Nghị định số 50/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
78
lượt xem
9
download

Nghị định số 50/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 50/1998/NĐ-CP về việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/1998/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 50/1998/N -CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T VI C THI HÀNH PHÁP L NH AN TOÀN VÀ KI M SOÁT B CX CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ngày 25 tháng 6 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ư c y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 25 tháng 6 năm 1996. i u 2. Nh ng quy nh v an toàn và ki m soát b c x có liên quan n quan h qu c t ph i ư c t ch c và th c hi n phù h p v i các quy nh c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x , các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam, c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 3. Trong Ngh nh này nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t phóng x : là s bi n i h t nhân t phát c a ch t phóng x trong m t giây. ơn v o là Bec-cơ-ren (Bq). 2. Phông b c x t nhiên: là nh ng b c x có ngu n g c t nhiên (như b c x t vũ tr , t các h t nhân phóng x t nhiên có trong t á, không khí, nư c, cơ th con ngư i và sinh v t, v t li u v..v...) 3. S chi u x : là s tác ng c a b c x lên m t ph n ho c toàn b cơ th ngư i, ng v t ho c m t i tư ng nào ó. 4. Li u b c x : là i lư ng o m c b c x t i m t v trí nào ó.
 2. 5. Li u x chi u trong: là li u b c x do b chi u x b ng các ch t phóng x xâm nh p vào bên trong cơ th (do ăn, u ng, hít th các ch t phóng x vào ngư i). 6. Li u x chi u ngoài: là li u b c x do b chi u x b ng các ngu n b c x bên ngoài cơ th . 7. Li u x cá nhân: là li u b c x tính riêng cho m i cá nhân. 8. Li u x t p th : là li u b c x tính cho m t t p th ngư i cùng ch u m t li u trung bình như nhau. 9. Li u x gi i h n: là giá tr li u b c x ư c quy nh, không ư c phép vư t qua. 10. Chi u x quá li u: là s chi u x vư t quá li u gi i h n. 11. Hi u ng c p: là hi u ng có h i x y ra sau m t th i gian ng n khi b chi u x m t l n v i li u cao. 12. TNy x : là quá trình lo i b ho c làm gi m các ch t bNn phóng x bên trong ho c trên b m t c a i tư ng xu ng m c cho phép. 13. Thi t b o lư ng b c x : là thi t b , máy móc dùng o li u b c x , ho t ngu n phóng x , xác nh các ng v phóng x v...v... 14. Li u x k cá nhân: là d ng c dùng o li u b c x cá nhân. 15. Máy c nh báo b c x : là thi t b , máy móc dùng phát ra tín hi u thông báo li u b c x vư t quá m t m c nh t nh có kh năng gây nguy hi m cho s c kho con ngư i. 16. Hi u chuNn: là so sánh các máy o v i máy o chuNn ho c ngu n b c x chuNn hi u ch nh sai l ch, b o m s o c a máy là tin c y. 17. Ki m x : là ki m soát li u b c x , ho t phóng x k p th i phát hi n nh ng bi n ng v li u b c x và bNn phóng x . 18.Vùng ki m soát b c x : là vùng mà ó c n áp d ng nh ng bi n pháp an toàn b c x thích h p (như h n ch ra vào, ki m x cá nhân, theo dõi s c kho c bi t ...) 19. Nhi m bNn phóng x : còn ư c g i là nhi m x ho c nhi m phóng x . Bình thư ng ho t phóng x riêng không vư t quá 70 Kilô Béccơren trên Kilogam (KBq/Kg), nhưng vì m t lý do nào ó ho t phóng x riêng ã vư t quá gi i h n ó. Chương 2: TRÁCH NHI M B O M AN TOÀN B C X i u 4.
 3. 1. M i cơ s b c x ph i có m t ngư i qu n lý cơ s b c x . Ngư i qu n lý cơ s b c x có th là ngư i ch s h u ho c ngư i i di n h p pháp c a ch s h u ho c ngư i s d ng h p pháp cơ s b c x . Trư ng h p ngư i ch s h u không qu n lý cơ s b c x thì ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i ch s h u là ngư i qu n lý cơ s b c x . Trư ng h p ngư i ch s h u không là ngư i qu n lý cơ s b c x và không có ngư i i di n h p pháp thì ngư i s d ng h p pháp cơ s b c x là ngư i qu n lý cơ s b cx . 2. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i ch u trách nhi m cao nh t trong vi c b o m an toàn b c x cho cơ s , nhân viên c a mình, dân cư và môi trư ng xung quanh, ph i áp d ng m i bi n pháp gi m c b c x th p có th t ư c m t cách h p lý có tính n các y u t kinh t , xã h i và không ư c vư t quá gi i h n quy nh. 3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u trình b sung Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x i u kho n v quy n h n c a ngư i qu n lý cơ s b c x . i u 5. 1. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i ra quy t nh b ng văn b n b nhi m ngư i ph trách an toàn b c x c a cơ s th c hi n nh ng nhi m v quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x . Tuỳ theo quy mô ho t ng c a cơ s b c x mà ngư i qu n lý cơ s b c x thành l p b ph n an toàn b c x thích h p. 2. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i thành l p i phòng ch ng và kh c ph c s c b c x thích h p v i quy mô ho t ng c a cơ s . i phòng ch ng và kh c ph c s c b c x ư c trang b các phương ti n và máy móc c n thi t, ư c luy n t p thư ng xuyên. i u 6. 1. Ngư i qu n lý cơ s b c x không ư c tuy n d ng ngư i dư i 18 tu i ho c b các b nh, t t c m theo quy nh c a B Y t làm nhân viên b c x . 2. Riêng i v i trư ng h p nh ng ngư i dư i 18 tu i ang là nhân viên t p s ho c h c ngh thì ch ư c làm vi c trong vùng ki m soát b c x khi có cán b chuyên môn hư ng d n. i u 7. 1. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i t ch c ki m kê hàng năm t t c các ngu n phóng x , thi t b b c x , lư ng ch t phóng x , ch t th i phóng x mà cơ s ang qu n lý và báo cáo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và cơ quan c p trên tr c ti p.
 4. 2. nh kỳ hàng năm, ngư i qu n lý cơ s b c x ph i báo cáo tình hình an toàn b c x c a cơ s cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và cơ quan c p trên tr c ti p. i u 8. nh kỳ hàng năm ngư i qu n lý cơ s b c x ph i t ch c ôn luy n quy ch an toàn b c x , b sung các ki n th c m i v an toàn b c x cho nhân viên, căn c vào k t qu ki m tra ki n th c và ki m tra s c kh e nh kỳ c p ch ng ch cho phép nhân viên ti p t c làm vi c. Nhân viên có gi y phép làm công vi c b c x c bi t cũng ph i tham gia ôn luy n quy ch an toàn b c x , b sung các ki n th c m i v an toàn b c x . i u 9. Ngư i qu n lý cơ s b c x có trách nhi m: 1. T ch c khám s c kho khi tuy n d ng nhân viên b c x . 2. T ch c theo dõi s c kho c a nhân viên b c x , khám s c kho theo quy nh c a B Y t cho nhân viên b c x nh kỳ 6 tháng m t l n. 3. Trang b phương ti n b o v , trang b li u x k cá nhân cho nhân viên b c x và b t bu c nhân viên b c x s d ng các trang b ó khi ti n hành công vi c b c x . 4. T ch c ánh giá li u x cá nhân cho nhân viên b c x ít nh t 3 tháng 1 l n t i các cơ s do cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch nh. 5. T ch c lưu gi h sơ s c kho và li u x cá nhân c a nhân viên b c x trong th i h n 30 năm k t khi chuy n sang làm công tác không liên quan n b c x hay k t khi ngh hưu. Trư ng h p cơ s b thu h i gi y phép thì ngư i qu n lý cơ s b c x v n ph i lưu gi các h sơ nói trên. Trư ng h p cơ s b gi i th , b phá s n ho c b ch m d t ho t ng thì các h sơ nói trên ph i giao cho nhân viên b c x . i u 10. 1. Khi phát hi n m c b c x trong cơ s vư t qua m c quy nh làm vi c bình thư ng nhưng chưa vư t quá m c gi i h n quy nh thì ngư i qu n lý cơ s b c x ph i ti n hành i u tra ngay tìm ra nguyên nhân và ra bi n pháp kh c ph c k p th i. Khi nhân viên b c x b chi u quá li u cho phép hàng năm, ngư i qu n lý cơ s b c x ph i: a) Chuy n nhân viên ó t i cơ s y t chuyên khoa ki m tra và theo dõi s c kho ; b) i u tra nguyên nhân và ra bi n pháp kh c ph c; c) Phân công công vi c thích h p cho nhân viên ó nh m gi li u x cá nhân không vư t quá m c quy nh. 3. Khi n nhân viên b c x có thai ho c ang trong th i gian cho con bú thì ngư i qu n lý cơ s b c x ph i b trí h làm các công vi c không liên quan n b c x .
 5. i u 11. 1. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i trang b máy o li u b c x theo dõi thư ng xuyên m c b c x nơi làm vi c và môi trư ng xung quanh cơ s . 2. Nh ng cơ s b c x quan tr ng có máy gia t c, lò ph n ng, thi t b chi u x công nghi p, ngu n x tr ... ph i ư c trang b máy c nh báo b c x . 3. Nh ng cơ s có m c nguy hi m b c x th p không có i u ki n trang b máy o li u b c x thì ph i s d ng d ch v ki m x . i u 12. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i b o m ki m tra và hi u chuNn nh kỳ 12 tháng m t l n cho các máy o lư ng b c x , các máy x tr và các thi t b b c x . Các máy m i nh p v ho c sau khi s a ch a ph i ư c ki m tra và hi u chuNn trư c khi s d ng. i u 13. 1. Các cơ s d ch v o li u x cá nhân, ki m x , ki m tra và hi u chuNn thi t b o lư ng b c x ph i có i u ki n quy nh và ph i ăng ký ho t ng t i cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và ch ư c th c hi n các d ch v nói trên khi ư c c p gi y phép ho t ng. 2. Cơ s d ch v o li u x cá nhân sau khi ki m tra ánh giá li u x cá nhân ph i g i ngay h sơ li u b c x cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và cơ s b c x liên quan. i u 14. Ngư i qu n lý cơ s b c x ph i th c hi n các bi n pháp qu n lý, x lý và th i các ch t th i phóng x theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 15. Khi cơ s b c x có quy t nh gi i th , phá s n ho c ch m d t ho t ng, b o m an toàn b c x : 1. Ngư i qu n lý cơ s b c x có trách nhi m: a) Báo cáo ngay cho cơ quan ch qu n và cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng kèm theo các tài li u sau: - B ng ki m kê các thi t b b c x , ngu n phóng x , ch t phóng x , ch t th i phóng x theo m u bi u do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh; - K ho ch x lý các thi t b b c x , ngu n phóng x , ch t phóng x , ch t th i phóng x , bNn phóng x ; b) Bàn giao h sơ s c kho và li u x cá nhân cho nhân viên b c x ;
 6. c) B o m an toàn b c x cho n khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng công nh n h t trách nhi m. 2. Cơ quan ch qu n ph i có trách nhi m ch o, giám sát ngư i qu n lý cơ s b c x th c hi n các bi n pháp c n thi t b o m an toàn b c x cho n khi cơ s ư c công nh n h t trách nhi m. 3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m: a) Xét duy t k ho ch x lý do ngư i qu n lý cơ s b c x trình ; b) T ch c thNm nh vi c x lý an toàn i v i thi t b b c x , ngu n phóng x , ch t phóng x , ch t th i phóng x , cơ s b c x ; c) Quy t nh công nh n cơ s h t trách nhi m v vi c b o m an toàn b c x . i u 16. 1. Li u b c x gi i h n hàng năm i v i nhân viên b c x là 20 mSv, i v i nhân dân là 1 mSv. Các gi i h n này bao g m c li u x chi u trong và li u x chi u ngoài, không k phông b c x t nhiên. 2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh c th các li u x gi i h n khác. i u 17. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh các tiêu chuNn an toàn i v i ngu n phóng x , thi t b b c x , cơ s b c x , ch t phóng x , ch t th i phóng x và các công vi c b c x . Chương 3: TRÁCH NHI M GI I QUY T S C B CX i u 18. Các m c s c b c x : M c 1- S c b c x b t thư ng là s c b c x mà ó: 1. Thi t b ho t ng ch ch kh i ch v n hành quy nh; 2. Có hư h i áng k h an toàn; bNn phóng x lan truy n áng k trong cơ s ; nhân viên b chi u quá li u b c x quy nh. M c 2- S c b c x nghiêm tr ng là s c b c x mà ó: 1. Các l p b o v an toàn không còn hi u l c; cơ s b nhi m bNn phóng x nghiêm tr ng; s c kho nhân viên b nh hư ng c p tính; 2. Ch t phóng x thoát ra ngoài cơ s làm cho nhi u ngư i b chi u m t m c li u x cá nhân t i 1 mSv. M c 3- S c b c x c bi t nghiêm tr ng:
 7. 1. S c b c x c bi t nghiêm tr ng không có nguy cơ áng k cho bên ngoài cơ s là s c b c x mà ó: a) Tâm lò ph n ng ho c h th ng b o v phóng x b hư h i áng k ; nhân viên b chi u m t li u b c x m c t vong; b) Ch t phóng x thoát ra ngoài cơ s làm nhi u ngư i b chi u m t m c li u x cá nhân t 1 n 10 mSv. 2. S c b c x c bi t nghiêm tr ng có nguy cơ áng k cho bên ngoài cơ s là s c b c x mà ó: a) Tâm lò ph n ng ho c các h th ng b o v phóng x b hư h i tr m tr ng; nhân viên b chi u m t li u b c x m c t vong; b) Ch t phóng x thoát ra ngoài cơ s làm nhi u ngư i b chi u m t m c li u x cá nhân t 10 mSv tr lên. i u 19. Khi s c b c x x y ra, ngư i qu n lý cơ s b c x có trách nhi m: 1. Nhanh chóng xác nh nơi x y ra s c b c x , ánh giá nguyên nhân, tính ch t và kh năng di n bi n s c b c x áp d ng các bi n pháp kh c ph c theo k ho ch ã v ch ra: a) N u s c b c x m c 1 ph i khNn trương huy ng l c lư ng và phương ti n c a cơ s kh c ph c và tìm m i cách h n ch s c b c x lan r ng, h n ch h u qu , t ch c c p c u ngư i b n n b chi u quá li u b c x , cô l p nơi nguy hi m, ki m soát an ninh, theo dõi di n bi n s c b c x , liên t c ki m soát các m c b c x , l p biên b n báo cáo cho cơ quan qu n lý tr c ti p, cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. N u xét th y không có kh năng t kh c ph c thì ph i báo cáo ngay cho các cơ quan c p trên có s h tr k p th i, trong khi ch i s giúp , ph i ti p t c t ch c kh c ph c s c b c x , ph i thông tin thư ng xuyên cho các cơ quan ó; b) N u s c b c x m c 2 ph i khNn báo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, cơ quan qu n lý tr c ti p, y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là c p huy n), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) nơi x y ra s c b c x có s h tr k p th i và tùy theo m c nghiêm tr ng c a s c b c x y ban nhân dân c p huy n ho c c p t nh thông báo cho nhân dân a phương; t ch c kh c ph c s c b c x như m c 1; t ch c sơ tán nhân viên kh i cơ s n u th y c n thi t; khi nguy hi m b c x có nguy cơ lan r ng, ph i cô l p toàn b khu v c cơ s và ki m soát an ninh nghiêm ng t; c) N u s c b c x m c 3 ph i khNn trương hành ng như s c b c x m c 2; ngh cơ quan có thNm quy n sơ tán dân chúng ra kh i vùng nguy hi m n u th y c n thi t và có các bi n pháp qu n lý môi trư ng ch t ch . 2. T o i u ki n thu n l i cho các cơ quan ch c năng tham gia kh c ph c s c b c x và th c hi n các hư ng d n c a h .
 8. 3. Cung c p y , chính xác, k p th i nh ng thông tin c n thi t cho cơ quan qu n lý tr c ti p, cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, thanh tra chuyên ngành v an toàn và ki m soát b c x . Trong trư ng h p s c b c x x y ra m c 2 ho c m c 3 ph i gi thông tin liên l c thư ng xuyên v i các cơ quan nói trên báo cáo di n bi n tình hình s c b c x và nh n các ch th c n thi t. 4. Báo cáo tư ng trình v s c b c x cho cơ quan qu n lý tr c ti p, cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân c p t nh nơi x y ra s c b c x . Trong lúc khNn c p ph i báo cáo b ng i n tho i nhưng sau ó ph i th hi n b ng văn b n lưu tr . N i dung báo cáo khNn u tiên cho c p trên g m: H tên, ch c v ngư i báo cáo; Tên cơ s và a ch y chính xác c a nơi x y ra s c b c x ; Th i i m x y ra s c b c x ; Nh ng s ki n quan tr ng ã x y ra trong vùng có s c b c x ; D oán nguyên nhân s c b c x ; H tên, i n tho i c a ngư i qu n lý cơ s có s c b c x x y ra. i u 20. 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thành l p i kh c ph c s c b c x bao g m các thành viên do các B : Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Qu c phòng, Y t c . i kh c ph c s c b c x ư c trang b các phương ti n b o h và máy móc c n thi t, ư c luy n t p thư ng xuyên. 2. Khi nh n ư c báo cáo khNn c p v s c b c x , B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i thành l p ngay Ban ch o kh c ph c s c b c x g m i di n có thNm quy n c a các B , ngành, a phương có liên quan do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì và c ngay i kh c ph c s c b c x và các chuyên gia có kinh nghi m n giúp cơ s kh c ph c s c b c x , ng th i c cán b có thNm quy n theo dõi và gi liên l c thư ng xuyên v i cơ s n m tình hình và truy n t ch th c n thi t. 3. Ban Ch o và i kh c ph c s c b c x khi i làm nhi m v ư c giao quy n h n, ư c ưu tiên i l i b ng phương ti n nhanh nh t. 4. Trư ng h p s c b c x c bi t nghiêm tr ng, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i báo cáo c th , k p th i và xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph .
 9. 5. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m cung c p thông tin chính th c cho các phương ti n thông tin i chúng v s c b c x . 6. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n các i u ư c qu c t có liên quan n s c b c x mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 7. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u xây d ng các i u kho n v gi i quy t các h u qu sau khi kh c ph c s c b c x trình Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i b sung vào Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x . i u 21. Khi nh n ư c báo cáo khNn c p v s c b c x : 1. B , ngành và cơ quan qu n lý tr c ti p c a cơ s có trách nhi m: a) C cán b có chuyên môn n ngay cơ s giúp kh c ph c s c b c x ; b) C cán b có thNm quy n theo dõi và gi liên l c thư ng xuyên v i cơ s n m tình hình và truy n t nh ng ch th c n thi t. 2. B Y t có trách nhi m: a) T ch c c u ch a k p th i các n n nhân; b) Giám nh và theo dõi s c kho c a nh ng ngư i có nguy cơ b nh hư ng c a s c b cx . 3. B Công an có trách nhi m: a) C cán b có thNm quy n n ngay cơ s giúp kh c ph c s c b c x , ki m soát an ninh khu v c; b) Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng i u tra nguyên nhân s c b c x ; n u do hành ng phá ho i ho c do thi u tinh th n trách nhi m gây h u qu nghiêm tr ng thì ti n hành l p h sơ truy c u trách nhi m hình s . 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: c Thanh tra viên Nhà nư c v an toàn lao ng n ph i h p v i Thanh tra an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng i u tra các trư ng h p x y ra tai n n lao ng có liên quan n b c x làm nhân viên b c x b nhi m x n ng ho c b ch t. 5. U ban nhân dân c p huy n và c p t nh có trách nhi m: a) C cán b có thNm quy n n ngay cơ s giúp kh c ph c s c b c x ; b) T o i u ki n thu n l i giúp các cơ quan ch c năng kh c ph c s c b c x . i u 22. Khi s c b c x x y ra m c 3 (s c b c x c bi t nghiêm tr ng) i m 2 i u 18, ngoài nh ng quy nh t i i u 20 và 21 c a Ngh nh này:
 10. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thông báo khNn c p v s c b c x M c này y ban nhân dân c p t nh nơi x y ra s c b c x ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan liên quan t ch c sơ tán dân chúng ra kh i vùng nguy hi m. B Y t quy t nh vi c cho phép ho c không cho phép s d ng lương th c, th c phNm và nư c u ng trong vùng nh hư ng c a s c b c x ; B Qu c phòng huy ng ngu n l c tham gia kh c ph c s c b c x . Chương 4: KHAI BÁO, C P GI Y ĂNG KÝ, C P GI Y PHÉP i u 23. T ch c, cá nhân có cơ s b c x , ngu n b c x , ch t th i phóng x ho c ti n hành công vi c b c x ph i khai báo v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng theo hư ng d n c a cơ quan này. i u 24. T ch c, cá nhân có cơ s b c x , ngu n b c x , ch t th i phóng x ho c ti n hành công vi c b c x ph i xin c p gi y ăng ký ngu n b c x , gi y ăng ký a i m c t gi ch t th i phóng x theo quy nh t i i u 23 c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x . H sơ xin c p gi y ăng ký g i n cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. H sơ g m: ơn xin c p gi y ăng ký; Phi u khai báo; B n sao lý l ch ngu n phóng x ho c thi t b b c x . i u 25. T ch c, cá nhân có cơ s b c x , ngu n b c x , ch t th i phóng x ho c ti n hành công vi c b c x ph i xin c p gi y phép ho t ng c a cơ s b c x , gi y phép ti n hành công vi c b c x (s n xu t, s d ng, nh p khNu, v n chuy n ... các ngu n b c x ) theo quy nh t i i u 24 c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x . H sơ xin c p gi y phép g i n cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 35 c a Ngh nh này thì g i v B Y t . H sơ g m: ơn xin c p gi y phép; Phi u khai báo;
 11. B n ánh giá an toàn b c x và tác ng môi trư ng v m t an toàn b c x ; Biên b n nghi m thu xây d ng cơ b n i v i cơ s m i xây d ng; B n sao quy t nh thành l p cơ s b c x . i u 26. 1. Nhân viên mu n làm công vi c b c x c bi t theo quy nh t i i u 24 c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ph i g i h sơ xin c p gi y phép n cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. H sơ g m: ơn xin c p gi y phép làm các công vi c b c x c bi t; B n sao các văn b ng, ch ng ch chuyên môn thích h p; Gi y ch ng nh n s c kho . 2. Các công vi c b c x c bi t ư c nêu t i kho n 1 i u 24 c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x bao g m: L p t, v n hành, s a ch a, kh c ph c s c b c x h ng hóc lò ph n ng h t nhân, máy gia t c, máy x tr , thi t b chi u x bán công nghi p và công nghi p, các máy x hình công nghi p; S n xu t ng v phóng x ; TNy x và kh c ph c s c b c x t M c 2 i u 18 Ngh nh này tr lên các vùng b nhi m bNn phóng x . i u 27. T ch c, cá nhân có cơ s b c x , ngu n b c x , ch t th i phóng x ho c ti n hành công vi c b c x ã t n t i ho c ho t ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1997 mà chưa khai báo, chưa xin c p gi y ăng ký, chưa xin c p gi y phép thì cũng ph i th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x và Ngh nh này. i u 28. Th i h n c a gi y phép ư c quy nh như sau: 1. Cơ s s d ng lò ph n ng h t nhân, máy gia t c, thi t b chi u x dùng v i m i m c ích k c cơ s x tr : 5 năm. 2. Cho các cơ s b c x khác: 3 năm. 3. Cho nhân viên làm công vi c b c x c bi t: 3 năm. 4. Các công vi c b c x không ư c quy nh t i kho n 1, 2 c a i u này thì tuỳ theo tính ch t t ng lo i hình công vi c mà có các th i h n thích h p.
 12. i u 29. T ch c, cá nhân mu n gia h n gi y phép ph i làm các th t c gia h n ch m nh t 60 ngày trư c khi gi y phép h t h n. H sơ xin gia h n g m: - ơn xin gia h n; - B n ánh giá an toàn b c x c a cơ s trong th i h n gi y phép trư c, c bi t v các s c b c x và các bi n pháp kh c ph c. i u 30. 1. Khi mu n nâng c p, m r ng ph m vi, m c ích ho t ng c a cơ s b c x ngoài quy nh c a gi y phép; khi mu n nâng c p các thi t b b c x ngoài n i dung c a gi y ăng ký thì ngư i qu n lý cơ s b c x ph i g i h sơ xin c p gi y phép n cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. H sơ g m: ơn xin c p gi y phép nâng c p m r ng ph m vi, m c ích ho t ng c a cơ s b c x ngoài quy nh c a gi y phép (ho c nâng c p trang thi t b b c x ); D án nâng c p m r ng ph m vi, m c ích ho t ng (ho c nâng c p trang thi t b b c x ); Lu n ch ng v an toàn b c x ; B n ánh giá tác ng môi trư ng v m t an toàn b c x khi ưa cơ s ho c thi t b vào ho t ng. 2. i v i các cơ s b c x và các thi t b b c x nêu t i kho n 1 i u này, ngư i qu n lý cơ s b c x ph i làm th t c xin s a i gi y phép ho c xin c p gi y ăng ký m i. H sơ g m: ơn xin s a i gi y phép ho c c p gi y ăng ký m i; Biên b n nghi m thu v an toàn b c x i v i các danh m c ã nêu kho n 1 c a i u này. i u 31. 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y ăng ký, xin c p ho c gia h n s a i gi y phép ph i n p phí thNm nh và l phí theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Tài chính ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh m c thu, n p, s d ng và qu n lý phí thNm nh và l phí i v i t ch c, cá nhân ã nêu t i kho n 1 i u này.
 13. i u 32. Gi y phép ho t ng c a cơ s b c x , gi y phép ti n hành công vi c b c x ho c gi y phép cho nhân viên làm công vi c b c x c bi t b thu h i trong các trư ng h p sau: 1. T ch c, cá nhân không còn i u ki n n a ho c vi ph m quy t c an toàn b c x gây tác h i cho con ngư i và môi trư ng, vi ph m n i dung i u ki n nêu trong gi y phép mà không kh c ph c trong th i h n quy nh theo thông báo c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Th i h n quy nh này không quá 30 ngày. 2. Cơ s b c x b gi i th ho c b phá s n. i u 33. Các d án u tư xây d ng công trình có s d ng ngu n phóng x , thi t b b c x ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thNm nh v công ngh và i u ki n b o m an toàn b c x . Chương 5: TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V AN TOÀN VÀ KI M SOÁT B C X i u 34. 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x trong ph m vi c nư c, ch u trách nhi m t ch c và ch o các ho t ng v an toàn và ki m soát b c x trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình như sau: a) Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x , h th ng tiêu chuNn an toàn b c x ; b) Ch trì xây d ng và trình Chính ph k ho ch v an toàn và ki m soát b c x ; c) T ch c khai báo, c p gi y ăng ký, gi y phép, gia h n, s a i, thu h i gi y ăng ký, gi y phép cho các cơ s b c x , các ngu n b c x và các công vi c b c x cho các ngành công nghi p, nông nghi p, y t , giáo d c, xây d ng, giao thông, Công an, qu c phòng... theo quy nh t i chương IV c a Ngh nh này; hư ng d n i u ki n i v i các trư ng h p ư c mi n khai báo, mi n gi y ăng ký và mi n gi y phép; hư ng d n n i dung, th t c, h sơ và các bi u m u liên quan n khai báo, ăng ký và c p gi y phép; d) T ch c thNm nh v an toàn b c x trư c khi c p gi y ăng ký, gi y phép, gia h n, s a i gi y ăng ký, gi y phép; t ch c thNm nh i v i a i m xây d ng cơ s b c x , thi t k xây d ng cơ s b c x , thi t k các phương ti n b o m an toàn b c x và các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t; ) T ch c h th ng th ng kê và lưu tr tài li u v các cơ s b c x , ngu n phóng x , thi t b b c x , li u x cá nhân; e) T ch c và hư ng d n l p k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c h u qu s c b c x ;
 14. g) T ch c nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c và công ngh trong lĩnh v c an toàn b cx ; h) T ch c ào t o cán b v an toàn và ki m soát b c x ; i) T ch c giáo d c, tuyên truy n và ph bi n ki n th c v an toàn và ki m soát b c x ; k) Xây d ng và phát tri n cơ s v t ch t k thu t cho ho t ng an toàn và ki m soát b c x ; t ch c ki m x môi trư ng, d ch v o li u x cá nhân, ki m tra và hi u chuNn thi t b o li u b c x , o ho t ngu n phóng x ... l) Hư ng d n, ki m tra các B , ngành, các a phương, các t ch c và cá nhân trong vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ; th c hi n và t ch c công tác thanh tra chuyên ngành v an toàn và ki m soát b c x . m) Trình Chính ph v vi c Vi t Nam tham gia các t ch c qu c t , ký k t ho c tham gia các i u ư c qu c t v an toàn b c x , an toàn h t nhân, ti n hành các ho t ng qu c t liên quan n an toàn b c x , an toàn h t nhân; n) Gi i quy t các khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan giúp B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x trong ph m vi c nư c. i u 35. B Y t có trách nhi m ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ti n hành các công vi c sau ây: 1. Xây d ng các tiêu chuNn an toàn b c x cho các dư c phNm phóng x , lương th c, th c phNm, nư c u ng và các hư ng d n v an toàn trong chNn oán và i u tr b nh b ng b c x . 2. C p gi y phép lưu hành các dư c phNm phóng x và các hàng hoá ư c x lý b ng chi u x : dư c li u, các d ng c y t , lương th c, th c phNm, thu c lá. 3. T ch c cơ s y t chuyên khoa khám và theo dõi s c kho cho nhân viên b c x ; c p c u và i u tr nh ng ngư i b chi u x quá li u, nh ng ngư i b b nh phóng x ; nh kỳ phát hi n b nh ngh nghi p. 4. Quy nh danh m c các b nh, t t c m làm công vi c b c x . i u 36. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ph i h p v i B Y t , T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c xây d ng và ngh Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các ch chính sách cho nhân viên b c x .
 15. i u 37. B Công an có trách nhi m ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c: 1. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v n chuy n ch t phóng x , ch t th i phóng x và ngu n phóng x . 2. i u tra các v m t ngu n phóng x , kinh doanh và s d ng ngu n b c x trái phép. i u 38. B Thương m i ch c p gi y phép xu t nh p khNu cho các ngu n phóng x , thi t b b c x , thi t b ng b , dây chuy n công ngh có s d ng ngu n phóng x khi có ý ki n chính th c b ng văn b n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 39. B K ho ch và u tư ch c p gi y phép u tư ho c th a thu n quy t nh u tư xây d ng cho các công trình, dây chuy n công ngh có s d ng ngu n b c x khi có gi y phép c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 40. 1. H i quan ch làm th t c thông quan cho ngu n b c x , hàng hoá ch a ch t phóng x khi có gi y phép c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Trư ng h p không i u ki n thông quan thì thông báo ngay cho B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p x lý. 2. H i quan th c hi n ki m tra, giám sát vi c v n chuy n các ngu n b c x các c a khNu. 3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành các quy nh k thu t b o m vi c v n chuy n an toàn các ch t phóng x (k c ngu n phóng x , ch t th i phóng x ). i u 41. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x trong các cơ s thu c ph m vi B , ngành như sau: a) Ban hành theo thNm quy n các văn b n pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x thu c ph m vi ngành ph trách phù h p v i quy nh c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x và Ngh nh này; b) Ch o và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t, các k ho ch và bi n pháp v an toàn và ki m soát b c x trong ph m vi ngành mình. 2. B Công an và B Qu c phòng có trách nhi m b o m an toàn và ki m soát b c x i v i các cơ s b c x và các ho t ng liên quan n b c x có yêu c u gi bí m t thu c ph m vi qu n lý c a mình. i u 42.
 16. 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x t i a phương. 2. S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x t i a phương. Nhi m v , quy n h n, t ch c c a S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x a phương do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo hư ng d n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Chương 6: THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 43. Thanh tra an toàn và ki m soát b c x là thanh tra chuyên ngành v lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x thu c h th ng thanh tra Nhà nư c chuyên ngành v khoa h c, công ngh và môi trư ng c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph t ch c và ch o th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v an toàn và ki m soát b c x theo các nhi m v sau: 1. Ki m tra, thanh tra vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x trong ph m vi c nư c. 2. Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x i v i các cơ s b c x , t ch c, cá nhân ti n hành các công vi c b c x ho c có ngu n b c x và ch t th i phóng x . 3. Ph i h p v i Thanh tra các B , Thanh tra Nhà nư c v lao ng và Thanh tra chuyên ngành v b o v môi trư ng th c hi n nhi m v ki m tra, thanh tra v an toàn lao ng, v sinh lao ng và b o v môi trư ng trong vi c ti n hành công vi c b cx . 4. i u tra s c b c x và ph i h p v i thanh tra an toàn lao ng c a ngành lao ng - thương binh và xã h i i u tra các trư ng h p xNy ra tai n n lao ng có liên quan n b c x làm nhân viên b c x b nhi m x n ng ho c b ch t. 5. Hàng năm B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i báo cáo cho Chính ph v tình hình an toàn và ki m soát b c x (s lư ng, vi c s d ng, vi c nh p khNu và b o qu n các ngu n b c x ...) trong ph m vi c nư c. i u 44. 1. Thanh tra nh kỳ v an toàn b c x ư c ti n hành nh m th c hi n chương trình k ho ch thanh tra ã ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t.
 17. 2. Thanh tra b t thư ng v an toàn b c x ư c ti n hành khi gi i quy t khi u n i, t cáo; khi B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xét th y có d u hi u v s vi ph m Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ho c theo yêu c u c a Chính ph , Thanh tra Nhà nư c. i u 45. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t ch c, quy n h n, ph m vi ho t ng c a thanh tra chuyên ngành an toàn và ki m soát b c x , ban hành quy ch ho t ng thanh tra an toàn và ki m soát b c x phù h p v i Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x và Pháp l nh Thanh tra. i u 46. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x và Ngh nh này thì tuỳ theo m c và tính ch t vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i v i các trư ng h p vi ph m các quy nh trong gi y phép ho c các vi ph m ang ho c s gây ra s c b c x thì cơ quan có thNm quy n ho c thanh tra viên ph i ra ngay quy t nh t m ình ch m t ph n ho c toàn b công vi c tránh gây h u qu nghiêm tr ng. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 47. Ngh nh này có hi u l c sau 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 48. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t vi c thi hành Ngh nh này. i u 49. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản