Nghị định số 46/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
76
lượt xem
9
download

Nghị định số 46/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 46/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2005/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 46/2005/N -CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 V T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA XÂY D NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng c a Thanh tra Xây d ng Thanh tra Xây d ng ư c t ch c thành h th ng Trung ương là Thanh tra B Xây d ng (sau ây g i t t là Thanh tra B ) và a phương là Thanh tra S Xây d ng (sau ây g i t t là Thanh tra S ); th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v : xây d ng, v t li u xây d ng, nhà và công s , ki n trúc, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn, h t ng k thu t ô th theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. i tư ng c a Thanh tra Xây d ng 1. T ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a cơ quan qu n lý nhà nư c v Xây d ng. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam tham gia ho t ng xây d ng trong và ngoài nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng xây d ng t i Vi t Nam. i u 3. Nguyên t c ho t ng c a Thanh tra Xây d ng 1. Ho t ng Thanh tra Xây d ng ph i tuân theo pháp lu t, b o m chính xác, trung th c, khách quan, công khai, dân ch và k p th i; không làm c n tr n ho t ng bình thư ng c a t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra.
 2. 2. Khi ti n hành thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra, Th trư ng cơ quan thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên oàn thanh tra ph i tuân theo úng quy nh c a pháp lu t v thanh tra, Ngh nh này và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i hành vi và quy t nh c a mình. i u 4. M i quan h c a Thanh tra Xây d ng 1. Thanh tra B Xây d ng ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng B Xây d ng, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v c a Thanh tra Chính ph . 2. Thanh tra S ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S ; ch u s hư ng d n v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và v công tác, nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B . 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Thanh tra Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan khác trong vi c th c hi n quy n thanh tra và phòng ng a, phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t. i u 5. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan khác trong ho t ng c a Thanh tra Xây d ng Th trư ng các cơ quan công an, cơ quan thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, t ch c liên quan khác trong ph m vi quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra Xây d ng trong vi c phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng xây d ng. i u 6. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c trong ho t ng c a Thanh tra Xây d ng 1. B trư ng B Xây d ng có trách nhi m t ch c, ch o ho t ng c a Thanh tra Xây d ng trong ph m vi qu n lý c a B ; ki n toàn t ch c b máy c a Thanh tra B ; trang b cơ s v t ch t, trang b k thu t, trang ph c và các i u ki n khác ph c v ho t ng thanh tra; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Thanh tra B theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) có trách nhi m t ch c, ki n toàn t ch c, trang b cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t, trang ph c cho Thanh tra S . 3. Giám c S Xây d ng có trách nhi m ch o và m b o i u ki n ho t ng cho Thanh tra S ; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Thanh tra S theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: H TH NG T CH C C A THANH TRA XÂY D NG i u 7. H th ng t ch c c a Thanh tra Xây d ng
 3. 1. H th ng t ch c c a Thanh tra Xây d ng bao g m: a) Thanh tra B Xây d ng; b) Thanh tra S Xây d ng. 2. Các t ch c Thanh tra Xây d ng có con d u và tài kho n riêng. i u 8. Thanh tra B Xây d ng 1. Thanh tra B Xây d ng là cơ quan tr c thu c B Xây d ng, th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Xây d ng. Thanh tra B Xây d ng có các Phòng tr c thu c do B trư ng B Xây d ng quy t nh thành l p. 2. Thanh tra B Xây d ng có Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên. Chánh thanh tra do B trư ng B Xây d ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra; các Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. B trư ng B Xây d ng quy nh c th v t ch c, biên ch , nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B Xây d ng. i u 9. Thanh tra S Xây d ng 1. Thanh tra S Xây d ng là cơ quan tr c thu c S Xây d ng, th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v xây d ng c a U ban nhân dân c p t nh. 2. Thanh tra S có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i Chánh thanh tra t nh; các Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Căn c yêu c u, nhi m v qu n lý tr t t xây d ng c a a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th v t ch c, biên ch và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành xây d ng theo hư ng d n c a B Xây d ng và B N iv . Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA XÂY D NG M C 1: NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA B XÂY D NG i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B Xây d ng
 4. 1. Ch trì ho c tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trình c p có thNm quy n ban hành; ki n ngh c p có thNm quy n s a i, b sung ho c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v xây d ng. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t và nhi m v i v i các t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Xây d ng. 3. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành Xây d ng theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này. 4. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 5. Ki n ngh c p có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t c a t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi vi ph m gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 6. Giúp B trư ng B Xây d ng t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 8. Hư ng d n, b i dư ng nghi p v v thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra S ; hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c B th c hi n quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra. 9. Báo cáo nh kỳ, báo cáo k t qu thanh tra, ki m tra v i B trư ng B Xây d ng và T ng thanh tra. 10. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Xây d ng giao. i u 11. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra B Xây d ng 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Xây d ng. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình B trư ng B Xây d ng phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 3. Trình B trư ng quy t nh thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình B trư ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c thành l p các oàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên thanh tra th c hi n thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh B trư ng t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B Xây d ng khi có căn c cho r ng các quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây nh hư ng n ho t ng thanh tra.
 5. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 7. Ki n ngh B trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a B trư ng; ph i h p v i Th trư ng cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó. 8. Ki n ngh B trư ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo T ng thanh tra. 9. Lãnh o Thanh tra B Xây d ng th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA S XÂY D NG i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S Xây d ng 1. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a Giám c S . 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành Xây d ng theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này. 3. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 4. Thanh tra v , vi c khác do Giám c S Xây d ng giao. 5. Th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 6. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v ch ng tham nhũng. 7. Hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c quy n qu n lý c a Giám c S Xây d ng th c hi n quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra; hư ng d n v nghi p v thanh tra cho Thanh tra viên. 8. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Xây d ng v i các cơ quan qu n lý theo quy nh. 9. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Nhi m v , quy n h n c a Chánh thanh tra S Xây d ng 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý c a S Xây d ng.
 6. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình Giám c S Xây d ng quy t nh và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 3. Trình Giám c S Xây d ng quy t nh thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình Giám c S Xây d ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c thành l p các oàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên thanh tra th c hi n vi c thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh Giám c S Xây d ng t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a ơn v thu c quy n qu n lý c a S Xây d ng khi có căn c cho r ng các quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây nh hư ng n ho t ng thanh tra; ki n ngh Giám c S Xây d ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a S Xây d ng. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 7. Ki n ngh Giám c S Xây d ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo Chánh thanh tra t nh, ng th i báo cáo Chánh thanh tra B Xây d ng. 8. Lãnh o cơ quan Thanh tra S th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 3: THANH TRA VIÊN XÂY D NG, C NG TÁC VIÊN THANH TRA XÂY D NG i u 14. Thanh tra viên Xây d ng 1. Thanh tra viên Xây d ng là ngư i ư c phân công làm công tác thanh tra t i các t ch c Thanh tra Xây d ng, ư c b nhi m, mi n nhi m và c p th Thanh tra viên theo tiêu chuNn Thanh tra viên do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành. 2. Thanh tra viên Xây d ng ph i áp ng các i u ki n, tiêu chuNn do B trư ng B Xây d ng quy nh sau khi th ng nh t v i T ng thanh tra và B trư ng B N i v . 3. Khi th c hi n công tác thanh tra, Thanh tra viên Xây d ng có các nghĩa v , quy n h n sau: a) Th c hi n nghĩa v quy nh t i kho n 3 i u 19 Ngh nh này và các nghĩa v khác c a Lu t thanh tra; b) Th c hi n quy n h n quy nh t i i u 40, i u 50 c a Lu t Thanh tra và các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. C ng tác viên Thanh tra Xây d ng
 7. 1. C ng tác viên Thanh tra Xây d ng là ngư i ư c Thanh tra Xây d ng trưng t p th c hi n nhi m v thanh tra. 2. Vi c trưng t p, tiêu chuNn, ch , trách nhi m c a C ng tác viên Thanh tra Xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: HO T NG C A THANH TRA XÂY D NG i u 16. N i dung thanh tra hành chính 1. Thanh tra i v i t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p trong vi c ch p hành chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao. 2. Th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo. i u 17. N i dung thanh tra chuyên ngành Xây d ng Thanh tra i v i t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v ho t ng xây d ng: 1. Trình t l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình, t ng m c u tư; 2. Công tác gi i phóng m t b ng xây d ng; i u ki n kh i công xây d ng công trình; 3. Trình t l p, thNm nh, phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán, d toán công trình; công tác kh o sát xây d ng; 4. Vi c áp d ng tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng; 5. Công tác l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; 6. Công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; nghi m thu bàn giao ưa công trình vào s d ng; thanh, quy t toán công trình; 7. i u ki n, năng l c ho t ng xây d ng c a Ban qu n lý d án u tư xây d ng công trình, nhà th u tư v n xây d ng và nhà th u thi công xây d ng công trình và các t ch c, cá nhân khác theo quy nh c a pháp lu t; 8. Vi c th c hi n an toàn lao ng, b o v tính m ng con ngư i và tài s n; phòng ch ng cháy, n , v sinh môi trư ng trong công trư ng xây d ng; 9. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong vi c l p nhi m v quy ho ch xây d ng; n i dung quy ho ch xây d ng, thNm quy n l p, thNm nh và phê duy t, i u ch nh và th c hi n, qu n lý xây d ng theo quy ho ch;
 8. 10. Vi c l p và t ch c th c hi n các nh hư ng phát tri n nhà; các chương trình, d án phát tri n các khu ô th m i; vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng nhà và vi c qu n lý, s d ng công s ; 11. Vi c l p và t ch c th c hi n nh hư ng, quy ho ch, k ho ch chương trình, d án phát tri n h t ng k thu t ô th , tình hình khai thác, qu n lý, s d ng các công trình g m: hè, ư ng ô th , c p nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng, rác th i ô th , nghĩa trang, chi u sáng, công viên cây xanh, bãi xe trong ô th , công trình ng m và các công trình k thu t h t ng khác trong ô th ; 12. Vi c th c hi n quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng và vi c qu n lý ch t lư ng v t li u xây d ng ưa vào công trình; 13. Vi c th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t v ho t ng xây d ng. i u 18. Hình th c thanh tra 1. Ho t ng thanh tra ư c th c hi n dư i hình th c thanh tra theo chương trình, k ho ch và thanh tra t xu t. 2. Thanh tra theo chương trình k ho ch ư c ti n hành theo chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t. 3. Thanh tra t xu t ư c ti n hành khi phát hi n t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t, theo yêu c u c a vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ho c do Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n giao. i u 19. Phương th c ho t ng thanh tra 1. Vi c thanh tra ư c th c hi n theo phương th c oàn thanh tra ho c Thanh tra viên c l p. 2. oàn thanh tra và Thanh tra viên ho t ng theo quy nh c a Lu t Thanh tra. 3. Khi ti n hành thanh tra ph i có quy t nh c a Th trư ng cơ quan Thanh tra Xây d ng ho c cơ quan qu n lý nhà nư c. 4. Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ra quy t nh thanh tra v quy t nh và bi n pháp x lý c a mình. 5. Khi x lý vi ph m, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên ph i th c hi n y trình t theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Quy n, nghĩa v c a i tư ng thanh tra 1. Quy n c a i tư ng thanh tra: a) Gi i trình v nh ng v n có liên quan n n i dung thanh tra;
 9. b) T ch i cung c p thông tin, tài li u thu c bí m t nhà nư c khi pháp lu t có quy nh và các thông tin, tài li u không liên quan n n i dung thanh tra; c) Khi u n i v i ngư i ra quy t nh thanh tra v quy t nh, hành vi c a Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác c a oàn thanh tra trong quá trình thanh tra khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là trái pháp lu t; khi u n i v i Th trư ng cơ quan thanh tra, Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v k t lu n thanh tra, quy t nh x lý v thanh tra khi có căn c cho r ng k t lu n ó là trái pháp lu t. Trong khi ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i th c hi n các quy t nh ó; d) Yêu c u b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t; ) Cá nhân là i tư ng thanh tra có quy n t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t c a th trư ng cơ quan thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác c a oàn thanh tra. 2. Nghĩa v c a i tư ng thanh tra: a) Ch p hành quy t nh thanh tra; b) Cung c p k p th i, y , chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a cơ quan thanh tra, oàn thanh tra, Thanh tra viên và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a thông tin, tài li u ã cung c p; c) Ch p hành các yêu c u, k t lu n thanh tra, quy t nh x lý c a Th trư ng cơ quan thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên và Th trư ng cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 5: CƠ S V T CH T K THU T VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 21. Cơ s v t ch t k thu t 1. Các t ch c Thanh tra Xây d ng ư c trang b v : tr s ; phương ti n; trang thi t b k thu t; trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u. Nghiêm c m t ch c, cá nhân s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u tương t , gây s nh m l n v i Thanh tra Xây d ng. 2. B trư ng B Xây d ng quy nh c th v : a) Phương ti n, trang thi t b k thu t c a Thanh tra Xây d ng; b) Trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u c a Thanh tra Xây d ng sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. i u 22. Kinh phí ho t ng
 10. 1. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra Xây d ng do ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng hư ng d n v kinh phí ho t ng c a Thanh tra Xây d ng. 2. Vi c c p phát, qu n lý và s d ng kinh phí theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 23. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng Thanh tra Xây d ng ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. X lý vi ph m 1. Ngư i nào c n tr , ưa h i l , tr thù ngư i làm nhi m v thanh tra, t cáo sai s th t, vi ph m pháp lu t v thanh tra; ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n thanh tra ho c vì ng cơ cá nhân ho c thi u tinh th n trách nhi m mà x lý vi ph m, k t lu n không úng, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. ư2. Trong quá trình ho t ng thanh tra, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà B trư ng B Xây d ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh t m ình ch ho c ình ch ho t ng i v i Thanh tra viên Xây d ng. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b các quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u 46 c a Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà. i u 26. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan hư ng d n vi c thi hành Ngh nh này.
 11. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản