Nghị định số 64/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
57
lượt xem
4
download

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 64/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 64/2008/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 2008 NGHN NNH V V N NG, TI P NH N, PHÂN PH I VÀ S D NG CÁC NGU N ÓNG GÓP T NGUY N H TR NHÂN DÂN KH C PH C KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, H A HO N, S C NGHIÊM TR NG, CÁC B NH NHÂN M C B NH HI M NGHÈO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v t ch c v n ng, ti p nh n, phân ph i và s d ng các ngu n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c h tr nhân dân kh c ph c h u qu thiên tai x y ra trong và ngoài nư c, kh c ph c h u qu do h a ho n; s c nghiêm tr ng; h tr b nh nhân m c b nh hi m nghèo. 2. Các kho n h tr t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng; các kho n h tr t ngân sách c a các a phương khác ng h các a phương b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. Vi c ti p nh n, phân ph i và s d ng các kho n kinh phí h tr t ngân sách th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh. i u 2. Nguyên t c t ch c v n ng, ti p nh n, phân ph i và s d ng ngu n óng góp t nguy n 1. Nhà nư c khuy n khích, tôn vinh và t o i u ki n thu n l i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c v i tinh th n oàn k t, tương thân, tương ái, lá lành ùm lá rách trong vi c óng góp và t ch c v n ng óng góp nhanh chóng kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng nh m n nh cu c s ng, khôi ph c và phát tri n s n xu t; giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo.
 2. 2. Vi c t ch c v n ng óng góp ng h kh c ph c khó khăn ch th c hi n khi thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng x y ra làm thi t h i l n v ngư i, tài s n c a nhân dân. Vi c v n ng óng góp giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo ư c th c hi n theo t ng trư ng h p c th thông qua vi c tuyên truy n, kêu g i ng h c a các cơ quan thông tin i chúng. 3. Vi c óng góp ti n, hàng kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng; giúp b nh nhân m c b nh hi m nghèo ư c th c hi n theo nguyên t c t nguy n v i lòng h o tâm; các cơ quan, t ch c không t t ra m c huy ng óng góp t i thi u ép bu c ngư i dân th c hi n. 4. Công tác t ch c v n ng, ti p nh n, phân b và s d ng ti n, hàng óng góp trong m i cu c v n ng kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng ph i ư c th c hi n t p trung, k p th i, úng m c ích, úng i tư ng, công khai và ch o th ng nh t, m b o t t c ngu n ti n, hàng u ư c chuy n n cho các cá nhân, h gia ình và các a phương b thi t h i và các qu c gia khác b thiên tai. 5. Vi c s d ng ti n, hàng ng h theo úng m c ích huy ng kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng; giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo; nghiêm c m s d ng sai m c ích dư i b t kỳ hình th c nào. 6. i v i kho n óng góp, giúp b nh nhân m c b nh hi m nghèo ph i ư c chuy n n úng i tư ng c n ư c giúp . 7. Ngu n kinh phí ph c v cho vi c v n ng, ti p nh n, v n chuy n ti n, hàng c u tr ; chi phí cho vi c v n ng, óng góp, giúp b nh nhân m c b nh hi m nghèo th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c và quy nh t i Ngh nh này. i u 3. Các hành vi b nghiêm c m 1. C n tr ho c ép bu c t ch c, cá nhân tham gia ho t ng c u tr nhân o. 2. Báo cáo sai s th t, gian l n, chi m o t, s d ng trái phép ti n, hàng do các t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c ng h , óng góp. 3. L i d ng ho t ng c u tr v l i. Chương 2. QUY NNH V T CH C V N NG ÓNG GÓP, TI P NH N TI N, HÀNG C U TR KH C PH C H U QU THIÊN TAI, H A HO N, S C NGHIÊM TR NG TRONG NƯ C i u 4. T ch c kêu g i, v n ng óp góp ti n, hàng c u tr 1. Khi thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng x y ra gây thi t h i l n v ngư i, tài s n và phương ti n s n xu t c a nhân dân thì tùy theo m c , ph m vi thi t h i,
 3. oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ho c Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh, Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p huy n t ch c kêu g i, v n ng các t ch c, cá nhân óng góp ti n, hàng c u tr nhân dân và các a phương b thi t h i. 2. H i Ch th p Vi t Nam ra l i kêu g i ng h theo h th ng Ch th p trong nư c và ngoài nư c. 3. Các qu xã h i, qu t thi n quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n (sau ây g i chung là qu xã h i, qu t thi n) ư c phép v n ng óng góp h tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các cơ quan thông tin i chúng (Báo, ài); các t ch c ơn v quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này, hư ng ng l i kêu g i c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p ư c phép v n ng óng góp h tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Các t ch c, ơn v ư c ti p nh n và phân ph i ti n, hàng c u tr 1. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; H i ch th p Vi t Nam; cơ quan thông tin i chúng c a Trung ương, a phương; y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và H i Ch th p các c p a phương. 2. Các qu xã h i, qu t thi n quy nh t i Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n. 3. Các t ch c, ơn v Trung ương ư c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam cho phép; các t ch c, ơn v a phương ư c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh, c p huy n cho phép. Ngoài các t ch c, ơn v nêu trên, không m t t ch c, ơn v , cá nhân nào ư c quy n t ch c ti p nh n ti n, hàng c u tr . 4. i v i các cơ quan, t ch c ti p nh n ti n, hàng c u tr c a t p th , cá nhân thu c ơn v mình óng góp c u tr ng bào, các a phương b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng thì th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh này. i u 6. Thành l p Ban V n ng và ti p nh n ti n, hàng c u tr 1. Quy t nh thành l p Ban V n ng và ti p nh n ti n, hàng c u tr (sau ây g i t t là Ban C u tr ) Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam quy t nh thành l p Ban C u tr Trung ương; Ban C u tr c p t nh, c p huy n, c p xã do y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t ng c p a phương quy t nh. 2. Ban C u tr c a t ng c p do lãnh o y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p là Trư ng ban.
 4. a) Thành ph n Ban C u tr do Trư ng ban quy t nh nhưng ph i có i di n các cơ quan: H i Ch th p ; cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão; cơ quan Nông nghi p và phát tri n Nông thôn; cơ quan Y t ; cơ quan Tài chính cùng c p. i v i Ban C u tr các c p a phương có thêm i di n Văn phòng y ban nhân dân; b) Trư ng h p c n thi t, Trư ng ban C u tr có th thành l p t chuyên viên giúp vi c. Ch c năng, nhi m v c a t chuyên viên do Trư ng ban quy nh. 3. Vi c v n ng ti p nh n, phân ph i và s d ng ti n, hàng c u tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng c a H i Ch th p t Trung ương n a phương th c hi n theo quy nh c a i u l H i. 4. Vi c v n ng ti p nh n, phân ph i và s d ng ti n, hàng c u tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng c a qu xã h i, qu t thi n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Th i gian v n ng óng góp, ti p nh n và phân ph i ti n, hàng c u tr . 1. Th i gian phát ng cu c v n ng ch m nh t sau 3 ngày, k t ngày thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng x y ra. 2. Th i gian v n ng óng góp: a) Th i gian v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr c p trung ương, c p t nh kéo dài không quá 60 ngày, k t ngày b t u phát ng cu c v n ng óng góp. b) Th i gian v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr c p huy n và các t ch c, ơn v khác ư c cơ quan có thNm quy n cho phép, kéo dài không quá 30 ngày, k t ngày b t u cu c v n ng óng góp. 3. Th i gian phân ph i ti n, hàng c u tr ư c th c hi n ngay trong quá trình v n ng óng góp và k t thúc ch m nh t không quá 20 ngày, k t ngày k t thúc th i gian v n ng óng góp ư c quy nh t i kho n 2 i u này. Riêng c u tr ph c h i và tái thi t ư c h tr t ngu n v n ng óng góp c a H i Ch th p thì th i gian th c hi n có th kéo dài n m t năm. i u 8. Nhi m v c a Ban V n ng và ti p nh n ti n, hàng c u tr . 1. Ban C u tr c a t ng c p ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng cùng c p ph bi n, thông tin r ng rãi ý nghĩa c a cu c v n ng, th i gian, a ch , s hi u tài kho n ti p nh n ti n c u tr trong ph m vi a bàn, v n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c t nguy n óng góp ng h nhân dân, a phương kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng. 2. Ph i h p v i chính quy n các c p ch u trách nhi m qu n lý, phân ph i ti n, hàng c u tr n a phương, n nhân dân vùng b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng m b o k p th i, úng m c ích, úng i tư ng, công khai và minh b ch; báo cáo tình hình ti p nh n, phân ph i ti n, hàng c u tr theo ch quy nh.
 5. Chương 3. QUY NNH V TI P NH N, PHÂN PH I VÀ S D NG TI N, HÀNG C U TR KH C PH C H U QU THIÊN TAI, H A HO N, S C NGHIÊM TR NG TRONG NƯ C. i u 9. Ti p nh n ti n, hàng c u tr , cung c p các d ch v c u tr 1. Quy nh v m tài kho n: - Ban C u tr các c p (trung ương, c p t nh, c p huy n và c p xã) ph i m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c th ng nh t qu n lý ti n c u tr , m y s , ch ng t thu, chi theo dõi và báo cáo quy t toán kinh phí c u tr theo quy nh; - i v i các cơ quan thông tin i chúng, H i Ch th p , các qu xã h i, qu t thi n và các cơ quan khác ư c phép ti p nh n ti n, hàng c u tr ư c m tài kho n t i Ngân hàng Thương m i ho c Kho b c Nhà nư c; - Các cơ quan, ơn v là u m i ti p nh n ti n, hàng c u tr c a các t p th , cá nhân thu c cơ quan, ơn v mình óng góp ng h các a phương b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng thì không ph i m tài kho n. Toàn b s ti n huy ng ư c, cơ quan, ơn v có trách nhi m n p tr c ti p vào tài kho n c a Ban C u tr cùng c p theo quy nh t i kho n 3 i u này. 2. Quy nh v kho tàng, b n bãi ti p nh n hàng c u tr Căn c tình hình th c t , các ơn v ti p nh n hàng c u tr có th s d ng t m th i kho ch a hàng hóa, tr s c a cơ quan mình ho c thuê kho tàng b n bãi làm nơi t p k t hàng c u tr . 3. Ti p nh n và qu n lý ngu n c u tr b ng ti n h tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng trong nư c. a) Toàn b s ti n c u tr do các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c óng góp cho a phương b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng u ph i t p trung vào tài kho n ti p nh n ngu n óng góp t nguy n, do Ban C u tr cùng c p là ch tài kho n m t i Kho b c Nhà nư c; theo nguyên t c: - S ti n do các t ch c, cá nhân ng h chung cho nhân dân và các a phương b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng không có a ch c th thì chuy n v tài kho n c a Ban C u tr cùng c p ( trung ương chuy n v tài kho n c a Ban C u tr do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam làm ch tài kho n; a phương chuy n v tài kho n c a Ban C u tr do y ban m t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh, c p huy n và c p xã làm ch tài kho n); - S ti n c u tr do các t ch c, cá nhân ng h nhân dân và các a phương b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng có a ch c th theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân thì các Ban C u tr có trách nhi m chuy n n úng a ch theo yêu c u.
 6. b) S ti n ng h cho các a phương do cơ quan thông tin i chúng và các t ch c, ơn v ư c phép ti p nh n theo quy t nh c a c p có thNm quy n thì các cơ quan ó có trách nhi m chuy n toàn b s ti n ó vào tài kho n c a Ban C u tr do y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p làm ch tài kho n theo quy nh t i i m a kho n 3 i u này; c) i v i s ti n ng h các a phương thông qua h th ng Ch th p các c p: các c p H i có trách nhi m qu n lý, phân ph i và báo cáo v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p và nhà tài tr theo hư ng d n c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; d) i v i s ti n ng h các a phương do các qu xã h i, qu t thi n v n ng óng góp, v n ng tài tr ; các qu xã h i, qu t thi n có trách nhi m qu n lý, phân ph i và báo cáo v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p và nhà tài tr theo hư ng d n c a y ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam; ) Trư ng h p các t ch c, cá nhân ng h b ng ngo i t , Ban C u tr bán s ngo i t cho Ngân hàng Thương m i và n p s ti n thu ư c vào tài kho n c a Ban; e) V phương th c chuy n ti n: i v i s ti n thu ư c qua t v n ng ng h cho các n n nhân, các a phương b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng ư c x lý như sau: - Toàn b s ti n thu ư c c a các t p th , cá nhân, thu c các cơ quan trung ương, các t ch c qu c t và các ơn v , cá nhân khác (không thu c qu n lý c a a phương) óng góp u ph i n p vào tài kho n c a Ban C u tr do y ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam làm ch tài kho n và m t i Kho b c Nhà nư c (tr nh ng kho n ti n ng h có a ch thì Ban C u tr chuy n tr c ti p cho các a phương theo quy nh t i i m a kho n 3 i u này); - i v i các a phương: Ban C u tr c p xã chuy n ti n vào tài kho n c a Ban C u tr c p huy n ho c n p tr c ti p vào tài kho n c a Ban C u tr c p t nh: Ban C u tr c p huy n chuy n ti n vào tài kho n c a Ban C u tr c p t nh t ng h p, cân i ngu n h tr (tr nh ng kho n ti n ng h có a ch thì th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 3 i u này). Trư ng h p thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng x y ra c c b trong ph m vi ơn v c p huy n; Ch t ch y ban M t tr n T qu c c p huy n t ch c kêu g i, v n ng c u tr thì s ti n, hàng c u tr thu ư c, chuy n tr c ti p n Ban C u tr c p huy n phân ph i cho các i tư ng (không chuy n qua Ban C u tr c p t nh). 4. Ti p nh n và qu n lý ngu n c u tr b ng hi n v t. a) Căn c tình hình và i u ki n c th , Ban C u tr các c p quy nh và có văn b n hư ng d n các ngành, các c p c a a phương thành l p các i m ti p nh n hàng c u tr ; toàn b hàng c u tr ph i ư c giao, nh n y v s lư ng, ch t lư ng t i các i m ti p nh n ho c kho ti p nh n theo quy nh c a c p có thNm quy n. Trư ng h p c n ph i c u tr khNn c p và gi i phóng nhanh hàng hóa t i i m ti p nh n, Ban C u tr quy t nh phân ph i ngay hàng hóa thi t y u (qu n áo, g o, mì ăn li n, th c
 7. phNm khác…) cho các i tư ng ư c h tr theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Ngh nh này; b) Trư ng h p hàng hóa c u tr qua Ban C u tr thu c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Ban C u tr có trách nhi m làm các th t c giao nh n hàng hóa y theo quy nh và chuy n vào a i m t p k t theo quy nh t i kho n 2 i u 8 Ngh nh này phân ph i cho các a phương; c) Trư ng h p c u tr b ng vàng, b c, kim khí quý, á quý thì Ban C u tr bán s vàng, b c, kim khí, á quý ó cho Ngân hàng Thương m i ho c t ch c bán u giá và n p ti n thu ư c vào tài kho n c a Ban C u tr cùng c p. 5. Các t ch c, cá nhân khi h tr tr c ti p cho các h gia ình, cá nhân b n n c n ph i h p v i chính quy n a phương ho c thông báo cho chính quy n a phương bi t các kho n ã h tr cho t ng h gia ình, cá nhân a phương có chính sách, phương án cân i m c h tr h p lý cho các h gia ình, cá nhân b n n trên a bàn t ngu n ti n, hàng c u tr c a a phương cho phù h p. 6. Ngoài các hình th c huy ng óng góp b ng ti n, hàng; các t ch c, cá nhân ư c th c hi n c u tr nhân o b ng hình th c cung c p d ch v (mi n phí ho c gi m giá m t s d ch v ) h tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng, b nh nhân m c b nh hi m nghèo. i u 10. T ch c phân ph i ti n, hàng c u tr cho các a phương 1. Căn c s ti n, hàng c u tr nh n ư c và m c thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng gây ra, Trư ng Ban C u tr c p trung ương, c p t nh, c p huy n và c p xã ch ng ph i h p v i chính quy n t ch c cu c h p phân ph i ti n, hàng c u tr u tiên chuy n v cho các a phương, gia ình b n n c u tr k p th i cho nhân dân và a phương b thi t h i. Trong quá trình v n ng ti p nh n ti n, hàng c u tr , căn c vào s ti n, hàng c u tr nh n ư c mà Trư ng ban quy t nh các cu c h p ti p theo phân ph i ti n, hàng c u tr cho phù h p. 2. Thành ph n tham gia cu c h p do Trư ng ban quy t nh tri u t p, nhưng ph i g m i di n các cơ quan sau: a) c p trung ương: lãnh o y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam (ch trì); các thành viên là i di n: H i Ch th p Vi t Nam; B Tài chính; B Lao ng – Thương binh và Xã h i; B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; B Y t ; cơ quan thông tin i chúng; các ơn v , t ch c Trung ương ư c phép v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này; b) a phương: - C p t nh: lãnh o y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh (ch trì); các thành viên là i di n: Văn phòng y ban nhân dân c p t nh; H i Ch th p c p t nh; S Lao ng – Thương binh và Xã h i; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão t nh; S Y t ; S Tài chính; cơ quan thông tin i
 8. chúng: các ơn v , t ch c t nh ư c phép v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này. - C p huy n: lãnh o y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p huy n (ch trì); các thành viên là i di n: Văn phòng y ban nhân dân c p huy n; H i Ch th p c p huy n: Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i; Phòng Nông nghi p; Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão huy n; Phòng Y t ; Phòng Tài chính; cơ quan thông tin i chúng; các ơn v , t ch c huy n ư c phép v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này; - C p xã, phư ng: lãnh o M t tr n T qu c (ch trì); các thành viên là i di n: y ban nhân dân c p xã; H i Ch th p c p xã; cán b lao ng – thương binh và xã h i, cán b k ho ch – giao thông – th y l i – nông, lâm, ngư, diêm nghi p. i u 11. S d ng ngu n óng góp ti n, hàng c u tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng 1. Nguyên t c phân ph i, s d ng; a) Căn c m c thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng gây ra; b) Căn c các ngu n óng góp t nguy n và k t h p v i ngu n c a các t ch c, cá nhân ã h tr tr c ti p cho các cá nhân và h gia ình b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng (không qua ti p nh n c a Ban C u tr ); c) y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p (ch trì) ph i h p v i các cơ quan liên quan quy nh t i kho n 2 i u 9 ti n hành cu c h p, phân ph i s d ng ti n, hàng c u tr theo nguyên t c th ng nh t; m b o m c h tr h p lý gi a các t nh, gi a các huy n trong t nh; gi a các xã trong huy n; gi a các ngành b thi t h i trong t ng t b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng; gi a các t b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng; gi a cá nhân, h gia ình b n n do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng v i các i tư ng chính sách xã h i. 2. i tư ng ư c h tr N n nhân, thân nhân c a n n nhân (ông, bà, cha, m , v ch ng, con) b nh hư ng c a thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng trong các trư ng h p như: ngư dân trên bi n g p bão, áp th p nhi t i; n n nhân b bão, ng t, l t, l núi, lũ cu n, lũ quét, l c cu n, mưa á, h a ho n, tai n n lao ng do kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng…. 3. N i dung chi cho công tác c u tr a) H tr khNn c p: c u ói, c u rét (lương th c, th c phNm, chăn màn, qu n áo, thu c ch a b nh…), c p c u ngư i b thương, h tr ti n mai táng i v i gia ình có ngư i ch t; thăm h i gia ình có ngư i b n n; h tr xây d ng nhà b , b trôi, b hư h ng n ng do nh hư ng c a thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng nh m n nh cu c s ng trư c m t i v i n n nhân, thân nhân c a n n nhân;
 9. b) H tr có tính ch t lâu dài: sau khi ã s d ng ngu n c u tr chi h tr cho các i tư ng theo quy nh t i i m a kho n 3 i u này mà kinh phí còn dư, Ban C u tr các c p quy t nh s d ng kinh phí th c hi n các chính sách, ch h tr có tính lâu dài phù h p v i kh năng ngu n c u tr c a a phương, c th : - H tr kinh phí cho các n n nhân, gia ình n n nhân có lao ng chính b ch t mua ho c s a ch a công c , phương ti n s n xu t ch y u b m t, hư h ng n ng do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng gây ra ti p t c s n xu t; - H tr gi ng, phân bón ph c v cho s n xu t; - H tr kinh phí xóa nhà t m (n u còn) cho nh ng gia ình b n n; có chính sách ưu tiên tr c p xã h i hàng tháng cũng như lâu dài i v i nh ng gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn, nh t là các n n nhân, thân nhân c a ngư i b n n không còn nơi nương t a, không còn kh năng lao ng. 4. Ngu n c u tr ti p nh n ư c qua t ng t huy ng chưa s d ng h t ư c s d ng cho các nhi m v kh c ph c h u thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng c a t sau. Trư ng h p cu i năm kinh phí c u tr còn s dư trên tài kho n óng góp ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n. i u 12. Ngu n kinh phí th c hi n nhi m v v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr 1. Ngân sách nhà nư c m b o kinh phí cho các ho t ng c a ơn v khi ư c cơ quan có thNm quy n giao nhi m v th c hi n vi c thuê kho, b n bãi ti p nh n, v n chuy n hàng c u tr . 2. Các kho n công tác phí phát sinh (ti n ăn, ti n thuê phòng ngh , ti n mua vé phương ti n i l i) i v i cán b , công ch c ư c c i làm nhi m v v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr ; các kho n kinh phí khác liên quan ư c s d ng t ngu n kinh phí c a ơn v . Trư ng h p chi phí cho công tác phí phát sinh l n nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v c a ơn v , ngh báo cáo cơ quan tài chính cùng c p gi i quy t theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh. 3. Các ơn v th c hi n nhi m v v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr không s d ng ngu n ti n, hàng c u tr ti p nh n ư c chi tr kho n chi phát sinh trong quá trình v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr . i u 13. Qu n lý tài chính, ch báo cáo 1. Ch m nh t 90 ngày sau khi thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng x y ra, Ban C u tr c p t nh có trách nhi m báo cáo y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ban ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương v s ti n, hàng ã huy ng ư c và s ti n, hàng ã s d ng, chi cho t ng m c tiêu (c u tr dân sinh, x lý môi trư ng…); s ti n, hàng còn dư (n u có). Ban C u tr c p t nh quy nh th i gian báo cáo i v i c p huy n và c p xã.
 10. 2. K t thúc năm ngân sách, các ơn v ư c h tr kinh phí kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng có trách nhi m báo cáo quy t toán kinh phí ã s d ng theo ch tài chính hi n hành cho cơ quan tài chính cùng c p. Các kho n thu, chi kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng t ngu n óng góp ư c th c hi n ghi thu, ghi chi qu n lý qua ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. i u 14. Công khai ti n, hàng c u tr 1. i v i các t ch c, ơn v tr c ti p v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr ph i công khai s ti n, hàng nh n ư c; s ti n, hàng ã phân ph i, chuy n cho các a phương. 2. y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p a phương th c hi n công khai i tư ng h tr , chính sách h tr , m c h tr cho các i tư ng. 3. K t thúc cu c v n ng, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam l p báo cáo k t qu cu c v n ng (t ng h p s ti n, hàng óng góp t nguy n, s ti n ã phân ph i cho các a phương b thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng) g i Th tư ng Chính ph ng g i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, B Tài chính và thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. Chương 4. QUY NNH V T CH C V N NG, TI P NH N CÁC KHO N ÓNG GÓP GIÚP CÁC QU C GIA KHÁC BN THIÊN TAI i u 15. T ch c kêu g i, v n ng óng góp 1. Th tư ng Chính ph ra l i kêu g i ng h ng bào các qu c gia khác khi b thiên tai nghiêm tr ng c n s giúp c a nhân dân Vi t Nam. 2. H i Ch th p Vi t Nam ra l i kêu g i ng h khi ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v . Th i gian v n ng óng góp do Th tư ng Chính ph quy nh ho c y quy n cho H i ch th p Vi t Nam quy nh. i u 16. Ti p nh n, phân ph i ti n, hàng c u tr . 1. Ban C u tr c a H i Ch th p các c p m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n các kho n óng góp t các t ch c, cá nhân ng h ng bào các qu c gia khác khi b thiên tai theo l i kêu g i c a Th tư ng Chính ph . 2. Toàn b s ti n thu ư c qua cu c v n ng ư c n p vào tài kho n c a Ban C u tr c a H i Ch th p các c p và chuy n v tài kho n c a Ban C u tr c a H i ch th p Vi t Nam.
 11. 3. Ch m nh t sau 30 ngày, k t ngày k t thúc cu c v n ng, căn c s ti n, hàng c u tr thu ư c, H i Ch th p Vi t Nam th c hi n chuy n ti n, hàng cho qu c gia khác b thiên tai; trư ng h p cu c v n ng h tr nhi u qu c gia b thiên tai, H i Ch th p Vi t Nam (ch trì), ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành cu c h p phân b ti n, hàng c u tr ; ng th i t ng h p k t qu phân b báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh m c h tr c th cho t ng qu c gia b thiên tai. Chương 5. QUY NNH V T CH C V N NG, TI P NH N CÁC KHO N ÓNG GÓP GIÚP B NH NHÂN M C B NH HI M NGHÈO i u 17. T ch c kêu g i, v n ng óng góp 1. Các cơ quan thông tin i chúng trung ương và a phương ư c phép v n ng, kêu g i b n c báo, b n nghe ài, b n xem truy n hình óng góp th c hi n các ho t ng t thi n, tr giúp nh ng ngư i m c b nh hi m nghèo theo t ng trư ng h p c th . 2. Nghiêm c m các cơ quan thông tin i chúng l i d ng các ho t ng t thi n huy ng ti n óng góp và s d ng sai m c ích. i u 18. Ti p nh n, qu n lý và s d ng ti n óng góp. Toàn b kho n ti n do các cơ quan thông tin i chúng ti p nh n ư c thông qua vi c tuyên truy n, kêu g i ng h c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n các ho t ng t thi n, giúp b nh nhân m c b nh hi m nghèo ư c chuy n vào tài kho n riêng c a ơn v h tr tr c ti p cho các i tư ng theo a ch : th c hi n thông báo công khai s ti n huy ng ư c, s ti n ã h tr các b nh nhân, s ti n còn chưa s d ng (n u có) trên các phương ti n thông tin i chúng (Báo, ài); ng th i có văn b n thông báo cho chính quy n a phương n i có b nh nhân m c b nh hi m nghèo bi t. i u 19. Chi phí cho các ho t ng, v n ng óng góp Chi phí phát sinh trong vi c v n ng óng góp, ti p nh n, v n chuy n hàng c u tr , chuy n ti n giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo s d ng b ng ngu n kinh phí c a ơn v , ngân sách nhà nư c không chi tr . Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Trách nhi m c a các B , ngành và a phương 1. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và H i Ch th p Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c, ch o v n ng, ti p nh n ti n, hàng c u tr h tr nhân dân và các a phương b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng, giám sát vi c t ch c th c hi n theo h th ng t trung ương n a phương.
 12. 2. Các cơ quan thông tin i chúng ph i h p v i các cơ quan liên quan: y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, Ban Ch o phòng, ch ng l t bão, cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i, cơ quan Tài chính cùng c p ưa tin trong quá trình v n ng óng góp, ti p nh n, phân ph i, s d ng ti n, hàng c u tr kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng và giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo. 3. B Tài chính có trách nhi m ch trì ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan liên quan t ch c ki m tra vi c thu, chi ti n, hàng c u tr cho nhân dân và các a phương b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan theo dõi, ki m tra vi c th c hi n c u tr ng bào và các a phương b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng m b o úng ch , chính sách. 5. Các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m ki m tra, hư ng d n các a phương trong vi c x lý các v n liên quan v ô nhi m môi trư ng, ngu n nư c sinh ho t, d ch b nh do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng gây ra. 6. y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o các cơ quan liên quan ph i h p v i M t tr n T qu c cùng c p th c hi n ti p nh n, qu n lý, phân ph i ti n, hàng c u tr , ki m tra vi c th c hi n v n ng ti p nh n ti n, hàng c u tr và t ch c c u tr cho nhân dân b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng theo quy nh c a Ngh nh này. i u 21. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Khen thư ng: t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c có thành tích trong vi c v n ng óng góp; ng h , ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n c u tr h tr nhân dân trong và ngoài nư c và các a phương b thi t h i do thiên tai, h a ho n, s c nghiêm tr ng gây ra, các b nh nhân m c b nh hi m nghèo ư c khen thư ng theo quy nh c a Lu t Thi ua khen thư ng. 2. X lý vi ph m: các t ch c, cá nhân huy ng, qu n lý và phân ph i s d ng ti n, hàng c u tr trái v i quy nh t i Ngh nh này thì tùy theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trái v i n i dung Ngh nh này u bãi b . B Tài chính hư ng d n Ngh nh này. i u 23. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th tư ng cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
 13. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b)
Đồng bộ tài khoản