Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
68
lượt xem
6
download

Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 41/1998/NĐ-CP về Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/1998/N -CP HÀ N i, ngày 11 tháng 6 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 41/1998/N -CP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1998 BAN HÀNH I U L KI M DNCH Y T BIÊN GI I C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: i u 1. Nay ban hành i u l ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 7 năm 1998 và thay th Ngh nh s 248/TTg ngày 19 tháng 5 năm 1958 c a Th tư ng Chính ph ban hành i u l ki m d ch y t biên gi i. i u 3. B Y t và các B có liên quan xây d ng các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh này trình Chính ph ban hành theo thNm quy n. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) I UL KI M DNCH Y T BIÊN GI I C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph )
 2. phòng ng a nh ng b nh truy n nhi m nguy hi m cho ngư i t nư c ngoài truy n vào Vi t Nam và làm lây truy n trên lãnh th Vi t Nam ho c t Vi t Nam truy n ra nư c ngoài, i u l này qui nh v ki m d ch y t biên gi i. Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Ki m d ch y t biên gi i là ki m tra y t phát hi n các b nh ph i ki m d ch và giám sát các b nh truy n nhi m i v i ngư i, các phương ti n v n t i khi nh p c nh, xu t c nh, nh ng hành lý, hàng hoá, thùng ch a, bưu phNm, bưu ki n khi nh p khNu, xu t khNu phù h p v i các qui nh c a i u l này và quy nh c a các i u ư c qu c t v ki m d ch y t biên gi i mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 2. B Y t là cơ quan giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ki m d ch y t biên gi i. C c ki m d ch y t biên gi i là cơ quan ki m d ch y t biên gi i, tr c thu c B Y t , ch u trách nhi m tri n khai các ho t ng ki m d ch y t biên gi i trên a bàn c nư c. H th ng t ch c cơ quan ki m d ch y t biên gi i Vi t Nam do Th tư ng Chính ph quy nh. i u 3. M t s t ng dùng trong i u l này ư c hi u như sau: 1. "Cơ quan ki m d ch y t biên gi i" là cơ quan y t tr c ti p ch u trách nhi m th c hi n các bi n pháp y t do i u l ki m d ch y t biên gi i qui nh t i khu v c ph trách. 2. "Khu v c ki m d ch y t " là khu v c qui nh cho ngư i, phương ti n v n t i nh p c nh, xu t c nh d ng l i ki m d ch t i c a khNu biên gi i. 3. "Ki m d ch viên y t " là ngư i ư c giao nhi m v tr c ti p ch u trách nhi m th c hi n các bi n pháp y t trong khu v c ph trách theo qui nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i. 4. ''Ki m tra y t '' là vi c th c hi n các bi n pháp nghi p v y t i v i ngư i, phương ti n v n t i, và các i tư ng ki m d ch khác trư c khi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu. 5. "Giám sát b nh truy n nhi m" là i u tra, giám sát d ch t , huy t thanh, căn nguyên, tri u ch ng lâm sàng và ánh giá kh năng phát tri n, lây lan tr thành d ch c a m t b nh truy n nhi m. 6. " i u tra h i c u" là dùng phương pháp d ch t , xét nghi m vi sinh v t, huy t thanh xác nh m t b nh ph i ki m d ch, ho c m t b nh truy n nhi m ã x y ra và các nguyên nhân gây b nh ó. 7. "Véc tơ" là côn trùng y h c, ng v t g m nh m (bao g m các loài chu t...) mang các tác nhân gây b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m cho ngư i. 8. "Bi n pháp x lý y t " g m các bi n pháp tiêm ch ng, cách ly, lưu nghi m, giám sát, ki m tra s c kho và các bi n pháp v sinh như tNy u , di t khuNn, di t véc tơ.
 3. 9. "Các b nh ph i ki m d ch": b nh D ch h ch, b nh T , b nh S t vàng và các b nh truy n nhi m nguy hi m khác m i phát sinh theo qui nh c a B Y t . 10. "B nh truy n nhi m" là b nh do tác nhân gây nhi m khuNn ho c c t c a chúng gây nên có th lan truy n cho ngư i tr c ti p ho c gián ti p qua v t ch trung gian, qua véc tơ ho c môi trư ng. 11. ''Ngư i ph trách c a khNu'' là Th trư ng cơ quan qu n lý Nhà nư c t i c a khNu mà cơ quan ó ư c ch nh tr c ti p ph trách, i u ph i ho t ng c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c khác t i c a khNu, tuỳ theo t ng c a khNu cơ quan ó là h i quan hay công an biên phòng. 12. ''Cơ quan qu n lý Nhà nư c t i c a khNu'' là cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v các m t t i c a khNu, bao g m h i quan, công an biên phòng, ki m d ch ng v t, th c v t, ki m d ch y t ,...và các cơ quan khác theo quy nh c a Nhà nư c. i u 4. 1. i tư ng và a i m ki m d ch y t : M i ngư i, m i phương ti n v n t i và nh ng v t th có kh năng mang b nh, truy n b nh t vùng ang có ho c lưu hành b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m khi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu u ph i ch u s giám sát c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i t i c a khNu nơi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu. Trong trư ng h p b cơ quan ki m d ch y t phát hi n ang nhi m ho c mang véc tơ làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m theo quy nh t i i u l này thì ph i ch u s ki m d ch t i khu v c ki m d ch. Trư c khi làm th t c, cơ quan ki m d ch y t thông báo k p th i cho các cơ quan ki m d ch ng, th c v t t i c a khNu biên gi i ph i h p cùng ti n hành các th t c ki m d ch c a m i cơ quan không làm nh hư ng n n i dung ki m d ch c a t ng ngành. Khi phương ti n v n t i ph i ki m d ch thì m i ngư i trên phương ti n v n t i (lái xe, lái tàu, thuy n viên...và hành khách) và nh ng v t th có kh năng mang b nh, truy n b nh có trên phương ti n v n t i ó u ph i ư c ki m d ch. 2. Trình t và th th c ki m d ch y t biên gi i do B Y t qui nh. i u 5. Vi c v n chuy n thi hài, hài c t qua biên gi i ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i ki m tra y t và c p gi y ch ng nh n. Trình t và th th c ki m tra y t do B Y t qui nh. i u 6. Các s n phNm c bi t như vi khuNn y h c, vi rút y h c, các s n phNm sinh y h c, các mô, các t ch c c a cơ th ngư i, máu và các thành ph n c a máu ngư i ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch m i ư c nh p khNu, xu t khNu. Trình t và th th c ki m tra y t do B Y t qui nh.
 4. i u 7. Khu v c ki m d ch y t t i c a khNu biên gi i ư ng b , ư ng sông, ư ng hàng không, ư ng bi n do cơ quan qu n lý c a khNu biên gi i ph i h p v i cơ quan ki m d ch y t biên gi i th ng nh t qui nh. i u 8. Ki m d ch viên y t trong khi thi hành nhi m v ki m d ch ph i mang th ki m d ch và trang ph c có phù hi u theo qui nh c a B Y t . i u 9. Ki m d ch i v i các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao, lãnh s và các i tư ng c bi t khác th c hi n theo hư ng d n c a liên b Y t và Ngo i giao. Chương 2: KI M DNCH Y T NH P C NH, XU T C NH. i u 10. Trư c khi vào khu v c ki m d ch 24 gi i v i tàu thu , thuy n, trư c gi kh i hành i v i tàu ho , ô tô, trư c khi tàu bay c t cánh 30 phút, ngay sau khi tàu bay h cánh, ch s h u phương ti n ho c ngư i i di n cho ch s h u ph i thông báo cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i nh ng tài li u, thông tin sau: 1. Tên, qu c t ch, l ch trình c a phương ti n v n t i; 2. S hành khách, thành viên trên phương ti n v n t i; 3. B n khai y t theo m u quy nh ( i v i ngư i trên phương ti n v n t i). i u 11. Ngư i ph trách c a khNu, ch các phương ti n v n t i t i c a khNu ho c ngư i i di n, n u phát hi n có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m thì ph i thông báo ngay v i cơ quan ki m d ch y t biên gi i ho c cơ quan y t c ng v b ng các phương ti n nhanh nh t sau ó ph i báo cáo chính th c b ng văn b n. i u 12. Quy nh tín hi u cho tàu thu , thuy n khi nh p c nh như sau: 1. N u là ban ngày thì tàu thu , thuy n ph i treo tín hi u b ng c : a) C ch "Q" báo hi u tàu thu , thuy n không có b nh ki m d ch và yêu c u ư c ki m d ch nh p c nh. b) C ch "QQ" báo hi u tàu thu , thuy n nghi có b nh ki m d ch. c) C ch "QL" báo hi u tàu thu , thuy n có b nh ki m d ch. 2. N u là ban êm thì tàu th y, thuy n treo tín hi u b ng èn và tr ng cách nhau 2m theo chi u d c trên m t c t bu m ng trư c: a) M t èn báo hi u tàu thu , thuy n không có b nh ki m d ch và yêu c u ư c ki m d ch nh p c nh. b) Hai èn báo hi u tàu thu , thuy n nghi có b nh ki m d ch.
 5. c) M t èn và m t èn tr ng báo hi u tàu thu , thuy n có b nh ki m d ch. i u 13. Nh ng tàu thu , thuy n c n ư c ki m d ch nh p c nh ph i treo tín hi u ki m d ch như ã qui nh i u 12 và ph i i ki m d ch khu v c ki m d ch. Khi chưa ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p c nh thì không ư c h tín hi u ki m d ch xu ng. i u 14. Trong th i gian tàu thu , thuy n còn ph i treo tín hi u ki m d ch thì tr ngư i hoa tiêu và nh ng ngư i có nhi m v công tác ã ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i cho phép, không ai ư c lên ho c b c d hàng hoá trên tàu thu , thuy n. Nh ng nhân viên v n t i và hành khách không ư c r i kh i tàu thu , thuy n và không ư c giao d ch v i các tàu thu , thuy n khác tr trư ng h p g p tai n n. i u 15. Nh ng phương ti n v n t i nh p c nh vì hư h ng ho c vì lý do khác không th n khu v c ki m d ch y t qui nh thì ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n ph i báo ngay cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i bi t. i u 16. Trong khi ti n hành ki m d ch nh p c nh, xu t c nh, ki m d ch viên y t yêu c u ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n xu t trình nh ng gi y t c n thi t và b n khai s c kho c a nhân viên v n t i và c a hành khách theo m u qui nh c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i. i u 17. Căn c vào k t qu ki m d ch, cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p c nh cho ngư i và phương ti n v n t i ã ki m d ch. Gi y ch ng nh n ki m d ch ghi rõ nh ng bi n pháp x lý i v i ngư i và phương ti n v n t i ó. i u 18. Khi phương ti n v n t i ư c ki m d ch thì ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n ph i th c hi n y các qui nh v ki m d ch và t o i u ki n thu n l i cho ki m d ch viên th c hi n công tác ki m d ch trên phương ti n v n t i c a mình. Chương 3: BI N PHÁP X LÝ Y T i u 19. Khi phát hi n i tư ng nh p c nh, xu t c nh ang b nhi m ho c mang véc tơ làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, ho c b b nh truy n nhi m nguy hi m thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i b t bu c lưu nghi m ho c bu c ph i thi hành nh ng bi n pháp x lý y t c n thi t i v i các i tư ng ó. i u 20. Trong trư ng h p phát hi n trên phương ti n v n t i mang véc tơ làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i bu c ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n và ch hàng hoá hay ngư i i di n c a ch hàng hoá ó ph i thi hành nh ng bi n pháp x lý y t , ng th i báo cho Th trư ng cơ quan qu n lý c a khNu nơi ó bi t. Sau khi phương ti n v n t i th c hi n y nh ng bi n pháp x lý ã quy nh thì cơ quan ki m d ch y t c p gi y ch ng nh n ki m d ch. i u 21. Khi phương ti n v n t i nư c ngoài t i c a khNu Vi t Nam mà ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n không thi hành nh ng bi n pháp x lý y t thì cơ quan
 6. ki m d ch y t t ch i th c hi n các th t c y t nh p c nh và ngh các cơ quan có thNm quy n yêu c u phương ti n v n t i ó r i ngay kh i c a khNu c a Vi t Nam, không ư c l i t i b t c nơi nào thu c lãnh th , lãnh h i Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t chưa r i ngay ư c thì ph i thi hành nh ng bi n pháp y t do cơ quan ki m d ch y t biên gi i quy nh. i u 22. Khi ti n hành nh ng bi n pháp x lý y t , ngư i có trách nhi m x lý y t ph i b o m các yêu c u sau: 1. Không gây t n h i n s c kho c a ngư i ho c làm h i n súc v t có trên phương ti n v n t i; 2. Không làm h i n các b ph n máy móc và ki n trúc c a phương ti n v n t i; 3. Không gây ra h a ho n; 4. Không làm hư h ng hành lý, hàng hoá, bi n d ng bao bì, thay i màu s c nhãn mác hàng hoá. Khi thi hành bi n pháp x lý y t mà gây thi t h i cho ngư i và phương ti n thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i b i thư ng thi t h i theo qui nh c a Pháp lu t. i u 23. Nh ng bưu ki n, báo chí, sách v và nh ng v t phNm n loát khác g i b ng bưu ki n thì không ph i x lý y t tr trư ng h p nh ng bưu ki n ó b cơ quan ki m d ch y t biên gi i nghi là ngu n truy n b nh. i u 24. M i v t ã s d ng, v t ph th i có hi n tư ng rõ ràng ch ng t có th làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m u ph i x lý y t trư c khi nh p khNu, xu t khNu. i u 25. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i không c n thi hành các bi n pháp x lý y t i v i nh ng phương ti n v n t i ã ư c x lý y t c a khNu trư c ó, các phương ti n v n t i quá c nh Vi t Nam mà không thay i ngư i, hàng hoá trên lãnh th Vi t Nam, tr các trư ng h p sau ây: 1. B t ng phát hi n có d u hi u nhi m b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m trên phương ti n v n t i ho c t i c a khNu; 2. Nh ng bi n pháp x lý y t t i c a khNu trư c ó không có k t qu . i u 26. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i s thi hành nh ng bi n pháp x lý y t v i b t kỳ phương ti n v n t i nào khi nh p c nh, xu t c nh n u phương ti n ó: 1. n t khu v c có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m; 2. Có ngư i nhi m b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m; 3. Có véc tơ vư t quá gi i h n cho phép;
 7. B Y t quy nh c th gi i h n véc tơ cho phép i v i t ng b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m. i u 27. i v i ngư i ang m c b nh ho c nghi m c b nh ph i ki m d ch, cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i thi hành nh ng bi n pháp sau: 1. Cách ly, i u tr ngư i ang m c b nh t i a i m qui nh cho n khi kh i b nh ho c không còn kh năng lây lan b nh; 2. Lưu nghi m nh ng ngư i nghi m c b nh ph i ki m d ch, th i gian lưu nghi m không vư t quá th i gian b nh c a b nh ó. Khi phát hi n có b nh ph i ki m d ch trong s nh ng ngư i lưu nghi m thì nh ng ngư i m c b nh ph i ư c cách ly và i u tr . i u 28. Ngư i trên phương ti n v n t i mà phương ti n v n t i ó có b nh, ho c nghi có b nh ph i ki m d ch, ho c i t vùng có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m t i, ph i n ki m tra s c kho t i cơ quan y t nơi cư trú theo kỳ h n ghi trong gi y theo dõi s c kho do cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p; ng th i cơ quan ki m d ch y t biên gi i có trách nhi m thông báo k p th i cho cơ quan y t nơi ngư i ó n cư trú. i u 29. 1. Tàu thu , thuy n qua l i biên gi i ph i ti n hành di t chu t 6 tháng m t l n. 2. Vi c ki m tra và di t chu t ph i ti n hành trong lúc phương ti n v n t i không có hàng hoá. Trong trư ng h p c bi t, phương ti n có ch a hàng hoá mà không th d hàng hoá ra ư c thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i quy t nh gia h n di t chu t thêm m t tháng n a và ghi quy t nh ó vào gi y ch ng nh n di t chu t cũ. 3. Trong trư ng h p ki m tra không phát hi n các d u hi u ch ng t có chu t trên tàu thu , thuy n, cơ quan ki m d ch y t biên gi i có th c p gi y ch ng nh n mi n di t chu t. i u 30. Sau khi ã ti n hành di t chu t hay ã quy t nh mi n di t chu t, thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p cho ch phương ti n v n t i gi y ch ng nh n di t chu t ho c mi n di t chu t. Gi y ch ng nh n di t chu t, mi n di t chu t có giá tr 6 tháng k t ngày c p. i u 31. M i phương ti n v n t i khi neo t i c ng ph i th c hi n các bi n pháp ch ng chu t t c ng lên và ngư c l i. N u phát hi n chu t ch t ph i báo ngay cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i bi t. i u 32. 1. Ngư i nh p c nh vào Vi t Nam t vùng có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m ph i khai báo s c kho v i cơ quan ki m d ch y t biên gi i. B y t quy nh c th n i dung và th t c khai báo s c kh e.
 8. 2. Khi có b nh ph i ki m d ch ho c b nh truy n nhi m nguy hi m lan tràn c a khNu Vi t Nam, cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i tiêm ch ng phòng b nh cho ngư i nư c ngoài khi h yêu c u. Chương 4: X LÝ B NH PH I KI M DNCH M C 1: B NH DNCH H CH i u 33. 1. Nh ng phương ti n v n t i b coi là có b nh d ch h ch khi trên phương ti n ó x y ra m t trong các trư ng h p: a) Có ngư i ang m c b nh d ch h ch; b) Có loài g m nh m ang m c b nh d ch h ch; c) Có ngư i phát b nh d ch h ch sau khi h lên phương ti n v n t i ó quá 6 ngày. 2. Các bi n pháp x lý y t i v i phương ti n v n t i b coi là có ngu n b nh d ch h ch: a) Cách ly, i u tr ngư i m c b nh; b) Di t véc tơ và theo dõi ngư i nghi b nh trong vòng 6 ngày k t ngày t i c a khNu biên gi i; c) Nh ng ngư i mà cơ quan ki m d ch y t biên gi i k t lu n có mang m m b nh thì ph i lưu nghi m trong 6 ngày. Trong th i gian ó nh ng ngư i khác trên phương ti n v n t i không ư c r i kh i phương ti n v n t i ho c khu v c ki m d ch, tr nhân viên làm công tác nghi p v ã ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i ng ý. Trư ng h p phương ti n v n t i là ô tô, xe ho thì nh ng ngư i này ư c di chuy n n nơi quy nh; d) N u có ngư i m c b nh d ch h ch th ph i ho c ã có ngư i m c b nh d ch h ch th ph i trong th i gian 6 ngày tính t ngày ư c ki m d ch nh p c nh tr v trư c thì m i hành khách và nhân viên v n t i ph i cách ly 6 ngày; e) T t c hành lý, dùng, chăn, màn, chi u, ch c a ngư i m c b nh ho c nghi b nh ph i ti n hành di t véc tơ, kh khuNn; f) Di t chu t trên toàn b phương ti n v n t i. Trong trư ng h p c bi t không th ti n hành di t chu t trên toàn b phương ti n v n t i thì th c hi n bi n pháp c n thi t ngăn không cho chu t ra ngoài; g) Vi c b c d hàng ph i ư c ti n hành dư i s giám sát c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i;
 9. h) Nh ng ngư i b c d hàng ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i theo dõi s c kho hay lưu nghi m trong th i gian 6 ngày k t ngày b c hàng xong. i u 34. 1. Nh ng phương ti n v n t i b nghi có ngu n b nh d ch h ch n u trên ó x y ra m t trong nh ng hi n tư ng sau: a) Có ngư i m c b nh d ch h ch ho c có ngư i b phát b nh d ch h ch sau khi h ã lên phương ti n v n t i ó ư c 6 ngày; b) Có loài g m nh m ch t b t thư ng mà không rõ nguyên nhân; c) Có ngư i trên tàu i t vùng có d ch h ch th ph i t i mà chưa ư c cách ly k t ngày cu i cùng r i kh i vùng d ch ó. 2. Bi n pháp x lý y t i v i phương ti n v n t i nghi là có b nh d ch h ch ư c th c hi n theo qui nh t i các i m b, c, d, e, f, g kho n 2 i u 33 c a i u l này. i u 35. i v i phương ti n v n t i không phát b nh d ch h ch nhưng i t vùng có b nh d ch h ch t i: a) Trong trư ng h p có ngư i nghi b m c b nh d ch h ch thì ph i lưu nghi m hay theo dõi b nh i v i ngư i ó trong 6 ngày k t ngày phương ti n v n t i ó r i kh i nơi có d ch. Trong th i gian này, m i ngư i trên phương ti n v n t i không ư c lên b tr nhân viên làm công tác nghi p v c n thi t ã ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i ng ý. b) Trư ng h p c n thi t cơ quan ki m d ch y t biên gi i bu c ch phương ti n v n t i ph i th c hi n quy nh t i i m f kho n 2 i u 33 c a i u l này. M C 2: B NH T i u 36. 1. Nh ng phương ti n v n t i b coi là có ngu n b nh t khi có ngư i m c b nh t ho c trong 5 ngày trư c khi n ã phát sinh b nh t trên phương ti n v n t i ó. 2. Bi n pháp x lý i v i phương ti n v n t i có b nh t : a) Ngư i m c b nh ph i ư c cách ly và i u tr ; b) T t c th c phNm, hành lý, dùng, chăn chi u, ch , nư c ăn, nư c sinh ho t c a ngư i m c b nh ho c có kh năng m c b nh t ph i ti n hành di t khuNn; c) Phân, rác, nư c áy khoang, nư c d n tàu, nư c th a, nư c bNn n u chưa ư c kh khuNn thì không ư c phép ra ngoài; d) Vi c b c d hàng hoá ph i ư c ti n hành dư i s giám sát c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i;
 10. e) Nh ng ngư i b c d hàng ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i theo dõi s c kho hay lưu nghi m trong th i gian 5 ngày k t ngày b c d hàng xong. i u 37. 1. Nh ng phương ti n v n t i b nghi có ngu n b nh t khi có ngư i m c b nh t trên ó nhưng trong 5 ngày trư c khi n b nh không phát n a. 2. Bi n pháp x lý i v i phương ti n v n t i nghi là có ngu n b nh t ư c th c hi n theo qui nh t i i m b, c, d kho n 2, i u 36 c a i u l này. M C III: B NH S T VÀNG i u 38. Khi trên phương ti n v n t i có ngư i m c b nh s t vàng ho c có mu i Aedes aegypti (Stegomya fasciata), ho c các phương ti n i t khu v c có d ch s t vàng t i thì các phương ti n v n t i ó bu c ph i d ng l i t i khu v c ki m d ch và bu c ph i tri n khai các bi n pháp x lý y t . i u 39. T t c m i ngư i t vùng có d ch s t vàng nh p c nh Vi t Nam ph i có gi y ch ng nh n tiêm v c xin s t vàng có giá tr . Ngư i không có gi y ch ng nh n tiêm v c xin s t vàng ho c gi y ch ng nh n không có giá tr thì ph i lưu nghi m 6 ngày k t ngày r i kh i vùng lưu hành d ch. i u 40. T t c phương ti n v n t i kh i hành t vùng ang có ho c lưu hành d ch s t vàng khi nh p c nh Vi t Nam ph i xu t trình gi y ch ng nh n ã di t mu i. i u 41. 1. Nh ng phương ti n v n t i ư c coi là có b nh s t vàng khi có ngư i b b nh s t vàng ho c trong 6 ngày trư c khi n ã phát sinh b nh s t vàng trên phương ti n v n t i ó. 2. Các bi n pháp x lý y t i v i phương ti n v n t i có ngu n b nh s t vàng: a) Cách ly và i u tr ngư i b nh; b) Ph i lưu nghi m 6 ngày nh ng ngư i mu n r i kh i phương ti n v n t i mà không có gi y ch ng nh n ã tiêm v c xin s t vàng; c) cách xa b và các phương ti n v n t i khác ít nh t 400m và ph i di t mu i trên phương ti n v n t i; d) Ch b c d hàng sau khi ã di t mu i; e) Nh ng ngư i b c d hàng ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i theo dõi v s c kho , n u c n thì lưu nghi m 6 ngày k t ngày làm vi c xong. i u 42.
 11. 1. Nh ng phương ti n v n t i b nghi có ngu n b nh s t vàng trong trư ng h p sau ây: a) Phương ti n v n t i m i r i kh i vùng có b nh s t vàng lưu hành chưa quá 6 ngày; b) Phương ti n v n t i r i kh i vùng có b nh s t vàng lưu hành ã quá 6 ngày nhưng chưa ư c 30 ngày mà th y có mu i Aedes aegypti (Stegomya fasciata); c) Tàu bay kh i hành t vùng có b nh s t vàng lưu hành mà không có gi y ch ng nh n ã di t mu i ho c ã có nhưng không úng quy nh ho c tìm th y mu i Aedes aegypti (Stegomya fasciata). 2. Bi n pháp x lý i v i phương ti n v n t i b coi là mang ngu n b nh s t vàng ư c th c hi n theo qui nh t i i m b, c, d kho n 2, i u 41 c a i u l này. Chương 5: GIÁM SÁT B NH TRUY N NHI M i u 43. N i dung giám sát b nh truy n nhi m bao g m: 1. i u tra t ng ch s liên quan; 2. i u tra d ch t các v d ch b nh; 3. i u tra ngu n truy n nhi m; 4. i u tra h i c u các b nh truy n nhi m x y ra bên trong các c a khNu biên gi i; 5. Phân l p m m b nh, xác nh căn nguyên, i u tra d ch t , huy t thanh nh ng nhóm ngư i, nhóm ng v t liên quan; 6. i u tra véc tơ, th c phNm, nư c u ng và nh ng y u t môi trư ng liên quan; 7. Theo dõi, ánh giá k t qu kh khuNn, di t véc tơ, di t chu t; 8. Thu th p, phân tích và thông báo nh ng thông tin d ch t v các b nh truy n nhi m t i các c a khNu biên gi i, các cơ quan liên quan trong nư c; 9. Ki m tra s c kho cho các nhóm i tư ng c n giám sát và ki m soát nh ng ngư i m c b nh, có kh năng m c b nh truy n nhi m; 10. Hư ng d n, tư v n cách i u tr cho ngư i m c b nh truy n nhi m. i u 44. 1. Ngư i b nhi m HIV/AIDS, ngư i m c m t trong các b nh l u, giang mai, b nh lao ph i ang ti n tri n khi nh p c nh vào Vi t Nam ph i khai báo cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i;
 12. 2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i có trách nhi m thông báo cho cơ quan y t a phương nơi ngư i nh p c nh n cư trú, làm vi c tư v n, hư ng d n và i u tr cho ngư i ó. i u 45. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i có quy n yêu c u ngư i nh p c nh, xu t c nh khai báo s c kho và ph i xu t trình phi u tiêm ch ng phòng b nh truy n nhi m ho c gi y ch ng nh n s c kho trong trư ng h p c n thi t. B Y t qui nh nh ng trư ng h p ph i xu t trình phi u tiêm ch ng ho c gi y ch ng nh n s c kho . i u 46. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i th c hi n giám sát y t và các bi n pháp phòng b nh i v i: 1. Nh ng ngư i nh p c nh, xu t c nh ang t i khách s n, nhà khách ph c v ngư i nh p c nh, xu t c nh c a khNu; 2. Nh ng nhân viên ph c v t i các cơ s nêu t i kho n 1 i u này. i u 47. 1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p phi u theo dõi s c kho cho ngư i i t vùng ang có b nh ph i ki m d ch n các vùng khác. 2. Khi ngư i có phi u theo dõi s c kho n b t kỳ cơ s khám ch a b nh nào c a Nhà nư c ki m tra s c kho thì cơ s y t ó ph i ưu tiên khám trư c cho h . 3. N u h b m c ho c nghi m c b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m thì cơ s khám ch a b nh ó áp d ng ngay các bi n pháp y t c n thi t và thông báo ngay cho cơ quan ki m d ch y t c p phi u ó. i u 48. 1.Công dân Vi t Nam nư c ngoài t 1 năm tr lên, ngư i nư c ngoài nh p c nh cư trú Vi t Nam t 1 năm tr lên khi nh p c nh ph i xu t trình v i cơ quan ki m d ch y t gi y ch ng nh n s c kho c a cơ quan y t có thNm quy n. Trong trư ng h p chưa có gi y ch ng nh n s c kh e, ngư i nh p c nh ph i n cơ quan y t có thNm quy n ki m tra và c p gi y ch ng nh n s c kho theo hư ng d n c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i. B Y t và B Ngo i giao hư ng d n c th vi c ki m tra gi y ch ng nh n s c kho v i các i tư ng qui nh t i kho n này. 2. Nh ng nhân viên v n t i Vi t Nam thư ng xuyên qua l i biên gi i u ph i có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p làm th t c nh p c nh ho c xu t c nh. i u 49.
 13. 1. Khách s n, các cơ s d ch v , các phương ti n v n t i ho t ng t i c a khNu ph i t tiêu chuNn v sinh theo qui nh c a B Y t ; 2. Các cơ quan t i c a khNu ph i th c hi n nh ng bi n pháp c n thi t phòng ch ng véc tơ; 3. Rác, ch t th i trong khu v c c a khNu ph i ư c x lý m b o v sinh. i u 50. Ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n ph i th c hi n: 1. B o m v sinh trên phương ti n v n t i; 2. Trang b y hoá ch t di t khuNn, di t véc tơ; 3. Thi hành các bi n pháp x lý y t theo ch d n và giám sát c a cơ quan ki m d ch y t . i u 51. Yêu c u v v sinh an toàn th c phNm: 1. Th c phNm, nư c ăn dùng t i c a khNu, trên các phương ti n v n t i qu c t ph i t tiêu chuNn v sinh theo qui nh; 2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i nh kỳ ki m tra v sinh an toàn th c phNm t i c a khNu và trên các phương ti n v n t i qu c t ; 3. Khách s n ph c v ngư i nh p c nh, xu t c nh t i c a khNu, cơ s cung c p th c phNm, nư c ăn cho các phương ti n v n t i qu c t ph i t các yêu c u b o m tiêu chuNn v sinh ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i xác nh n trư c khi ho t ng; 4. Khi cơ quan ki m d ch y t biên gi i xác nh th c phNm, nư c ăn, u ng có d u hi u nhi m bNn ho c không t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm thì ph i tiêu hu và th c hi n ngay các bi n pháp x lý y t ; 5. Nhân viên ph c v các cơ s ph c v ngư i nh p c nh, xu t c nh t i c a khNu và trên phương ti n v n t i qu c t ph i có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p. Gi y ch ng nh n s c kho có giá tr 12 tháng k t ngày c p; 6. Vi c ki m d ch y t i v i th c phNm, u ng, th c ăn t i các khách s n, nhà hàng, ph c v ngư i nh p c nh, xu t c nh, trên các phương ti n v n t i do cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i h p v i cơ quan y t chuyên ngành t i c ng v th c hi n. Chương 6: BÁO CÁO VÀ THÔNG BÁO i u 52. 1. Khi phát hi n có d u hi u c a các b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m thì trong vòng 24 gi Th trư ng cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i báo cáo
 14. cho B Y t (C c ki m d ch y t biên gi i) bi t v : a i m, s trư ng h p m c b nh u tiên và các bi n pháp x lý ã áp d ng. 2. C 24 gi báo cáo lên B Y t (C c ki m d ch y t biên gi i) m t l n v di n bi n c a b nh d ch cho n khi h t d ch. i u 53. 1. Khi phát hi n có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m, B Y t có trách nhi m thông báo trong nư c và thông báo qu c t tình hình d ch b nh; 2. Khi có b nh ph i ki m d ch ho c b nh truy n nhi m nguy hi m lan tràn m nh m t ho c m t s khu v c trong nư c ho c nư c ngoài, B Y t có trách nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh các bi n pháp phòng d ch sau ây: a) Ra l nh phong to vùng ang có d ch trong nư c; b) C m nh p c nh, xu t c nh i v i ngư i, phương ti n v n t i và các i tư ng ki m d ch khác t vùng ang có d ch; c) C m nh p khNu, xu t khNu hàng hoá, v t phNm, ng v t, th c v t, bưu ki n, u ng, th c phNm có kh năng làm lây truy n d ch t vùng ang có d ch; d) Các phương ti n v n t i t vùng có d ch n ph i ư c ki m d ch t i c a khNu u tiên, và ph i x lý y t , ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch thì m i ư c di chuy n n a i m khác. 3. Khi d ch b nh ch m d t, B Y t có trách nhi m thông báo trong toàn qu c và v i qu c t v vi c ch m d t d ch b nh. M t khu v c ư c coi là h t d ch n u các i u ki n sau: a) i v i b nh d ch h ch, b nh t sau th i gian 6 ngày k t khi tru ng h p cu i cùng x y ra và không còn d u hi u lây truy n b nh; b) i v i b nh s t vàng không do mu i Aedes aegypti truy n, sau 3 tháng mà không có d u hi u v s ho t ng c a vi rút s t vàng; c) i v i b nh s t vàng do mu i Aedes aegypti truy n, sau 1 tháng k t khi x y ra trư ng h p cu i cùng. Chương 7: L PHÍ KI M DNCH i u 54. Khi ph i ki m d ch ho c ph i thi hành các bi n pháp x lý y t thì ngư i, ch hàng hoá, ch phương ti n v n t i nh p c nh, xu t c nh ho c ngư i i di n ph i n p l phí ki m d ch. Liên B Tài chính - Y t quy nh c th v m c thu l phí ki m d ch y t biên gi i và vi c qu n lý s d ng ngu n l phí này.
 15. i u 55. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i báo trư c cho ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n và nh ng ngư i nh p c nh, xu t c nh các kho n l phí mà h ph i n p và trao l i cho h ch ng t sau khi ã thu các kho n l phí ó. Bi u m c l phí ph i ư c niêm y t t i các cơ quan ki m d ch y t biên gi i. Khi có thay i giá bi u l phí, cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i thông báo cho các i tư ng ki m d ch trư c khi th c hi n 15 ngày. Chương 8: X LÝ VI PH M, KHI U N I i u 56. Ngư i nào vi ph m nh ng qui nh t i i u l này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t. i u 57. Trong trư ng h p ương s không ng ý v i quy t nh c a ki m d ch viên thì có quy n khi u n i v i cơ quan ki m d ch y t t i nơi ó, n u không ng ý v i quy t nh c a ngư i ph trách cơ quan ki m d ch y t biên gi i thì ương s có quy n khi u n i lên Th trư ng cơ quan ki m d ch y t biên gi i ho c Toà án có thNm quy n. Trong khi ch i quy t nh c a c p trên, ương s v n ph i thi hành quy t nh c a cơ quan ki m d ch.
Đồng bộ tài khoản