Nghị định số 36/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
112
lượt xem
7
download

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 36/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 36/2008/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2008 NGHN NNH V QU N LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯ I LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TI N BAY SIÊU NH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh qu n lý tàu bay không ngư i lái, các phương ti n bay siêu nh ; t ch c ho t ng bay; c p phép bay, i u hành bay cho máy bay không ngư i lái, khí c u bay không ngư i i u khi n, mô hình bay, khí c u có ngư i i u khi n nhưng không c t cánh, h cánh t các sân bay ư c m cho ho t ng dân d ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài Vi t Nam (sau ây g i t t là các t ch c, cá nhân) có ho t ng nh p khNu, xu t khNu, s n xu t, kinh doanh tàu bay không ngư i lái và các lo i phương ti n bay siêu nh . 2. Các t ch c, cá nhân s d ng tàu bay không ngư i lái, khí c u bay không ngư i i u khi n, mô hình bay, khí c u có ngư i i u khi n th c hi n các chuy n bay trong các lĩnh v c kinh t , xã h i, văn hóa, th thao, nghiên c u khoa h c. 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p phép cho các t ch c, cá nhân nh p khNu, xu t khNu, t m nh p tái xu t, th c hi n thi t k , s n xu t, th nghi m, kinh doanh tàu bay không ngư i lái và các lo i phương ti n bay siêu nh . 4. i v i tàu bay không ngư i lái, các lo i phương ti n bay siêu nh ph c v cho nhi m v an ninh, qu c phòng ư c áp d ng theo quy nh c a B Qu c phòng.
  2. i u 3. Gi i thích t ng 1. Tàu bay không ngư i lái là thi t b bay mà vi c i u khi n, duy trì ho t ng c a chuy n bay không c n có s tham gia i u khi n tr c ti p c a phi công, t lái trên thi t b bay ó. 2. Phương ti n bay siêu nh , bao g m các lo i khí c u và mô hình bay. a) Khí c u là khí c bay mà l c nâng ư c t o b i nh ng ch t khí ch a trong v b c c a nó, ch t khí này có kh i lư ng riêng nh hơn không khí. Có hai lo i khí c u: - Khí c u bay có ngư i i u khi n; - Khí c u bay không ngư i i u khi n, bao g m c khí c u bay t do ho c ư c i u khi n t ng ho c ư c gi bu c c nh t i m t v trí trên m t t. b) Mô hình bay, bao g m: - Các lo i tàu lư n ư c mô ph ng theo hình dáng, ki u cách các lo i máy bay, ư c g n ng cơ s d ng ngu n năng lư ng b ng pin ho c nhiên li u l ng, r n ho c năng lư ng m t tr i, ư c i u khi n b ng vô tuy n ho c chương trình l p s n; - Các lo i dù bay và di u bay có ho c không có ngư i i u khi n, tr các lo i di u bay dân gian. 3. Phép bay là văn b n ho c hi u l nh do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p, xác nh i u ki n và gi i h n ư c phép ho t ng c a tàu bay không ngư i lái, phương ti n bay siêu nh . i u 4. Nh p kh u, xu t kh u, s n xu t, kinh doanh tàu bay không ngư i lái và các lo i phương ti n bay siêu nh 1. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép cho các t ch c, cá nhân nh p khNu, xu t khNu, t m nh p tái xu t, th c hi n thi t k , s n xu t, th nghi m, kinh doanh các lo i tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh ch ư c c p phép sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B Qu c phòng và B Công an. 2. Các t ch c, cá nhân có nhu c u nh p khNu, xu t khNu, t m nh p tái xu t, th c hi n thi t k , s n xu t, th nghi m, kinh doanh các lo i tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh ph i có công văn ngh B Qu c phòng và B Công an ch p thu n trư c khi trình c p có thNm quy n quy t nh. Chương 2. T CH C HO T NG BAY i u 5. Qu n lý i u hành, giám sát ho t ng bay B Qu c phòng th ng nh t qu n lý i u hành, giám sát bay i v i tàu bay không ngư i lái, khí c u bay không ngư i i u khi n, mô hình bay, khí c u có ngư i i u
  3. khi n nhưng không c t cánh, h cánh t các sân bay ư c m cho ho t ng dân d ng. N i dung qu n lý bay g m: 1. Thi t l p, c p phép, tr l i, thông báo khu v c ư c t ch c ho t ng bay. 2. Ch nh cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý, giám sát các ho t ng bay. Vi c quy nh cơ quan qu n lý, i u hành và giám sát tr c ti p chuy n bay ư c xác nh trong t ng phép bay. i u 6. Thi t l p sân bay, khu v c ho t ng bay B Qu c phòng thi t l p sân bay, khu v c ho t ng bay, khu v c bay th nghi m cho tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh , b o m i u ki n bay, không nh hư ng n an ninh, qu c phòng và an toàn hàng không. i u 7. T ch c Câu l c b Hàng không 1. B Qu c phòng ch o Quân ch ng Phòng không - Không quân ph i h p v i y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c các Câu l c b Hàng không nh m thu hút các t ch c, cá nhân tham gia các ho t ng bay siêu nh ph c v nhu c u kinh t , văn hóa, xã h i, th thao và giáo d c qu c phòng. 2. Quy ch v t ch c, qu n lý ho t ng bay c a các Câu l c b Hàng không do B Qu c phòng quy nh, phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t v an ninh, qu c phòng và qu n lý i u hành bay trong vùng tr i Vi t Nam. Chương 3. C P PHÉP BAY, I U HÀNH BAY i u 8. Th m quy n c p phép, t ch i, ình ch ho t ng bay 1. C c Tác chi n - B T ng tham mưu c p phép, t ch i c p phép cho các chuy n bay c a tàu bay không ngư i lái, các lo i khí c u bay không ngư i i u khi n, các lo i mô hình bay, các lo i khí c u có ngư i i u khi n nhưng không c t, h cánh t các sân bay ư c m cho ho t ng dân d ng. - a ch h p thư liên l c: s 1 Nguy n Tri Phương, qu n Ba ình, thành ph Hà N i; -S i n tho i liên h : 069 533200; 069 533105; - S fax: 04 7337994. 2. Trung tâm Qu n lý i u hành bay Qu c gia, các Trung tâm Qu n lý i u hành bay khu v c thu c Quân ch ng Phòng không - Không quân và Cơ quan Phòng không thu c các quân khu và B Ch huy quân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phép yêu c u ình ch ho t ng bay trong trư ng h p quy nh t i i m b kho n 3 i u 12 Ngh nh này.
  4. i u 9. H sơ, th t c ngh c p phép bay 1. T ch c, cá nhân khi t ch c ho t ng bay ph i n p h sơ ngh c p phép bay. H sơ ngh c p phép bay bao g m các tài li u sau: a) ơn ngh c p phép bay (theo m u s 1/ NCPB kèm theo Ngh nh này); b) Tài li u k thu t v phương ti n bay, bao g m nh ch p ki u lo i tàu bay ho c phương ti n bay và b n thuy t minh tính năng k thu t hàng không c a lo i tàu bay ho c phương ti n bay ó (theo m u s 2/TLKTPTB); c) Gi y phép ho c gi y y quy n h p pháp cho phép tàu bay, phương ti n bay th c hi n c t cánh, h cánh t i sân bay, khu v c trên m t t, m t nư c; d) Các gi y t , tài li u khác liên quan n tàu bay, phương ti n bay. 2. Ch m nh t 14 ngày, trư c ngày d ki n t ch c th c hi n các chuy n bay, các t ch c cá nhân n p ơn ngh c p phép bay n C c Tác chi n - B T ng tham mưu. 3. Ch m nh t 10 ngày, trư c ngày d ki n t ch c th c hi n các chuy n bay, các t ch c cá nhân n p ơn ngh s a i l i phép bay n C c Tác chi n - B T ng tham mưu. 4. B Qu c phòng quy nh vi c t ch c ti p nh n và gi i quy t ơn ngh c p phép bay, s a i phép bay c a các t ch c, cá nhân, b o m thu n ti n, nhanh chóng. i u 10. N i dung phép bay N i dung c a phép bay bao g m: 1. Tên, a ch , s i n tho i liên l c c a t ch c, cá nhân ư c c p phép bay. 2. c i m nh n d ng ki u lo i tàu bay, phương ti n bay (bao g m c ph l c có nh ch p, thuy t minh tính năng k thu t c a tàu bay ho c phương ti n bay). 3. Khu v c ư c t ch c ho t ng bay, hư ng bay, v t bay. 4. M c ích, th i h n, th i gian ư c t ch c bay. 5. Quy nh v thông báo hi p ng bay; ch nh cơ quan qu n lý, giám sát ho c i u hành bay. 6. Các gi i h n, quy nh an ninh, qu c phòng khác. i u 11. T ch c thông báo hi p ng bay 1. Quân ch ng Phòng không - Không quân ban hành các n i dung th c hi n công tác thông báo, d báo bay và các quy nh yêu c u các t ch c, cá nhân th c hi n ình ch bay.
  5. 2. T ch c, cá nhân khi t ch c các chuy n bay cho tàu bay không ngư i lái ho c phương ti n bay siêu nh ph i th c hi n công tác thông báo, d báo bay. T ch c, cá nhân ph i t ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a các thông tin trong công tác thông báo, d báo bay. 3. Trung tâm Qu n lý i u hành bay Qu c gia, các Trung tâm Qu n lý i u hành bay khu v c thu c Quân ch ng Phòng không - Không quân là cơ quan ti p nh n, qu n lý thông tin c p phép bay, d báo, thông báo hi p ng bay. i u 12. Cơ quan qu n lý i u hành và giám sát ho t ng bay 1. Trung tâm Qu n lý i u hành bay Qu c gia, các Trung tâm Qu n lý i u hành bay khu v c thu c Quân ch ng Phòng không - Không quân là cơ quan qu n lý i u hành chung các ho t ng c a tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh trong vùng tr i Vi t Nam. 2. Cơ quan Phòng không thu c các quân khu và B Ch huy quân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m giám sát, ki m tra khu v c ho t ng, vi c ch p hành các quy nh v t ch c bay i v i tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh trong vùng tr i Vi t Nam. 3. Trách nhi m, quy n h n c a cơ quan qu n lý i u hành và giám sát ho t ng bay: a) T ch c thông báo hi p ng bay; b) Ra l nh ình ch bay n u phát hi n t ch c, cá nhân khai thác tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh vi ph m các gi i h n, quy nh trong phép bay ho c t ch c ho t ng bay khi chưa ư c c p phép; c) Báo cáo c p trên bi n pháp x lý và kh c ph c nh ng vi ph m v qu n lý vùng tr i, qu n lý bay; d) Ph i h p v i cơ quan công an và chính quy n a phương x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v an ninh, an toàn hàng không. i u 13. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khi t ch c ho t ng bay 1. Làm th t c xin phép bay trư c khi t ch c các ho t ng bay. 2. Th c hi n công tác d báo, thông báo bay trư c ngày bay theo quy nh. 3. N m v ng các quy nh, n i dung c a vi c t ch c, th c hi n ho t ng bay trong vùng tr i Vi t Nam. 4. Tuân th các quy nh, i u ki n, gi i h n ư c nêu trong phép bay. 5. Ch p hành nghiêm hi u l nh ình ch bay và báo cáo k t qu v c a cơ quan qu n lý i u hành bay và giám sát các ho t ng bay quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 12 Ngh nh này.
  6. 6. Ch u trách nhi m b i thư ng theo pháp lu t n u x y ra m t an toàn hàng không, gây thi t h i cho ngư i, tài s n dư i m t t. i u 14. Nghiêm c m các hành vi 1. T ch c các ho t ng bay khi chưa có phép bay. 2. T ch c ho t ng bay không úng khu v c, i u ki n, gi i h n quy nh. Vi ph m các quy nh v qu n lý lãnh th , biên gi i qu c gia. 3. Mang ch các ch t phóng x , ch t cháy, ch t n trên tàu bay ho c phương ti n bay. 4. Phóng, b n, th t trên không các lo i v t, ch t gây h i ho c ch a ng nguy cơ gây h i. 5. L p các thi t b và th c hi n vi c quay phim, ch p nh t trên không khi không ư c phép. 6. Treo c , bi u ng , th truy n ơn phát loa tuyên truy n ngoài quy nh c a c p phép bay. 7. Không ch p hành các l nh, hi u l nh c a cơ quan qu n lý i u hành và giám sát ho t ng bay. i u 15. Th i gian c p phép, t ch i ho t ng bay 1. Th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ, C c Tác chi n - B T ng tham mưu c p phép t ch c th c hi n các chuy n bay. 2. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n h sơ xin s a i phép bay ã c p, C c Tác chi n - B T ng tham mưu c p phép i u ch nh th c hi n các chuy n bay. 3. C c Tác chi n - B T ng tham mưu t ch i c p phép bay trong các trư ng h p b o m an ninh, qu c phòng, an toàn hàng không và khi chưa ư c cung c p thông tin ư c quy nh trong n i dung ơn ngh c p phép bay. Vi c t ch i c p phép bay ư c tr l i b ng văn b n. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 16. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh t i Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính, thu h i gi y phép ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Hi u l c thi hành
  7. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 18. T ch c th c hi n 1. B Qu c phòng ch u trách nhi m t ch c th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân có trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). M u s 1/ NCPB (Ban hành kèm theo Ngh nh s 36/2008/N -CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- ƠN NGHN C P PHÉP BAY Kính g i: ……………………………………………….. Căn c Ngh nh s …………/2008/N -CP ngày… tháng… năm 2008 c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v qu n lý tàu bay không ngư i lái và các phương ti n bay siêu nh . Tên, a ch , s i n tho i liên l c c a t ch c, cá nhân ngh c p phép bay.
  8. ngh Quý Cơ quan c p phép ho t ng bay cho lo i phương ti n bay sau ây:.................... .......................................................................................................................................... - M c ích th c hi n bay; - Vùng tr i và kích thư c khu v c t ch c ho t ng bay; - Th i h n và th i gian t ch c ho t ng bay; - Sân bay (ho c tên khu v c trên m t t, m t nư c) b o m cho vi c c t cánh, h cánh c a tàu bay, phương ti n bay; - Trang thi t b thông tin hàng không (n u có); - Kèm theo ơn ngh này có các văn b n, tài li u:............................................................... Chúng tôi (tôi) cam k t th c hi n úng các quy nh c a phép bay, các quy nh v bay, qu n lý i u hành bay trong vùng tr i Vi t Nam và các quy nh c a pháp lu t có liên quan./. ( a danh), ngày… tháng… năm… T ch c (cá nhân) ngh c p phép bay (ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s 2/TLKTPTB (Ban hành kèm theo Ngh nh s 36/2008/N -CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph ) TÀI LI U K THU T C A PHƯƠNG TI N BAY T ch c, cá nhân khi g i ơn ngh c p phép bay ph i g i kèm theo nh ng tài li u k thu t c a phương ti n bay như sau: 1. nh ch p ki u lo i tàu bay ho c phương ti n bay có kích thư c t i thi u 24cm x 18cm; 2. B n thuy t minh k thu t hàng không, g m có: - Ki u lo i, tên g i phương ti n;
  9. - Nơi, ( ơn v , công ty) s n xu t, năm s n xu t; gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t, ch t o (n u có); - Các c i m thi t k , nh n d ng; - Thuy t minh tính năng k thu t hàng không: kích thư c (chi u dài, chi u r ng, chi u cao), tr ng lư ng, cao bay t i a, t c bay, c ly ho c bán kính ho t ng, ngu n năng lư ng s d ng và công su t ng cơ, phương pháp i u khi n và ki m soát bay, th i gian ho t ng trên không; - Kh năng mang, treo (n u có); - Các thi t b , h th ng b o m thông tin, d n ư ng, nh v (n u có); - Các thông tin v tính năng k thu t, trang b khác./.
Đồng bộ tài khoản