Nghị định số 49/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
62
lượt xem
1
download

Nghị định số 49/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 49/2006/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 49/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2006 NGH Đ NH V ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh v đăng ký và mua, bán tàu bi n. 2. Vi c mua, bán tàu bi n không áp d ng quy đ nh c a Ngh đ nh này đ i v i các trư ng h p sau đây: a) Tàu bi n mua, bán trong nư c; b) Tàu bi n do doanh nghi p Vi t Nam đóng m i trong nư c theo h p đ ng; c) Tàu bi n nư c ngoài đư c bán đ u giá t i Vi t Nam theo quy t đ nh cư ng ch c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Các quy đ nh c a Ngh đ nh này cũng đư c áp d ng đ i v i vi c đăng ký và mua, bán tàu công v . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Ngh đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài liên quan đ n đăng ký và mua, bán tàu bi n. Chương 2: ĐĂNG KÝ TÀU BI N M c 1: CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N VI T NAM Đi u 3. Cơ quan đăng ký tàu bi n Vi t Nam Cơ quan đăng ký tàu bi n Vi t Nam bao g m cơ quan đăng ký tàu bi n qu c gia và cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c. 1. Cơ quan đăng ký tàu bi n qu c gia là C c Hàng h i Vi t Nam. 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh Cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c là Chi c c Hàng h i ho c C ng v hàng h i. Đi u 4. Nhi m v c a cơ quan đăng ký tàu bi n qu c gia 1. Hư ng d n, ki m tra ho t đ ng đăng ký tàu bi n Vi t Nam t i các cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c. 2. T ng h p, th ng kê, duy trì, c p nh t cơ s d li u liên quan đ n ho t đ ng đăng ký và đăng ký th ch p tàu bi n; cung c p thông tin liên quan cho t ch c, cá nhân quan tâm. 3. Th ng nh t qu n lý vi c in, phát hành gi y ch ng nh n đăng ký và đăng ký th ch p tàu bi n. 4. H p tác qu c t v đăng ký tàu bi n. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo quy đ nh. Đi u 5. Nhi m v c a cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c
 2. 1. Th c hi n vi c đăng ký và đăng ký th ch p tàu bi n theo ph m vi, th m quy n. 2. L p và qu n lý S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam t i khu v c đư c giao; cung c p thông tin liên quan cho t ch c, cá nhân quan tâm. 3. Thu, n p và s d ng l phí đăng ký và đăng ký th ch p tàu bi n theo quy đ nh. 4. Th ng kê, báo cáo, c p nh t cơ s d li u liên quan đ n ho t đ ng đăng ký và đăng ký th ch p tàu bi n. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo quy đ nh. M c 2: ĐĂNG KÝ TÀU BI N VI T NAM Đi u 6. Các hình th c đăng ký tàu bi n Vi t Nam 1. Đăng ký tàu bi n bao g m đăng ký không th i h n, đăng ký có th i h n, đăng ký l i và đăng ký thay đ i. a) Đăng ký không th i h n là vi c đăng ký tàu bi n có đ đi u ki n đ đư c c p Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n Vi t Nam; b) Đăng ký có th i h n là vi c đăng ký tàu bi n trong m t th i h n nh t đ nh; đăng ký có th i h n áp d ng đ i v i tàu bi n nư c ngoài đư c t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê theo h p đ ng thuê tàu tr n ho c thuê mua ho c tàu bi n nư c ngoài đăng ký có th i h n t i Vi t Nam; c) Đăng ký l i là vi c đăng ký tàu bi n mà trư c đây tàu bi n đó đã đăng ký vào S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam nhưng sau đó đã t m ng ng đăng ký; d) Đăng ký thay đ i là vi c đăng ký tàu bi n đã đăng ký vào S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam nhưng có s thay đ i v tên tàu ho c ch tàu, k t c u và thông s k thu t, cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c, t ch c đăng ki m tàu bi n. 2. Đăng ký tàu bi n t m th i là vi c đăng ký tàu bi n trong các trư ng h p sau đây: a) Chưa n p phí, l phí theo quy đ nh; b) Chưa có Gi y ch ng nh n xoá đăng ký tàu bi n nhưng đã có cam k t trong h p đ ng mua, bán tàu bi n là Bên bán s giao Gi y ch ng nh n xoá đăng ký tàu bi n cho Bên mua trong vòng 30 ngày, k t ngày ký biên b n bàn giao tàu. Trong trư ng h p này, Gi y ch ng nh n đăng ký t m th i tàu bi n Vi t Nam ch có hi u l c k t ngày hai Bên mua, bán ký biên b n bàn giao tàu; c) Th tàu đóng m i ho c nh n tàu đóng m i đ đưa v nơi đăng ký trên cơ s h p đ ng đóng tàu; d) Trư ng h p đ c bi t do B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh. Gi y ch ng nh n đăng ký t m th i tàu bi n Vi t Nam quy đ nh t i kho n này có giá tr 180 ngày, k t ngày c p; trư ng h p b t kh kháng do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh. Đi u 7. Gi y phép t m th i mang c qu c t ch Vi t Nam Trư ng h p t ch c, cá nhân Vi t Nam mua tàu bi n c a nư c ngoài theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 Ngh đ nh này mà chưa đăng ký tàu bi n t m th i t i Vi t Nam thì cơ quan đ i di n ngo i giao ho c cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài c p Gi y phép t m th i mang c qu c t ch Vi t Nam đ đưa tàu v nư c. Đi u 8. Gi i h n tu i tàu bi n đăng ký l n đ u t i Vi t Nam 1. Trư ng h p đăng ký l n đ u t i Vi t Nam, tàu bi n đã qua s d ng ph i có tu i tàu tính t năm đóng tàu theo quy đ nh sau đây: a) Tàu khách không quá 10 tu i; b) Các lo i tàu bi n khác không quá 15 tu i. Trư ng h p đ c bi t do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh, nhưng không quá 5 tu i đ i v i m i lo i tàu bi n quy đ nh t i đi m a và b kho n này. 2. Tàu bi n nư c ngoài đư c bán đ u giá t i Vi t Nam theo quy t đ nh cư ng ch c a cơ quan có th m quy n thì không áp d ng tu i tàu bi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 9. Đ t tên tàu bi n và c ng đăng ký 1. Tên tàu bi n do ch tàu đ t nhưng không đư c trùng v i tên tàu bi n đã đăng ký trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam. 2. Trư ng h p l y tên nhân v t l ch s ho c s ki n l ch s Vi t Nam đ đ t tên tàu bi n, ph i đư c cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c ch p thu n theo quy đ nh.
 3. 3. Ch tàu ch n tên c ng đăng ký cho tàu bi n c a mình theo tên m t c ng bi n trong khu v c qu n lý c a cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c. Đi u 10. H sơ đăng ký tàu bi n 1. Đăng ký tàu bi n không th i h n H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t sau đây: a) T khai đăng ký tàu bi n theo Ph l c I; b) Gi y ch ng nh n xóa đăng ký tàu bi n ho c Biên b n nghi m thu bàn giao tàu đ i v i tàu đóng m i; c) H p đ ng chuy n quy n s h u tàu bi n ho c h p đ ng đóng tàu bi n ho c các b ng ch ng có giá tr pháp lý tương đương khác; d) Gi y ch ng nh n dung tích tàu bi n; đ) B n sao hóa đơn n p phí, l phí; e) B n sao Gi y ch ng nh n phân c p tàu bi n; g) B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c b n sao Gi y phép thành l p chi nhánh ho c văn phòng đ i di n t i Vi t Nam. 2. Đăng ký tàu bi n có th i h n H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t sau đây: a) Gi y t quy đ nh t i các đi m a, d, e, g kho n 1 Đi u này; b) Gi y ch ng nh n t m ng ng đăng ký; c) B n sao h p đ ng thuê mua ho c thuê tàu tr n. 3. Đăng ký l i H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t quy đ nh t i các đi m a, d, e, g kho n 1 và đi m b kho n 1 ho c đi m b kho n 2 Đi u này. 4. Đăng ký thay đ i a) Thay đ i tên tàu bi n: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c g m văn b n nêu rõ lý do thay đ i tên tàu bi n. b) Thay đ i ch tàu: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t quy đ nh t i đi m a, c, đ, g kho n 1 Đi u này. c) Thay đ i k t c u và thông s k thu t: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c g m văn b n nêu rõ lý do thay đ i k t c u và thông s k thu t tàu bi n kèm theo các Gi y ch ng nh n an toàn k thu t có liên quan đ n thay đ i k t c u và thông s k thu t c a tàu đư c t ch c đăng ki m c p. d) Thay đ i cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c g m văn b n nêu rõ lý do chuy n cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c. đ) Thay đ i t ch c đăng ki m tàu bi n: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m văn b n nêu rõ lý do chuy n t ch c đăng ki m tàu bi n và gi y t quy đ nh t i đi m d, e kho n 1 Đi u này. Đi u 11. H sơ đăng ký tàu bi n t m th i và h sơ c p gi y phép t m th i mang c qu c t ch Vi t Nam 1. Đăng ký tàu bi n t m th i a) Trư ng h p chưa n p phí, l phí: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t quy đ nh t i đi m a, b, c, d, e, g kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh này. b) Trư ng h p chưa n p phí, l phí và chưa có Gi y ch ng nh n xoá đăng ký tàu bi n:
 4. H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t quy đ nh t i đi m a, c, d, e, g kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh này. c) Trư ng h p th tàu đóng m i ho c nh n tàu đóng m i đ đưa v nơi đăng ký trên cơ s h p đ ng đóng tàu: H sơ do ch tàu n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t quy đ nh t i đi m a, c, d, e, g kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh này. Trư ng h p nh n tàu đóng m i đ đưa v nơi đăng ký thì ph i có thêm gi y t quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh này. 2. Gi y phép t m th i mang c qu c t ch Vi t Nam: ch tàu ph i th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 12. H sơ đăng ký tàu bi n đang đóng Ch tàu ph i n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c các gi y t sau đây: 1. Các gi y t quy đ nh t i đi m a và đi m g kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh này. 2. H p đ ng đóng tàu. 3. Gi y xác nh n tàu đã đ t s ng chính c a cơ s đóng tàu. Đi u 13. H sơ đăng ký tàu bi n lo i nh 1. Tàu bi n lo i nh là tàu có đ ng cơ v i công su t máy chính dư i 75 kW, tàu bi n không có đ ng cơ nhưng có t ng dung tích dư i 50 GT ho c có tr ng t i dư i 100 t n ho c có chi u dài đư ng nư c thi t k dư i 20 mét. 2. H sơ đăng ký tàu bi n lo i nh Ch tàu ph i n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c các gi y t sau đây: a) Gi y t quy đ nh t i các đi m a, b, c, đ, g kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh này; b) S ki m tra an toàn k thu t tàu bi n. Đi u 14. H sơ xoá ho c t m ng ng đăng ký tàu bi n Ch tàu ph i n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c các gi y t sau đây: 1. T khai t m ng ng ho c xoá đăng ký tàu bi n theo Ph l c II. 2. Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n Vi t Nam; trư ng h p không còn ph i nêu rõ lý do. 3. Gi y ch p thu n cho phép xóa đăng ký c a ngư i nh n th ch p tàu bi n đó theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 20 B lu t Hàng h i Vi t Nam. Đi u 15. C p Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n 1. Cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c c p các gi y ch ng nh n sau đây: a) Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c III; b) Gi y ch ng nh n t m ng ng ho c xoá đăng ký tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c IV; c) Gi y ch ng nh n đăng ký có th i h n tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c V; d) Gi y ch ng nh n đăng ký t m th i tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c VI; đ) Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n Vi t Nam đang đóng theo Ph l c VII. 2. Cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c căn c h sơ lưu tr đ c p l i Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n Vi t Nam theo s đăng ký cũ và ghi chú rõ "c p l i" cho các trư ng h p b m t ho c rách nát, hư h ng. 3. Cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c có trách nhi m c p gi y ch ng nh n quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này trong th i gian ch m nh t là 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . M c 3: ĐĂNG KÝ TH CH P TÀU BI N VI T NAM Đi u 16. Nơi đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam Tàu bi n Vi t Nam đư c đăng ký th ch p t i cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c mà tàu bi n đó đăng ký. Đi u 17. H sơ đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam H sơ đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam do ch tàu ho c ngư i nh n th ch p n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t sau đây: 1. T khai đăng ký th ch p tàu bi n theo Ph l c VIII.
 5. 2. H p đ ng th ch p tàu bi n. Đi u 18. H sơ xóa đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam H sơ xóa đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam do ch tàu ho c ngư i nh n th ch p n p cho cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c bao g m các gi y t sau đây: 1. T khai xóa đăng ký th ch p tàu bi n theo Ph l c IX. 2. Gi y ch ng nh n đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c X. 3. Văn b n đ ng ý xoá th ch p tàu bi n c a ngư i nh n th ch p tàu bi n. Đi u 19. C p Gi y ch ng nh n đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam ho c Gi y ch ng nh n xóa đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam Cơ quan đăng ký tàu bi n khu v c ph i ghi vào S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam vi c đăng ký th ch p ho c xóa đăng ký th ch p ngay khi nh n đ h sơ h p l và trong vòng 03 ngày làm vi c ph i c p Gi y ch ng nh n đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam ho c Gi y ch ng nh n xóa đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c XI. M c 4: ĐĂNG KÝ TÀU BI N MANG C QU C T CH NƯ C NGOÀI C A T CH C, CÁ NHÂN VI T NAM Đi u 20. Đăng ký tàu bi n mang c qu c t ch nư c ngoài Tàu bi n thu c s h u c a t ch c, cá nhân Vi t Nam đư c đăng ký mang c qu c t ch nư c ngoài trong trư ng h p sau đây: 1. Tàu bi n khai thác trên cơ s h p đ ng thuê tàu tr n ho c h p đ ng thuê mua tàu đư c ký k t gi a m t bên là t ch c, cá nhân Vi t Nam và m t bên là t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. Trư ng h p khác do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh. Chương 3: MUA, BÁN TÀU BI N Đi u 21. Trình t , th t c l p d án và th m quy n quy t đ nh mua, bán tàu bi n Trình t , th t c l p d án và th m quy n quy t đ nh mua, bán tàu bi n th c hi n theo quy đ nh pháp lu t v đ u tư. Đi u 22. Hình th c mua, bán tàu bi n Vi c mua, bán tàu bi n đư c s d ng t v n nhà nư c th c hi n theo hình th c chào hàng c nh tranh. Đi u 23. Đi u ki n nh p kh u tàu bi n 1. Tàu bi n nh p kh u đ s d ng ph i b o đ m các đi u ki n sau đây: a) Đ đi u ki n đư c đăng ký tàu bi n Vi t Nam theo quy đ nh t i Đi u 16 B lu t Hàng h i Vi t Nam và quy đ nh c a Ngh đ nh này; b) Đư c Đăng ki m Vi t Nam ki m tra và xác nh n tàu bi n có tr ng thái k thu t phù h p v i các yêu c u v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy đ nh pháp lu t Vi t Nam và đi u ư c qu c t liên quan; trư ng h p vi c ki m tra, xác đ nh tình tr ng k thu t c a tàu do giám đ nh viên đ c l p nư c ngoài th c hi n thì ph i đư c Đăng ki m Vi t Nam xác nh n; c) Có Quy t đ nh mua, bán tàu bi n c a c p có th m quy n. 2. Tàu bi n nh p kh u đ phá d ph i b o đ m các đi u ki n sau đây: a) Không đư c s a ch a, hoán c i ho c ph c h i đ s d ng vào m c đích khác; b) Có phương án phá d , bi n pháp phòng ch ng cháy, n và phòng ng a ô nhi m môi trư ng đư c cơ quan có th m quy n phê duy t; c) Có Quy t đ nh mua, bán tàu bi n c a c p có th m quy n. Đi u 24. Th t c xu t kh u, nh p kh u tàu bi n Căn c quy t đ nh mua, bán tàu bi n, h p đ ng mua, bán tàu bi n và biên b n giao nh n tàu bi n, cơ quan H i quan có trách nhi m làm th t c xu t kh u, nh p kh u tàu bi n. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 25. Hi u l c thi hành
 6. 1. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và h y b Ngh đ nh s 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch đăng ký tàu bi n và thuy n viên, Ngh đ nh s 23/2001/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch đăng ký tàu bi n và thuy n viên ban hành kèm theo Ngh đ nh s 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 và Ngh đ nh s 99/1998/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý mua, bán tàu bi n. 2. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này 11 ph l c. 3. Các gi y ch ng nh n, gi y phép liên quan đ n đăng ký và mua, bán tàu bi n đã đư c c p cho tàu bi n theo các Ngh đ nh nêu t i kho n 1 Đi u này v n có giá tr s d ng. Đi u 26. T ch c th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, CN (5b). Trang (320b). Ph l c I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam .................Ngày .......tháng ......... năm ........ Date T KHAI ĐĂNG KÝ TÀU BI N APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP Kính g i: (Tên cơ quan đăng ký tàu bi n) To: (name of the ship Registrar) Đ ngh đăng ký tàu bi n v i các thông s dư i đây: This is to kindly request for registration of ship with the following particulars Tên tàu: .......................................... Hô hi u.................S IMO:....................... Name of ship Call sign IMO Number Ch tàu (tên, đ a ch và t l s h u tàu):.…………………………………..................... Shipowner(s) (name, address and percentage of ownership) Ngư i đ ngh đăng ký:...................................................................................... Name of applicant Ngư i qu n lý/khai thác (tên, đ a ch ):....................................................................
 7. Manager/operator (name, address) Ngư i thuê tàu (tên, đ a ch ) :................................................................................. Charterer (name, address) Lo i Năm tàu:................................................ đóng:................................................ Type of ship Year of build Nơi Chi u dài l n đóng:.............................................. nh t:................................... Place of build Length over all Chi u Chi u cao r ng:........................................... m n:......................................... Breadth Depth M n nư- T ng dung c:............................................ tích:......................................... Draught Gross tonnage Dung tích Tr ng t i toàn th c:.................................... ph n:.................................. Net tonnage Dead weight Công su t máy T ch c đăng chính:........................... ki m:.................................. M.E. power Ship register Th i h n đăng C ng đăng ký:............................... ký:........................................... Time of registration Port of registry Hình th c đăng ký:............................................................................................. Type of registration N i dung đăng ký: đăng ký mang c qu c t ch Vi t Nam và đăng ký quy n s h u tàu Content of registration: flying the Vietnamese flag and the right of ownership NGƯ I Đ NGH Applicant (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) (sign, full name and seal) Ph l c II C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam ..............Ngày .......tháng ......... năm ........ Date T KHAI T M NG NG HO C XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BI N VI T NAM APPLICATION FOR TEMPORARY SUSPENSION OF REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF VIETNAM SHIP Kính g i: (Tên cơ quan đăng ký tàu bi n) To: (name of ship registrar) Đ ngh t m ng ng ho c xoá đăng ký tàu bi n Vi t Nam v i các thông s dư i đây:
 8. This is to kindly request for temporary suspension of registration or deregistration of Vietnam ship with the following particulars Tên tàu: .......................................... Hô hi u:...............S IMO:.................... Name of ship Call sign IMO Number Ch tàu (tên, đ a ch và t l s h u tàu):...…………….…………………………...... Shipowner(s) (name, address and percentage of ownership) Ngư i đ ngh xóa đăng ký:........................................................................... Name of application Ngư i qu n lý/khai thác (tên, đ a ch ):................................................................ Manager/operator (name, address) Ngư i thuê tàu (tên, đ a ch ):............................................................................... Charterer (name, address) C ng đăng ký:................................................................................................. Port of registry Ngày đăng ký:.................................................. S đăng ký: .......................... Date of registration Number of registration Cơ quan đăng ký:..................................................................................................... Ship registrar Lý do xin t m ng ng ho c xoá đăng ký:......................................................... Reasons to suspend or deregister NGƯ I Đ NGH Applicant (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) (sign, full name and seal) Ph l c III C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ TÀU BI N VI T NAM CERTIFICATE OF VIETNAM SHIP REGISTRY TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n có các thông s dư i đây đã đư c đăng ký vào S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam: Hereby certifies that the ship with the following particulars has been registered into The Vietnam National Ships Registration Book: Tên tàu: ................................... Hô hi u :...............S IMO:............................. Name of Ship Call sign IMO Number Ch tàu ho c ngư i đ ngh đăng ký (tên, đ a ch ):...………………………….…
 9. Shipowner or name of applicant (name, address) Ngư i qu n lý/khai thác (tên, đ a ch ):................................................................ Manager/operator (name, address) N i dung đăng ký: đăng ký mang c qu c t ch Vi t Nam và đăng ký quy n s h u tàu Content of registration: flying the Vietnamese flag and the right of ownership Lo i Năm tàu:................................................ đóng:................................................. Type of ship Year of build Nơi Chi u dài l n đóng:.............................................. nh t:.................................... Place of build Length over all Chi u Chi u cao r ng:.......................................... m n:......................................... Breadth Depth M n nư- T ng dung c:............................................ tích:........................................ Draught Gross tonnage Dung tích Tr ng t i toàn th c:.................................... ph n:.................................. Net tonnage Dead weight Công su t máy T ch c đăng chính:........................... ki m:.................................. M.E. power Ship register C ng đăng ký:........................................... Port of Registry Tàu ……………………………….………… đư c phép mang c qu c t ch Vi t Nam. The ship……………………………………… authorized to fly the Vietnamese flag C p t i ……., ngày .......tháng ......... năm... Issued at …………., on................ S đăng ký:.......................... Number of registration Ph l c IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N T M NG NG HO C XOÁ ĐĂNG KÝ TÀU BI N VI T NAM CERTIFICATE OF TEMPORARY SUSPENSION OF REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF VIETNAM SHIP TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C
 10. (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n có các thông s dư i đây đã đư c t m ng ng ho c xóa đăng ký trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted temporary suspension of registration or deregistration in the Vietnam National Ships Registration Book Tên tàu: .......................................... Hô hi u:................. S IMO:................... Name of Ship Call sign IMO Number Ch tàu ho c ngư i đ ng tên đăng ký (tên, đ a ch ):..………………………….… Shipowner or name of applicant (name, address) Ngư i qu n lý/khai thác (tên, đ a ch ):.................................................................... Manager/operator (name, address) Ngư i thuê tàu (tên, đ a ch )................................................................................... Charterer (name, address) S đăng ký:........................................................................................................ Number of registration Cơ quan đăng ký:......................................................................................................... Ship registrar Ngày có hi u l c t m ng ng hay xóa:......................................................................... Date of effective Lý do xin t m ng ng ho c xoá đăng ký:........................................................... Reasons to suspend or deregister C p t i......,ngày ......tháng ...... năm ..... Issued at ……., on........... S Gi y ch ng nh n: .................... Number of certificate Ph l c V C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ CÓ TH I H N TÀU BI N VI T NAM CERTIFICATE OF TIME REGISTRATION OF VIETNAM SHIP TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n có các thông s dư i đây đã đư c đăng ký trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam: Hereby certifies that the ship with the following particulars has been registered in the Vietnam National Ships Registration Book: Tên tàu: ................................... Hô hi u:....................S IMO:.......................... Name of Ship Call sign IMO Number
 11. Tên ch tàu (tên, đ a ch và t l s h u tàu):...………………………………………...... Shipowner(s) (name, address and percentage of ownership) Ngư i qu n lý/khai thác (tên, đ a ch ):...................................................................... Manager/operator (name, address) Ngư i thuê tàu (tên, đ a ch )...................................................................................... Charterer (name, address) N i dung đăng ký: đăng ký mang c qu c t ch Vi t Nam và đăng ký quy n s h u tàu Content of registration: flying the Vietnamese flag and the right of ownership Lo i Năm tàu:................................................ đóng:................................................ Type of ship Year of build Nơi Chi u dài l n đóng:.............................................. nh t:................................... Place of build Length over all Chi u Chi u cao r ng:........................................... m n:......................................... Breadth Depth M n nư- T ng dung c:............................................ tích:........................................ Draught Gross tonnage Dung tích Tr ng t i toàn th c:..................................... ph n:................................. Net tonnage Dead weight Công su t máy T ch c đăng chính:........................... ki m:.................................. M.E. power Ship register C ng đăng ký:.......................................... Port of Registry C p t i ……., ngày .......tháng ......... năm... Issued at ………., on............. S đăng ký:.......................... Number of registration Ph l c VI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ T M TH I TÀU BI N VI T NAM CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION OF VIETNAM SHIP TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C
 12. (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n có các thông s dư i đây đã đư c đăng ký trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam: Hereby certifies that the ship with the following particulars has been registered in the Vietnam National Ships Registration Book: Tên tàu: ................................... Hô hi u:................S IMO:............................. Name of ship Call sign IMO Number Tên ch tàu (tên, đ a ch và t l s h u tàu):..………………………………………...... Shipowner(s) (name, address and percentage of ownership) Ngư i qu n lý/khai thác (tên, đ a ch ):.................................................................... Manager/operator (name, address) Ngư i thuê tàu (tên, đ a ch )................................................................................... Charterer (name, address) N i dung đăng ký: đăng ký mang c qu c t ch Vi t Nam và đăng ký quy n s h u tàu Content of registration: flying the Vietnamese flag and the right of ownership Lo i Năm tàu:................................................ đóng:................................................. Type of ship Year of build Nơi Chi u dài l n đóng:.............................................. nh t:.................................... Place of build Length over all Chi u Chi u cao r ng:........................................... m n:......................................... Breadth Depth M n nư- T ng dung c:............................................. tích:......................................... Draught Gross tonnage Dung tích Tr ng t i toàn th c:..................................... ph n:.................................. Net tonnage Dead weight Công su t máy T ch c đăng chính:........................... ki m:.................................. M.E. power Ship register C ng đăng ký:........................................... Port of Registry Tàu ……………………………………….. đư c phép mang c qu c t ch Vi t Nam. The ship…………………………………………………. authorized to fly the Vietnamese flag Gi y ch ng nh n có giá tr đ n ngày: ………………………………...……………… Valid until C p t i ……., ngày .......tháng ......... năm... Issued at …….…., on…......… S đăng ký:..........................
 13. Number of registration Ph l c VII C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ TÀU BI N ĐANG ĐÓNG CERTIFICATE OF REGISTRY OF SHIP UNDER CONSTRUCTION TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n đang đóng có các thông s thi t k dư i đây đã đư c đăng ký trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam. Hereby certifies that the ship under construction with the following designed particulars has been registered in the Vietnam National Ships Registration Book Tên tàu: ............................................................................................................ Name of ship Ch tàu:...………………………………………………………………….… Shipowner(s) Lo i Đ t ky tàu:.............................................. ngày:............................................ Type of ship Date of keel laying Nơi Chi u dài l n đóng:............................................ nh t:.................................. Place of build Length over all Chi u Chi u cao r ng:.......................................... m n:........................................ Breadth Depth M n T ng dung nư c:........................................... tích:……............................... Draught Gross tonnage Dung tích Tr ng t i toàn th c:................................... ph n:................................ Net tonnage Dead weight Công su t máy T ch c đăng chính:......................... ki m:.................................. M.E. power Ship register C p t i ……., ngày .......tháng ......... năm... Issued at ………., on………… S đăng ký:.......................... Number of registration Ph l c VIII
 14. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM .................Ngày .......tháng ......... năm ........ Date T KHAI ĐĂNG KÝ TH CH P TÀU BI N APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP MORTGAGE Kính g i: (Tên cơ quan đăng ký) To: (name of ship registrar) Căn c h p đ ng th ch p tài s n s :...............đã đư c ký k t ngày ……tháng ..... năm …… gi a ...............................v i …………................................................, đ ngh ……… đăng ký th ch p tàu bi n sau đây vào S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam t i …… ……………k t ngày........tháng........năm ...... Based on the Mortgage Contract No:.........signed between ..... …. dated .........................., hereby request ………. to register the mortgage of following ship into Vietnam National Ships Registration Book at ………….. from the date of.............. Tên tàu (Name of ship):........................... Hô hi u (Callsign)..................................... Lo i tàu (Type of ship):.............................................................................................. Ch tàu (Shipowner(s) :............................................................................................. Năm và nơi đóng (Year and place of build):.................................................................. Chi u dài/r ng/cao (LOA/B/H):............... Tr ng t i toàn ph n (DWT):......................... T ng dung tích (GT):............................. Dung tích th c (NT):.................................... S đăng ký (Number of registration.):........ Ngày đăng ký (Date of registration):............. Ngư i th ch p (Mortgagor):...................................................................................... Ngư i nh n th ch p (Mortgagee):........................................................................ Th i gian đăng ký th ch p: t ngày............. đ n ngày..................................... Mortgage registration requested from ……………...to ……..... NGƯ I Đ NGH Applicant (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) (sign, full name and seal) Ph l c IX C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM .................Ngày .......tháng ......... năm ........ Date T KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TH CH P TÀU BI N APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF SHIP MORTGAGE Kính g i: (Tên cơ quan đăng ký) To: (name of ship registrar) Căn c h p đ ng th ch p tài s n s :...............đã đư c ký k t ngày ……tháng .. năm …… gi a..........................................v i......................................................... đ ngh xoá đăng ký th ch p tàu bi n sau đây trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam k t ngày……
 15. Based on the Mortgage Contract No......signed betwen …. and …. dated........................, hereby request to deregister the mortgage of following ship in the Vietnam National Ship Registration Book from the date of..................................... Tên tàu (Name of ship):.................................. Hô hi u (Callsign).................................. Lo i tàu (Type of ship):.................................................................................................. Ch tàu (Shipowner) :..................................................................................................... S đăng ký (Number of registration):................... Ngày đăng ký (Date of registration).......... Ngư i th ch p (Mortgagor):................................................................................................................... Ngư i nh n th ch p (Mortgagee):.............................................................................................................. Ngày xóa th ch p :................................................................................................................. Date of deregistry of mortgage NGƯ I Đ NGH Applicant (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) (sign, full name and seal) Ph l c X C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ TH CH P TÀU BI N CETIFICATE OF SHIP MORTGAGE REGISTRY (TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C) (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n có các thông s dư i đây đã đư c đăng ký th ch p trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam: Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted the mortgage registration in the Vietnam National Ships Registration Book: Tên tàu (Name of ship):.............................. Hô hi u (Callsign)...................................... Lo i tàu (Type of ship):.................................................................................................. Ch tàu (Shipowner(s)) :................................................................................................ Năm và nơi đóng (Year and place of build):...................................................................... Chi u dài/r ng/cao (LOA/B/H):............... Tr ng t i toàn ph n (DWT):............................. T ng dung tích (GT):............................ Dung tích th c (NT):........................................ S đăng ký (Nunber of Registration):.........Ngày đăng ký (Date of registration)................... Ngư i th ch p (Mortgagor):........................................................................................... Ngư i nh n th ch p (Mortgagee):............................................................................. Th i gian đăng ký th ch p: t ngày............. đ n ngày.....................................
 16. Mortgage registration requested from ……………...to ….......... C p t i ……., ngày .......tháng ......... năm... Issued at … …., on………… S đăng ký:.......................... Number of registration Ph l c XI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM socialist republic oF vietnam GI Y CH NG NH N XÓA ĐĂNG KÝ TH CH P TÀU BI N CETIFICATE OF SHIP DEMORTGAGE REGISTRY (TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BI N KHU V C) (NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR) Ch ng nh n tàu bi n có các thông s dư i đây đã đư c xóa đăng ký th ch p trong S đăng ký tàu bi n qu c gia Vi t Nam: Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted the demortgage registration in the Vietnam National Ships Registration Book: Tên tàu (Name of ship):.............................. Hô hi u (Callsign).................................... Lo i tàu (Type of ship):................................................................................................. Ch tàu (Shipowner(s)) :............................................................................................... Năm và nơi đóng (Year and place of build):..................................................................... Chi u dài/r ng/cao (LOA/B/H):................Tr ng t i toàn ph n (DWT):............................ T ng dung tích (GT):...............................Dung tích th c (NT):...................................... S đăng ký (Nunber of Registration):......... Ngày đăng ký (Date of registration)................. Ngư i th ch p (Mortgagor):......................................................................................... Ngư i nh n th ch p (Mortgagee):........................................................................... Gi y ch ng nh n đăng ký th ch p s :......................C p ngày.............................. Morgage Certification Number:..............................................Dated.......................................... Xóa đăng ký th ch p t ngày........... đ n ngày Mortgage deregistration: from...........to.................. C p t i ……., ngày .......tháng ......... năm... Issued at ……., on………… S Gi y ch ng nh n: .................... Number of certificate
Đồng bộ tài khoản