu c ho c nguyên li u làm thu c ã rút kh i th trư ng theo công b c a nư c s n xu t; d) Buôn bán thu c kém phN m ch t (không t tiêu chuN n ch t lư ng), thu c quá h n dùng; e) Buôn bán thu c ngoài danh m c ã ư c B Y t cho phép ho c các lo i thu c không có s ăng ký, s ki m soát; g) Bán các lo i thu c ch ư c bán theo ơn c a bác sĩ mà không có ơn ho c không theo ơn; h) Bán nh m thu c. 3. Trư ng h p vi ph m các kho n c, d, e, g, i m 2 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng thì tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n hành ngh ư c. T ch thu thu c ho c nguyên li u làm thu c n u vi ph m i m a, e kho n 2 c a i u này. Bu c tiêu hu các lo i thu c kém phN m ch t, thu c quá h n dùng, thu c ã ư c rút kh i th trư ng theo công b c a nư c s n xu t. i u 13. Vi ph m các quy nh v thu c c, thu c gây nghi n, thu c gây c ch ho c hưng ph n tinh th n, thu c phóng x : Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t n 2.000.000 ng và tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n hành ngh dư c i v i m t trong các vi ph m: s n xu t, pha ch , b o qu n, kê ơn và s d ng thu c c, thu c gây nghi n, thu c gây c ch ho c hưng ph n tâm th n, thu c phóng x không úng quy nh c a B Y t . i u 14. Vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo thu c và nhãn thu c: 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 500.000 ng, n u có tình ti t tăng n ng thì có th ph t t i 2.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau:
 8. a) Thông tin, qu ng cáo không úng v i tính năng, tác d ng c a thu c; b) Lưu hành nhãn thu c không ư c cơ quan y t có thN m quy n duy t ho c in nhãn thu c không úng m u ã ư c duy t; c) M o nhãn c a m t th thu c khác ang lưu hành trên th trư ng ã ư c ăng ký. 2. Trư ng h p vi ph m các kho n a, b, i m 1 c a i u này mà có tình ti t tăng n ng thì tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n hành ngh ư c. 3. T ch thu nhãn thu c, thu c m o nhãn quy nh i m b, c, kho n 1 c a i u này. i u 15. Hành vi s n xu t, buôn bán thu c gi : Khi phát hi n hành vi s n xu t, buôn bán thu c gi , thanh tra viên y t ph i l p biên b n, t m thu gi tang v t và gi y ch ng nh n hành ngh dư c, gi y phép thành l p doanh nghi p, công ty ho c gi y phép kinh doanh, sau ó chuy n toàn b h sơ và tang v t sang cơ quan ch c năng truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: TH M QUY N, TH T C, NGUYÊN T C VÀ BI N PHÁP X PH T i u 16. ThN m quy n quy t nh x ph t: 1. Thanh tra viên v v sinh, khám b nh, ch a b nh và dư c trong khi thi hành công v có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 100.000 ng, tư c quy n s d ng gi y phép hành ngh do cơ quan y t có thN m quy n c p, t m thu gi y phép doanh nghi p, công ty, gi y phép kinh doanh và áp d ng các bi n pháp hành chính khác quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính tr bi n pháp bu c b i thư ng thi t h i. 2. Ch t ch U ban Nhân dân huy n và c p tương ương, Chánh thanh tra S Y t ư c quy n ph t ti n n 2.000.000 d ng và áp d ng các hình th c x ph t, bi n pháp hành chính khác quy nh t i Ngh nh này. 3. Ch t ch U ban Nhân dân t nh và c p tương ương, Chánh thanh tra B Y t ư c quy n áp d ng t t c các hình th c ph t và bi n pháp hành chính quy nh t i Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. 4. Chánh thanh tra S Y t xem xét l i quy t nh x ph t c a c p huy n khi t ch c và cá nhân b x ph t có khi u n i. 5. Chánh thanh tra B Y t xem xét l i quy t nh x ph t c a c p t nh khi t ch c và cá nhân b x ph t có khi u n i. i u 17. C nh cáo: 1. C nh cáo ư c áp d ng i v i nh ng ngư i có vi ph m hành chính nh , vi ph m l n u do sơ xu t, ho c vi ph m do nhi u tác ng c a các nguyên nhân khách quan,
 9. có các tình ti t gi m nh khác quy nh t i i u 7 c a Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. 2. Vi c quy t nh x ph t c nh cáo ư c th c hi n b ng văn b n, khi xét th y c n thi t, cơ quan có thN m quy n x ph t thông báo quy t nh x ph t n chính quy n a phương ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i vi ph m cư trú ho c công tác. i u 18. Th t c, bi n pháp ph t ti n: 1. Khi phát hi n vi ph m hành chính, cơ quan, ngư i có thN m quy n x ph t ph i nói rõ cho ngư i vi ph m bi t, i u kho n, tên văn b n pháp lu t mà h ã vi ph m, m c trách nhi m, hình th c x ph t áp d ng i v i hành vi c a h . 2. Khi quy t nh x ph t n 20.000 ng, ngư i có thN m quy n x ph t ph i ghi rõ lý do và trao biên lai cho ngư i b ph t. 3. N u áp d ng m c ph t trên 20.000 ng, cơ quan, ngư i có thN m quy n x ph t ph i l p biên b n theo quy nh t i i u 21 c a Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. Trong th i h n 15 ngày k t ngày l p biên b n, cơ quan ngư i có thN m quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t, trong th i h n 3 ngày k t ngày ra quy t nh x ph t, cơ quan ho c ngư i có thN m quy n x ph t ph i g i quy t nh x ph t n t ch c, ngư i b x ph t theo quy nh t i i u 28 c a Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. - B Y t quy nh th ng nh t m u biên b n, m u quy t nh x ph t phù h p v i t ng lĩnh v c y t . - B Tài chính quy nh th ng nh t m u biên lai và phát hành, qu n lý biên lai thu ti n ph t. 4. Cơ quan, ngư i có thN m quy n x ph t tr c ti p thu ti n ph t, sau ó n p l i cho cơ quan tài chính. 5. Trong th i h n 5 ngày k t ngày quy t nh x ph t có hi u l c mà t ch c và ngư i b x ph t không t giác ch p hành thì cơ quan ã ra quy t nh x ph t có quy n cư ng ch theo quy nh t i i u 32 c a Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. Các cơ quan, t ch c ho c i di n h p pháp c a ngư i b x ph t có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh các bi n pháp cư ng ch c a cơ quan ã ra quy t nh x ph t. i u 19. Tư c quy n s d ng gi y phép và thu h i gi y phép. 1. Gi y phép thành l p doanh nghi p, công ty, gi y phép kinh doanh do cơ quan Nhà nư c có thN m quy n c p cho cá nhân ho c t ch c ti n hành ho t ng kinh doanh u có th b tư c quy n s d ng n u các vi ph m hành chính có liên quan tr c ti p n quy nh v s d ng gi y phép ó.
 10. a) i v i các vi ph m xét th y v n có th cho ti p t c hành ngh ư c thì tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n; b) i v i các vi ph m nghiêm tr ng, xét th y không th cho ti p t c hành ngh ư c thì tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n. 2. Thanh tra viên v v sinh, khám b nh, ch a b nh và dư c có quy n ki n ngh v i các cơ quan có thN m quy n c p gi y phép ph i thu h i trong các trư ng h p sau: - Gi y phép ư c c p không úng thN m quy n. - Gi y phép có n i dung trái v i quy nh pháp lu t. i u 20. Th t c áp d ng nh ng bi n pháp hành chính khác: 1. Cơ quan Nhà nư c và ngư i có thN m quy n x ph t quy nh t i i u 17 Ngh nh này, khi quy t nh áp d ng các bi n pháp hành chính khác ph i căn c vào quy nh c a pháp lu t và m c thi t h i th c t do hành vi vi ph m hành chính gây ra. 2. Vi c áp d ng các bi n pháp hành chính khác ch ư c ti n hành khi có quy t nh b ng văn b n. Quy t nh này ph i g i cho cá nhân ho c t ch c có hành vi vi ph m hành chính cùng v i quy t nh x ph t. 3. Cá nhân ho c t ch c b x ph t b ng các bi n pháp hành chính khác ph i thi hành các hình th c ph t ó trong th i h n 5 ngày. 4. Trư ng h p v t phN m có th gây h i cho s c kho con ngư i b bu c tiêu hu là các lo i th c phN m c n ph i tiêu hu ngay, khi thi hành ph i l p biên b n có ch ký c a ngư i b ph t, ngư i ra quy t nh x ph t và ngư i làm ch ng. Trư ng h p v t phN m có th gây h i cho s c kho con ngư i b bu c tiêu hu nhưng chưa c n tiêu hu ngay thì ph i niêm phong tang v t và thành l p h i ng x lý hu b . 5. Cá nhân ho c t ch c b x ph t b ng các bi n pháp hành chính khác s b cư ng ch thi hành n u không t nguy n thi hành trong th i h n quy nh. Chi phí v vi c t ch c cư ng ch do cá nhân ho c t ch c b cư ng ch thi hành các bi n pháp hành chính khác ch u trách nhi m. i u 21. Nguyên t c áp d ng các hình th c x ph t: 1. Ngoài hình th c x ph t chính là c nh cáo ho c ph t ti n thì có th kèm theo các hình th c x ph t b sung và áp d ng nh ng bi n pháp hành chính khác. 2. Hình th c x ph t b sung và vi c áp d ng các bi n pháp hành chính khác không th áp d ng c l p mà ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính. 3. Cùng m t hành vi vi ph m có th áp d ng nhi u bi n pháp hành chính khác. i u 22. Vi c khen thư ng i v i ngư i có thành tích trong vi c phát hi n các vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t và ngư i thi hành công v có thành tích ph i theo úng quy nh t i i u 39 c a Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính.
 11. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 23. Ngh nh này áp d ng cho c các i tư ng là t ch c ngư i nư c ngoài và các doanh nghi p có v n u tư c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 24. Ch nh ng t ch c và ngư i có thN m quy n quy nh trong Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính và Ngh nh này m i ư c x ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . T ch c và cá nhân có thN m quy n x ph t mà vi ph m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng. i u 25. T ch c và công dân có quy n khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính. M i công dân t cáo các hành vi l m quy n ho c trái lu t khác c a cơ quan Nhà nư c, ngư i có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t n cơ quan c p trên tr c ti p c a t ch c và ngư i quy t nh x ph t ho c Vi n Ki m sát nhân dân. Cơ quan Nhà nư c có thN m quy n nh n ư c khi u n i, t cáo có trách nhi m xem xét gi i quy t và tr l i trong th i h n 15 ngày; n u là trư ng h p ph c t p thì vi c gi i quy t và tr l i trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i, t cáo.
Đồng bộ tài khoản