Nghị định số 71/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
88
lượt xem
9
download

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 71/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm do Chính Phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2002/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S S 71/2002/N -CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH TÌNH TR NG KH N C P TRONG TRƯ NG H P CÓ TH M HO L N, DNCH B NH NGUY HI M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh tình tr ng kh n c p ngày 23 tháng 3 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t vi c t ch c thi hành Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p khi có th m h a l n, d ch b nh nguy hi m (sau ây g i là tình tr ng khNn c p) và áp d ng các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p. i u 2. Các nguyên t c t ch c thi hành Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p và áp d ng các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p Vi c t ch c thi hành Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p và áp d ng các bi n pháp c bi t ph i tuân th các nguyên t c sau ây: 1. B o m s lãnh o tr c ti p, toàn di n, tuy t ic a ng C ng s n Vi t Nam; 2. B o m s ch o t p trung, th ng nh t c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a Pháp l nh tình tr ng khNn c p và Ngh nh này;
 2. 3. Ưu tiên c u ngư i, c u tài s n c a Nhà nư c, cơ quan, t ch c và c a nhân dân; ưu tiên ng c u các a bàn b h u qu n ng; h n ch n m c th p nh t h u qu do th m ho và d ch b nh gây ra; 4. Ch p hành tuy t i và tri n khai khNn trương, k p th i các quy t nh, m nh l nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , c a Ban ch o thi hành Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p (sau ây g i là Ban ch o); 5. Huy ng s c m nh t ng h p c a các l c lư ng, các cơ quan, t ch c và qu n chúng nhân dân ngăn ch n, h n ch và kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; 6. Nghiêm c m vi c l i d ng tình tr ng khNn c p xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. i u 3. ưa tin v tình tr ng khNn c p 1. Thông t n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân i nhân dân có trách nhi m ăng t i ngay toàn văn Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p, các quy t nh c a Th tư ng Chính ph t ch c thi hành Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p; ưa tin k p th i v các bi n pháp ã ư c áp d ng t i a bàn có tình tr ng khNn c p và tình hình kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; ăng t i toàn văn Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c bãi b tình tr ng khNn c p. Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b ho c bãi b tình tr ng khNn c p ư c niêm y t công khai t i tr s các cơ quan, t ch c và nh ng nơi ông ngư i qua l i. 2. Các báo khác Trung ương và a phương, các ài phát thanh, truy n hình a phương và các phương ti n thông tin i chúng khác cơ s có trách nhi m ưa tin v vi c ban b tình tr ng khNn c p và quá trình kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh. Chương 2: T CH C THI HÀNH NGHN QUY T C A Y BAN THƯ NG V QU C H I HO C L NH C A CH TNCH NƯ C BAN B TÌNH TR NG KH N C P i u 4. Ban ch o 1. Khi tình tr ng khNn c p ư c ban b , Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p Ban ch o và quy nh ch làm vi c c a Ban ch o giúp Th tư ng tri n khai thi hành Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p.
 3. Căn c vào ph m vi a bàn ư c ban b tình tr ng khNn c p và tính ch t c a th m ho , d ch b nh, Th tư ng có th t mình ho c ch nh m t Phó Th tư ng ho c m t B trư ng quy nh t i i m a kho n 2 i u này làm Trư ng Ban ch o. 2. Ban ch o do Th tư ng ho c Phó Th tư ng làm Trư ng Ban ch o g m các thành viên sau ây: a) B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Y t ; b) i di n lãnh o B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; c) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tình tr ng khNn c p. Trong trư ng h p xét th y c n thi t, Th tư ng Chính ph ch nh các thành viên khác tham gia Ban ch o. 3. Ban ch o do B trư ng làm Trư ng Ban ch o g m các thành viên sau ây: a) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tình tr ng khNn c p; b) i di n các cơ quan, t ch c quy nh t i các i m a và b kho n 2 i u này; c) Ngư i ng u các S , Ban, ngành có liên quan a phương và Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi có tình tr ng khNn c p. 4. Ban ch o có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Tham mưu, xu t v i Th tư ng Chính ph các bi n pháp tri n khai thi hành Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p; b) T ng h p, ánh giá tình hình th m ho , d ch b nh t i a bàn có tình tr ng khNn c p báo cáo Th tư ng Chính ph ; c) Th o lu n quán tri t v vi c tri n khai th c hi n các bi n pháp c bi t ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh và th o lu n, quy t nh các v n quan tr ng khác theo ngh c a Trư ng Ban ch o; d) Quy t nh huy ng l c lư ng thi hành các bi n pháp c bi t theo quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Ngh nh này; ) T ch c vi c ti p nh n s h tr c a các l c lư ng c u h , c u n n qu c t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; e) Ch o vi c qu n lý, phân b và th c hi n ki m tra, giám sát vi c s d ng ngu n kinh phí h tr t ngân sách nhà nư c ho c huy ng t s óng góp t nguy n c a
 4. các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c, t ngu n vi n tr c a các t ch c qu c t và c a t ch c, cá nhân nư c ngoài kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; g) Các nhi m v , quy n h n khác do Th tư ng Chính ph giao. 5. Trư ng Ban ch o có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Phân công, giao trách nhi m ch o th c hi n các nhi m v c th cho các thành viên Ban ch o; b) Ban hành các quy t nh, m nh l nh, ch th tri n khai th c hi n các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p; c) Quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh vi c áp d ng, thay i ho c hu b vi c áp d ng các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p; d) ôn c, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p. Trư ng Ban ch o là Phó Th tư ng ho c B trư ng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p và các quy t nh, m nh l nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . Thành viên Ban ch o ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban ch o v vi c th c hi n các nhi m v ư c phân công và có th ư c Trư ng Ban ch o y quy n quy t nh m t s công vi c c th . 6. Ban ch o gi i th khi tình tr ng khNn c p ư c bãi b , tr trư ng h p Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i ho c L nh c a Ch t ch nư c bãi b tình tr ng khNn c p có quy nh khác. i u 5. Cơ quan, t ch c và ngư i có trách nhi m thi hành các bi n pháp c bi t 1. Cơ quan, t ch c và ngư i có trách nhi m thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p là Ban ch o, các thành viên Ban ch o, các cơ quan có i di n là thành viên Ban ch o theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và các l c lư ng quy nh t i kho n 2 i u này. 2. L c lư ng thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p bao g m các l c lư ng c u h , c u n n; cán b , nhân viên y t ; cán b , nhân viên các cơ quan b o v môi trư ng, nông nghi p và phát tri n nông thôn; l c lư ng quân i, công an, dân quân t v , giao thông công chính, thông tin liên l c và các l c lư ng khác ư c Ban ch o huy ng ho c tình nguy n tham gia kh c ph c h u qu th m h a, d ch b nh. Các l c lư ng nói trên ư c t ch c thành các ơn v và t dư i s ch o, i u hành t p trung th ng nh t c a Ban ch o. 3. Khi thi hành nhi m v , cán b , chi n sĩ, nhân viên thu c l c lư ng thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p ph i eo phù hi u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; ph i ch p hành nghiêm ch nh m i quy t nh, m nh l nh, ch th
 5. c a Trư ng Ban ch o và c a Ban ch o, các quy nh c a pháp lu t, i u l nh, quy t c chuyên môn nghi p v và th c hi n úng ch c trách ư c giao; ph i d a vào s h tr và ch u s giám sát c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên. Cán b , chi n sĩ, nhân viên thu c l c lư ng thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p b thi t h i v tính m ng, s c kho trong khi thi hành nhi m v ư c hư ng các ch chính sách theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 6. Trách nhi m c a các B , ngành 1. Các B , ngành có i di n là thành viên Ban ch o có trách nhi m: a) Tr c ti p theo dõi, ánh giá tình hình v nh ng v n thu c ph m vi qu n lý c a mình t i a bàn có tình tr ng khNn c p báo cáo Ban ch o; b) Ch ng xu t phương án kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; tham mưu Ban ch o và Trư ng Ban ch o k p th i ban hành các quy t nh, m nh l nh, ch th tri n khai th c hi n các bi n pháp c bi t ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh; c) C , bi t phái ho c i u ng cán b , chi n sĩ, nhân viên thu c quy n qu n lý c a mình tham gia l c lư ng thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p theo yêu c u c a Ban ch o, tr trư ng h p vi c i u ng thu c thNm quy n c a Ch t ch nư c; d) T ch c huy ng, t p trung phương ti n, v t tư, trang thi t b thu c quy n qu n lý c a mình ch ng h tr kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh khi c n thi t; ) Tr c ti p ch o thi hành ho c hư ng d n a phương thi hành các bi n pháp c bi t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a mình; e) áp ng k p th i các yêu c u khác c a Ban ch o. 2. Các B , ngành khác trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m áp ng k p th i yêu c u c a Ban ch o v huy ng l c lư ng, phương ti n, v t tư, trang thi t b kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; hư ng d n x lý các khó khăn, vư ng m c v chuyên môn, nghi p v liên quan n trách nhi m qu n lý c a mình trong quá trình kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh và áp ng k p th i các yêu c u khác c a Ban ch o. 3. B Tài chính có trách nhi m k p th i h tr kinh phí t ngân sách nhà nư c kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 7. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i a bàn có tình tr ng khNn c p có trách nhi m:
 6. a) Thông báo ngay cho các U ban nhân dân c p dư i, các cơ quan, ban ngành tr c thu c và nhân dân a phương v vi c ban b tình tr ng khNn c p, các bi n pháp ư c quy t nh áp d ng t i a bàn có tình tr ng khNn c p và các quy t nh, m nh l nh, ch th c a Ban ch o và c a Trư ng Ban ch o; b) Ch p hành các quy t nh, m nh l nh, ch th c a Ban ch o và c a Trư ng Ban ch o; c) Thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p theo s phân công c a Ban ch o; ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan, t ch c, các l c lư ng thi hành các bi n pháp c bi t trong tình tr ng khNn c p th c hi n nhi m v ; d) T ch c và ch o các cơ quan, t ch c, l c lư ng a phương th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; ) Hư ng d n nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p, các quy t nh, m nh l nh, ch th c a Ban ch o và Trư ng Ban ch o; e) L p k ho ch, phương án c th sơ tán ngư i, tài s n k p th i nh m b o v và h n ch n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n t i a bàn có tình tr ng khNn c p; g) Huy ng l c lư ng, kinh phí, v t tư, phương ti n hi n có c a a phương và ng viên nhân dân óng góp nhân l c, v t l c tham gia kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh; h) B o m an ninh tr t t t i a bàn có tình tr ng khNn c p; i) B o m các cơ quan, ơn v thu c các ngành giao thông công chính, i n, nư c, bưu chính, vi n thông, phát thanh, truy n hình, v sinh, y t a phương duy trì ho t ng thư ng xuyên, liên t c trong th i gian có tình tr ng khNn c p; k) Thư ng xuyên báo cáo Ban ch o v k t qu kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh trên a bàn; k p th i ki n ngh Ban ch o báo cáo ngh Th tư ng Chính ph quy t nh hu b vi c áp d ng các bi n pháp c bi t nh ng vùng, a phương ã n nh ư c tình hình. 2. U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh t i a bàn có tình tr ng khNn c p có trách nhi m: a) Thi hành các nhi m v kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh theo s phân công c a Ban ch o, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) T ch c sơ tán ngư i, tài s n k p th i theo k ho ch, phương án c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) Thư ng xuyên báo cáo Ban ch o, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v k t qu kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh trên a bàn; d) Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i các i m a, b, d, , g, h và i kho n 1 i u này trong ph m vi a bàn thu c quy n qu n lý c a mình.
 7. 3. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n t i a bàn có tình tr ng khNn c p có trách nhi m: a) Thi hành các nhi m v kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh theo s phân công c a U ban nhân dân c p trên; b) Tr c ti p th c hi n vi c sơ tán ngư i, tài s n theo k ho ch, phương án và s ch o c a U ban nhân dân c p trên; c) T ch c, h tr nhân dân trên a bàn do mình qu n lý duy trì các d ch v sinh ho t thi t y u trong th i gian có tình tr ng khNn c p; d) Thư ng xuyên báo cáo U ban nhân dân c p trên v k t qu kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh trên a bàn; ) Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i các i m a, b, , g và h kho n 1 i u này trong ph m vi a bàn thu c quy n qu n lý c a mình. 4. U ban nhân dân các c p ngoài a bàn có tình tr ng khNn c p có trách nhi m thông báo ngay cho nhân dân a phương v vi c ban b tình tr ng khNn c p và các bi n pháp ư c quy t nh áp d ng t i a bàn có tình tr ng khNn c p; hư ng d n nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p, các quy t nh, m nh l nh, ch th c a Ban ch o và c a Trư ng Ban ch o; ng viên nhân dân óng góp nhân l c, v t l c c u tr nhân dân t i a bàn có tình tr ng khNn c p; áp ng k p th i yêu c u c a Ban ch o v huy ng l c lư ng, phương ti n, v t tư, trang thi t b kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh và các yêu c u khác c a Ban ch o. i u 8. Gi i quy t vi c hoàn tr ho c b i thư ng phương ti n, tài s n ã trưng d ng sau khi tình tr ng khNn c p ư c bãi b 1. Sau khi tình tr ng khNn c p ư c bãi b , các cơ quan ã trưng d ng phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong th i gian có tình tr ng khNn c p có trách nhi m hoàn tr ngay phương ti n, tài s n ó cho ch s h u ho c ngư i qu n lý, s d ng h p pháp; trong trư ng h p cơ quan trưng d ng b gi i th , thì trư c khi gi i th , cơ quan ó có trách nhi m bàn giao toàn b h sơ, gi y t v trưng d ng và các phương ti n, tài s n b trưng d ng chưa k p hoàn tr cho y ban nhân dân c p t nh, nơi lưu gi phương ti n, tài s n ó ti p t c gi i quy t vi c hoàn tr . 2. Trong trư ng h p phương ti n, tài s n b m t mát, hư h ng ho c không th hoàn tr l i ư c, thì cơ quan, t ch c, cá nhân có phương ti n, tài s n ó ư c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí b i thư ng ư c c p t ngân sách nhà nư c. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan hư ng d n thi hành quy nh t i i u này. Chương 3:
 8. CÁC BI N PHÁP C BI T Ư C ÁP D NG TRONG TÌNH TR NG KH N C P M C 1: CÁC BI N PHÁP C BI T TRONG TÌNH TR NG KH N C P V TH M H A L N i u 9. T ch c c p c u và c u h ngư i b n n, t m th i sơ tán nhân dân ra kh i nơi nguy hi m, tr giúp nhân dân n nh i s ng T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây t ch c c p c u và c u h ngư i b n n, t m th i sơ tán nhân dân ra kh i nơi nguy hi m, tr giúp nhân dân n nh i s ng: 1. Huy ng m i ngu n l c c u h , t ch c c p c u k p th i ngư i b n n; 2. L p các tr m c p c u t i a bàn có tình tr ng khNn c p ti p nh n, c p c u ngư i b n n; 3. Thành l p các i c p c u lưu ng ư c trang b d ng c y t , thu c men, phương ti n phát hi n và c p c u t i ch ngư i b n n, s n sàng chuy n ngư i b n n v các tr m c p c u ho c cơ s khám ch a b nh g n nh t; 4. T ch c vi c ti p nh n, c p c u, khám b nh, ch a b nh, c p phát thu c mi n phí cho nhân dân t i các tr m c p c u, cơ s khám ch a b nh; huy ng các cơ s khám ch a b nh tư nhân tham gia c u ch a cho ngư i b n n; 5. Huy ng l c lư ng và phương ti n c n thi t nhanh chóng sơ tán nhân dân ra kh i nơi nguy hi m; 6. C p phát nguyên v t li u, huy ng nhân l c d ng các lán tr i b trí ch t m th i cho nhân dân nơi sơ tán; 7. C p phát mi n phí lương th c, th c phNm, qu n áo, chăn màn và nh ng th thi t y u khác giúp nhân dân n nh cu c s ng trong th i gian sơ tán; 8. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 10. C u h và tăng cư ng b o v các công trình phòng, ch ng thiên tai ang b s c ho c có nguy cơ x y ra nguy hi m T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây c u h , tăng cư ng b o v các công trình phòng, ch ng thiên tai ang b s c ho c có nguy cơ x y ra nguy hi m, b o v an toàn các khu v c xung y u, h n ch n m c th p nh t nh ng thi t h i i v i tài s n c a Nhà nư c, cơ quan, t ch c, thi t h i n tính m ng và tài s n c a nhân dân: 1. Huy ng m i ngu n l c c u h khNn c p nh ng công trình phòng, ch ng thiên tai ang b s c ;
 9. 2. Nhanh chóng s a ch a các công trình phòng, ch ng thiên tai b hư h ng; khNn trương gia c các công trình có nguy cơ x y ra nguy hi m; 3. Tăng cư ng tu n tra, canh gác t i các công trình phòng, ch ng thiên tai s m phát hi n và x lý các s c ; 4. Các bi n pháp khác b o v , c u h công trình phòng, ch ng thiên tai. i u 11. Phân lũ, ch m lũ gi m b t h u qu th m ho 1. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp phân lũ, ch m lũ sau ây gi m b t h u qu lũ l t: a) i u ti t các h nư c có liên quan trong khu v c c t, gi m lũ; b) Phân lũ vào các sông khi các h nư c trong khu v c ã s d ng h t kh năng c t, gi m lũ mà m c nư c v n ti p t c tăng nhanh; c) S d ng các vùng ch m lũ theo phương án ã ư c duy t; d) Trong trư ng h p ã áp d ng các bi n pháp quy nh t i các i m a, b và c kho n 1 i u này mà v n còn nguy cơ e do tr c ti p các khu v c xung y u c n b o v thì ti n hành cho tràn ho c phá nh ng o n ê nh t nh phân lũ vào các khu v c ch m lũ khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Ban ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương xây d ng phương án phân lũ, ch m lũ c th áp d ng trong tình tr ng khNn c p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 12. B o v ho c di chuy n tài s n, kho tàng, di s n văn hoá ra kh i nơi nguy hi m T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây b ov ho c di chuy n tài s n, kho tàng, di s n văn hoá ra kh i nơi nguy hi m: 1. Huy ng l c lư ng, phương ti n di chuy n tài s n, kho tàng, di s n văn hoá ra kh i nơi nguy hi m và t ch c l c lư ng b o v , tránh m t mát, hư h ng; 2. Tăng cư ng b o v nh ng tài s n, kho tàng, di s n văn hoá không th di chuy n ngay ư c ra kh i nơi nguy hi m; 3. C m ngư i không có nhi m v vào khu v c b o v các tài s n, kho tàng; t m th i ình ch vi c tham quan nh ng khu v c có di s n văn hoá c n b o v ; 4. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 13. Dành và ưu tiên chuyên ch v t tư, nguyên li u, thu c phòng b nh, thu c ch a b nh, hoá ch t x lý d ch b nh, lương th c, th c phNm, hàng hoá c n thi t n nh ng nơi b th m h a
 10. Khi có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây dành và ưu tiên chuyên ch v t tư, nguyên li u, thu c phòng b nh, thu c ch a b nh, hoá ch t x lý d ch b nh và ô nhi m môi trư ng, lương th c, th c phNm, hàng hoá c n thi t (sau ây g i là v t tư, hàng hoá) n nh ng nơi b th m h a: 1. Xu t kho d tr qu c gia và huy ng t các ngu n khác v t tư, hàng hoá c u tr và ch a tr cho nhân dân nh ng nơi b th m h a; 2. T ch c ti p nh n hàng c u tr , vi n tr c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c chuyên ch n nh ng nơi b th m h a; 3. Huy ng m i phương ti n c n thi t và ưu tiên chuyên ch v t tư, hàng hoá n nh ng nơi b th m h a; 4. T m ình ch các chuy n v n chuy n hàng hoá theo l ch trình dành phương ti n chuyên ch v t tư, hàng hoá n nh ng nơi b th m h a; 5. Tăng cư ng các chuy n v n chuy n hàng hoá c n thi t b ng ư ng không, ư ng b , ư ng thu n nh ng nơi b th m h a; 6. Áp d ng các lo i ưu tiên v giao thông, mi n các lo i phí giao thông i v i phương ti n làm nhi m v v n chuy n v t tư, hàng hoá n nh ng nơi b th m h a; 7. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 14. Tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng cháy, n 1. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng cháy, n sau ây: a) B trí l c lư ng b o v nghiêm ng t các kho xăng d u, kho ch a ch t n , hoá ch t ho c các ch t c bi t nguy hi m cháy, n ho c di chuy n kho ch a các ch t ó n nơi an toàn; b) Huy ng l c lư ng, huy ng ho c trưng d ng phương ti n, tài s n h tr l c lư ng phòng cháy, ch a cháy ngăn ch n cháy lan và d p t t ám cháy, c u ngư i, c u tài s n; c) t l c lư ng phòng cháy, ch a cháy trong tình tr ng tr c chi n; d) L c lư ng, phương ti n khi làm nhi m v ch a cháy ư c hư ng m i ưu tiên v giao thông theo quy nh c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy; ) T m ình ch ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v khi c n thi t; e) Ng ng c p i n nh ng nơi có nguy cơ x y ra cháy, n i n; g) Các bi n pháp phòng, ch ng cháy n c n thi t khác.
 11. 2. Vi c ch a cháy tr s và nhà c a các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a các t ch c qu c t ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy. i u 15. Các bi n pháp qu n lý c bi t v giá T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp qu n lý c bi t v giá sau ây i v i lương th c, th c phNm, thu c phòng b nh, thu c ch a b nh và m t s hàng hoá thi t y u khác: 1. Quy t nh m c giá t i a i v i t ng lo i hàng hoá; 2. Quy nh i u ki n ho c h n m c phân ph i i v i t ng lo i hàng hoá; 3. Phát hành tem, phi u, tích kê ho c áp d ng các bi n pháp khác ki m soát vi c phân ph i hàng hoá; 4. Quy t nh nơi phân ph i hàng hoá; 5. Tăng cư ng vi c ki m tra, ki m soát giá c ; 6. X lý nghiêm các hành vi u cơ, mua vét hàng hoá ho c các hành vi khác vi ph m quy nh v giá t i a bàn có tình tr ng khNn c p; 7. Các bi n pháp qu n lý c bi t khác. i u 16. Huy ng nhân l c, v t tư, phương ti n, tài s n c u h và kh c ph c h u qu th m ho 1. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp huy ng nhân l c, v t tư, phương ti n, tài s n sau ây c u h và kh c ph c h u qu th m ho : a) Huy ng l c lư ng quân i, công an, dân quân t v c u ngư i, sơ tán nhân dân, c u tài s n c a Nhà nư c, c a t ch c và nhân dân, ngăn ch n, kh c ph c h u qu th m ho . Vi c i u ng l c lư ng vũ trang ngoài a bàn có tình tr ng khNn c p trong trư ng h p c n thi t ư c th c hi n theo quy t nh c a Ch t ch nư c; b) Huy ng cán b , công ch c và nhân dân c u ngư i, sơ tán nhân dân, c u tài s n c a Nhà nư c, c a t ch c và nhân dân, ngăn ch n, kh c ph c h u qu th m ho ; c) Huy ng v t tư, phương ti n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân c u ngư i, sơ tán nhân dân, c u tài s n c a Nhà nư c, c a t ch c và nhân dân, ngăn ch n và kh c ph c h u qu th m h a. Trong trư ng h p c n thi t thì trưng d ng phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. Vi c huy ng l c lư ng, huy ng ho c trưng d ng v t tư, phương ti n, tài s n ư c th c hi n t i a bàn có tình tr ng khNn c p; n u v n chưa áp ng ư c yêu c u, thì có th huy ng ho c trưng d ng thêm t các cơ quan, t ch c, cá nhân ngoài a bàn có tình tr ng khNn c p.
 12. 3. Vi c trưng d ng phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân ph i ư c cơ quan trưng d ng xác nh n theo quy nh c a B Tài chính. Phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân ư c trưng d ng theo quy nh t i i u này ư c hoàn tr ngay cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c s d ng h p pháp khi không còn nhu c u s d ng n a ho c khi tình tr ng khNn c p ã ư c bãi b ; n u m t mát ho c hư h ng thì gi i quy t b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Ch thông tin liên l c và s d ng phương ti n thông tin liên l c T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các quy nh c bi t sau ây v thông tin liên l c và s d ng phương ti n thông tin liên l c: 1. Thi t l p ư ng dây nóng gi a Th tư ng Chính ph và Ban ch o; 2. L p các tr m, tuy n thông tin liên l c b o m ho t ng c a Ban ch o t tr s t i các khu v c x y ra th m ho ; 3. Ưu tiên s d ng mi n cư c d ch v vi n thông ph c v các ho t ng kh c ph c h u qu th m ho , d ch b nh t i tr s Ban ch o; 4. Huy ng cán b , nhân viên cơ quan bưu chính vi n thông tr c 24/24 gi b o m thông tin thông su t trên toàn tuy n và s n sàng kh c ph c k p th i các s c v thông tin; 5. Huy ng ho c trưng d ng các phương ti n thông tin liên l c c a cơ quan, t ch c ho c cá nhân khi c n thi t; 6. Các quy nh c bi t khác v thông tin liên l c và s d ng phương ti n thông tin liên l c trong tình tr ng khNn c p. i u 18. B o m an ninh, tr t t t i a bàn có tình tr ng khNn c p T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i sau ây: 1. Huy ng l c lư ng quân i, công an, dân quân t v và qu n chúng nhân dân tham gia tu n tra, canh gác, b o v an ninh, tr t t ; thành l p các T công tác duy trì an ninh, tr t t khi c n thi t; 2. Ngăn ch n m i hành vi gây nh hư ng n an ninh, tr t t và vi c kh c ph c h u qu th m h a; 3. Ngăn ch n, b t gi ngay ngư i gây r i tr t t nơi có tình tr ng khNn c p ho c có hành vi khác vi ph m pháp lu t; 4. Các bi n pháp c n thi t khác b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i. i u 19. H n ch ngư i, phương ti n vào nh ng khu v c nguy hi m
 13. 1. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây h n ch ngư i, phương ti n vào nh ng khu v c nguy hi m: a) t các bi n báo hi u và l p các tr m canh gác, ki m soát c nh ho c lưu ng t i nh ng khu v c nguy hi m; b) C m ngư i, phương ti n không có nhi m v vào nh ng khu v c nguy hi m; c) Ki m soát ch t ch ngư i, phương ti n vào nh ng khu v c nguy hi m; d) H n ch ra kh i khu v c nguy hi m quy nh t i các i m d, và e kho n 2 i u này; ) Các bi n pháp h n ch c n thi t khác. 2. Nh ng khu v c sau ây có th ư c tuyên b là khu v c nguy hi m: a) Khu v c có nhà c a, công trình xây d ng ang có nguy cơ s p ; b) Khu v c ang có cháy l n; c) Khu v c ang có bão, lũ l n, nư c xoáy ho c có nguy cơ l t; d) Khu v c có tác nhân hoá h c c h i, nguy hi m không ki m soát ư c; ) Khu v c xu t hi n các lo i d ch b nh nguy hi m; e) Khu v c có các y u t khác nguy hi m n tính m ng, s c kho con ngư i. i u 20. V sinh môi trư ng s ng, phòng, ch ng d ch b nh nơi có th m ho T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây v sinh môi trư ng s ng, phòng, ch ng d ch b nh: 1. T ch c x lý y t và chôn c t ngư i ch t, xác ng v t; 2. Xác nh các ngu n nư c sinh ho t b nhi m bNn và có bi n pháp x lý v sinh k p th i; 3. Cung c p k p th i các lo i hoá ch t, thu c men c n thi t áp ng yêu c u v sinh môi trư ng s ng, phòng, ch ng d ch b nh; 4. Các bi n pháp v sinh môi trư ng s ng, phòng, ch ng d ch b nh c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: CÁC BI N PHÁP C BI T TRONG TÌNH TR NG KH N C P V DNCH B NH NGUY HI M i u 21. T ch c c p c u, khám ch a b nh
 14. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây t ch c c p c u, khám ch a b nh cho ngư i b nhi m b nh và có nguy cơ b nhi m b nh: 1. Phân lo i, sơ c u, c p c u k p th i ngư i b nhi m b nh theo phác hư ng d n th ng nh t c a B Y t ; 2. T ch c i u tr mi n phí cho nh ng ngư i b nhi m b nh; 3. L p các tr m ch ng d ch t i a bàn có tình tr ng khNn c p ti p nh n, c p c u ngư i b nhi m b nh; 4. Thành l p các i c p c u lưu ng ư c trang b d ng c y t , thu c men, phương ti n phát hi n và c p c u t i ch ngư i b nhi m b nh, s n sàng chuy n ngư i b nhi m b nh v các tr m ch ng d ch nơi g n nh t; 5. T p trung phương ti n, thu c men, trang thi t b y t , chuNn b giư ng b nh, phòng khám, i u tr và b trí cán b y t chuyên môn tr c 24/24 gi s n sàng c p c u, khám ch a b nh mi n phí cho ngư i b nhi m b nh và ngư i có nguy cơ b nhi m b nh; 6. Huy ng các cơ s khám ch a b nh tư nhân tham gia c p c u, khám ch a b nh cho ngư i b nhi m b nh, ngư i có nguy cơ b nhi m b nh; 7. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 22. H n ch ra, vào vùng có d ch b nh; th c hi n ki m d ch, x lý y t iv i ngư i, phương ti n ra vào vùng có d ch b nh T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng bi n pháp sau ây h n ch vi c ra, vào vùng có d ch b nh, th c hi n ki m d ch và x lý y t i v i ngư i, phương ti n ra, vào vùng có d ch b nh: 1. C m ho c h n ch ngư i, phương ti n không có nhi m v ra, vào vùng có d ch b nh; trư ng h p c n thi t ph i ra, vào vùng có d ch b nh thì ph i th c hi n bi n pháp ki m d ch y t b t bu c; 2. L p tr m gác, tr m ki m d ch liên ngành ho c b trí các i công tác ch ng d ch khNn c p t i các u m i giao thông ra, vào vùng có d ch b nh ki m tra, giám sát và x lý y t i v i ngư i, phương ti n ra vào; 3. T ch c tu n tra, ki m soát trên d c ranh gi i a bàn có tình tr ng khNn c p, k p th i ngăn ch n các trư ng h p ra, vào trái phép vùng có d ch b nh và ch ng phòng, ch ng d ch có kh năng lan r ng; 4. Th c hi n các bi n pháp d phòng i v i ngư i vào vùng có d ch b nh theo hư ng d n c a cơ quan y t ; 5. Th c hi n ki m d ch b t bu c i v i hàng hoá, v t phNm, ng v t, th c v t, th c phNm, u ng ưa vào ho c ưa ra kh i vùng có d ch b nh;
 15. 6. Ki m tra và x lý y t i v i t t c các phương ti n ra kh i vùng có d ch b nh; ch cho phép các phương ti n ã ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t ra kh i vùng có d ch b nh; 7. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 23. Th c hi n các bi n pháp ngăn ng a lây lan d ch b nh T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây ngăn ng a lây lan d ch b nh: 1. C m ưa ra kh i vùng có d ch b nh nh ng hàng hoá, v t phNm, ng v t, th c v t, th c phNm, u ng có kh năng truy n d ch b nh; 2. C m ngư i, phương ti n không có nhi m v vào nơi có ngư i ho c ng v t m, ch t do d ch b nh; 3. C m ưa ngư i b nhi m b nh ra kh i vùng có d ch b nh; trư ng h p ph i chuy n lên tuy n trên ph i ư c phép c a i trư ng i công tác ch ng d ch khNn c p; 4. Các bi n pháp ngăn ng a lây lan d ch b nh c n thi t khác. i u 24. Các bi n pháp ch ng d ch khNn c p 1. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp ch ng d ch khNn c p sau ây: a) T ng tNy u , di t khuNn, kh c d ch; b) T ch c cách ly và i u tr tri t cho ngư i b nhi m d ch b nh, ti n hành theo dõi ch t ch sau i u tr phòng d ch b nh tái phát; c) Tăng cư ng ki m tra, b o m v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s d ch v ăn u ng công c ng; d) Tiêu h y ngay hàng hoá, v t phNm có mang tác nhân gây b nh; ) T ch c x lý y t và chôn c t ngư i ch t, xác ng v t theo quy nh c a pháp lu t; e) Tăng cư ng các bi n pháp ki m tra y t i v i ngư i, phương ti n nh p c nh, xu t c nh, hành lý, hàng hoá nh p khNu, xu t khNu theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngoài nh ng bi n pháp quy nh t i kho n 1 i u này, tuỳ theo lo i d ch b nh, có th ti n hành các bi n pháp ch ng d ch b t bu c khác sau ây: a) U ng thu c d phòng; b) S d ng v c xin ho c kháng huy t thanh;
 16. c) Phun hoá ch t di t véc tơ truy n b nh; d) Cách ly, tránh ti p xúc v i ngu n b nh; ) Th c hi n các bi n pháp v sinh cá nhân, v sinh nư c sinh ho t, v sinh môi trư ng theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 25. Ki m tra ch t các cơ s d ch v ăn u ng công c ng; óng c a các cơ s phát hi n có tác nhân gây b nh T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây ki m tra ch t các cơ s d ch v ăn u ng công c ng, óng c a các cơ s phát hi n có tác nhân gây b nh: 1. Ki m tra ngu n g c, xu t x c a các lo i th c phNm, u ng và ki m d ch các lo i th c phNm, u ng, d ng c ch bi n dùng trong các cơ s d ch v ăn u ng công c ng; 2. Ki m tra vi c b o m v sinh an toàn th c phNm các cơ s d ch v ăn u ng công c ng; phát hi n và cách ly ngư i b nhi m b nh làm vi c trong các cơ s d ch v ăn u ng công c ng; 3. Bu c cơ quan, t ch c, ơn v kinh t ho c cá nhân th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng lây lan d ch b nh, tiêu hu v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i; 4. T ch thu và tiêu hu nh ng th c phNm, u ng mang tác nhân gây d ch b nh; 5. T m th i ình ch ho t ng c a các cơ s d ch v ăn u ng công c ng không i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm; 6. óng c a các cơ s d ch v ăn u ng công c ng phát hi n có tác nhân gây b nh; 7. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 26. Th c hi n bi n pháp v sinh, phòng, ch ng d ch b t bu c trong vùng có d ch b nh T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp v sinh, phòng ch ng d ch b t bu c sau ây: 1. T ch c x lý y t và chôn c t ngư i ch t, xác ng v t; 2. Xác nh các ngu n nư c sinh ho t b nhi m bNn và có bi n pháp x lý v sinh k p th i; 3. K p th i phát hi n và x lý y t nh ng nơi có m m b nh; 4. Các bi n pháp v sinh, phòng, ch ng d ch b nh b t bu c c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t.
 17. i u 27. Dành và ưu tiên chuyên ch thu c phòng b nh, thu c ch a b nh, hoá ch t x lý d ch b nh, lương th c, th c phNm, hàng hoá c n thi t n nh ng vùng có d ch b nh T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th áp d ng các bi n pháp sau ây dành và ưu tiên chuyên ch thu c phòng b nh, thu c ch a b nh, hoá ch t x lý d ch b nh, lương th c, th c phNm, hàng hoá c n thi t (sau ây g i là thu c men, hàng hoá) n nh ng vùng có d ch b nh: 1. Xu t kho d tr qu c gia ho c huy ng t các ngu n khác thu c men, hàng hoá ch a tr và c u tr cho nhân dân vùng có d ch b nh; 2. Huy ng m i phương ti n c n thi t và ưu tiên chuyên ch thu c men, hàng hoá n vùng có d ch b nh; 3. Tăng cư ng các chuy n v n chuy n b ng ư ng không, ư ng b , ư ng thu ưa các lo i thu c men, hàng hoá n vùng có d ch b nh; 4. Áp d ng các lo i ưu tiên v giao thông, mi n các lo i phí giao thông i v i phương ti n làm nhi m v v n chuy n thu c men, hàng hoá n vùng có d ch b nh; 5. Các bi n pháp c n thi t khác. i u 28. T ch c i công tác ch ng d ch khNn c p 1. T i a bàn có tình tr ng khNn c p có th t ch c các i công tác ch ng d ch khNn c p thu c cơ quan y t , cơ quan ki m d ch y t v i s tham gia c a các th y thu c, nhân viên y t thu c lĩnh v c y t d phòng, khám ch a b nh, xét nghi m và các thành ph n khác. 2. i công tác ch ng d ch khNn c p có nhi m v tri n khai các bi n pháp ch ng d ch khNn c p và th c hi n các nhi m v khác theo quy t nh và s i u ng c a Ban ch o. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 29. Khen thư ng Cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân và cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n các quy nh v tình tr ng khNn c p ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 30. X lý vi ph m 1. Ngư i nào vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s .
 18. 2. Ngư i nào trong khi thi hành nhi m v ư c giao vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản