Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
70
lượt xem
7
download

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về việc chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 69/2008/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2008 NGHN NNH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH XÃ H I HÓA I V I CÁC HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C, D Y NGH , Y T , VĂN HÓA, TH THAO, MÔI TRƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Ph m vi i u ch nh c a Ngh nh Lĩnh v c xã h i hóa bao g m: giáo d c - ào t o, d y ngh ; y t ; văn hoá; th d c th thao; môi trư ng. 2. i tư ng i u ch nh c a Ngh nh a) Các cơ s ngoài công l p ư c thành l p và có i u ki n ho t ng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong các lĩnh v c xã h i hóa; b) Các t ch c, cá nhân ho t ng theo Lu t Doanh nghi p có các d án u tư, liên doanh, liên k t ho c thành l p các cơ s ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa có i u ki n ho t ng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Các cơ s s nghi p công l p th c hi n góp v n, huy ng v n, liên doanh, liên k t theo quy nh c a pháp lu t thành l p các cơ s h ch toán c l p ho c doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. (Sau ây g i t t là cơ s th c hi n xã h i hóa). 3. i v i các d án u tư nư c ngoài trong lĩnh v c xã h i hóa, vi c th c hi n các chính sách ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh này do Th tư ng Chính ph quy t
 2. nh trên cơ s ngh c a B K ho ch và u tư và các B qu n lý chuyên ngành có liên quan. i u 2. i u ki n ư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa i u ki n cơ s th c hi n xã h i hóa ư c hư ng các chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa quy nh t i Ngh nh này là cơ s ph i thu c danh m c các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuNn do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. Cơ s ngoài công l p 1. Cơ s ngoài công l p là cơ s do các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân, nhóm cá nhân ho c c ng ng dân cư thành l p, u tư xây d ng cơ s v t ch t, t b o m kinh phí ho t ng b ng v n ngoài ngân sách nhà nư c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ s ngoài công l p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p, có con d u và tài kho n riêng. i u 4. Nguyên t c th c hi n chính sách khuy n khích xã h i hóa 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c thành l p, c p phép ho t ng ph i m b o theo quy ho ch và m b o các tiêu chí v quy mô, tiêu chuNn theo quy nh nh m phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, y t , văn hoá, th d c th thao, môi trư ng. 2. Nhà nư c, xã h i coi tr ng và i x bình ng i v i các s n phNm và d ch v c a cơ s th c hi n xã h i hóa. 3. Nhà nư c có nhi m v giao t, cho thuê t ã hoàn thành gi i phóng m t b ng i v i cơ s th c hi n xã h i hóa phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t; có chính sách h tr kinh phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án u tư trong lĩnh v c xã h i hóa ã t th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 4. Nhà nư c áp d ng m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p cho cơ s th c hi n xã h i hóa khuy n khích u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, nâng cao ch t lư ng d ch v . 5. Nhà nư c th c hi n chính sách h tr cho các i tư ng chính sách xã h i khi th hư ng các d ch v do cơ s th c hi n xã h i hóa cung c p; Phương th c h tr do Th tư ng Chính ph quy t nh. 6. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c phù h p v i ch c năng nhi m v ho t ng nh m huy ng v n, nhân l c và công ngh , nâng cao ch t lư ng d ch v . 7. Tài s n ư c Nhà nư c h tr , hi n, t ng ho c vi n tr không hoàn l i trong quá trình ho t ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa không ư c chia cho cá nhân, ch s d ng chung cho l i ích c a cơ s và c ng ng.
 3. 8. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c tham gia cung c p các d ch v công do nhà nư c tài tr , t hàng; tham gia u th u nh n các h p ng, d án s d ng ngu n v n trong và ngoài nư c phù h p v i ch c năng nhi m v ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Cơ s y t ngoài công l p, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c y t có i u ki n khám, ch a b nh theo quy nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v y t , ư c phép t ch c khám, ch a b nh cho các i tư ng có th b o hi m y t và do ngư i có th b o hi m y t t l a ch n nơi khám, ch a b nh. Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N XÃ H I HÓA i u 5. Cho thuê, xây d ng cơ s v t ch t 1. y ban nhân dân c p t nh s d ng qu nhà, cơ s h t ng hi n có, ho c xây d ng nhà c a, cơ s h t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê dài h n v i giá ưu ãi. M c giá ưu ãi t i a không bao g m ti n thuê t, ti n n bù gi i phóng m t b ng và ti n lãi c a cơ s kinh doanh nhà, cơ s h t ng. 2. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho cơ s th c hi n xã h i hóa u tư xây d ng trư ng h c, b nh vi n, khu vui chơi, khu th thao, b o tàng, thư vi n, nhà văn hoá, r p hát, r p chi u phim... theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 6. Giao t, cho thuê t 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t ã hoàn thành gi i phóng m t b ng xây d ng các công trình xã h i hóa theo các hình th c: a) Giao t không thu ti n s d ng t; b) Cho thuê t và mi n ti n thuê t; c) Giao t có thu ti n s d ng t và ư c mi n ti n s d ng t. Riêng i v i t ô th , t giao y ban nhân dân c p t nh căn c th c t a phương quy nh ch giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t có thu ti n thuê t, ng th i quy nh ch mi n, gi m thu ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ch u tư ã ng trư c kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư d án xã h i hóa theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t (k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành) thì s kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư ã u tư i v i di n tích t ph c v ho t ng xã h i hóa s ư c ngân sách nhà nư c hoàn tr . 2. Trư ng h p ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t và ư c mi n ti n s d ng t nhưng cơ s th c hi n xã h i hóa có nguy n v ng ư c th c hi n theo phương th c giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t tr ti n m t l n cho c
 4. th i gian thuê th c hi n d án u tư (không th c hi n theo quy nh mi n gi m ti n s d ng t) thì ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v thu ti n s d ng t ho c cho thuê t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê và ư c tr chi phí b i thư ng t, h tr t ã ng trư c (n u có) vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p. Trong trư ng h p này cơ s th c hi n xã h i hóa ư c tính giá tr quy n s d ng t vào giá tr tài s n c a d án u tư và có các quy n và nghĩa v như t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai. 3. Trư ng h p có t hai nhà u tư tr lên cùng ăng ký l a ch n m t a i m th c hi n d án u tư trong lĩnh v c xã h i hóa thì th c hi n ch n nhà u tư theo phương th c u th u l a ch n d án áp ng cao nh t các tiêu chí v quy mô, ch t lư ng, hi u qu . Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành liên quan hư ng d n c th vi c u th u d án thu c trư ng h p này. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa s d ng t h p pháp ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ư c Nhà nư c b o h quy n s d ng t h p pháp, quy n s h u nhà và tài s n theo quy nh c a pháp lu t. Trình t và th t c giao t, cho thuê t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai. 5. Vi c s d ng t c a cơ s th c hi n xã h i hóa ph i úng m c ích, phù h p v i quy ho ch và úng các quy nh c a pháp lu t v t dai. Khi h t th i h n giao t, thuê t n u cơ s th c hi n xã h i hóa không có nhu c u ti p t c s d ng, b gi i th , chuy n i nơi khác thì ph i tr l i t ã ư c giao cho nhà nư c; trư ng h p s d ng t không úng m c ích, không có hi u qu thì nhà nư c s thu h i l i t. 6. Khi ư c nhà nư c giao t và mi n thu ti n s d ng t, cho thuê t và mi n thu ti n thuê t, cơ s th c hi n xã h i hóa không ư c tính giá tr t ang s d ng vào giá tr tài s n c a d án u tư và không ư c dùng t làm tài s n th ch p vay v n. 7. Cơ s th c hi n xã h i hóa không ư c chuy n như ng t ã ư c Nhà nư c giao th c hi n d án xã h i hóa. Trư ng h p ư c chuy n như ng theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ph i b o m vi c s d ng sau chuy n như ng không làm thay i m c ích s d ng t ph c v ho t ng xã h i hóa. Trong trư ng h p này y ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c thu h i l i t ã giao cho ch u tư cũ giao t ho c cho thuê t i v i ch u tư m i theo quy nh c a c a pháp lu t hi n hành v t ai. 8. i v i t nh n chuy n như ng h p pháp t các t ch c, cá nhân, cơ s th c hi n xã h i hóa ư c tính giá tr quy n s d ng t ang s d ng vào tài s n c a d án u tư và ư c kh u hao thu h i v n u tư theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. L phí trư c b , thu giá tr gia tăng, thu xu t khNu, thu nh p khNu
 5. 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c mi n l phí trư c b khi ăng ký quy n s d ng t, quy n s h u tài s n g n v i t; ư c mi n các kho n phí, l phí khác liên quan n quy n s d ng t, tài s n g n v i t. y ban nhân dân c p t nh xem xét quy t nh mi n, gi m phí s d ng h t ng theo quy nh c a pháp lu t i v i cơ s th c hi n xã h i hóa. 2. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c ưu ãi v thu giá tr gia tăng, thu xu t khNu, thu nh p khNu theo quy nh c a Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu và các quy nh hi n hành. i u 8. V áp d ng thu thu nh p doanh nghi p Cơ s th c hi n xã h i hóa có thu nh p t ho t ng xã h i hóa ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong su t th i gian ho t ng. Cơ s th c hi n xã h i hóa m i thành l p k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 4 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p trong 5 năm ti p theo. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa ư c thành l p m i k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành t i các a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i Ph l c B ban hành kèm theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 4 năm, k t khi có thu nh p ch u thu , gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p trong 9 năm ti p theo và ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong su t th i gian ho t ng. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c thành l p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo nguyên t c: Th i gian hư ng ưu ãi theo các quy nh trư c ây ã h t thì ư c hư ng thu su t 10% k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. Trư ng h p th i gian hư ng ưu ãi theo quy nh trư c ây v n còn thì ti p t c ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh này sau khi tr i th i gian ã ư c hư ng ưu ãi trư c ây. Giao B Tài chính hư ng d n c th i v i nh ng trư ng h p này. i v i cơ s th c hi n xã h i hóa có nhi u lo i hình kinh doanh khác nhau ph i t ch c h ch toán riêng thu nh p t ho t ng xã h i hóa ư c áp d ng m c thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh này. Cơ s th c hi n xã h i hóa có thu nh p t các ho t ng khác ngoài các ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa quy nh t i Ngh nh này th c hi n nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Chính sách ưu ãi v tín d ng Cơ s th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi, i tư ng quy nh t i i u 1, i u 2 Ngh nh này ư c vay v n tín d ng n tư ho c h tr sau u tư theo quy nh v tín d ng u tư c a nhà nư c. i u 10. Huy ng v n
 6. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c phép huy ng v n dư i d ng góp c ph n, v n góp t ngư i lao ng trong ơn v , huy ng các ngu n v n h p pháp khác thông qua h p tác, liên k t v i doanh nghi p, t ch c kinh t , t ch c tài chính, cá nhân trong và ngoài nư c u tư xây d ng cơ s v t ch t. i u 11. B o hi m xã h i, b o hi m y t Ngư i lao ng thu c cơ s th c hi n xã h i hóa ư c th c hi n ch b o hi m xã h i và b o hi m y t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 12. Khen thư ng 1. T p th và ngư i lao ng trong cơ s th c hi n xã h i hóa có thành tích xu t s c ư c Nhà nư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cá nhân, t p th tham gia óng góp cho các ho t ng xã h i hóa ư c Nhà nư c ghi nh n, khuy n khích và khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các B , ngành, a phương hư ng d n quy trình, th t c xét, khen thư ng các danh hi u thi ua i v i các cá nhân, t p th tham gia óng góp cho ho t ng xã h i hóa và i v i cơ s th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi qu n lý theo quy nh. i u 13. X lý tài s n khi chuy n i hình th c ho t ng 1. i v i t: các cơ s công l p, bán công ư c c p có thNm quy n quy t nh chuy n sang lo i hình ngoài công l p ho c doanh nghi p, ư c Nhà nư c ti p t c giao t cho cơ s ho t ng. i v i t không ưa vào s d ng, ho c s d ng không úng m c ích cơ s ph i tr l i cho Nhà nư c. 2. i v i tài s n trên t: ph n tài s n ã u tư t ngu n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ư c ki m kê, ánh giá l i theo quy nh và cho cơ s ngoài công l p thuê ho c ưu tiên mua l i. Cơ quan có thNm quy n quy t nh chuy n cơ s công l p, bán công thành cơ s ngoài công l p có quy n quy t nh vi c bán và cho thuê ph n tài s n thu c s h u nhà nư c cho cơ s ngoài công l p theo quy nh qu n lý tài s n hi n hành. i v i cơ s do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, nay chuy n sang lo i hình ngoài công l p ho c doanh nghi p, vi c chuy n giao tài s n nhà nư c giao B trư ng B Tài chính quy t nh. 3. Trư ng h p b ph n bán công thu c các cơ s công l p ư c c p có thNm quy n quy t nh chuy n tr v cơ s công l p ph i ti n hành ki m kê, nh giá tài s n theo quy nh theo dõi, qu n lý theo ch qu n lý tài s n hi n hành. Tài s n hình thành t v n huy ng ngoài ngân sách nhà nư c mua s m, xây d ng trong quá trình ho t ng c a b ph n bán công ư c x lý như sau: a) Trư ng h p ngư i góp v n mu n nh n l i tài s n thì tài s n s ư c tr l i cho ngư i góp v n;
 7. b) Trư ng h p cơ s công l p ti p nh n có nhu c u s d ng và ng ý ti p nh n tài s n thì thông qua H i ng nh giá xác nh giá làm cơ s thanh toán v i ngư i góp v n; c) Trư ng h p cơ s công l p không có nhu c u s d ng tài s n và ngư i góp v n không mu n nh n, tài s n s ư c bán thanh lý tr l i cho ngư i góp v n. 4. Trư ng h p cơ s dân l p chuy n i thành cơ s tư th c (tư nhân), trong ó s tài s n ư c tích lũy t k t qu ho t ng c a cơ s dân l p là thu c s h u t p th , ư c xác nh và chuy n giao cho cơ s tư th c qu n lý và s d ng theo nguyên t c b o t n, phát tri n, không ư c chia cho cá nhân và ư c nhà nư c b o h theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: NGU N THU VÀ PHÂN PH I K T QU TÀI CHÍNH i u 14. Ngu n thu c a cơ s th c hi n xã h i hóa 1. Thu phí, l phí. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c t quy t nh m c thu trên cơ s m b o trang tr i chi phí c n thi t cho quá trình ho t ng và có tích lũy u tư phát tri n. 2. Thu t ho t ng cung c p hàng hoá, d ch v khác. 3. Lãi ư c chia t các ho t ng liên doanh, liên k t; lãi t ti n g i ngân hàng, trái phi u. 4. Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p (n u có) bao g m: a) Kinh phí th c hi n các nhi m v do Nhà nư c t hàng; b) Kinh phí h tr th c hi n các tài nghiên c u khoa h c và công ngh ; c) Kinh phí th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia; d) Kinh phí th c hi n chương trình ào t o b i dư ng ngư i lao ng; ) Các kho n tài tr , h tr lãi su t; e) Kho n kinh phí khác. 5. Ngu n khác: vi n tr , tài tr , quà bi u, t ng. i u 15. Phân ph i k t qu tài chính c a cơ s th c hi n xã h i hóa 1. Căn c vào k t qu ho t ng tài chính hàng năm, thu nh p c a cơ s th c hi n xã h i hóa sau khi ã trang tr i các kho n chi phí, chi tr lãi vay, n p thu cho ngân
 8. sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ư c phân ph i trích l p các qu và chia lãi cho các thành viên góp v n. 2. i v i các cơ s ngoài công l p, cơ s ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa: vi c trích l p các qu , m c chi tr thu nh p cho ngư i lao ng và chia lãi cho các thành viên góp v n do H i ng Qu n tr (hay H i ng trư ng) ho c Th trư ng ( i v i cơ s không có H i ng Qu n tr ) cơ s ngoài công l p, cơ s xã h i hóa ư c thành l p theo lu t doanh nghi p quy t nh phù h p v i i u l t ch c ho t ng c a cơ s ( i v i cơ s ngoài công l p), v i Lu t Doanh nghi p ( i v i cơ s xã h i hóa ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p). Chương 4: TRÁCH NHI M C A CƠ S TH C HI N XÃ H I HÓA i u 16. Trách nhi m c a cơ s th c hi n xã h i hóa 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ăng ký v i cơ quan thu khi ho t ng làm căn c xác nh ưu ãi và nghĩa v v thu . 2. Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i tuân th theo i u l ho t ng, b o m các i u ki n v chuyên môn, nghi p v , nhân l c, cơ s v t ch t theo quy nh c a pháp lu t cung c p cho xã h i các s n phNm, d ch v t yêu c u, tiêu chuNn v n i dung và ch t lư ng. 3. Cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m th c hi n công khai m c thu phí, l phí theo t ng d ch v , công khai ho t ng, công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t, công khai m c h tr và s ti n ngân sách nhà nư c h tr (n u có). nh kỳ báo cáo tình hình ho t ng và tài chính c a cơ s g i cơ quan qu n lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thu cùng c p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m th c hi n yêu c u v thanh tra, ki m tra c a cơ quan tài chính và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Cung c p y , k p th i các tài li u liên quan n n i dung thanh tra, ki m tra và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a thông tin, tài li u cung c p. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê; th c hi n ki m toán hàng năm và công khai k t qu ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I CÁC CƠ S CUNG NG DNCH V THU C LĨNH V C XÃ H I HÓA i u 17. Nhi m v c a các B qu n lý chuyên ngành
 9. 1. Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B liên quan và y ban nhân dân c p t nh xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng t theo ngành, lĩnh v c và a bàn. 2. Xây d ng nh hư ng xã h i hoá; hư ng d n các tiêu chí v quy mô t ch c, tiêu chuNn và i u ki n ho t ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa thu c lĩnh v c qu n lý làm căn c th c hi n. 3. Ban hành các chính sách, ch khuy n khích xã h i hoá phù h p v i các hình th c ho t ng, phù h p v i yêu c u phát tri n c a t ng lĩnh v c trong t ng th i kỳ và t ng khu v c. 4. Qu n lý th ng nh t v n i dung, chương trình, yêu c u v s lư ng, ch t lư ng d ch v trong t ng lĩnh v c làm cơ s cho vi c t ch c th c hi n và theo dõi, giám sát c a các c p, các ngành và toàn xã h i. 5. Quy t nh vi c thành l p ho c ình ch ho t ng theo quy nh c a pháp lu t i v i các cơ s th c hi n xã h i hóa theo ph m vi, ch c năng, nhi m v và phân c p c a cơ quan có thNm quy n. 6. Qu n lý, t o i u ki n v h p tác qu c t i v i cơ s th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi ph trách. 7. Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh th c hi n thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i cơ s th c hi n xã h i hóa; x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 8. Xây d ng; hư ng d n y ban nhân dân c p t nh xây d ng chương trình và có bi n pháp qu n lý ch t ch ho t ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa, b o m úng m c ích, n i dung ho t ng và ch t lư ng d ch v theo quy nh c a t ng chuyên ngành. 9. Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n xã h i hoá thu c ph m v qu n lý và t ng h p tình hình th c hi n xã h i hóa c a toàn ngành và g i v B Tài chính vào tháng 2 hàng năm B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 10. B trư ng các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Văn hoá, Th thao và Du l ch, Tài nguyên và Môi trư ng theo ch c năng qu n lý nhà nư c c a mình, có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính, B N i v và các B , ngành liên quan ban hành theo thNm quy n, ho c trình c p có thNm quy n quy t nh: a) Quy nh i u ki n thành l p và ho t ng i v i cơ s th c hi n xã h i hóa. Ban hành tiêu chuNn v lao ng nghi p v , cơ s v t ch t i v i cơ s th c hi n xã h i hóa; b) Quy nh i u ki n, th t c và danh sách các cơ s công l p chuy n sang lo i hình ngoài công l p ho c ho t ng theo lo i hình doanh nghi p; c) Xác a l trình và th t c chuy n các cơ s bán công sang lo i hình ngoài công l p ho c ho t ng theo lo i hình doanh nghi p. i u 18. Nhi m v c a y ban nhân dân c p t nh
 10. 1. Xây d ng quy ho ch, qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai; có trách nhi m c ng b công khai trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 v quy ho ch s d ng t dành cho các lĩnh v c xã h i hóa. 2. Xây d ng k ho ch ào t o, s d ng ngu n nhân l c áp ng yêu c u th c hi n nhi m v xã h i hóa. 3. Giao nhi m v cho t ch c phát tri n qu t ho c ơn v nhà nư c c a a phương th c hi n công tác gi i phóng m t b ng trư c khi giao t, cho thuê t theo quy ho ch cho cơ s th c hi n xã h i hóa. T ch c phát tri n qu t ho c ơn v nhà nư c ư c giao nhi m v này c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n b i thư ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. Kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i t ph c v ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa do ngân sách nhà nư c m b o. Ngân sách trung ương th c hi n cơ ch h tr có m c tiêu cho ngân sách a phương có khó khăn, ph i nh n b sung cân i t ngân sách trung ương th c hi n nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. M c h tr b ng 70% i v i các t nh mi n núi; 50% i v i các t nh còn l i. y ban nhân dân c p t nh báo cáo H i ng nhân dân c p t nh quy t nh v vi c s d ng ngu n thu s d ng t, ngu n thu s x ã ư c l i, ngu n ngân sách a phương m b o ph n kinh phí còn l i. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có t l i u ti t các kho n thu v ngân sách trung ương ch ng b trí t ngu n ngân sách a phương th c hi n nhi m v b i thư ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. 4. Ch o, phân công các cơ quan liên quan th c hi n vi c u th u d án cho các cơ s th c hi n xã h i hóa theo quy nh t i Ngh nh này. 5. Căn c vào kh năng c a ngân sách a phương trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh cơ ch , m c h tr kinh phí u tư cơ s h t ng i v i các d án xã h i hoá. 6. Khi xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i m b o b trí qu t dành cho ho t ng xã h i hóa; khi xây d ng quy ho ch, quy t nh phê duy t quy ho ch phát tri n các khu ô th m i, khu công nghi p ph i dành qu t theo quy ho ch u tư xây d ng phát tri n các cơ s th c hi n xã h i hóa. 7. Công b công khai quy trình, th t c gi i quy t vi c giao t, cho thuê t iv i cơ s th c hi n xã h i hóa. 8. Căn c vào tình hình c th c a a phương, ban hành các ch ưu ãi c th nh m khuy n khích, thúc Ny, m r ng các hình th c xã h i hóa; th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các cơ s th c hi n xã h i hóa theo hư ng d n c a các B qu n lý chuyên ngành.
 11. 9. Th c hi n nhi m v giám sát, ki m tra i v i các cơ s th c hi n xã h i hoá v vi c qu n lý s d ng t ai úng m c tiêu, hi u qu ; th c hi n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 10. Báo cáo tình hình th c hi n các chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa c a a phương theo t ng lĩnh v c vào tháng 1 hàng năm và g i các B qu n lý chuyên ngành t ng h p g i B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 19. ThNm quy n cho phép thành l p, chuy n i hình th c ho t ng t công l p sang ngoài công l p và ình ch , gi i th ho t ng 1. Cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p các cơ s công l p, bán công thì có quy n quy t nh vi c chuy n i lo i hình ho t ng t công l p, bán công sang ngoài công l p ho c chuy n i cơ s công l p sang ho t ng theo lo i hình doanh nghi p. 2. ThNm quy n quy t nh thành l p m i cơ s ngoài công l p thu c các lĩnh v c giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hoá, th thao, môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p các cơ s ngoài công l p thì có quy n ình ch ho t ng ho c gi i th khi các cơ s ngoài công l p vi ph m nghiêm tr ng các quy nh trong gi y phép ho t ng ư c c p ho c vi ph m các quy nh c a pháp lu t. i u 20. Thành l p các cơ s có v n u tư nư c ngoài Vi c thành l p các cơ s có v n u tư nư c ngoài trong lĩnh v c xã h i hóa theo quy nh t i Ngh nh này, th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v chính sách khuy n khích xã h i hoá thu c các lĩnh v c giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hóa; th d c th thao; môi trư ng trái v i quy nh t i Ngh nh này u bãi b . Các cơ s ngoài công l p thu c các lĩnh v c quy nh t i i u 1 Ngh nh này ư c thành l p theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph ăng ký v i cơ quan c p phép ho t ng và cơ quan thu ư c hư ng các chính sách ưu ãi quy nh t i Ngh nh này. Các t ch c cá nhân thành l p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p ang có các d án c l p ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa thu c danh m c quy nh c a Th tư ng Chính ph ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và cơ quan thu ư c hư ng các chính sách ưu ãi quy nh t i Ngh nh này.
 12. i u 22. B trư ng các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Văn hoá, Th thao và Du l ch, Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: xây d ng danh m c các lo i hình, tiêu chí v quy mô và tiêu chuNn ch t lư ng c a t ng lĩnh v c trình Th tư ng Chính ph quy t nh; xây d ng và ban hành theo thNm quy n tiêu chuNn, quy trình t ch c th c hi n và thành l p các cơ quan ki m nh ch t lư ng i v i các ơn v , t ch c ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa; ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n c th vi c áp d ng Ngh nh này phù h p v i c i m ho t ng và t ch c c a t ng lĩnh v c. i u 23. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản