Nghị định số 50/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
119
lượt xem
4
download

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 50/2008/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 2008 NGHN NNH V QU N LÝ, B O V AN NINH, TR T T T I C A KH U C NG BI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Biên gi i qu c gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH : Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh ho t ng c a ngư i, tàu, thuy n Vi t Nam, nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và chuy n c ng; th t c, ki m tra, giám sát biên phòng và các ho t ng khác liên quan n an ninh, tr t t ; trách nhi m ch o, hư ng d n và ph i h p ho t ng qu n lý, b o v an ninh, tr t t t i c a khNu c ng bi n. 2. C ng quân s ph c v m c ích qu c phòng, an ninh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này; trư ng h p ph c v m c ích thương m i thì áp d ng theo nh ng quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan i v i c ng thương m i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c, tàu, thuy n và các phương ti n khác c a Vi t Nam và nư c ngoài ho t ng t i c a khNu c ng bi n ph i ch p hành các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam liên quan; trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Tàu, thuy n c a cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr và tàu quân s nư c ngoài vào thăm nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam n c a khNu c ng bi n và c ng quân s th c hi n theo quy nh khác c a pháp
  2. lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 3. Tàu, thuy n c a Quân i nhân dân Vi t Nam, Công an nhân dân Vi t Nam ang làm nhi m v qu c phòng, an ninh t i c a khNu c ng bi n theo quy nh riêng. i u 3. C a kh u c ng bi n C a khNu c ng bi n là c ng bi n ư c m ra cho ngư i, tàu, thuy n Vi t Nam, nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, hàng hoá nh p khNu, xu t khNu, quá c nh và th c hi n các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Khu v c c a kh u c ng bi n 1. Khu v c c a khNu c ng bi n bao g m vùng t c ng và vùng nư c c ng. a) Vùng t c ng là vùng t ư c gi i h n xây d ng c u c ng, kho, bãi, nhà xư ng, tr s , cơ s d ch v , h th ng giao thông, thông tin liên l c, i n, nư c, các công trình ph tr khác và l p t trang thi t b . b) Vùng nư c c ng là vùng nư c ư c gi i h n thi t l p vùng nư c trư c c u c ng, vùng quay tr tàu, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, vùng xây d ng lu ng c ng bi n và các công trình ph tr khác. c) Ph m vi c th c a vùng t c ng, vùng nư c c ng trong khu v c c a khNu c ng bi n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư c b trí l c lư ng, l p t các trang thi t b , phương ti n k thu t t i khu v c c a khNu c ng bi n m b o yêu c u nghi p v , nhưng không ư c làm nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p c ng. i u 5. Trách nhi m b o v an ninh, tr t t trong khu v c c a kh u c ng bi n B i Biên phòng là l c lư ng nòng c t, chuyên trách, ch trì, ph i h p v i l c lư ng Công an nhân dân, các ngành h u quan, chính quy n a phương trong ho t ng qu n lý, b o v an ninh, tr t t trong khu v c c a khNu c ng bi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương II QUY NNH V TH T C, KI M TRA, GIÁM SÁT BIÊN PHÒNG M c 1. TH T C BIÊN PHÒNG i u 6. Th i h n th c hi n th t c biên phòng 1. Tàu, thuy n Vi t Nam và nư c ngoài ph i làm th t c nh p c nh t i c ng bi n u tiên, khi t nư c ngoài vào Vi t Nam và làm th t c xu t c nh t i c ng bi n cu i cùng, khi t Vi t Nam ra nư c ngoài.
  3. 2. Ch m nh t 02 gi , k t khi tàu ã vào neo u an toàn t i v trí theo ch nh c a Giám c C ng v hàng h i, ch tàu, ngư i qu n lý tàu, ngư i khai thác tàu ho c ngư i ư c u quy n (sau ây g i chung là ngư i làm th t c) ph i làm th t c biên phòng cho tàu nh p c nh. 3. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng, ngư i làm th t c ph i làm th t c biên phòng cho tàu xu t c nh. Riêng tàu khách và tàu chuyên tuy n, ch m nh t là ngay trư c th i i m tàu chuNn b r i c ng. 4. Ch m nh t 01 gi , k t khi ti p nh n y các lo i gi y t h p l , Biên phòng c a khNu c ng ph i hoàn thành th t c biên phòng. 5. Th i i m xác nh hoàn thành th t c biên phòng là th i i m Biên phòng c a khNu c ng ã xác nh n hoàn thành th t c. i u 7. a i m làm th t c biên phòng 1. T i tr s chính ho c Văn phòng i di n c a C ng v hàng h i. i v i c a khNu c ng bi n ã thi t l p m ng khai báo i n t thì th t c biên phòng ư c th c hi n t i tr s Biên phòng c a khNu c ng. 2. T i tàu trong các trư ng h p quy nh t i i m b kho n 2 i u 27; i m a kho n 2 i u 29 Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i. i u 8. Th t c biên phòng i v i tàu, thuy n nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và chuy n c ng Khi làm th t c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và chuy n c ng, ngoài các gi y t ph i n p và xu t trình theo quy nh t i i m d kho n 2, kho n 4 i u 27; i m c kho n 2 i u 29; i m b kho n 2 i u 32 Ngh nh s 71/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i, ngư i làm th t c ph i n p cho Biên phòng c a khNu c ng các gi y t sau: 1. B n khai hàng hoá nguy hi m, vũ khí, v t li u n (n u có). 2. B n khai ngư i tr n trên tàu (n u có). i u 9. Quy nh i v i tàu, thuy n quá c nh 1. Trên ư ng quá c nh, thuy n trư ng ph i ch u trách nhi m qu n lý thuy n viên, hành khách và hàng hoá trên tàu, gi nguyên tr ng thái niêm phong và h sơ biên phòng. 2. Hành khách quá c nh theo tàu, thuy n n c a khNu c ng bi n, n u ch trên tàu, thuy n ho c khu v c dành riêng cho khách quá c nh thì ư c mi n th th c. Trư ng h p hành khách xin phép vào n i a ho c xu t c nh qua c a khNu khác ph i có th th c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p (tr nh ng trư ng h p ư c mi n th th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên).
  4. i u 10. Quy nh i v i tàu, thuy n chuy n c ng 1. Trên ư ng chuy n c ng, thuy n trư ng ph i ch u trách nhi m qu n lý thuy n viên, hành khách và hàng hoá trên tàu, gi nguyên tr ng thái niêm phong và h sơ chuy n c ng c a Biên phòng c a khNu c ng nơi tàu r i c ng trư c ó. 2. T i c ng nơi n, thuy n trư ng ph i n p cho Biên phòng c a khNu c ng h sơ chuy n c ng c a Biên phòng c a khNu c ng nơi tàu r i c ng trư c ó. i u 11. Trách nhi m c a Biên phòng c a kh u c ng i v i tàu, thuy n chuy n c ng 1. Trách nhi m c a Biên phòng c a khNu c ng nơi i: a) Làm th t c cho tàu, thuy n chuy n c ng, l p và niêm phong h sơ giao thuy n trư ng chuy n cho Biên phòng c a khNu c ng n; b) Thông báo cho Biên phòng c a khNu c ng n v tình hình ch p hành pháp lu t c a thuy n viên, tàu, thuy n chuy n c ng. 2. Trách nhi m c a Biên phòng c a khNu c ng nơi n: a) Ti p nh n h sơ chuy n c ng và thông báo ngay cho Biên phòng c a khNu c ng i bi t ã ti p nh n nguyên v n h sơ biên phòng, niêm phong biên phòng; b) Thông báo cho Biên phòng c a khNu c ng i v tình hình ch p hành pháp lu t c a thuy n viên, tàu, thuy n chuy n c ng. M c 2. KI M TRA, GIÁM SÁT BIÊN PHÒNG i u 12. i tư ng ki m tra, giám sát biên phòng 1. Tàu, thuy n Vi t Nam và tàu, thuy n nư c ngoài xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c ng. 2. Tàu, thuy n Vi t Nam ho t ng trên tuy n n i a trong ph m vi khu v c c a khNu c ng bi n. 3. Các phương ti n khác c a Vi t Nam và nư c ngoài ra, vào, ho t ng và neo u trong khu v c c a khNu c ng bi n. 4. Ngư i Vi t Nam và nư c ngoài ho t ng t i c a khNu c ng bi n. i u 13. Bi n pháp ki m tra, giám sát biên phòng qu n lý, b o v an ninh, tr t t t i c a khNu c ng bi n, B i Biên phòng ư c áp d ng các bi n pháp ki m tra, giám sát sau: 1. Ki m tra, ki m soát gi y t i v i ngư i, tàu, thuy n và các phương ti n khác ra, vào, ho t ng trong khu v c c a khNu c ng bi n (tr tàu, thuy n và cán b , nhân
  5. viên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu c ng bi n ang th c hi n nhi m v ). 2. Giám sát khu v c, tu n tra ki m soát cơ ng. 3. Giám sát tr c ti p t i c ng c ng, tr m ki m soát, các m c tiêu ho c trên tàu, thuy n Vi t Nam và nư c ngoài. 4. Giám sát b ng phương ti n k thu t và bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Giám sát biên phòng tr c ti p trên tàu, thuy n Vi c giám sát biên phòng tr c ti p trên tàu, thuy n ch ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: 1. Tàu, thuy n có d u hi u rõ ràng vi ph m pháp lu t. 2. Trư ng h p c n thi t b o m an ninh, qu c phòng, tr t t an toàn xã h i và phòng, ch ng d ch b nh. Chương III QUY NNH I V I NGƯ I, TÀU, THUY N i u 15. Tàu, thuy n nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, chuy n c ng Tàu, thuy n Vi t Nam, nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và chuy n c ng ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n Vi t Nam và qua úng c a khNu, lu ng hàng h i, tuy n quá c nh ã ư c phép. i u 16. Trách nhi m c a thuy n trư ng khi phát hi n có ngư i tr n trên tàu, thuy n ho c ngư i b n n 1. Khi phát hi n ngư i tr n trên tàu, thuy n, thuy n trư ng ph i áp d ng các bi n pháp ngăn ch n c n thi t, ng th i thông báo ngay cho Biên phòng c a khNu c ng ho c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác ang ho t ng t i c a khNu c ng bi n x lý theo thNm quy n. 2. Khi phát hi n ngư i b n n, thuy n trư ng ph i th c hi n các bi n pháp c n thi t c u ngư i b n n; ng th i thông báo ngay cho C ng v hàng h i ho c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác ang ho t ng t i c a khNu c ng bi n ph i h p gi i quy t. i u 17. Gi y t xu ng tàu, thuy n nư c ngoài Ngư i Vi t Nam (tr cán b , nhân viên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu c ng bi n ang th c hi n nhi m v ), ngư i nư c ngoài (tr thuy n viên thu c nh biên thuy n b và hành khách i theo tàu) xu ng tàu, thuy n nư c ngoài làm vi c, ti n hành các ho t ng khác trong th i gian tàu, thuy n neo u
  6. trong khu v c c a khNu c ng bi n ph i có Gi y phép xu ng tàu do Biên phòng c a khNu c ng c p và ch u s ki m tra, giám sát c a Biên phòng c a khNu c ng. i u 18. Thuy n viên nư c ngoài i b Trong th i gian tàu, thuy n nư c ngoài neo u t i c a khNu c ng bi n, thuy n viên trên tàu ư c phép i b trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có c a khNu c ng bi n mà tàu, thuy n neo u và ph i có Gi y phép i b do Biên phòng c a khNu c ng c p. Trư ng h p i ra ngoài ph m vi nói trên ho c xu t c nh kh i lãnh th Vi t Nam qua các c a khNu khác ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v xu t, nh p c nh. i u 19. Th t c i v i hành khách ã nh p c nh mu n tr l i tàu, thuy n, ã xu t c nh mu n tr l i n i a và giao d ch khi tàu làm th t c nh p c nh, xu t c nh 1. Hành khách i trên tàu, thuy n nư c ngoài nh p c nh sau khi ã hoàn thành th t c nh p c nh vào Vi t Nam xu t c nh b ng phương ti n khác n u mu n tr l i tàu, thuy n ph i ư c phép và ch u s giám sát c a Biên phòng c a khNu c ng. Hành khách ã hoàn thành th t c xu t c nh mu n tr l i n i a ph i làm l i th t c nh p c nh. 2. Thuy n viên và hành khách khi chưa hoàn thành th t c nh p c nh ho c ã hoàn thành th t c xu t c nh thì không ư c r i kh i tàu, thuy n và giao d ch v i b t c ai ngoài hoa tiêu, các nhân viên công v c a Vi t Nam và nhân viên i lý ư c u quy n. i u 20. Gi y t c a ngư i nư c ngoài n làm vi c, ho t ng t i c a kh u c ng bi n Ngư i nư c ngoài n làm vi c, ho t ng t i c a khNu c ng bi n ph i có h chi u ho c gi y t có giá tr thay h chi u, gi y phép do Công an c p t nh tr lên c p và ch u s ki m tra, giám sát c a Biên phòng c a khNu c ng. i u 21. T ch i nh p c nh, quá c nh ho c t m hoãn xu t c nh Vì lý do qu c phòng, an ninh, các lý do c bi t nh hư ng n kinh t - xã h i ho c vì lý do m b o an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng, vi ph m pháp lu t Vi t Nam ho c vì lý do khNn c p khác, ngư i, tàu, thuy n Vi t Nam và nư c ngoài có th b t ch i nh p c nh, quá c nh ho c t m hoãn xu t c nh qua c a khNu c ng bi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương IV TRÁCH NHI M CH O, HƯ NG D N VÀ PH I H P HO T NG QU N LÝ, B O V AN NINH, TR T T i u 22. Trách nhi m ch o, hư ng d n c a các B , ngành Các B , ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o, hư ng d n các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành tr c thu c th c hi n ch c
  7. năng, nhi m v c a mình, ph i h p ho t ng qu n lý, b o v an ninh, tr t t trong khu v c c a khNu c ng bi n và x lý nghiêm các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Trách nhi m ch o, hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh có c a kh u c ng bi n y ban nhân dân c p t nh nơi có c a khNu c ng bi n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o, hư ng d n y ban nhân dân c p dư i nơi có c ng bi n và các l c lư ng, cơ quan liên quan a phương ph i h p v i B i Biên phòng trong ho t ng qu n lý, b o v an ninh, tr t t trong khu v c c a khNu c ng bi n. i u 24. Trách nhi m c a Biên phòng c a kh u c ng Ch trì, ph i h p v i l c lư ng Công an, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu c ng bi n, doanh nghi p c ng và chính quy n a phương trong ho t ng qu n lý, b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i t i c a khNu c ng bi n. i u 25. Trách nhi m ph i h p ho t ng qu n lý, b o v an ninh, tr t t 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, l c lư ng Công an, C ng v hàng h i và các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác ho t ng t i khu v c c a khNu c ng bi n, doanh nghi p c ng và chính quy n a phương có trách nhi m ph i h p v i Biên phòng c a khNu c ng th c hi n nhi m v qu n lý, b o v an ninh, tr t t t i c a khNu c ng bi n. 2. Trong khi làm nhi m v , cán b , nhân viên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu c ng bi n ph i m c trang ph c, eo bi n, phù hi u ki m soát theo quy nh c a ngành, khi s d ng phương ti n chuyên dùng ph i có d u hi u riêng và treo Qu c kỳ Vi t Nam. Chương V KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ KHI U N I, T CÁO i u 26. Khen thư ng Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Ngh nh này thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Khi u n i, t cáo Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
  8. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 29. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 30. Trách nhi m hư ng d n, ki m tra B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 31. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). A.
Đồng bộ tài khoản