Nghị định số 746/KH-UBND

Chia sẻ: Phạm Thành đồng đồng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
119
lượt xem
6
download

Nghị định số 746/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 746/KH-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 746 /KH-UBND Tam Kỳ, ngày 11 tháng 3 năm 2008 KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 - năm 2008 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 722/CP-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm; hướng dẫn của của Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia Trung ương tại Công văn số 3778/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 17/10/2007, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 - năm 2008 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau: I. Mục đích, yêu cầu và thời gian tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008: 1. Mục đích: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hoá an toàn lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 là: “Cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ ”. 2. Yêu cầu: Đổi mới phương pháp tổ chức, đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, hướng về cơ sở trực tiếp sản xuất, thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể xã hội vào công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. 3. Thời gian tổ chức Tuần lễ: Từ ngày 16 đến ngày 22/3/2008. II. Các hoạt động trong những ngày diễn ra Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 - năm 2008. 1. Ở cấp tỉnh. - Tổ chức đưa tin, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa và các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh 1
  2. lao động - phòng chống cháy nổ, về điều kiện, môi trường làm việc của người lao động nhất là ở một số ngành, lĩnh vực có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ như: khai thác khoáng sản, xây dựng, sử dụng điện; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi, các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; sử dụng các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động... Phản ánh các gương điển hình tốt và phê phán các hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. - Tổ chức Hội nghị tổng kết và phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008 trên địa bàn tỉnh. - Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2007. - Tổ chức cổ động trực quan hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại một số đường phố chính của thành phố Tam Kỳ. - Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thi công thuỷ điện Đắc My 4, thuỷ điện Sông Tranh 2… - Thăm và tặng quà một số gia đình có người bị thương, bị chết do tai nạn lao động. - Tổ chức hội thi an toàn - vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cho người lao động tại cấp cơ sở. - Dọn vệ sinh và treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị trong những ngày diễn ra các hoạt động chính của Tuần lễ (có nội dung hướng dẫn tuyên truyền kèm theo). 2. Ở doanh nghiệp. - Tổ chức phát động người lao động trong doanh nghiệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ bằng chương trình hành động cụ thể, sát thực, phù hợp với tình hình và điều kiện của doanh nghiệp. - Xây dựng chương trình hành động về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và đề ra các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và khắc phục các thiếu sót trong công tác này. 2
  3. - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo hộ lao động, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cho người lao động. - Tổ chức kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, nhà xưởng; kiểm tra việc chấp hành các quy định về chế độ bảo hộ lao động, việc thực hiện nội quy đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và việc chấp hành các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng nổ tại doanh nghiệp. - Dọn vệ sinh và treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại doanh nghiệp, nhà xưởng trong những ngày diễn ra các hoạt động chính của Tuần lễ (có nội dung hướng dẫn tuyên truyền kèm theo). III. Phân công trách nhiệm thực hiện: 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch hành động về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ đánh giá, xét thi đua - khen thưởng vào dịp tổ chức Hội nghị tổng kết và phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương. - Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành liên quan và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008 trên địa bàn tỉnh. - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2007 và phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2008. Xét chọn và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2007. - Cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các cơ quan Báo, Đài. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh. - Chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008. 3
  4. - Hướng dẫn tổ chức hội thi an toàn - vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cho người lao động tại cấp cơ sở. 3. Công an tỉnh. - Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị, doanh nghiệp có nhiều nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh; chọn và hướng dẫn một số doanh nghiệp tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy trong các ngày tổ chức chính của Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10. 4. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam. - Tổ chức đưa tin, phóng sự về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; phản ánh điều kiện, môi trường làm việc của người lao động nhất là ở một số ngành có nhiều nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ; phản ánh các gương điển hình tốt và phê phán các hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. - Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam bố trí lịch phát sóng nội dung cảnh báo về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy. - Báo Quảng Nam thực hiện một số trang chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. 5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. - Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 trên địa bàn. - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 trên địa bàn. - Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. - Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức treo biểu ngữ, băng rôn, panô, áp phích trong những ngày diễn ra các hoạt động chính của Tuần lễ. - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm ở địa phương. 6. Bưu điện Quảng Nam. Đơn vị được chọn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2007 và phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống 4
  5. cháy nổ lần thứ 10 năm 2008 có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm và các điều kiện phục vụ tổ chức Hội nghị. Huy động người lao động trong đơn vị tham dự Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10. IV. Kế hoạch tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ: - Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở báo cáo kết quả về ngành chủ quản và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/4/2008. - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/4/2008. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương trước ngày 30/4/2008. V. Kinh phí: Kinh phí triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008 sử dụng trong dự toán ngân sách của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2008 cho các hoạt động chính của Tuần lễ; các ngành, địa phương tham gia được sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngành, địa phương. Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008 của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - TT HĐND, UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Sở, ban, ngành, đoàn thể; Đã ký - Ban QL các khu CN, Khu Kinh tế mở Chu Lai; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các doanh nghiệp. - Lưu VT, VX /storage/tailieu/files/source/20091007/thanhdong000/ke_hoach_9122.doc Trần Minh Cả 5
  6. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG TRONG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 10 NĂM 2008 (Kèm theo Kế hoạch số 746 /KH-UBND ngày 11 /3/3008 của UBND tỉnh) 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ. 2. Sản xuất phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất. 3. An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình. 4. Phải đảm bảo an toàn lao động, vì lao động là vốn quý nhất. 5. Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường. 6. Phòng chống cháy nổ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người làm việc trong doanh nghiệp. 7. Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động - sản xuất là trách nhiệm của mọi người. 8. Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động. 9. Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của toàn dân. _____________________________________ 6
  7. 7
Đồng bộ tài khoản