Nghị định số 43/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
80
lượt xem
5
download

Nghị định số 43/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43/2001/NĐ-CP về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2001/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 43/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY NNH CH TÀI CHÍNH I V I DOANH NGHI P B O HI M VÀ DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992, Căn c Lu t kinh doanh b o hi m ngày 09 tháng 12 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t kinh doanh b o hi m 2. Ngh nh này không áp ng i v i t ch c b o hi m tương h . i u 2. Nguyên t c qu n lý tài chính Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v k t qu ho t ng kinh doanh và th c hi n các nghĩa v , cam k t c a mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2:
 2. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N M C 1: V N PHÁP NNH, V N I U L , KÝ QU VÀ QU N LÝ TÀI S N i u 4. V n pháp nh 1. M c v n pháp nh c a doanh nghi p b o hi m: a) Kinh doanh b o hi m phi nhân th : 70.000.000.000 ng Vi t Nam ho c 5.000.000 ô la M ; b) Kinh doanh b o hi m nhân th : 140.000.000.000 ng Vi t Nam ho c 10.000.000 ô la M . 2. M c v n pháp nh c a doanh nghi p môi gi i b o hi m: 4.000.000.000 ng Vi t Nam ho c 300.000 ô la M . i u 5. V n i u l 1. V n i u l c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m là v n ghi trong i u l doanh nghi p. 2. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i luôn duy trì m c v n i u l ã góp không th p hơn m c v n pháp nh ư c quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 3. Trư ng h p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m thay i v n i u l ã ghi trong i u l doanh nghi p; vi c chuy n như ng c ph n c a các c ông, ph n v n góp c a các bên liên doanh chi m 10% v n i u l tr lên, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i có ơn ngh và văn b n gi i trình g i B Tài chính. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn ngh và gi i trình, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 4. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c thành l p, t ch c và ho t ng trư c ngày Lu t kinh doanh b o hi m có hi u l c, có s v n i u l th p hơn m c v n pháp nh quy nh t i i u 4 Ngh nh này thì trong th i h n 3 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i b sung v n i u l theo quy nh. i u 6. Ký qu 1. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m ph i s d ng m t ph n v n i u l ã góp ký qu t i m t ngân hàng thương m i ho t ng t i Vi t Nam. Ti n ký qu ư c hư ng lãi theo tho thu n v i ngân hàng nơi ký qu . 2. M c ti n ký qu c a doanh nghi p b o hi m b ng 5% v n pháp nh ư c quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này.
 3. 3. Doanh nghi p b o hi m ch ư c s d ng ti n ký qu áp ng các cam k t i v i bên mua b o hi m khi kh năng thanh toán b thi u h t và ph i ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày s d ng ti n ký qu , doanh nghi p b o hi m có trách nhi m b sung ti n ký qu ã s d ng. 4. Doanh nghi p b o hi m ư c rút toàn b ti n ký qu khi ch m d t ho t ng. i u 7. Các quy nh khác v qu n lý s d ng v n, tài s n Ngoài các quy nh t i Ngh nh này, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i tuân th quy nh v qu n lý s d ng v n, tài s n theo quy nh c a pháp lu t liên quan i v i t ng lo i hình doanh nghi p. M C 2: D PHÒNG NGHI P V B O HI M i u 8. D phòng nghi p v i v i b o hi m phi nhân th 1. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th ph i trích l p d phòng nghi p v t phí b o hi m c a t ng nghi p v b o hi m i v i ph n trách nhi m gi l i c a doanh nghi p. 2. D phòng nghi p v bao g m: a) D phòng phí chưa ư c hư ng, ư c s d ng b i thư ng cho trách nhi m s phát sinh trong th i gian còn hi u l c c a h p ng b o hi m trong năm ti p theo; b) D phòng b i thư ng cho khi u n i chưa gi i quy t, ư c s d ng b i thư ng cho các t n th t ã phát sinh thu c trách nhi m b o hi m chưa khi u n i ho c ã khi u n i nhưng n cu i năm tài chính chưa ư c gi i quy t; c) D phòng b i thư ng cho các dao ng l n v t n th t, ư c s d ng b i thư ng khi có dao ng l n v t n th t ho c t n th t l n x y ra mà t ng phí b o hi m gi l i trong năm tài chính sau khi ã trích l p d phòng phí chưa ư c hư ng và d phòng b i thư ng cho khi u n i chưa gi i quy t không chi tr ti n b i thư ng i v i ph n trách nhi m gi l i c a doanh nghi p b o hi m. i u 9. D phòng nghi p v i v i b o hi m nhân th 1. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th ph i trích l p d phòng nghi p v t phí b o hi m c a t ng h p ng b o hi m nhân th i v i ph n trách nhi m gi l i c a doanh nghi p b o hi m. 2. D phòng nghi p v bao g m: a) D phòng toán h c là kho n chênh l ch gi a giá tr hi n t i c a s ti n b o hi m và giá tr hi n t i c a phí b o hi m s thu ư c trong tương lai, ư c s d ng tr ti n b o hi m i v i nh ng trách nhi m ã cam k t khi x y ra s ki n b o hi m;
 4. b) D phòng phí chưa ư c hư ng áp d ng i v i các h p ng b o hi m nhân th có th i h n dư i m t năm, ư c s d ng tr ti n b o hi m s phát sinh trong th i gian còn hi u l c c a h p ng b o hi m trong năm ti p theo; c) D phòng b i thư ng, ư c s d ng tr ti n b o hi m khi x y ra s ki n b o hi m nhưng n cu i năm tài chính chưa ư c gi i quy t; d) D phòng chia lãi, ư c s d ng tr lãi mà doanh nghi p b o hi m ã th a thu n v i bên mua b o hi m trong h p ng b o hi m; ) D phòng b o m cân i, ư c s d ng tr ti n b o hi m khi x y ra s ki n b o hi m do có bi n ng l n v t l t vong, lãi su t k thu t. i u 10. M c trích l p, phương pháp trích l p d phòng nghi p v B Tài chính quy nh c th v m c trích l p, phương pháp trích l p d phòng nghi p v i v i t ng nghi p v b o hi m quy nh t i i u 8 và i u 9 Ngh nh này. M C 3: U TƯ V N i u 11. Ngu n v n u tư Ngu n v n u tư c a doanh nghi p b o hi m bao g m: 1. V n i u l ; 2. Qu d tr b t bu c; 3. Qu d tr t nguy n; 4. Các kho n lãi c a nh ng năm trư c chưa s d ng và các qu ư c s d ng u tư hình thành t l i t c l i doanh nghi p; 5. Ngu n v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m. i u 12. Ngu n v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m 1. Ngu n v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m c a doanh nghi p b o hi m là t ng d phòng nghi p v b o hi m tr các kho n ti n mà doanh nghi p b o hi m dùng b i thư ng b o hi m thư ng xuyên trong kỳ i v i b o hi m phi nhân th , tr ti n b o hi m thư ng xuyên trong kỳ i v i b o hi m nhân th . 2. Kho n ti n dùng b i thư ng b o hi m thư ng xuyên trong kỳ i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th không th p hơn 25 % t ng d phòng nghi p v b o hi m và ư c g i t i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam. 3. Kho n ti n dùng tr ti n b o hi m thư ng xuyên trong kỳ i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th không th p hơn 5 % t ng d phòng nghi p v b o hi m và ư c g i t i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam.
 5. i u 13. u tư v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m 1. u tư v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m c a doanh nghi p b o hi m quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này ch ư c u tư Vi t Nam trong các lĩnh v c sau: a) i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th : Mua trái phi u Chính ph , trái phi u doanh nghi p có b o lãnh, g i ti n t i các t ch c tín d ng không h n ch ; Mua c phi u, trái phi u doanh nghi p không có b o lãnh, góp v n vào các doanh nghi p khác t i a 35% v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m; Kinh doanh b t ng s n, cho vay, y thác u tư qua các t ch c tài chính - tín d ng t i a 20% v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m b) i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th : Mua trái phi u Chính ph , trái phi u doanh nghi p có b o lãnh, g i ti n t i các t ch c tín d ng không h n ch , Mua c phi u, trái phi u doanh nghi p không có b o lãnh, góp v n vào các doanh nghi p khác t i a 50% v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m; Kinh doanh b t ng s n, cho vay, y thác u tư qua các t ch c tài chính - tín d ng t i a 40% v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m. 2. Doanh nghi p b o hi m thành l p trư c ngày Lu t kinh doanh b o hi m có hi u l c, có t l u tư cao hơn t l quy nh t i kho n 1 i u này thì trong th i h n 1 năm, k t ngày Ngh nh này có hi u l c, doanh nghi p b o hi m ph i i u ch nh l i cho phù h p. 3. Vi c u tư t các ngu n v n quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u 11 Ngh nh này ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t Chương 3: KH NĂNG THANH TOÁN VÀ KHÔI PH C KH NĂNG THANH TOÁN i u 14. Kh năng thanh toán 1. Doanh nghi p b o hi m ph i luôn duy trì kh năng thanh toán trong su t quá trình ho t ng kinh doanh b o hi m. 2. Doanh nghi p b o hi m ư c coi là có kh năng thanh toán khi ã trích l p y d phòng nghi p v b o hi m và có biên kh năng thanh toán không th p hơn biên kh năng thanh toán t i thi u quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 15. Biên kh năng thanh toán t i thi u
 6. 1. Biên kh năng thanh toán t i thi u c a doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th b ng 20% t ng phí b o hi m th c gi l i t i th i i m xác nh biên kh năng thanh toán. 2. Biên kh năng thanh toán t i thi u c a doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th : a) i v i h p ng b o hi m nhân th có th i h n 10 năm tr xu ng b ng t ng c a 4% d phòng nghi p v b o hi m và 0,1% s ti n b o hi m ch u r i ro; b) i v i h p ng b o hi m nhân th có th i h n trên 10 năm b ng t ng c a 4% d phòng nghi p v b o hi m và 0,3% s ti n b o hi m ch u r i ro. i u 16. Biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m 1. Biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m phi nhân th ư c tính trên cơ s ngu n v n xác nh biên kh năng thanh toán chia cho t ng phí b o hi m tương ng v i ph n trách nhi m th c gi l i t i th i i m xác nh biên kh năng thanh toán. 2. Biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m nhân th ư c tính trên cơ s ngu n v n xác nh biên kh năng thanh toán chia cho t ng d phòng nghi p v b o hi m và s ti n b o hi m ch u r i ro t i th i i m xác nh biên kh năng thanh toán. 3. Ngu n v n xác nh biên kh năng thanh toán là ngu n v n ch s h u sau khi tr các kho n v n góp thành l p doanh ngh p b o hi m khác và các kho n n không có kh năng thu h i. i u 17. Nguy cơ m t kh năng thanh toán Doanh nghi p b o hi m b coi là có nguy cơ m t kh năng thanh toán khi biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m th p hơn biên kh năng thanh toán t i thi u. i u 18. Phương án khôi ph c kh năng thanh toán 1. Khi có nguy cơ m t kh năng thanh toán, doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo ngay v i B Tài chính v th c tr ng tài chính, nguyên nhân d n n nguy cơ m t kh năng thanh toán và phương án khôi ph c kh năng thanh toán, g m nh ng bi n pháp sau: a) Phương án b sung ngu n v n ch s h u; b) Phương án tái b o hi m; thu h p n i dung và ph m vi ho t ng; c) Phương án c ng c t ch c b máy và d ki n thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p; d) Phương án chuy n giao h p ng b o hi m;
 7. ) Các bi n pháp khác. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t khi nh n ư c báo cáo c a doanh nghi p, B Tài chính có quy t nh v vi c th c hi n phương án khôi ph c kh năng thanh toán. 3. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày B Tài chính có quy t nh v vi c th c hi n phương án khôi ph c kh năng thanh toán, n u doanh nghi p b o hi m không khôi ph c ư c kh năng thanh toán theo quy nh, thì doanh nghi p b o hi m b t vào tình tr ng ki m soát c bi t. B Tài chính quy t nh thành l p Ban ki m soát kh năng thanh toán áp d ng các bi n pháp khôi ph c kh năng thanh toán theo quy nh t i i u 80 Lu t kinh doanh b o hi m. Chương 4: DOANH THU VÀ CHI PHÍ M C 1: DOANH THU VÀ CHI PHÍ C A DOANH NGHI P B O HI M i u 19. Doanh thu c a doanh nghi p b o hi m Doanh thu c a doanh nghi p b o hi m là s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ bao g m: 1. Doanh thu ho t ng kinh doanh b o hi m là s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ sau khi ã tr các kho n ph i chi gi m thu phát sinh trong kỳ. a) S ti n ph i thu phát sinh trong kỳ bao g m: Thu phí b o hi m g c; Thu phí nh n tái b o hi m; Thu hoa h ng như ng tái b o hi m; Thu phí v d ch v i lý bao g m giám nh t n th t, xét gi i quy t b i thư ng, yêu c u ngư i th ba b i hoàn, x lý hàng b i thư ng 100%; Thu phí giám nh t n th t không k giám nh h gi a các ơn v thành viên h ch toán n i b trong cùng m t doanh nghi p b o hi m h ch toán c l p. b) Các kho n ph i chi gi m thu phát sinh trong kỳ bao g m: Hoàn phí b o hi m; Gi m phí b o hi m; Phí như ng tái b o hi m; Hoàn phí nh n tái b o hi m; Gi m phí nh n tái b o hi m;
 8. Hoàn hoa h ng như ng tái b o hi m; Gi m hoa h ng như ng tái b o hi m. 2. Doanh thu ho t ng tài chính: a) Thu ho t ng u tư theo quy nh t i M c 3 Chương II Ngh nh này; b) Thu t ho t ng mua bán ch ng khoán; c) Thu lãi trên s ti n ký qu ; d) Thu cho thuê tài s n; ) Hoàn nh p s dư d phòng gi m giá ch ng khoán; e) Thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thu nh p ho t ng khác: a) Thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh; b) Các kho n n khó òi ã xoá nay thu h i ư c; c) Thu ti n ph t vi ph m h p ng; d) Thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Chi phí c a doanh nghi p b o hi m Chi phí c a doanh nghi p b o hi m là s ti n ph i chi, ph i trích phát sinh trong kỳ bao g m: 1. Chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m là s ti n ph i chi, ph i trích phát sinh trong kỳ sau khi ã tr các kho n ph i thu gi m chi phát sinh trong kỳ. a) S ti n ph i chi, ph i trích phát sinh trong kỳ bao g m: B i thư ng b o hi m g c i v i b o hi m phi nhân th , tr ti n b o hi m iv ib o hi m nhân th ; Chi b i thư ng nh n tái b o hi m; Trích l p d phòng nghi p v ; Chi hoa h ng b o hi m; Chi giám nh t n th t;
 9. Chi phí v d ch v i lý bao g m giám nh t n th t, xét gi i quy t b i thư ng, yêu c u ngư i th ba b i hoàn; Chi x lý hàng b i thư ng 100%; Chi qu n lý i lý b o hi m; Chi phòng, h n ch r i ro, t n th t; Chi ánh giá r i ro c a i tư ng b o hi m; Ti n lương, ti n công, ti n thư ng, tr c p thôi vi c và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t tương ng i v i t ng lo i hình doanh nghi p; B o hi m xã h i, b o hi m y t ph i tr theo quy nh c a pháp lu t; Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i m i lo i hình doanh nghi p. b) Các kho n ph i thu gi m chi phát sinh trong kỳ bao g m: Thu b i thư ng như ng tái b o hi m; Thu òi ngư i th ba b i hoàn; Thu hàng ã x lý, b i thư ng 100% . 2. Chi phí ho t ng tài chính: a) Chi phí cho ho t ng u tư theo quy nh t i M c 3 Chương II Ngh nh này; b) Lãi tr cho ch h p ng b o hi m nhân th ; c) Chi phí cho thuê tài s n; d) Chi th t c phí ngân hàng, tr lãi ti n vay; ) Trích d phòng gi m giá ch ng khoán; e) Chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Chi phí ho t ng khác: a) Chi như ng bán, thanh lý tài s n c nh; b) Chi phí cho vi c thu h i kho n n ph i thu khó òi ã xoá nay thu h i ư c; c) Chi ti n ph t do vi ph m h p ng;
 10. d) Chi khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Các kho n chi phí b lo i tr Doanh nghi p b o hi m không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: 1. Các kho n ti n ph t mà t p th , cá nhân ph i n p do vi ph m pháp lu t; 2. Các kho n chi cho u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh, chi tr c p khó khăn cho ngư i lao ng, chi ng h các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t tương ng i v i t ng lo i hình doanh nghi p; 3. Các kho n chi s nghi p, chi khen thư ng, chi phúc l i, chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t và các kho n chi khác do ngu n kinh phí khác ài th ; 4. Các kho n chi không h p lý khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: DOANH THU VÀ CHI PHÍ C A DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M i u 22. Doanh thu c a doanh nghi p môi gi i b o hi m Doanh thu c a doanh nghi p môi gi i b o hi m là s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ bao g m: 1. Doanh thu ho t ng môi gi i b o hi m: a) Thu hoa h ng môi gi i b o hi m sau khi tr kho n hoàn hoa h ng môi gi i b o hi m, gi m hoa h ng môi gi i b o hi m; b) Thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh thu ho t ng tài chính: a) Thu t ho t ng mua bán ch ng khoán; b) Thu lãi ti n g i, lãi trên s ti n cho vay; c) Thu cho thuê tài s n; d) Hoàn nh p s dư d phòng gi m giá ch ng khoán; ) Thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thu nh p ho t ng khác: a) Thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh; b) Các kho n n khó òi ã xoá nay thu h i ư c;
 11. c) Thu ti n ph t vi ph m h p ng; d) Thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Chi phí c a doanh nghi p môi gi i b o hi m Chi phí c a doanh nghi p môi gi i b o hi m là s ti n ph i chi phát sinh trong kỳ bao g m: 1. Chi phí ho t ng môi gi i b o hi m: a) Chi ho t ng môi gi i b o hi m; b) Chi mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p; c) Ti n lương, ti n công, ti n thư ng, tr c p thôi vi c và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t tương ng i v i t ng lo i hình doanh nghi p; d) B o hi m xã h i, b o hi m y t ph i tr theo quy nh c a pháp lu t; ) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i m i lo i hình doanh nghi p. 2. Chi phí ho t ng tài chính: a) Chi phí cho thuê tài s n; b) Chi th t c phí ngân hàng, tr lãi ti n vay; c) Trích d phòng gi m giá các lo i ch ng khoán; d) Chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Chi phí ho t ng khác: a) Chi như ng bán, thanh lý tài s n c nh; b) Chi phí cho vi c thu h i kho n n ph i thu khó òi ã xoá nay thu h i ư c; c) Chi ti n ph t do vi ph m h p ng; d) Chi khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Các kho n chi phí b lo i tr Doanh nghi p môi gi i b o hi m không ư c h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh các kho n chi theo quy nh t i i u 21 Ngh nh này. Chương 5:
 12. L I NHU N VÀ PHÂN PH I L I NHU N i u 25. L i nhu n c a doanh nghi p b o hi m 1. L i nhu n th c hi n trong năm là k t qu kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m, bao g m l i nhu n ho t ng kinh doanh b o hi m, l i nhu n ho t ng tài chính và l i nhu n ho t ng khác. 2. L i nhu n c a doanh nghi p b o hi m là kho n chênh l ch ư c xác nh gi a t ng doanh thu tr t ng chi phí c a doanh nghi p b o hi m. i u 26. L i nhu n c a doanh nghi p môi gi i b o hi m 1. L i nhu n th c hi n trong năm là k t qu kinh doanh c a doanh nghi p môi gi i b o hi m, bao g m l i nhu n ho t ng kinh doanh môi gi i b o hi m, l i nhu n ho t ng tài chính và l i nhu n ho t ng khác. 2. L i nhu n c a doanh nghi p môi gi i b o hi m là kho n chênh l ch ư c xác nh gi a t ng doanh thu tr t ng chi phí c a doanh nghi p môi gi i b o hi m. i u 27. Nghĩa v v i ngân sách nhà nư c Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i làm y nghĩa v v i ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Phân ph i l i nhu n Sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo lu t nh, trích l p qu d tr b t bu c, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c phân ph i l i nhu n còn l i theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Qu d tr b t bu c Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i trích 5% l i nhu n sau thu hàng năm l p qu d tr b t bu c. M c t i a c a qu d tr b t bu c b ng 10% m c v n i u l c a doanh nghi p. Chương 6: CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH i u 30. Ch k toán Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i th c hi n ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng kinh t , tài chính. i u 31. Năm tài chính
 13. Năm tài chính c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương l ch. Năm tài chính u tiên c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m b t u t ngày c p gi y phép thành l p và ho t ng và k t thúc vào ngày cu i cùng c a năm ó. i u 32. Báo cáo tài chính 1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m l p và g i các báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê, báo cáo nghi p v nh kỳ, t xu t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i ư c t ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ki m toán và xác nh n trư c khi n p B Tài chính. 3. Ngoài các báo cáo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này, doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài, trong th i h n 180 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, ph i g i báo cáo tài chính năm c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài cho B Tài chính. i u 33. Công khai báo cáo tài chính Trong th i h n 120 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i công b công khai báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Ki m tra, thanh tra tài chính B Tài chính th c hi n thanh tra, ki m tra vi c ch p hành ch tài chính c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 35. Hi u l c c a Ngh nh 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Nh ng quy nh trư c ây v ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m h t hi u l c thi hành k t ngày Ngh nh này có hi u l c. i u 36. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này.
 14. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản