Nghị định số 51/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
9
download

Nghị định số 51/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 51/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2005/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 51/2005/N -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY NNH V NGU N TÀI CHÍNH VÀ QU N LÝ, S D NG NGU N TÀI CHÍNH CHO QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG THU N I NA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng thu n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Pháp l nh phí, l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v ngu n tài chính và qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a. i u 2. i tư ng áp d ng Các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng và óng góp hình thành ngu n tài chính, qu n lý và s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ph i tuân th theo quy nh Ngh nh này và các quy nh pháp lu t có liên quan. i u 3. Nguyên t c b o m và qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ph i ư c b o m y , n nh qu n lý, duy trì, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a, ph c v giao thông ư ng thu n i a thông su t, an toàn, thu n l i. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ch ư c s d ng vào nh ng công vi c, ho t ng có liên quan n qu n lý, b o trì ư ng thu n i a.
  2. i u 4. Phân nh ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a 1. Ngu n tài chính cho vi c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a qu c gia ư c b trí t ngân sách trung ương và các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngu n tài chính cho vi c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a a phương ư c b trí t ngân sách a phương và các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngu n tài chính cho vi c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a chuyên dùng ho c ư ng thu n i a ư c u tư b ng các ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c do t ch c, cá nhân qu n lý ư ng thu n i a chuyên dùng ho c ch u tư t mb o trong quá trình khai thác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NGU N TÀI CHÍNH CHO QU N LÝ B O TRÌ Ư NG THU N I NA i u 5. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a 1. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ư c hình thành t các ngu n sau ây: a) Ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương); b) Ngu n thu phí s d ng ư ng thu n i a i v i ư ng u tư ngoài ngân sách nhà nư c; c) Ngu n óng góp c a t ch c, cá nhân; d) Ngu n tài chính c a ch u tư i v i ư ng thu n i a ư c u tư ngoài ngân sách nhà nư c và các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính xây d ng án t o v n ngoài ngân sách nhà nư c cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 6. L p d toán thu, chi ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a 1. i v i ngu n tài chính do ngân sách nhà nư c m b o: hàng năm, căn c vào yêu c u qu n lý, b o trì ư ng thu n i a qu c gia, B Giao thông v n t i l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, g i B Tài chính xem xét, t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; căn c vào yêu c u qu n lý ư ng thu n i a a phương ư c phân c p, cơ quan giao thông v n t i các c p a phương (ho c cơ quan ư c u quy n) l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý, g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. i v i ngu n tài chính ngoài ngân sách nhà nư c: trên cơ s Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ngu n tài chính ngoài ngân sách nhà nư c cho qu n lý, b o trì
  3. ư ng thu n i a, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n. Chương 3: QU N LÝ, S D NG V N CHO QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG THU N I NA i u 7. S d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a Ngu n tài chính qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ư c s d ng vào nh ng công vi c sau: 1. Ho t ng qu n lý nhà nư c và ph c v trong lĩnh v c giao thông ư ng thu n i a, bao g m: kh o sát, theo dõi thông báo tình tr ng th c t tuy n lu ng ch y tàu, thuy n; t ch c giao thông, thanh tra, ki m tra b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông; qu n lý, l p t, i u ch nh báo hi u trên b , dư i nư c; theo dõi thu chí, thu văn, m phương ti n; b i dư ng nghi p v v qu n lý ư ng thu n i a và các công tác khác. 2. S a ch a ư ng thu n i a, bao g m: a) S a ch a, b o trì thư ng xuyên ư ng thu n i a: n o vét b o m tiêu chuNn k thu t c a lu ng theo c p k thu t ư ng thu n i a ã công b ; s a ch a, b o trì thư ng xuyên báo hi u, phương ti n, thi t b và các công trình ph c v trên tuy n ư ng thu n i a ang khai thác và các công tác khác; b) S a ch a không thư ng xuyên ư ng thu n i a: n o vét ch nh tr , thanh th i v t chư ng ng i; s a ch a, b sung, thay th báo hi u, phương ti n, thi t b theo nh kỳ ho c do hư h ng t xu t; s a ch a các h th ng kè, công trình ch nh tr dòng ch y, nhà c a, v t ki n trúc ph c v công tác qu n lý; phòng ch ng và kh c ph c h u qu l t bão và các công tác khác. i u 8. K hoach s d ng, c p phát, thanh quy t toán v n cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a 1. i v i ngu n tài chính do ngân sách nhà nư c b o m: a) Hàng năm, trên cơ s d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, B Giao thông v n t i phân b ngu n tài chính qu n lý, b o trì ư ng thu n i a qu c gia; cơ quan giao thông v n t i các c p a phương th c hi n phân b ngu n tài chính qu n lý, b o trì ư ng thu n i a a phương; b) Vi c c p phát, qu n lý, s d ng thanh quy t toán ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a, th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i ngu n tài chính ngoài ngân sách nhà nư c: trên cơ s Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ngu n tài chính ngoài ngân sách nhà nư c, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n.
  4. i u 9. Công tác thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m 1. B Giao thông v n t i, cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p th c hi n ki m tra nh kỳ, t xu t vi c t o l p, qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a t i các ơn v có liên quan. 2. Vi c thanh tra, ki m tra, khen thư ng và x lý vi ph m trong qu n lý, s d ng v n cho qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 11. Hư ng d n và thi hành B trư ng B Giao thông v n t i ph i h p v i B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản