Nghị định số 55/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
93
lượt xem
10
download

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 55/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2001/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 55/2001/N -CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 V QU N LÝ, CUNG C P VÀ S D NG DNCH V INTERNET CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này i u ch nh vi c qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet t i Vi t Nam. M i t ch c, cá nhân trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c Internet t i Vi t Nam u ph i tuân theo Ngh nh này. 2. Trong trư ng h p các i u ư c qu c t liên quan n Internet mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t . i u 2. 1. Internet là m t h th ng thông tin ư c k t n i v i nhau b i giao th c truy n thông Internet (IP) và s d ng m t h th ng a ch th ng nh t trên ph m vi toàn c u cung c p các d ch v và ng d ng khác nhau cho ngư i s d ng. 2. Vi t Nam, Internet là m t b ph n quan tr ng thu c cơ s h t ng thông tin qu c gia, ư c b o v theo pháp lu t Vi t Nam, không ai ư c xâm ph m. B o m an toàn, an ninh cho các h th ng thi t b và thông tin trên Internet là trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c, m i t ch c và cá nhân. i u 3. Vi c phát tri n Internet Vi t Nam ư c th c hi n theo các nguyên t c: 1. Năng l c qu n lý ph i theo k p v i yêu c u phát tri n, ng th i ph i có bi n pháp ng b ngăn ch n nh ng hành vi l i d ng Internet gây nh hư ng n an ninh qu c gia và vi ph m o c, thu n phong m t c.
 2. 2. Phát tri n Internet v i y các d ch v có ch t lư ng cao và giá cư c h p lý nh m áp ng yêu c u ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. i u 4. Ưu tiên b trí v n u tư và có cơ ch h tr tài chính i v i vi c cung c p và s d ng d ch v Internet cho các cơ quan, t ch c nghiên c u khoa h c, giáo d c, ào t o, y t , phát tri n công nghi p ph n m m và các cơ quan ng, Nhà nư c. i u 5. Có chính sách khuy n khích tăng cư ng ưa thông tin ti ng Vi t, c bi t là thông tin v ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c lên Internet. T o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân thông qua Internet gi i thi u v s n phNm, d ch v c a mình. i u 6. 1. Thông tin ưa vào lưu tr , truy n i và nh n n trên Internet ph i tuân th các quy nh tương ng c a Lu t Báo chí, Lu t Xu t b n, Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c và các quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu và qu n lý thông tin trên Internet. 2. T ch c, cá nhân cung c p và s d ng d ch v Internet ph i ch u trách nhi m v nh ng n i dung thông tin do mình ưa vào lưu tr , truy n i trên Internet. i u 7. 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet có trách nhi m tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c, hư ng d n ngư i s d ng d ch v Internet trong vi c khai thác, s d ng các thông tin trên Internet theo úng pháp lu t, ng th i ngăn ch n các hành vi b c m t i i u 11 c a Ngh nh này. 2. Các t ch c, cá nhân s d ng Internet có trách nhi m tuân th pháp lu t v Internet khai thác, s d ng Internet m t cách có hi u qu và lành m nh. i u 8. Bí m t i v i các thông tin riêng trên Internet c a t ch c, cá nhân ư c b o m theo quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t. Vi c ki m soát thông tin trên Internet ph i do cơ quan nhà nưư c có thNm quy n ti n hành theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Không ai ư c ngăn c n quy n s d ng h p pháp các d ch v Internet. ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet có quy n t ch i cung c p d ch v , n u t ch c, cá nhân s d ng d ch v vi ph m pháp lu t v Internet. i u 10. Vi c mã hoá và gi i mã thông tin trên Internet ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v cơ y u. i u 11. Nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. Gây r i, phá ho i h th ng thi t b và c n tr vi c cung c p, s d ng các d ch v Internet. 2. ánh c p và s d ng trái phép m t khNu, khoá m t mã và thông tin riêng trên Internet c a các t ch c, cá nhân.
 3. 3. L i d ng Internet ch ng l i nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; gây r i lo n an ninh, tr t t ; vi ph m o c, thu n phong, m t c và các vi ph m pháp lu t khác. Chương 2: THI T L P H TH NG THI T B , CUNG C P VÀ S D NG D CH V INTERNET i u 12. D ch v Internet bao g m d ch v truy nh p Internet, d ch v k t n i Internet và d ch v ng d ng Internet. 1. D ch v truy nh p Internet là d ch v cung c p cho ngư i s d ng kh năng truy nh p n Internet. 2. D ch v k t n i Internet là d ch v cung c p cho các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet kh năng k t n i v i nhau và v i Internet qu c t . 3. D ch v ng d ng Internet là d ch v s d ng Internet cung c p cho ngư i s d ng các ng d ng ho c d ch v bao g m: bưu chính, vi n thông, thông tin, văn hoá, thương m i, ngân hàng, tài chính, y t , giáo d c, ào t o, h tr k thu t và các d ch v khác trên Internet. D ch v thông tin Internet là m t lo i hình d ch v ng d ng Internet bao g m d ch v phát hành báo chí (báo nói, báo hình, báo i n t ), phát hành xu t b n phNm trên Internet và d ch v cung c p các lo i hình tin t c i n t khác trên Internet. i u 13. Doanh nghi p cung c p d ch v Internet bao g m: 1. Doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet (ISP) là doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , ư c T ng c c Bưu i n c p gi y phép cung c p d ch v truy nh p Internet. Doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh v qu n lý d ch v truy nh p Internet do T ng c c Bưu i n ban hành. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) là doanh nghi p nhà nư c, ho c công ty c ph n mà Nhà nư c chi m c ph n chi ph i ho c c ph n c bi t, ư c T ng c c Bưu i n c p gi y phép cung c p d ch v k t n i Internet. Doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh v qu n lý d ch v k t n i Internet do T ng c c Bưu i n ban hành. 3. Doanh nghi p cung c p d ch v ng d ng Internet (OSP) là doanh nghi p s d ng Internet cung c p các d ch v ng d ng Internet cho ngư i s d ng. Các doanh nghi p cung c p d ch v ng d ng Internet ngoài vi c ch p hành các quy nh c a Ngh nh này, ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c chuyên ngành. i u 14. ơn v cung c p d ch v thông tin Internet (ICP) là cơ quan, t ch c, doanh nghi p ư c B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép cung c p d ch v thông tin Internet. Các ơn v cung c p d ch v thông tin Internet ph i tuân theo các quy nh
 4. c a Ngh nh này và các quy nh v phát hành báo chí, phát hành xu t b n phNm trên Internet, các quy nh v vi c thi t l p và cung c p các lo i hình tin t c i n t trên Internet do B Văn hoá - Thông tin ban hành. i u 15. ơn v cung c p d ch v truy nh p Internet dùng riêng (ISP dùng riêng) là cơ quan, t ch c, doanh nghi p ư c T ng c c Bưu i n c p gi y phép cung c p d ch v truy nh p Internet dùng riêng v i các i u ki n sau: 1. Không nh m m c ích kinh doanh d ch v truy nh p Internet. 2. i tư ng s d ng d ch v Internet là thành viên c a hai hay nhi u cơ quan, t ch c, doanh nghi p có cùng chung tính ch t ho t ng hay m c ích công vi c và ư c liên k t v i nhau thông qua i u l ho t ng, ho c văn b n quy nh cơ c u t ch c chung, ho c hình th c liên k t, ho t ng chung gi a các thành viên. 3. Tuân th các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh v qu n lý d ch v truy nh p và k t n i Internet do T ng c c Bưu i n ban hành. i u 16. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài mu n cung c p d ch v Internet Vi t Nam, ngoài vi c ch p hành các quy nh t i Ngh nh này, ph i tuân theo các quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia và các quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 17. Căn c vào chi n lư c, quy ho ch phát tri n Internet t i Vi t Nam, T ng c c Bưu i n quy nh th t c, i u ki n c p phép cung c p d ch v truy nh p và d ch v k t n i Internet; B Văn hoá - Thông tin quy nh th t c, i u ki n c p phép cung c p d ch v thông tin Internet; các B , ngành theo lĩnh v c qu n lý nhà nư c chuyên ngành quy nh i u ki n cung c p các d ch v ng d ng Internet khác. i u 18. Sau khi ư c phép cung c p d ch v Internet theo quy nh c a pháp lu t, các doanh nghi p cung c p d ch v Internet: 1. ư c thi t l p h th ng thi t b t i cơ s và các i m ph c v công c ng c a mình cung c p y t t c các d ch v Internet cho ngư i s d ng d ch v Vi t Nam và nư c ngoài theo úng gi y phép ho c các i u ki n kinh doanh, i u ki n ho t ng, tr các d ch v thu c danh m c d ch v Internet b c m ho c chưa ư c phép cung c p theo quy nh c a pháp lu t. Vi c cung c p các d ch v Internet cho ngư i s d ng d ch v nư c ngoài ph i tuân th pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c nơi d ch v ư c cung c p. 2. ư c cho các cơ quan, t ch c, doanh nghi p khác thuê h th ng thi t b cung c p các d ch v ng d ng, d ch v thông tin Internet và cho ngư i s d ng d ch v thuê h th ng thi t b t các lo i hình tin t c i n t trên Internet theo quy nh v qu n lý d ch v và qu n lý thông tin trên Internet. 3. Có trách nhi m áp d ng và t o i u ki n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c th c hi n các bi n pháp k thu t, nghi p v b o m an toàn, an ninh cho h th ng thi t b và thông tin trên Internet. i u 19.
 5. 1. Cơ quan báo chí và nhà xu t b n có gi y phép ho t ng theo quy nh, ư c thi t l p h th ng thi t b t i cơ s c a mình tr c ti p t ch c phát hành ho c U thác cho ơn v cung c p d ch v thông tin Internet phát hành báo và xu t b n phNm trên Internet. 2. Khi phát hành báo, xu t b n phNm trên Internet, ngoài các quy nh v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet, cơ quan báo chí, nhà xu t b n và ơn v cung c p d ch v thông tin Internet có trách nhi m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý báo chí, xu t b n. i u 20. 1. i lý Internet là t ch c, cá nhân t i Vi t Nam nhân danh doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p, d ch v ng d ng Internet cung c p d ch v truy nh p, d ch v ng d ng Internet cho ngư i s d ng thông qua h p ng i lý và hư ng thù lao. 2. i lý Internet có trách nhi m: a) Cung c p d ch v cho ngư i s d ng d ch v theo úng các quy nh v lo i hình, ch t lư ng và giá, cư c d ch v ã tho thu n trong h p ng i lý ký v i doanh nghi p cung c p d ch v Internet. b) Th c hi n các quy nh v qu n lý d ch v Internet do các cơ quan qu n lý nhà nư c ban hành. i u 21. 1. Ngư i s d ng d ch v Internet là t ch c, cá nhân t i Vi t Nam s d ng d ch v Internet thông qua vi c giao k t h p ng v i ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet. 2. Hình th c c a h p ng có th là văn b n, l i nói ho c hành vi c th theo quy nh c a pháp lu t. i v i các lo i h p ng cung c p và s d ng d ch v Internet mà pháp lu t quy nh ph i ư c l p thành văn b n thì ph i tuân theo các quy nh ó. N i dung c a h p ng ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v h p ng. i u 22. Ngư i s d ng d ch v Internet: 1. ư c s d ng các thi t b truy nh p Internet di ng ho c t l p t h th ng thi t b t i a i m mà mình ư c toàn quy n s d ng theo quy nh c a pháp lu t truy nh p n các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet trong nư c b ng phương th c k t n i tr c ti p qua kênh truy n d n ho c quay s qua m ng vi n thông, nhưng không ư c truy nh p n các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet nư c ngoài b ng cách quay s i n tho i qu c t tr c ti p. 2. ư c s d ng t t c các d ch v ng d ng Internet c a các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v ng d ng Internet trong nư c và nư c ngoài, tr các d ch v b c m ho c chưa ư c phép s d ng.
 6. 3. ư c thi t l p các lo i hình tin t c i n t t t i h th ng thi t b c a mình, c a các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet trong nư c và nư c ngoài gi i thi u, qu ng cáo v cơ quan, t ch c, cá nhân và s n phNm, d ch v c a mình theo quy nh v qu n lý các lo i hình tin t c i n t trên Internet và t ch u trách nhi m v các thông tin ó trư c pháp lu t. 4. Có trách nhi m b o v m t khNu, khoá m t mã và h th ng thi t b c a mình. 5. Không ư c kinh doanh l i các d ch v Internet. i u 23. Tài nguyên Internet bao g m h th ng các tên và s dùng cho Internet, ư c n nh th ng nh t trên ph m vi toàn c u. Vi t Nam, tài nguyên Internet là m t ph n c a tài nguyên thông tin qu c gia c n ư c qu n lý, quy ho ch và s d ng có hi u qu . i u 24. Nhà nư c có chính sách qu n lý phù h p nh m t o i u ki n cho các doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p, d ch v k t n i Internet t ng bư c gi m giá, cư c các d ch v truy nh p, d ch v k t n i Internet n m c b ng ho c th p hơn bình quân c a các nư c trong khu v c, nh m ph c p nhanh Internet Vi t Nam và nâng cao năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p Vi t Nam trong h i nh p kinh t qu c t . i u 25. Các t ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu h th ng thi t b , cung c p các d ch v Internet và s d ng tài nguyên Internet có trách nhi m n p thu , phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. Vi c ưu ãi v thu ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 26. b o m quy n l i c a ngư i s d ng d ch v , các doanh nghi p cung c p d ch v Internet có trách nhi m: 1. ăng ký và công b ch tiêu ch t lư ng d ch v theo các quy nh v qu n lý ch t lư ng d ch v c a Nhà nư c. 2. B o m cung c p d ch v cho ngư i s d ng theo úng tiêu chuNn ã ăng ký và công b . 3. Báo cáo và ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng d ch v theo quy nh. i u 27. Vi c k t n i Internet ư c th c hi n theo các nguyên t c sau ây: 1. Vi c thi t l p và s d ng các ư ng truy n vi n thông k t n i các h th ng thi t b c a các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v Internet v i nhau và v i m ng vi n thông công c ng ph i tuân theo các quy nh v vi n thông. 2. Các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) ư c k t n i v i nhau và v i Internet qu c t . 3. Các doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet (ISP) ư c k t n i v i nhau và v i các IXP.
 7. 4. Các ơn v cung c p d ch v truy nh p Internet dùng riêng (ISP dùng riêng) ư c k t n i v i các ISP và IXP, nhưng không ư c k t n i tr c ti p v i nhau. 5. Các doanh nghi p cung c p d ch v ng d ng Internet (OSP), các ơn v cung c p d ch v thông tin Internet (ICP) ư c k t n i v i các ISP và IXP. 6. Các i lý Internet ư c k t n i n các doanh nghi p cung c p d ch v Internet ký h p ng i lý v i mình. Chương 3: QU N LÝ NHÀ NƯ C V INTERNET i u 28. N i dung qu n lý nhà nư c v Internet bao g m: 1. Xây d ng chính sách, chi n lư c, quy ho ch phát tri n Internet. 2. Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý, thi t l p h th ng thi t b , cung c p và s d ng d ch v Internet. 3. Qu n lý vi c c p phép trong ho t ng Internet. 4. Qu n lý tiêu chuNn k thu t và ch t lư ng d ch v Internet. 5. Qu n lý giá, cư c d ch v Internet. 6. Qu n lý khoa h c, công ngh trong ho t ng Internet. 7. Qu n lý thông tin trên Internet. 8. Qu n lý an toàn, an ninh trong ho t ng Internet. 9. Qu n lý vi c mã hoá và gi i mã thông tin trên Internet. 10. Qu n lý tài nguyên Internet. 11. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t tranh ch p và x lý vi ph m trong ho t ng Internet. 12. H p tác qu c t trong ho t ng Internet. i u 29. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v Internet trong ph m vi c nư c. Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v Internet theo phân công c a Chính ph quy nh t i Ngh nh này. 2. Chính ph giao T ng c c Bưu i n ch c năng i u hòa, ph i h p công tác qu n lý nhà nư c v Internet c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U
 8. ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và làm u m i trong các ho t ng qu c t v Internet. i u 30. T ng c c Bưu i n th c hi n qu n lý nhà nư c i v i vi c thi t l p h th ng thi t b , cung c p và s d ng d ch v truy nh p, d ch v k t n i Internet, bao g m: 1. Xây d ng chính sách, chi n lư c và quy ho ch phát tri n Internet. 2. Ban hành và hư ng d n th c hi n các quy nh v c p phép và qu n lý d ch v truy nh p, d ch v k t n i Internet. 3. Quy ho ch, qu n lý và phân b tài nguyên Internet. 4. Ch trì, ph i h p v i Ban Cơ y u Chính ph qu n lý h th ng ch ng th c trên Internet. i u 31. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c vi c nghiên c u ng d ng và phát tri n các công ngh tiên ti n trong các ho t ng Internet. i u 32. B Văn hóa - Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c i v i thông tin trên Internet, bao g m: 1. Ban hành và hư ng d n th c hi n các qui nh v qu n lý thông tin trên Internet. 2. Ban hành và hư ng d n th c hi n các qui nh v c p phép và qu n lý i v i vi c phát hành báo chí, xu t b n phNm trên Internet; các quy nh v qu n lý vi c thi t l p và cung c p các lo i hình tin t c i n t trên Internet. i u 33. B Công an th c hi n qu n lý nhà nư c i v i vi c b o m an ninh trong ho t ng Internet, bao g m: 1. Th c hi n các bi n pháp nghi p v m b o an ninh qu c gia i v i ho t ng Internet. 2. Xây d ng và t ch c th c hi n các bi n pháp k thu t qu n lý an ninh thông tin trên Internet theo quy nh c a pháp lu t, trên cơ s b o m ch t lư ng d ch v Internet. i u 34. B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh cơ ch h tr tài chính i v i vi c cung c p và s d ng d ch v truy nh p, d ch v k t n i Internet cho các i tư ng ưu tiên quy nh t i i u 4 Ngh nh này. i u 35. Ban Cơ y u Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c i v i vi c mã hoá và gi i mã thông tin trên Internet, bao g m: 1. T ch c nghiên c u xây d ng chính sách, tiêu chuNn m t mã qu c gia s d ng trên Internet.
 9. 2. Ban hành và hư ng d n th c hi n các quy nh v cung c p và s d ng mã hóa và gi i mã thông tin trên Internet. i u 36. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các d ch v ng d ng Internet thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành c a mình, bao g m: 1. Ban hành và hư ng d n th c hi n các quy nh qu n lý i v i vi c cung c p và s d ng các d ch v ng d ng Internet. 2. Ban hành và công b danh m c các d ch v ng d ng Internet b c m ho c chưa ư c phép cung c p và s d ng trên Internet. i u 37. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n vi c qu n lý ho t ng Internet trên a bàn t nh, thành ph theo các quy nh c a Ngh nh này. Chương 4: KHI U N I, THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 38. Vi c khi u n i i v i quy t nh hành chính và hành vi hành chính v các ho t ng Internet; vi c t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các hành vi vi ph m liên quan n ho t ng Internet ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998. i u 39. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i nghi p v i v i vi c cung c p và s d ng d ch v Internet ư c th c hi n theo quy nh c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v Internet nêu Chương III c a Ngh nh này. i u 40. 1. Căn c vào n i dung qu n lý nhà nư c ã ư c quy nh t i Chương III Ngh nh này, các cơ quan qu n lý nhà nư c có trách nhi m t ch c, ch o ho t ng thanh tra, ki m tra nh m ch n ch nh, ngăn ch n và x lý k p th i các vi ph m trong ho t ng Internet. 2. Các doanh nghi p cung c p d ch v Internet, các ơn v cung c p d ch v truy nh p Internet dùng riêng, các ơn v cung c p d ch v thông tin Internet, i lý và ngư i s d ng d ch v Internet ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 41. Các hành vi vi ph m, hình th c và m c x ph t vi ph m hành chính v Internet ư c quy nh như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi không khai báo làm th t c c p l i khi gi y phép cung c p d ch v Internet b m t, ho c b hư h ng. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 10. a) S d ng m t khNu, khoá m t mã, thông tin riêng c a ngư i khác truy nh p, s d ng d ch v Internet trái phép. b) S d ng các công c ph n m m truy nh p, s d ng d ch v Internet trái phép. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v tiêu chuNn, ch t lư ng trong vi c s d ng d ch v Internet. b) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v giá, cư c trong vi c s d ng d ch v Internet. c) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý tài nguyên Internet trong vi c s d ng d ch v Internet. d) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý truy nh p, k t n i Internet trong vi c s d ng d ch v Internet. ) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v mã hoá và gi i mã thông tin trên Internet trong vi c s d ng d ch v Internet. e) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v an toàn, an ninh thông tin trên Internet trong vi c s d ng d ch v Internet. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Ng ng ho c t m ng ng cung c p d ch v Internet mà không thông báo cho ngư i s d ng d ch v Internet bi t trư c, tr trư ng h p b t kh kháng. b) S a ch a, tNy xóa làm thay i n i dung gi y phép cung c p d ch v Internet. c) S d ng quá h n gi y phép cung c p d ch v Internet. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v tiêu chuNn, ch t lư ng d ch v Internet trong vi c cung c p d ch v Internet. b) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v giá, cư c d ch v Internet trong vi c cung c p d ch v Internet. c) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý tài nguyên Internet trong vi c cung c p d ch v Internet. d) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý truy nh p, k t n i Internet trong vi c cung c p d ch v Internet.
 11. ) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v mã hoá và gi i mã thông tin trên Internet trong vi c cung c p d ch v Internet. e) Vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v an toàn, an ninh thông tin trên Internet trong vi c cung c p d ch v Internet. g) S d ng Internet nh m m c ích e d a, qu y r i, xúc ph m n danh d , nhân phNm ngư i khác mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . h) ưa vào Internet ho c l i d ng Internet truy n bá các thông tin, hình nh i tr y, ho c nh ng thông tin khác trái v i quy nh c a pháp lu t v n i dung thông tin trên Internet, mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . i) ánh c p m t khNu, khoá m t mã, thông tin riêng c a t ch c, cá nhân và ph bi n cho ngư i khác s d ng. k) Vi ph m các quy nh v v n hành, khai thác và s d ng máy tính gây r i lo n ho t ng, phong to ho c làm bi n d ng, làm hU ho i các d li u trên Internet mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 6. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Thi t l p h th ng thi t b và cung c p d ch v Internet không úng v i các quy nh ghi trong gi y phép. b) T o ra và c ý lan truy n, phát tán các chương trình vi rút trên Internet mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 7. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi thi t l p h th ng thi t b và cung c p d ch v Internet khi không có gi y phép. 8. Ngoài các hình th c x ph t chính, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà t ch c, cá nhân còn có th b áp d ng m t hay nhi u hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) T m ình ch ho c ình ch vi c cung c p và s d ng d ch v Internet i v i các hành vi vi ph m t i i m a kho n 2, i m b kho n 2, các i m t i kho n 3, các i m t i kho n 5 và i m b kho n 6 i u 41. b) Tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n ho c không th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 4 và i m a kho n 6 i u 41. c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 4, i m a kho n 6 và kho n 7 i u 41. d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m k kho n 5, i m b kho n 6 i u 41.
 12. i u 42. Thanh tra chuyên ngành và U ban nhân dân các c p x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng Internet theo ch c năng qu n lý nhà nư c và thNm quy n x ph t quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 43. Nguyên t c x ph t, th i h n x ph t, th t c x ph t vi ph m hành chính, tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng, th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t các vi ph m hành chính v Internet ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 44. T ch c, cá nhân gây thi t h i cho t ch c, cá nhân khác trong ho t ng cung c p, s d ng d ch v Internet ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 45. Hành vi l i d ng Internet ch ng l i nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và gây r i an ninh, tr t t ; các hành vi vi ph m nghiêm tr ng khác có d u hi u t i ph m s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 46. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Ngh nh s 21/CP ngày 05 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch t m th i v qu n lý, thi t l p, s d ng m ng Internet Vi t nam. Bãi b i m c kho n 3 và i m c kho n 4 i u 11 Ngh nh s 79/CP ngày 19 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n. i u 47. T ng c c Bưu i n ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 48. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản