Nghị định số 51/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
94
lượt xem
5
download

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 51/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 51/2008/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B GIAO THÔNG V N T I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Giao thông v n t i là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch công theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Giao thông v n t i có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm c a B ã ư c phê duy t và các d án, án theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm; các chương trình, d án qu c gia thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; các d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B .
  2. 4. Ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 5. V k t c u h t ng giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không: a. Ch o vi c t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b. Ban hành quy chuNn xây d ng và quy nh vi c qu n lý k t c u h t ng giao thông theo thNm quy n; quy nh vi c b o trì, qu n lý s d ng, khai thác k t c u h t ng giao thông (tr k t c u h t ng giao thông ô th ) trong ph m vi c nư c; ch o, ki m tra vi c t ch c b o trì, b o m tiêu chuNn, quy chuNn k thu t m ng lư i công trình giao thông ang khai thác do B ch u trách nhi m qu n lý; c. T ch c th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan quy t nh u tư, ch u tư i v i các d án xây d ng k t c u h t ng giao thông; công b danh m c d án g i v n u tư và hình th c u tư k t c u h t ng giao thông theo quy nh c a pháp lu t; d. Trình Chính ph quy nh ph m vi hành lang b o v lu ng ư ng th y n i a, hành lang an toàn giao thông ư ng b , hành lang an toàn giao thông ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; ch o, ki m tra y ban nhân dân các c p trong vi c th c hi n các bi n pháp b o v hành lang an toàn giao thông; . Công b và ch o t ch c th c hi n vi c óng, m c ng hàng không, sân bay và thi t l p ư ng hàng không sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép; quy t nh vi c óng t m th i và m l i c ng hàng không, sân bay; công b óng, m c ng bi n, vùng nư c c ng bi n, lu ng hàng h i, c ng, b n th y n i a có phương ti n th y nư c ngoài ra vào, tuy n ư ng th y n i a, ga ư ng s t, tuy n ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; e. T ch c th c hi n vi c ăng ký và c p Gi y ch ng nh n ăng ký c ng hàng không, sân bay theo quy nh c a pháp lu t; g. Trình Chính ph quy nh vi c phân lo i, t tên ho c s hi u ư ng và tiêu chuNn k thu t c a các c p ư ng b ; quy t nh phân lo i, i u ch nh h th ng qu c l ; hư ng d n c th vi c t tên, s hi u ư ng b . 6. V phương ti n giao thông, phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng trong giao thông v n t i (tr phương ti n ph c v vào m c ích qu c phòng, an ninh và tàu cá) và trang b , thi t b k thu t chuyên ngành giao thông v n t i: a. T ch c th c hi n vi c ăng ký tàu bi n, tàu bay theo quy nh c a Chính ph ; quy nh vi c ăng ký, c p bi n s phương ti n giao thông ư ng s t, ư ng th y n i a và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông;
  3. b. Quy nh ch t lư ng an toàn k thu t, b o v môi trư ng i v i phương ti n giao thông cơ gi i; c. Quy nh và hư ng d n th c hi n tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, vi c ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , phương ti n giao thông ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng không, hàng h i, các phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng, các công trình, phương ti n, thi t b chuyên dùng s d ng trong giao thông v n t i và các m c ích khác theo quy nh c a pháp lu t; d. T ch c c p Gi y ch ng nh n i u ki n bay c a tàu bay; c p Gi y ch ng nh n i u ki n bay xu t khNu i v i tàu bay, ng cơ tàu bay, cánh qu t tàu bay khi xu t khNu; c p ho c công nh n Gi y ch ng nh n lo i i v i tàu bay, ng cơ tàu bay, cánh qu t tàu bay khi s n xu t t i Vi t Nam ho c nh p khNu; . Quy nh vi c thNm nh thi t k k thu t trong s n xu t, l p ráp, s a ch a, hoán c i phương ti n giao thông, phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng và trang b , thi t b k thu t chuyên ngành giao thông v n t i; e. Quy nh tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, i u ki n ho t ng c a cơ s thi t k , s n xu t, b o dư ng ho c th nghi m tàu bay, ng cơ tàu bay, cánh qu t tàu bay và trang thi t b tàu bay t i Vi t Nam; cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay và cơ s ki m nh ch t lư ng an toàn k thu t, b o v môi trư ng i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không và các phương ti n, thi t b , công trình khác theo quy nh c a pháp lu t. 7. Quy nh vi c ào t o, hu n luy n, sát h ch, c p, công nh n, thu h i gi y phép, b ng, ch ng ch chuyên môn cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông, ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i (tr ngư i i u khi n phương ti n, thi t b chuyên dùng ph c v vào m c ích qu c phòng, an ninh và tàu cá) và cho i tư ng làm vi c c thù trong lĩnh v c giao thông v n t i. 8. V v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không dân d ng và v n t i a phương th c: a. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i u ki n kinh doanh v n t i, cơ ch , chính sách phát tri n v n t i, các d ch v h tr v n t i theo quy nh c a Chính ph ; b. Quy nh tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, công ngh v n hành, khai thác v n t i; c. Công b ư ng bay dân d ng sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép; công b các tuy n v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a và m ng v n t i công c ng theo quy nh c a pháp lu t; d. Hư ng d n th c hi n v n t i a phương th c theo quy nh c a Chính ph ; . T ch c c p phép ho t ng bay dân d ng; ch o, ki m tra vi c th c hi n quy ch ph i h p qu n lý ho t ng bay dân d ng;
  4. e. Quy nh chi ti t vi c qu n lý ho t ng t i c ng hàng không, sân bay, c ng bi n, c ng, b n th y n i a, ga ư ng s t và tuy n lu ng giao thông ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i. 9. V an toàn giao thông: a. Ch trì, ph i h p t ch c th c hi n các án t ng th v b o m an toàn giao thông trên ph m vi c nư c sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không dân d ng thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a B ; b. Phê duy t chương trình an ninh hàng không dân d ng, phương án i u hành tàu bay b can thi p b t h p pháp, ch p thu n chương trình an ninh hàng không dân d ng c a các hãng hàng không nư c ngoài; ch trì th c hi n ki m tra và cung c p thông tin an ninh, an toàn hàng không, hàng h i theo quy nh c a pháp lu t; c. Hư ng d n các th t c i u tra s c tai n n tàu bay theo quy nh c a Chính ph ; t ch c th c hi n vi c i u tra, x lý tai n n hàng h i, hàng không dân d ng theo quy nh c a pháp lu t; d. T ch c th c hi n tìm ki m – c u n n trong giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không. 10. V b o v môi trư ng trong ho t ng giao thông v n t i: a. T ch c thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông và cơ s s n xu t công nghi p thu c thNm quy n c a B theo quy nh c a pháp lu t; b. Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan và y ban nhân dân c p t nh ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan i v i xây d ng k t c u h t ng giao thông và ho t ng giao thông v n t i; theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; c. Quy nh vi c c p Gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , phương ti n giao thông ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không (tr phương ti n giao thông c a quân i, công an s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh); ch trì hư ng d n ki m tra, xác nh n tiêu chuNn môi trư ng i v i xe ô tô và xe cơ gi i khác). 11. Th c hi n h p tác qu c t , các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không. 12. Ch o t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, phát tri n và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i
  5. a, hàng h i và hàng không; ch o vi c xây d ng, tri n khai các chương trình, d án ng d ng công ngh thông tin, xây d ng cơ s d li u, b o m d ch v thông tin ph c v qu n lý nhà nư c và áp ng nhu c u c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng giao thông v n t i. 13. V d ch v công: a. T ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i t ch c s nghi p d ch v công trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; b. Ban hành tiêu chuNn, quy chuNn k thu t i v i các ho t ng cung ng d ch v công thu c ngành giao thông v n t i; c. Hư ng d n, h tr cho các t ch c th c hi n d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 14. V th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c: a. Xây d ng án s p x p, t ch c l i, chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o t ch c th c hi n án sau khi ư c phê duy t; b. Trình Th tư ng Chính ph b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m ho c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m theo thNm quy n các ch c danh cán b lãnh o qu n lý, k toán trư ng c a doanh nghi p nhà nư c chưa c ph n hóa; c. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c chưa c ph n hóa. 15. Hư ng d n, t o i u ki n cho h i, t ch c phi Chính ph tham gia vào ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i; ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a nhà nư c v giao thông v n t i i v i h i, t ch c phi chính ph ; x lý ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m pháp lu t c a h i, t ch c phi chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 16. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không thu c thNm quy n c a B . 17. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; xu t ho c quy t nh theo thNm quy n vi c th c hi n phân c p qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c. 18. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công
  6. ch c, viên ch c nhà nư c thu c thNm quy n; quy nh ch c danh, tiêu chuNn c p b c k thu t, nghi p v trong các ngành thu c ph m vi qu n lý c a B . 19. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n qu n lý ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 20. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . i u 3. Cơ c u t ch c c a B 1. V K ho ch – u tư; 2. V Tài chính; 3. V K t c u h t ng giao thông; 4. V An toàn giao thông; 5. V Pháp ch ; 6. V V n t i; 7. V Khoa h c – Công ngh ; 8. V Môi trư ng; 9. V H p tác qu c t ; 10. V T ch c cán b ; 11. Thanh tra; 12. Văn phòng; 13. T ng c c ư ng b Vi t Nam; 14. C c ư ng s t Vi t Nam; 15. C c ư ng th y Vi t Nam; 16. C c Hàng h i Vi t Nam; 17. C c Hàng không Vi t Nam; 18. C c ăng ki m Vi t Nam; 19. C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông; 20. C c Y t giao thông v n t i;
  7. 21. Vi n Chi n lư c và Phát tri n giao thông v n t i; 22. Trư ng Cán b qu n lý giao thông v n t i; 23. Trung tâm Công ngh thông tin; 24. Báo Giao thông v n t i; 25. T p chí Giao thông v n t i. Các t ch c t kho n 1 n kho n 20 i u này là t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, các t ch c t kho n 21 n kho n 25 i u này là t ch c s nghi p tr c thu c B Giao thông v n t i. Văn phòng, Thanh tra, V K ho ch – u tư, V T ch c cán b ư c t ch c phòng tr c thu c; C c ư ng th y n i a Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông có Chi c c t t i m t s a phương. B trư ng B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a T ng c c ư ng b Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam và ban hành danh sách c a t ch c s nghi p khác còn l i thu c B . i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b Ngh nh s 34/2004/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i và nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  8. - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản